Orðskýringar

Slownik

Íslenska Enska Pólska

ADSL

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) er gagnaflutningsþjónusta sem nýtir hefðbundnar símalínur til háhraðagagnaflutninga inn á Netið eða fyrirtækjanet. ADSL felur í sér sítengingu við Netið.

ADSL 

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) is a data-transfer service using ordinary telephone lines to transmit electronic data at high speed over the internet or the internal network of a company. If you use ADSL, your connection to the internet is always open. 

AÐILD

ef maður á aðild að einhverju, t.d. félagi eða samtökum, tekur maður þátt í starfi þeirra og fær þau réttindi sem fylgja aðildinni; félag, stofnun eða ríki getur líka átt aðild að stórum samtökum

Membership

Membership; belonging to something, being part of something. If you are a member of a society (or union or organization), you have certain rights and you take part in its activities.  Societies, unions, or states can also be members of larger organizations. 

UDZIAŁ, CZŁONKOSTWO

Przynależność do związków lub stowarzyszenia, uczestnictwo w ich pracy oraz korzystanie z przywilejów związkowych. Również towarzystwo, instytucja albo państwo może być członkiem w większym związku

AÐLÖGUN

aðlögun miðar að því að fólk venjist nýjum aðstæðum og falli inn í hóp, t.d. á vinnustað, á leikskóla eða í nýju landi

Adaptation; assimilation

Adaptation; assimilation. People in a new environment (e.g. a workplace, a kindergarten or school, or a new country) can adapt to it and become assimilated, becoming part of the group.

ADAPTACJA 

Przystosowanie się do zmienionych warunków, np. w miejscu pracy, w przedszkolu lub w nowym kraju.

AÐSTANDANDI

ef maður er aðstandandi einhvers þá er maður ættingi hans, t.d. foreldri eða systkini; aðstandendur atburðar eða verkefnis eru þeir sem taka þátt í því eða standa að því

Relative : Organizer or sponsor

1) Relative, e.g. a parent, brother or sister. 2) Organizer or sponsor (someone who puts on an event, takes part in presenting it or pays for it).

KREWNY / UCZESTNICZĄCY

Dwa znaczenia:  1. Krewny - Osoba pochodząca od wspólnego przodka, np. rodzice, rodzeństwo. 2. Uczestniczący – Osoba biorąca udział np. w organizacji albo wydarzeniu.

AFBORGUN

afborgun er greiðsla af láni sem maður hefur fengið, t.d. í banka; maður borgar venjulega lánið og vextina af því með reglulegum afborgunum, t.d. í hverjum mánuði, þangað til allt lánið er greitt

Instalment, payment, part-payment

Instalment, payment, part-payment.  One of the regular (often monthly) payments of a loan. Usually you pay the loan back in instalments, covering part of the money you have borrowed, with interest, until you have paid it all off.

SPŁATA, RATA

Spłata zaciągniętej pożyczki, np. z banku; zazwyczaj pożyczka jest spłacana wraz z odsetkami w regularnych ratach, np. co miesiąc, aż do czasu spłacenia pożyczki.

AFBORGUNARTÍMI

afborgunartími er sá tími sem maður þarf að borga af láni þangað til það er allt greitt

Repayment period

Repayment period. The time you have to repay a loan, in instalments, until it is all paid off. 

TERMIN SPŁATY POŻYCZKI

Jest terminem, w którym należy spłacić zaciągniętą pożyczkę.

AFBROT

ef fólk fremur afbrot þá gerir það eitthvað af sér sem brýtur gegn lögum

Offence

Offence. If you commit an offence, you do something that breaks the law. 

WYKROCZENIE, PRZESTĘPSTWO

Zawiniony czyn człowieka, złamanie prawa.

AFPLÁNA

þegar fólk afplánar t.d. fangelsisdóm þá tekur það út refsingu með því að sitja í fangelsi í ákveðinn tíma

To serve (a prison sentence)

To serve (a prison sentence). When a court sentences an offender to prison as a punishment, he or she has to stay in prison for a certain length of time; this is ‘serving the sentence'.

ODBYWAĆ KARĘ POZBAWIENIA WOLNOŚCI, ODSIADYWAĆ WYROK

Osoba odbywająca karę pozbawienia wolności musi spędzić wyznaczony okres czasu w więzieniu.

AFRIT

afrit af t.d. skjali er annað eintak af því, t.d. ljósrit af reikningi eða vottorði

Copy

Copy. A copy of a document (e.g. an invoice or a certificate) is another document (e.g. a photocopy) that looks the same as the original. 

ODPIS, KOPIA

Kopia to dokładne odtworzenie oryginału dokumentu, np. rachunku lub zaświadczenia.

AFSAL

afsal er skrifleg yfirlýsing sem staðfestir að maður eigi eign sem maður hefur keypt, t.d. bíl eða húsnæði

Deed of transfer

Deed of transfer. A declaration, in writing, confirming that a person is the owner of something he or she has bought, e.g. a car or a house.

AKT PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI

Pisemna deklaracja oświadczająca, że nabywca jest prawnym właścicielem zakupionego majątku, np. samochodu lub nieruchomości.

AFSKRÁNING

afskráning felst í því að bíll er tekinn af skrá og þá þarf ekki að borga tryggingar og önnur gjöld af honum; þegar bíll er afskráður skilar maður bílnúmerinu og þá má ekki keyra hann

Deregistration

Deregistration.  If a car is taken off the register (deregistered), the owner does not have to pay insurance or other fees. The owner must surrender (hand in) the registration plates (number plates) and may not drive the car before registering it again.

WYREJESTROWANIE

Wyrejestrowanie samochodu polega na wycofaniu go ze spisu pojazdów. Osoba, która wyrejestrowała swój pojazd nie opłaca ubezpieczenia, a pojazd wyrejestrowany jest pozbawiony tablicy rejestracyjnej i nie można go prowadzić.

AFSKRIFT

afskrift er lækkun á verðgildi einhvers vegna slits, úreldingar o.þ.h.

Depreciation

Depreciation. Lowering the value of something because it is becoming worn out, out-of-date, etc.

AFSLÁTTUR

afsláttur er lækkun á verði á vörum eða þjónustu; ef verslun gefur afslátt á vörum er verðið yfirleitt lækkað um ákveðna prósentutölu

Discount

Discount. A lowering of the price of goods or services. When a shop gives a discount on something, the price is usually cut by a certain percentage.

OBNIŻKA

Obniżenie cen  towaru lub usługi. Jeżeli sklepy proponują obniżki jest to często obniżka o konkretny procent. 

AFTURKALLA

þegar maður afturkallar eitthvað, t.d. leyfi eða umboð, þá tekur maður það aftur eða ógildir það

Revoke

Revoke. If you revoke something (e.g. a licence or authorisation), you take it back or invalidate it.

UNIEWAŻNIAĆ, WYCOFYWAĆ

Polega na uznaniu czegoś, np. licencji lub upoważnienia, za nieważne.

AFTURKÖLLUN

afturköllun felst í því að maður afturkallar eitthvað

Revocation

Revocation: when something is revoked (see AFTURKALLA).

UNIEWAŻNIENIE, WYCOFANIE

Odwołanie czegoś, uznanie za nieważne.

ALMANAKSÁR

eitt almanaksár er tíminn frá 1. janúar til 31. desember á sama ári

Calendar year

Calendar year: the period from 1 January to 31 December of the same year.

ROK KALENDARZOWY

Rok kalendarzowy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.

ALMANNATRYGGINGAR

almannatryggingar eru opinbert tryggingakerfi sem allir landsmenn eiga aðild að og greiða fyrir með sköttunum sínum; almannatryggingar greiða t.d. fyrir sjúkrahúsvist, lækniskostnað og lyf eftir ákveðnum reglum og eiga að tryggja öllum lágmarksframfærslu; undir almannatryggingar falla t.d. ellilífeyrir, örorkulífeyrir, slysatryggingar og sjúkratryggingar

Social insurance

Social insurance. The public insurance system which all people domiciled in Iceland belong to and pay for through their taxes. Social insurance pays the cost of stays in hospital, and for medical treatment and medicines (according to certain rules); it also ensures everyone a basic level of support, and pays old-age pensions, disability pensions, accident insurance and illness insurance. 

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Państwowy system ubezpieczeń. Wszyscy mieszkańcy Islandii są jego członkami i jest on utrzymywany z ich podatków. System płaci m.in. za pobyt w szpitalu, opiekę lekarską i leki oraz za zapewnienie wszystkim środków niezbędnych do życia, np. emerytur, rent, ubezpieczeń medycznych i ubezpieczeń od wypadków.

ALÞINGI

Alþingi er þjóðþing Íslendinga sem m.a. setur lög

Parliament

The Alþingi is Iceland's parliament. It makes the laws.

PARLAMENT ISLANDZKI

Naczelny organ islandzki, sprawujący funkcję ustawodawczą.

ALÞJÓÐA-

ef alþjóða- stendur framan við orð þá merkir það að orðið vísar til einhvers sem varðar margar þjóðir eða lönd; t.d. er alþjóðasamningur samningur milli margra þjóða

International

(As the first part of a word): International: something that concerns or involves more than one country (nation); e.g. an international agreement is an agreement between many nations. 

MIĘDZYNARODOWY

Dotyczący  wielu narodów lub dużej części świata, np. międzynarodowy traktat - traktat między wieloma narodami.

ALÞJÓÐLEGUR

ef eitthvað er alþjóðlegt þá snertir það margar þjóðir eða nær til stórs hluta heimsins

International

International. Involving many nations (countries) or a large part of the world. 

MIĘDZYNARODOWY

Dotyczący  wielu narodów lub dużej części świata.

ANDLÁT

það er andlát þegar einhver deyr

Death

Death; the end of life, when a person dies. 

ZGON, ŚMIERĆ

Ostateczny koniec biologicznego istnienia człowieka.

ANDMÆLARÉTTUR

andmælaréttur felst í því að einstaklingar eiga lögbundinn rétt til að segja sína skoðun á ákvörðun stjórnvalda og til að mótmæla henni

Right of expression/objection

Right of expression/objection.  The right that an individual has to express his or her opinion on a decision taken by a government agent and to object to the decision. 

PRAWO ODWOŁANIA

Możliwość sprzeciwienia się decyzji wydanej przez władze.

APÓTEK

apótek er verslun þar sem eru seld lyf, hjúkrunarvörur, snyrtivörur og fleira

Pharmacy (chemist)

Pharmacy (chemist). A shop selling medical drugs, health-care products, cosmetics, etc.

APTEKA

Miejsce sprzedaży leków, środków opatrunkowych, kosmetyków itp.

ATKVÆÐAGREIÐSLA

atkvæðagreiðsla felst í því að greiða atkvæði í kosningum og velja þannig á milli einstaklinga eða flokka sem eru í framboði eða gefa álit sitt á ákveðnu málefni

Voting

Voting. In an election, people vote to elect (choose between) the individuals or parties that are standing for office; in a referendum, they vote to choose between alternatives or express their opinion on a proposal.  

GŁOSOWANIE

Wybór pomiędzy kandydatami z listy wyborczej poprzez oddanie głosu wyborczego.

ATKVÆÐASEÐILL

atkvæðaseðill er sérstakt eyðublað sem maður fær afhent við kosningar til þess að merkja við þann lista eða einstakling sem maður ætlar að kjósa

Ballot paper (voting paper)

Ballot paper (voting paper). A special form used for voting in an election.  You mark the list of candidates, or the person or alternative, which you are voting for. 

KARTA DO GŁOSOWANIA

Jest to specjalny druk, na którym oddaje się głos wyborczy.

ATKVÆÐI

atkvæði er það álit sem maður gefur í kosningum; ef maður greiðir t.d. ákveðnum stjórnmálaflokki atkvæði sitt í alþingiskosningum þýðir það að maður kýs hann

Vote

Vote. The opinion you give in an election or referendum.  If you vote for a certain political party in a general election, for example, this means that you want it to form part of the next parliament.

GŁOS W WYBORACH

Wybór dokonany w wyborach. Jeśli osoba oddaje swój głos na konkretną partię to oznacza, że na nią głosuje.

ATVINNA

atvinna er starf sem maður fær laun fyrir

Employment; job

Employment; job. Work for which you are paid. 

PRACA, ZATRUDNIENIE

Zajęcie, za które otrzymuje się wynagrodzenie.

ATVINNUAUGLÝSING

atvinnuauglýsing er texti sem er birtur opinberlega, t.d. í dagblaði eða á netinu, þar sem er óskað eftir fólki í vinnu

Job advertisement

Job advertisement.  A text that it published (e.g. in a newspaper or on the internet) inviting people to apply for a job.

OFERTA PRACY

Ogłoszenie zamieszczone np. w gazecie lub w internecie, informujące o możliwości zatrudnienia.

ATVINNULAUS

ef maður er atvinnulaus þá hefur maður enga vinnu þó að maður sé vinnufær

Unemployed

Unemployed. An unemployed person has no job, even though he or she is capable of working. 

BEZROBOTNY

Osoba niezatrudniona, a zdolna do pracy.

ATVINNULEIT

atvinnuleit felst í því að maður leitar að vinnu, t.d. með því að skoða atvinnuauglýsingar eða hafa samband við vinnumiðlun

Employment search

Employment search; job search; seeking employment. You seek (look for) employment by looking at job advertisements or contacting a labour exchange.

POSZUKIWANIE PRACY

Poszukiwanie pracy polega na szukaniu zatrudnienia, np. poprzez przeglądanie ofert w gazetach oraz kontakt z biurami pośrednictwa pracy.

ATVINNULEYFI

atvinnuleyfi er formlegt leyfi frá yfirvöldum til þess að stunda vinnu í landinu

Work permit

Work permit: formal permission from the authorities saying that a person may work in a country

ZEZWOLENIE NA PRACĘ

Jest formalnym zezwoleniem wydanym przez władze, upoważniającym do pracy w kraju

ATVINNULEYSI

atvinnuleysi er það ástand þegar lítil vinna er í boði fyrir fólk í atvinnuleit

Unemployment

Unemployment.  A situation when there is little or no work available for people who are seeking jobs. 

BEZROBOCIE

Zjawisko braku pracy zarobkowej dla osób zdolnych do pracy.

ATVINNULEYSISBÆTUR

atvinnuleysisbætur eru greiðslur sem fólk á rétt á samkvæmt ákveðnum reglum ef það fær enga vinnu; fólk þarf að skrá sig hjá vinnumiðlun til þess að fá atvinnuleysisbætur

Unemployment benefit

Unemployment benefit. Payments which people are entitled to according to certain rules when they cannot find work; unemployed people have to sign on with a labour exchange so as to receive unemployment benefit.

ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH

Zasiłek wypłacany według określonych przepisów osobom bezrobotnym. W celu otrzymania zasiłku należy zarejestrować się jako bezrobotny w urzędzie pracy.

ATVINNULEYSISTRYGGINGAR

atvinnuleysistryggingar eru tryggingar sem veita fólki rétt til að fá atvinnuleysisbætur ef það fær ekki vinnu

Unemployment insurance

Unemployment insurance. An insurance system which grants workers the right to receive unemployment benefit if they cannot find work. 

UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA

Ubezpieczenie zapewniające wypłacanie zasiłku dla bezrobotnych osobom pozostającym bez pracy. 

ATVINNUMIÐLUN

atvinnumiðlun er það sama og vinnumiðlun

Labour exchange 

Labour exchange (employment exchange); an office that helps employers to find workers and workers to find jobs. (Same as VINNUMIÐLUN)

BIURO POŚREDNICTWA PRACY

Instytucja specjalizująca się w pośrednictwie między pracodawcami a pracobiorcami.

ATVINNUREKANDI

atvinnurekandi á eða stjórnar fyrirtæki sem hefur fólk í vinnu og borgar því laun

Employer

Employer.  A person who owns or directs a company or firm that employs workers and pays them wages. 

PRACODAWCA

Osoba posiadająca albo prowadząca przedsiębiorstwo i zatrudniająca pracowników.

ATVINNUREKSTUR

atvinnurekstur felst í því að stjórna fyrirtæki sem hefur starfsmenn í vinnu og greiðir þeim laun

Business operations; a business enterprise

Business operations; a business enterprise.  Running a company that employs workers and pays them wages. 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Prowadzenie przedsiębiorstwa, zatrudnianie pracowników i wypłacanie im pensji.

ATVINNURÉTTINDI

atvinnuréttindi fólks eru réttindi þess til að stunda atvinnu

Right of employment

Right of employment. A person's right to work in return for a wage. 

PRAWO DO PRACY

Prawo do uczestnictwa na rynku pracy.

ATVINNUSJÚKDÓMUR

atvinnusjúkdómur er sjúkdómur sem fólk fær vegna vinnu sinnar, t.d. vegna þess að það er mengun á vinnustaðnum eða af því að það beitir líkamanum rangt við vinnuna

Occupational disease

Occupational disease.  A disease (illness) that workers catch because of their work, e.g. because of pollution at the workplace or because they use their bodies in the wrong way while working.

CHOROBA ZAWODOWA

Choroba powstała na skutek wykonywanej pracy, np. ze względu na zanieczyszczenie powietrza lub ze względu na złą postawę ciała przy pracy.

ATVINNUSTARFSEMI

atvinnustarfsemi felst í því starfi sem er unnið í fyrirtækjum, t.d. verslun, þjónustu eða framleiðslu

Commercial activity

Commercial activity.  The work done in a business enterprise (company), e.g. a shop, service or factory.

PRACA ZAWODOWA

Praca wykonywana w przedsiębiorstwach, np. w handlu, usługach albo produkcji.

ATVINNUTILBOÐ

ef maður fær atvinnutilboð frá einhverjum þá býður hann manni að vinna fyrir sig

Employment offer; job offer

Employment offer; job offer. If you receive an offer of employment, it means that someone is inviting you to work for them. 

OFERTA PRACY

Propozycja podjęcia pracy.

ATVINNUÞÁTTTAKA

atvinnuþátttaka felst í því að stunda vinnu

Participation in employment (the labour market)

Participation in employment (the labour market). Working in a job. 

UDZIAŁ W RYNKU PRACY

Oznacza wykonywanie pracy.

ÁBYRGÐ

ef maður gengur í ábyrgð fyrir einhvern sem tekur lán lofar maður að borga lánið til baka ef sá sem tók það getur ekki borgað það sjálfur; ef það er ábyrgð á vörum sem maður kaupir lofar fyrirtækið sem selur manni þær að að gera ókeypis við það sem bilar 

Guarantee; warranty; surety

Guarantee; warranty; surety.  If you give a guarantee that someone will pay back a loan, then you promise to pay if they cannot pay it themselves; you guarantee (or stand surety for) the payment. If something you buy has a guarantee (or warranty), it means that the company that sold it to you promises to repair it or replace it if it wears out or breaks down within a certain time, or to pay for the repair.  

PORĘCZENIE / GWARANCJA

Dwa znaczenia: 1) Poręczenie: Zobowiązanie zapłacenia kredytu za kredytobiorcę w przypadku jego niewypłacalności. 2) Gwarancja: Jeśli produkt posiada gwarancję, to sprzedawca zapewnia jego darmową naprawę lub wymianę w przypadku awarii przez pewien okres od momentu kupna.

ÁFANGAKERFI

í framhaldsskólum þar sem er áfangakerfi eru ekki bekkir eða árgangar heldur þurfa nemendur að ljúka ákveðnum fjölda áfanga í hverri námsgrein, t.d. til stúdentsprófs

Credit unit system

Credit unit system. If a senior school uses a credit unit system, it means the pupils are not organized into classes where everyone studies the same subjects at the same speed. Instead, they have to complete a certain number of credit units in each subject to matriculate (see STÚDENTSPRÓF) and can take them at their own speed and in different combinations. 

SYSTEM PUNKTOWY

W szkołach średnich, w których funkcjonuje system punktowy, nie ma podziału na klasy ani roczniki, a uczniowie muszą zaliczyć odpowiednią ilość punktów z każdego przedmiotu, żeby uzyskać świadectwo maturalne.

ÁFANGI

áfangi í skóla er sá hluti námsgreinar sem er kenndur á einni önn og lýkur yfirleitt með prófi

Credit unit

Credit unit. A unit of teaching in a subject in school, taking one semester, and usually ending with an exam. 

KURS SEMESTRALNY

Kurs w szkole, którego nauka trwa jeden semestr i kończy się zazwyczaj egzaminem.

ÁKVARÐA

ef einhver ákvarðar eitthvað þá ákveður hann að það sé niðurstaðan

Determine; decide; set

Determine; decide; set. If you determine something, it means you decide a particular value or arrangement, or set a certain limit.

POSTANOWIĆ

Kiedy osoba dochodzi do jakiegoś wniosku albo konkluzji i podejmuje decyzję.

ÁKVÆÐI

ákvæði eru reglur eða fyrirmæli sem fólk þarf að fara eftir, t.d. í lögum og samningum

Provision

Provision. In law (or an agreement), a rule or instruction which people have to obey or comply with. 

PRZEPIS PRAWNY

Przepisy albo postanowienia, np. w ustawach albo umowach, których trzeba przestrzegać.

ÁKVÖRÐUN

ef tekin er ákvörðun felst það í því að eitthvað er ákveðið eða ákvarðað

Decision

Decision.  Something that has been decided. 

DECYZJA

Postanowienie czegoś.

ÁLAG

ef maður fær greitt álag fyrir vinnu þá fær maður greitt meira en föst laun, t.d. vegna þess að maður hefur unnið yfirvinnu; ef maður er undir álagi, t.d. í vinnunni, þá er mikið að gera hjá manni

 Supplement; additional payment :  Stress 

1) Supplement; additional payment. Payment above your fixed or basic wage, e.g. for overtime work. 2) Stress. If you are under stress (e.g. at work), it means you have a lot to do and you are feeling strained.

OBCIĄŻENIE / DODATEK

Jeśli osoba jest obciążona pracą, to ma dużo do zrobienia. Jeśli osobie zostaje wypłacony dodatek do pensji to dostaje większą wypłatę niż zazwyczaj, np. z powodu pracy w nadgodzinach.

ÁLAGNING

álagning felst í því að skattar eru lagðir t.d. á tekjur fólks; álagning á vörur eða þjónustu felst í því að verðið fyrir það er ákveðið

 Assessment :  Mark-up

1) Assessment: taxes are assessed, or calculated on, your income. 2) Mark-up: part of the price of goods or services, which the seller determines so as to cover costs and make a profit.

NARZUT, MARŻA

Kwota doliczana do podstawowej ceny, np. podatek albo marża przedsiębiorstwa.

ÁLAGNINGARSEÐILL

álagningarseðill er árlegt yfirlit frá skattayfirvöldum sem sýnir hvað maður á að borga í skatta á árinu, hvað maður er þegar búinn að borga í staðgreiðslu og hvað maður skuldar eða á inni hjá skattinum

Tax statement

Tax statement. A statement sent out by the tax authorities each year showing how much you have to pay in tax that year, how much you have already paid and how much you still have to pay, or will be paid back.

ROCZNE ZESTAWIENIE PODATKOWE

Wyciąg otrzymywany dorocznie od władz podatkowych, ukazujący podatki, które należało zapłacić w ciągu minionego roku oraz ewentualną nadpłatę albo niedopłatę.

ÁMINNING

ef maður fær áminningu fyrir eitthvað sem maður hefur gert rangt þá fær maður tiltal og er varaður við því að gera það aftur; ef manni er veitt áminning vegna einhvers sem maður hefur gert í vinnunni getur maður fengið sekt fyrir það eða misst vinnuna ef 

Caution; reprimand

Caution; reprimand.  If you are given a caution for something you have done wrong, it means you are spoken to seriously (reprimanded) and warned not to do it again. If you are cautioned for something you have done at work, you may be fined or lose your job if you do it again.

UPOMNIENIE

Osoba otrzymująca upomnienie dostaje naganę za coś, co zrobiła źle i jest ostrzegana, żeby tego nie robiła ponownie. Za upomnienie otrzymane za niewykonanie obowiązków zawodów może otrzymać mandat albo stracić pracę.

ÁRGANGUR

árgangur er sá hópur nemenda sem er fæddur á sama ári

Cohort; year-class

Cohort; year-class. The group of people (e.g. school pupils) who were born in the same year. 

ROCZNIK

Grupa uczniów urodzona w tym samym roku.

ÁRITUN

áritun er undirskrift á skjal í ákveðnum tilgangi, t.d. vegabréfsáritun frá yfirvöldum eða áritun á skuldabréf

 Signature, endorsement :  Visa 

1) Signature, endorsement (on a document, e.g. a bill of exchange). 2) Visa (in a passport) giving permission to be in a country for a certain period. 

WPIS

Adnotacja robiona w pewnym celu, np. wiza w paszporcie.

ÁRITUNARSKYLDUR

ef maður er áritunarskyldur þá verður maður að hafa vegabréfsáritun

Subject to visa requirements

Subject to visa requirements. This means you must have a visa in your passport.

OBJĘTY OBOWIĄZKIEM WIZOWYM

Osoby objęte obowiązkiem wizowym muszą posiadać wizę.

ÁVÍSUN

ávísun er sérstakt eyðublað frá banka eða sparisjóði sem maður fyllir út og notar í staðinn fyrir peninga til að borga fyrir vörur eða þjónustu; þegar ávísun er innleyst er upphæðin tekin af tékkareikningi manns

Cheque (US: check). 

Cheque (US: check). A special form from a bank which you fill out and use instead of money when paying for goods or services. When the cheque is cashed, the amount of money you have written it for is deducted (debited) from your bank account. 

CZEK

Specjalny druk z banku, którego można używać zamiast pieniędzy do płacenia za towar lub usługi. Kiedy czek jest realizowany w banku, to pieniądze są ściągane z podanego konta bankowego.

BANKAÁVÍSUN

bankaávísun er ávísun fyrir ákveðinni upphæð sem bankinn gefur út

Bank cheque; bank draft

Bank cheque; bank draft. A cheque for a certain amount of money, issued by a bank. 

CZEK BANKOWY

Czek wydany przez bank na określoną kwotę.

BANKAKORT

bankakort er greiðslukort sem maður getur notað til að taka út pening af bankareikningi eða til greiðslu í banka eða sparisjóði

A plastic payment card, issued by a bank 

A plastic payment card, issued by a bank and used to withdraw case from a bank account or to make payments in the bank or savings bank.

KARTA BANKOWA

Karta płatnicza upoważniająca do pobierania pieniędzy z konta oraz do płacenia w banku.

BANKAREIKNINGUR

bankareikningur er skrá um viðskipti manns við banka eða sparisjóð og geymir upplýsingar um upphæðir sem maður leggur inn eða tekur út og vexti sem maður ávinnur sér; sami maður getur átt fleiri en einn bankareikning í sama banka eða bankareikninga í nokk

Bank account

Bank account. A bank's records of someone's dealings with the bank, with details of how much money they have paid in or taken out, and the interest earned. A person can have more than one account at a bank, or accounts at different banks.

KONTO BANKOWE

Jest to rachunek zawierający informacje dotyczące transakcji bankowych, stanu konta, oprocentowania. Jedna osoba może mieć kilka rachunków w jednym banku lub też rachunki w kilku bankach.

BANKAÞJÓNUSTA

bankaþjónusta er öll sú þjónusta sem bankar og sparisjóðir veita

Banking services

Banking services. All the services offered by banks and savings banks. 

USŁUGI BANKOWE

Wszelkie usługi oferowane przez bank.

BANKI

banki er peningastofnun sem tekur að sér að geyma og ávaxta peninga fólks og veitir fólki lán með ákveðnum vöxtum

Bank

Bank. A financial institution that undertakes to keep people's money for them, handle the transfer of funds from their accounts and lend them money; it pays interest on deposits and charges interest on loans. 

BANK

Instytucja finansowa, zajmująca się przechowywaniem i oprocentowywaniem pieniędzy swoich klientów oraz udzielaniem pożyczek.

BARNABÍLSTÓLL

barnabílstóll er sérstakur stóll sem börn eiga að sitja í til öryggis þegar þau eru farþegar í bíl

Child's car-seat

Child's car-seat. A special safety seat that is fixed inside a car for young children to sit in.

FOTELIK SAMOCHODOWY

Specjalne siedzenie przeznaczone dla dzieci, zwiększające bezpieczeństwo podczas jazdy samochodem. 

BARNABÆTUR

barnabætur eru sérstakar bætur frá ríkinu sem foreldrar eiga rétt á að fá samkvæmt ákveðnum reglum fyrir hvert barn sem þeir eiga

Child benefit

Child benefit. Special payments from the state which parents are entitled to receive, according to certain rules, for each child they have.

ZASIŁEK RODZINNY

Zasiłek na dzieci wypłacany przez rząd według określonych przepisów.

BARNAGÆSLA

barnagæsla felst í því að gæta barna, t.d. hjá dagmömmu eða barnfóstru

Child-minding

Child-minding. Looking after children, e.g. when children are in the care of a day-mother. 

OPIEKA NAD DZIEĆMI

Opieka nad dzieckiem np. przez opiekunkę.

BARNALÍFEYRIR

barnalífeyrir er sérstök greiðsla sem er greidd með börnum yngri en 18 ára þegar annað foreldra er látið eða er örorkulífeyrisþegi

Child pension

Child pension. A special payment for children under the age of 18 in cases where one of their parents is dead or is a disability pensioner.

ZASIŁEK NA DZIECKO, ALIMENTY

Zasiłek wypłacany na dziecko do 18 roku życia, w przypadku jeśli jedno z rodziców nie żyje lub jest rencistą.

BARNALÖG

barnalög eru sérstök lög sem fjalla um t.d. barnsmeðlög og forsjá barna

Children's Act

Children's Act. An act of law (statute) covering, e.g., child maintenance payments and custody of children.

PRAWO OPIEKUŃCZE

Akty prawne dotyczące m.in. alimentów i opieki rodzicielskiej.

BARNAVERNDARLÖG

barnaverndarlög eru sérstök lög sem fjalla um réttindi barna og skyldur foreldra gagnvart börnum

Child Welfare Act

Child Welfare Act. An act of law (statute) covering children's rights and the duties of parents towards their children. 

PRAWA DZIECKA

Akty prawne dotyczące praw dziecka i obowiązków rodziców.

BARNAVERNDARYFIRVÖLD

barnaverndaryfirvöld eru þær stofnanir og opinberu nefndir sem eiga að sjá til þess börn alist upp við öruggar aðstæður, t.d. með því að bregðast við ef brotið er gegn börnum

Chile welfare authorities

Chile welfare authorities. The institutions and public committees that are intended to ensure that children are brought up in safe and healthy conditions, e.g. by taking action if offences are committed against children.

KOMITETY OCHRONY PRAW DZIECKA

Oficjalne instytucje i komisje, które dbają o to, żeby dzieci dorastały w bezpiecznym otoczeniu oraz obserwują czy nie są łamane ich prawa.

BARNEIGN

það er barneign þegar fólk eignast börn; ef konur eru komnar úr barneign þá geta þær ekki lengur átt börn vegna aldurs

Child-bearing

Child-bearing. The act of giving birth to a child. If a woman is komin úr barneign, it means she is no longer capable of having a baby because she is too old. 

POSIADANIE DZIECI

Rodzenie i wychowywanie dzieci. Komin úr barneign – oznacza kobietę niezdolną już do rodzenia dzieci z powodu wieku.

BARNSHAFANDI

barnshafandi kona gengur með barn og bíður eftir að fæða það

Pregnant

Pregnant. A pregnant woman is one who is carrying a baby inside her and waiting to give it birth. 

CIĘŻARNA

Kobieta oczekująca na poród dziecka.

BARNSMEÐLAG

barnsmeðlag er reglulegar greiðslur sem það foreldri sem ekki er með forsjá barnsins verður að greiða sem framfærslu fyrir barnið

Child maintenance

Child maintenance. Regular payments made by a non-custodial parent (the parent that does not look after the child, following divorce) towards the costs of supporting the child.

ALIMENTY

Obowiązkowe świadczenie pieniężne na rzecz dziecka, wypłacane przez rodzica nie posiadającego prawa do opieki nad dzieckiem.

BEKKJARDEILD

bekkjardeild er það sama og bekkur þar sem nemendur á sama aldri eru saman í kennslustundum og hafa sama umsjónarkennara

Class

Class. (Same as BEKKUR 2). A group of children in the same age-group who are together in school lessons and have the same class teacher or supervisor. 

KLASA 

Uczniowie w jednym wieku, którzy wspólnie uczęszczają na lekcje i mają jednego wychowawcę.

BEKKUR

bekkur eru allir nemendur í hverjum árgangi í skóla, t.d. fara öll börn í 1. bekk þegar þau byrja í skóla; bekkur í skóla getur líka verið hópur nemenda á sama aldri sem er saman í kennslustundum og hefur sama umsjónarkennara

 Grade :  Class

1) Grade. All the children in the same cohort (year-class) in a school, e.g. all children start school in Grade 1. 2) Class. A group of children in the same age-group who are together in school lessons and have the same class teacher or supervisor.

KLASA

Grupa dzieci w tym samym przedziale wiekowym uczęszczających do szkoły (np. wszystkie dzieci na początku idą do 1. klasy). Może też oznaczać uczniów w jednym wieku, którzy wspólnie uczęszczają na lekcje i mają jednego wychowawcę.

BIFREIÐASKOÐUN

bifreiðaskoðun felur í sér reglulegt eftirlit með öllum bílum; bifreiðaskoðun fer fram á ákveðnum verkstæðum og ef eitthvað er ekki í lagi verður maður að láta laga það innan ákveðins tíma, annars má ekki keyra bílinn

Car inspection

Car inspection.  A regular check of the condition (roadworthiness) of all cars, carried out at certain centres and garages. If something is found that is not as it should be, the driver or owner must have it repaired within a certain time and then checked again. If this is not done, then the car cannot be driven.  

PRZEGLĄD TECHNICZNY SAMOCHODU

Jest to regularny przegląd stanu technicznego pojazdu. Przegląd odbywa się w specjalnych warsztatach. W przypadku zastrzeżeń kierowca otrzymuje termin ponownego przeglądu, w celu skontrolowania czy zastosował się do zaleceń. W przypadku oceny negatywnej pojazd może zostać wyłączony z ruchu.

BÍLALÁN

bílalán er sérstakt lán sem maður getur fengið hjá lánastofnun til þess að kaupa bíl

Car loan

Car loan.  A special type of loan available from banks and finance companies for buying a car. 

POŻYCZKA SAMOCHODOWA

Pożyczka zaciągnięta z instytucji kredytowej na zakup pojazdu samochodowego.

BÍLBELTI

bílbelti eru sérstakar öryggisólar fyrir ökumann og farþega í bíl

Safety belt (seat belt)

Safety belt (seat belt). A special belt for the driver or a passenger in a car. 

PASY BEZPIECZEŃSTWA

Specjalne pasy w samochodzie zapewniające bezpieczeństwo podczas jazdy.

BÓKLEGT NÁM

í bóklegu námi lærir maður námsefnið aðallega af bókum; bóklegar námsgreinar eru t.d. tungumál, saga og náttúrufræði og bóklegt nám er t.d. stundað á bóknámsbrautum í framhaldsskólum (málabraut, félagsfræðibraut, náttúrufræðibraut o.s.frv.)

Theoretical studies

Theoretical studies.  Subjects in which most of the teaching is from books, e.g. languages, history, the natural sciences. Certain departments in the upper levels of senior school are called bóknámsbrautir (theoretical study departments), e.g. the Language, Social Science and Natural Science departments. (Compare VERKLEGT NÁM).

NAUKA TEORETYCZNA

Opanowywanie wiedzy (np. języków, historii i nauk przyrodniczych) głównie na podstawie książek,. Nauczanie teoretyczne odbywa się m.in. na profilach teoretycznych w liceum (profil językowy, nauk społecznych, przyrodniczy itp.)

BÓLUSETNING

þegar fólk fer í bólusetningu fær það sprautu gegn ákveðnum smitsjúkdómum; öll börn á Íslandi eru t.d. bólusett reglulega gegn ýmsum sjúkdómum

Immunization; vaccination; inoculation

Immunization; vaccination; inoculation.  When people are immunized (vaccinated, inoculated), they are given an injection or skin-scratch vaccination (or oral vaccine) against certain infectious diseases.  All children in Iceland are immunized regularly against various diseases.

SZCZEPIENIE

Polega na zaszczepianiu osób przeciwko chorobom zakaźnym. Wszystkie dzieci w Islandii podlegają szczepieniom obowiązkowym.

BÓLUSETNINGARVOTTORÐ

bólusetningarvottorð er vottorð sem sýnir gegn hvaða sjúkdómum fólk hefur verið bólusett og hvenær það var bólusett gegn þeim

Immunization (vaccination, inoculation) certificate

Immunization (vaccination, inoculation) certificate. A certificate showing the diseases you have been vaccinated against, and when this was done. 

ŚWIADECTWO SZCZEPIEŃ

Zaświadczenie zawierające informacje odnośnie odbytych szczepionek.

BÓTAÞEGI

bótaþegi er sá sem fær bætur frá einhverjum, t.d. félagslegar bætur eða skaðabætur

Benefit recipient

Benefit recipient. Someone who receives benefit payments, e.g. social welfare payments or compensation.

ŚWIADCZENIOBIORCA

Osoba otrzymująca świadczenia socjalne lub odszkodowanie.

BRÁÐABIRGÐA

bráðabirgða- fremst í orði merkir að það sem felst í orðinu gildir í stuttan tíma til reynslu eða þangað varanleg úrlausn fæst, t.d. er bráðabirgðaökuskírteini gefið út fyrir byrjendur; ef eitthvað er gert til bráðabirgða þá gildir það bara þangað til var

Provisional (or temporary)

Provisional (or temporary): valid for a short time, on a trial basis or until a permanent solution is found. (The first element in a word, e.g. bráðabirgðaökuskírteini is a provisional driving licence.) If something is done or permitted til bráðabirgða, it means it is done or permitted for a while until a permanent arrangement is made. 

TYMCZASOWY

Ważny na  krótki okres czasu albo na próbę, np. na Islandii początkującym kierowcom wydawane są tymczasowe prawa jazdy.

BRÁÐAVAKT

bráðavakt er sérstök deild á sjúkrahúsi þar sem tekið er á móti fólki sem þarf að fá læknisaðstoð strax

Emergency ward

Emergency ward. A special ward in a hospital where people with injuries or acute medical conditions are admitted for immediate treatment. 

OSTRY DYŻUR

Specjalny oddział w szpitalu zajmujący się udzielaniem pomocy  lekarskiej w nagłych wypadkach.

BREIÐBANDIÐ

breiðbandið er tíðnisvið notað fyrir verkefni sem þurfa vítt tíðnibil. Breiðbandinu má skipta í nokkur mjórri svið og er þá unnt að nota hvert svið í mismunandi tilgangi (sjónvarp, útvarp, Netið) eða fyrir ólíka notendur.

Broadband

Broadband. A bandwidth used in broadcasting where a broad range of frequencies is required. Broadband can be divided into a number of narrower ranges, each of which can then be used for a different purpose (television, radio, the internet), or by different users.  

BROTTFÖR

það er brottför þegar maður fer frá einhverjum stað, t.d. landi eða borg

Departure

Departure. When someone or something leaves a certain place, e.g. when a person leaves the country, a ship leaves port or an aeroplane leaves an airport.

WYJAZD, OPUSZCZENIE

Opuszczenie jakiegoś miejsca, np. kraju lub miasta. 

BROTTVÍSUN

það er brottvísun ef fólki er vísað burt frá einhverjum stað, t.d. frá ákveðnu landi

Deportation; expulsion

Deportation; expulsion. When someone is expelled from a place or deported from a country (sent away and not allowed to return).

DEPORTACJA

Przymusowe wydalenie osób z konkretnego miejsca lub kraju.

BÚSLÓÐ

búslóð er safn þeirra hluta sem tilheyra heimili fólks og það getur flutt með sér á milli staða, t.d. húsgögn, heimilistæki, eldhúsáhöld, bækur, fatnaður o.fl.

Contents of a house; household effects

Contents of a house; household effects. All the objects that belong in somebody's home and that they can take with them if they move (furniture, electrical appliances, kitchen utensils, books, clothes, etc.).

WYPOSAŻENIE DOMU / MIESZKANIA

Zbiór przenośnych rzeczy należących do osób zamieszkałych w danym mieszkaniu, tj. mebli, sprzętu kuchennego, książek, ubrań itp.

BÆJARFÉLAG

bæjarfélag er bær eða kaupstaður sem er sérstakt sveitarfélag

Municipality

Municipality.  A town that is a separate local authority. 

GMINA MIEJSKA

Miejscowość, będąca samodzielną gminą.

BÆJARSKRIFSTOFA

bæjarskrifstofa er skrifstofa þar sem stjórnsýsla bæjarfélags hefur aðsetur

Municipal offices (town hall)

Municipal offices (town hall). The offices of the town council and its administrative departments. 

URZĄD MIASTA / GMINY

Urząd administracyjny obsługujący osoby zamieszkałe na danym terenie.

BÆTUR

bætur eru peningar sem fólk fær úr almannatryggingum eða frá tryggingafélagi við sérstakar aðstæður, t.d. ef það hefur orðið fyrir heilsutjóni eða slysi eða ef tjón verður á eigum sem voru tryggðar; fólk getur líka fengið bætur í skattakerfinu eftir ákveð

 Benefit :  Compensation from an insurance company 

1) Benefit.  Payments from the social security system, e.g. to people who have become seriously ill or who cannot work after an injury or accident.  2) Compensation from an insurance company for damage to property that was insured.  In some cases, benefit is also calculated in the tax system, e.g. rent benefit or child benefit.

ZASIŁEK / ODSZKODOWANIE

Odszkodowanie – świadczenia pieniężne, otrzymywane z ubezpieczeń społecznych albo z towarzystwa ubezpieczeniowego, np. w przypadku utraty zdrowia albo ubezpieczonego mienia. Zasiłek - W przypadku niskich dochodów istnieje możliwość uzyskania zasiłku np. na dzieci albo na mieszkanie.

DAGMAMMA

dagmamma er það sama og dagmóðir

Day mother

‘Day mother' see DAGMÓÐIR.

OPIEKUNKA

Kobieta pracująca przy opiece nad małymi dziećmi w swoim domu, w czasie jak ich rodzice pracują.

DAGMÓÐIR

dagmóðir er kona sem vinnur við að gæta ungra barna á heimili sínu á daginn á meðan foreldrar sækja t.d. vinnu

Day mother

‘Day mother' a woman who works by looking after young children in her own home during the day, e.g. while their parents are at work. 

OPIEKUNKA

Kobieta pracująca przy opiece nad małymi dziećmi w swoim domu, w czasie jak ich rodzice pracują.

DAGPENINGAR

dagpeningar eru ákveðin upphæð á dag sem fólk fær úr almannatryggingum eða frá tryggingafélagi eftir ákveðnum reglum, t.d. ef maður verður óvinnufær vegna veikinda eða slyss; dagpeningar geta líka verið greiðslur sem maður fær frá vinnuveitanda sínum til 

Per diem payments (daily allowance)

Per diem payments (daily allowance). A sum of money which people receive each day from the social security system or an insurance company according to certain rules, e.g. if they become unfit for work due to an illness or accident. Allowances paid by an employer to cover a worker's costs if he is sent on a trip in connection with his job, or has to travel and work far from his normal working place, are also called per diem payments. 

ZASIŁEK / DIETA

Dwa znaczenia: 1. Dzienna kwota pieniężna, którą otrzymuje się z ubezpieczeń społecznych lub z firmy ubezpieczeniowej według określonych zasad, np. jeśli straci się możliwość wykonywania pracy z powodu wypadku lub choroby.  2. Pieniądze otrzymywane od pracodawcy dla opłacenia kosztów podróży i utrzymania w podróży służbowej lub w razie wykonywania pracy poza terenem zamieszkania.

DAGSETNING

dagsetning er mánaðardagur, mánuður og ár, t.d. 1. janúar 2007; dagsetning er sett t.d. á bréf eða skjal

Date (including the day, month and year)

Date (including the day, month and year), e.g. 1 January 2007. The date is put on letters and other documents.

DATA

Dzień miesiąca, miesiąc i rok, np. 1. stycznia 2007. Data jest umieszczana np. na listach i dokumentach.

DAGVINNULAUN

dagvinnulaun eru þau laun sem maður fær fyrir að vinna reglulegan vinnudag, t.d. frá kl. 9-17

Daytime wages (daytime rates)

Daytime wages (daytime rates). The rate of pay a worker receives for a regular working day, e.g. between 9 a.m. and 5 p.m.

STAWKA DZIENNA

Płaca otrzymywana za pracę w godzinach dziennych, np. od 9 do 17.

DÁNARBÚ

dánarbú eru allar eigur sem fólk lætur eftir sig þegar það deyr, t.d. húsnæði og peningar

Estate at death

Estate at death. All the possessions (e.g. money, property) which someone leaves when they die.

SPADEK

Cały dobytek, które człowiek pozostawia po swojej śmierci, np. mieszkanie i pieniądze.

DÁNARBÆTUR

dánarbætur eru bætur úr almannatryggingum eða stéttarfélagi sem fólk getur átt rétt á samkvæmt ákveðnum reglum ef maki þess deyr; barn á framfæri foreldra sinna getur einnig átt rétt á dánarbótum ef foreldri þess deyr

Death benefit

Death benefit. Benefit payments from the social security system or a trade union which people may be entitled to according to certain rules when their spouse (husband or wife) dies. Children who are being supported by their parents may also be entitled to death benefit if their parents die.

ODPRAWA POŚMIERTNA

Zasiłek z ubezpieczeń społecznych lub ze związku zawodowego, do którego można mieć prawo, według określonych zasad, po śmierci współmałżonka. Dziecko na utrzymaniu swoich rodziców może także mieć prawo do odprawy pośmiertnej, w przypadku śmierci jednego z rodziców.

DEBETKORT

debetkort er greiðslukort sem tengist bankareikningi manns; þegar debetkort er notað til þess að borga fyrir vörur og þjónustu eða til þess að taka út peninga í hraðbanka dregst upphæðin strax frá innistæðunni á bankareikningnum

Debit card

Debit card.  A plastic payment card associated with a person's private bank account. When the card is used, either to withdraw cash from an ATM (automatic teller machine) or to pay for goods or services, the amount is deducted immediately from the account. 

KARTA DEBETOWA

Karta płatnicza połączona z rachunkiem bankowym. Kiedy karta debetowa jest używana do płacenia za towary i usługi lub do wyciągania pieniędzy z bankomatu, to kwota jest natychmiastowo ściągana z rachunku bankowego.

DÓMARI

dómari er lögfræðimenntaður embættismaður sem stjórnar réttarhöldum og kveður upp dóma

Judge

Judge. An official, with legal qualifications, who directs trials in court and delivers judgements. 

SĘDZIA

Funkcjonariusz publiczny z wykształceniem prawniczym, który kieruje procesem sądowym i wydaje wyroki.

DÓMSMÁL

dómsmál er mál sem er rekið fyrir dómstólum

Court case

Court case. A case which is heard and judged by a court. 

SPRAWA SĄDOWA

Sprawa prowadzona przed sądem.

DÓMSMÁLARÁÐHERRA

dómsmálaráðherra er ráðherra sem stýrir dómsmálaráðuneytinu fyrir hönd ríkisstjórnarinnar

Minister of Justice

Minister of Justice.  The minister who is in charge of the Ministry of Justice. 

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Minister zarządzający ministerstwem sprawiedliwości z ramienia rządu.

DÓMSMÁLARÁÐUNEYTIÐ

dómsmálaráðuneytið er ráðuneyti sem hefur yfirumsjón með öllum málum sem snerta lög og reglu í landinu; yfirmaður ráðuneytisins er dómsmálaráðherra

Ministry of Justice

Ministry of Justice. (Ministry of Justice and Human Rights). The ministry which is in charge of all matters involving law and order in Iceland. It is under the direction of the Minister of Justice. 

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

Ministerstwo sprawujące nadzór nad wszystkimi sprawami dotyczącymi prawa i porządku w kraju. Przewodniczącym ministerstwa jest minister sprawiedliwości.

DÓMSTÓLL

dómstóll er opinber stofnun þar sem réttarhöld fara fram og dómar eru kveðnir upp

Court

Court. An official institution where trials are held and judgements are delivered. 

SĄD

Państwowa instytucja, w której odbywają się procesy sądowe i wydawane są wyroki.

DÓMUR

dómur er ákvörðun sem dómarar taka um mál fyrir rétti og er dómurinn sem þeir kveða upp niðurstaða réttarhaldanna

Judgement

Judgement. The decision taken by the judge in a court case. The judgement is the final decision or conclusion of the case. 

WYROK

Postanowienie, które podejmują sędziowie w sądzie, a ich wyrok jest podsumowaniem sprawy sądowej.

DRÁTTARVEXTIR

dráttarvextir bætast við skuld sem er ekki borguð á réttum tíma og eru ákveðið hlutfall af upphæðinni sem átti að greiða fyrir hvern dag sem líður frá gjalddaga þangað til skuldin er borguð

Arrears interest

Arrears interest.  Interest that is added to a debt that has not been paid at the right time. It is a certain percentage of the amount, calculated for each day for which the debt has been in arrears (not paid after it was due). 

ODSETKI KARNE

Odsetki karne są doliczane do długu, który nie został zapłacony w terminie i są określonym procentem kwoty, którą należało zapłacić. Za każdy dzień są doliczane nowe odsetki, aż do momentu spłaty długu.

DÆMDUR

ef maður er dæmdur þá hlýtur hann dóm fyrir það sem hann hefur gert og þarf að greiða sekt eða taka út refsingu eftir því sem dómari ákveður

Sentenced

Sentenced.  A sentence is the punishment (a fine or imprisonment) which a judge decides to impose on someone for something he has done; the person is sentenced to the punishment. 

SKAZANY

Jeśli osoba zostaje skazana, to otrzymuje wyrok za coś, co zrobiła i musi zapłacić karę lub odsiedzieć wyrok, zależnie od decyzji sędziego.

EFTIRLAUN

eftirlaun eru tekjur sem maður hefur þegar maður hættir að vinna vegna aldurs, t.d. greiðslur úr lífeyrissjóði

Pension

Pension. Payments of money (from a pension fund) on which someone lives after retiring from work due to age restrictions.

EMERYTURA 

Należność pieniężna, otrzymywana po przepracowaniu określonej ilości lat i osiągnięciu wieku emerytalnego. 

EFTIRLAUNAALDUR

fólk kemst á eftirlaunaaldur þegar það á rétt á eftirlaunum, yfirleitt um 67 ára aldur

Pensionable age (pension age)

Pensionable age (pension age). People usually reach pensionable age (the age when they qualify for a pension) when they turn 67, or later.

WIEK EMERYTALNY

Jest to okres, od którego rozpoczyna się wypłacanie emerytury, przeważnie w wieku 67 lat.

EFTIRLIT

eftirlit felst í því að fylgst er reglulega með einhverju eða einhverjum, t.d. er eftirlit með vörum sem eru framleiddar og seldar til að tryggja að þær valdi fólki ekki skaða

Inspection (supervision; monitoring)

Inspection (supervision; monitoring). Regular checking or tests, e.g. to make sure that products sold do not cause people illness or injury.

KONTROLA, NADZÓR

Polega na regularnym kontrolowaniu kogoś lub czegoś, np. kontrola jakości produktów, która ma na celu wykluczenie wywołania zagrożenia przez dany produkt.

EFTIRLÝSTUR

ef maður er eftirlýstur þá leita yfirvöld hans, oftast vegna einhvers sem hann hefur brotið af sér

Wanted

Wanted. If a person is ‘wanted', it means the police or other authorities want to find him and question him, generally because he is suspected of having done something wrong.

POSZUKIWANY LISTEM GOŃCZYM

Osoba poszukiwana przez władze, przeważnie za przekroczenie prawa.

EFTIRNAFN

eftirnafn er sá hluti af nafni fólks sem fer á eftir fornafninu eða -nöfnunum; eftirnafn getur verið föðurnafn (t.d. Jónsdóttir), móðurnafn (t.d. Guðrúnarson) eða ættarnafn (t.d. Briem)

Surname

Surname.  The part of a person's name which comes after the christian name or names (given name or names). It may tae the form of a patronymic (e.g. Jónsdóttir), a metronymic (e.g. Guðrúnarson) or a family name (e.g. Briem).

NAZWISKO

Występuje po imieniu lub imionach. Na Islandii nazwisko może być od imienia ojca (np. Jónsdóttir), imienia matki (np. Guðrúnarson) lub rodowe (np. Briem)

EIGN

eignir manns eru verðmætir hlutir sem maður á, t.d. fasteignir og bílar

Possession (property; asset)

Possession (property; asset). A person's possessions or property are things (usually things of some value) that he owns, e.g. real estate (a house or flat) or car.

WŁASNOŚĆ, MAJĄTEK

Rzeczy wartościowe należące do konkretnej osoby, np. nieruchomości, samochody.

EINDAGI

eindagi á skuld, t.d. reikningi fyrir vörur eða afborgun af láni, er allra síðasti dagurinn sem maður getur borgað hana án þess að dráttarvextir bætist við

Final due date

Final due date. The last day on which a debt instalment or an invoice can be paid without arrears interest being added to the amount to be paid.

OSTATECZNY TERMIN PŁATNOŚCI

Ostatni dzień, w którym można spłacić pożyczkę lub ratę przed doliczeniem odsetek karnych.

EINGREIÐSLA

eingreiðsla er peningaupphæð sem er greidd í einu lagi, t.d. laun sem eru greidd í einu lagi í stað þess að vera greidd mánaðarlega

Lump-sum payment (lump sum)

Lump-sum payment (lump sum). A sum of money that is paid all at once, e.g. wages paid for a long period, paid in a single payment instead of each month for a month at a time.

WPŁATA JEDNORAZOWA

Jednorazowa wpłata kwoty pieniężnej, np. zapłaty dla pracownika.

EINHLEYPUR

einhleypur maður eða einhleyp kona er ekki í hjónabandi eða sambúð

Single

Single.  A single person is one who is not married or cohabiting with a partner. 

STAN WOLNY

Stan cywilny świadczący, iż dana osoba nie jest w związku małżeńskim ani w konkubinacie.

EINKA-

einka- fremst í orði getur merkt að það sem felst í orðinu tengist einstaklingum eða fyrirtækjum en ekki ríki eða sveitarfélögum, t.d. einkaaðili, einkaskóli; einka- fremst í orði getur líka merkt að það sem orðið á við tilheyri einstaklingi og komi ekki 

Private (as the first element in a word)

Private (as the first element in a word), meaning that the thing concerns private persons, or perhaps a company or society, but not the state or a local authority, e.g. einkaaðili (a private individual), einkaskóli (a private school).  It may also mean that the second part of the word is something personal, concerning one particular person: einkamál (a personal matter), einkabíll (a private car). 

PRYWATNY, OSOBISTY

Einka- na początku wyrazu oznacza, że dotyczy prywatnej działalności gospodarczej, np. einkaaðili – osoba prywatna, einkaskóli – szkoła prywatna. Einka- na początku wyrazu może też oznaczać czyjąś prywatną własność,  np. einkabíll – prywatny samochód.

EINKAAÐILI

einkaaðili, t.d. í viðskiptum eða framkvæmdum, er maður eða fyrirtæki sem starfar á eigin vegum en ekki á vegum ríkisins eða opinberra stofnana

Private entity, private party, person

Private entity, private party, person. In business or law: a person or company that acts in its own name and operates as a unit, not representing the state or a public body.

OSOBA PRYWATNA

Osoba albo przedsiębiorstwo (np. w biznesie lub działalności społecznej), która prowadzi własną działalność gospodarczą, nie należącą do państwa lub instytucji publicznych. 

EINKAMÁL

einkamál er persónulegt mál sem snertir einstakling eða fjölskyldu og kemur öðrum ekki við; einkamál getur líka verið dómsmál sem er rekið fyrir t.d einstakling, félag eða fyrirtæki

 Private matters (personal matters) :  Civil cases

1) Private matters (personal matters). Things that concern an individual or a family, but no one else. 2) Civil cases. In law, a civil case is a court case brought before the court by a private person, or a society or company (not by the state).

SPRAWA OSOBISTA / SPRAWA CYWILNA

Dwa znaczenia: 1. Sprawa osobista – dotycząca bezpośrednio danej osoby lub jej rodziny;  2. Sprawa cywilna – w sądzie: sprawa prowadzona przez osobę fizyczną, przedsiębiorstwo lub związek.

EINKAREKINN

ef fyrirtæki eða stofnun er einkarekin ef hún er í eigu einkaaðila en ekki ríkis eða sveitarfélags

Private (privately operated)

Private (privately operated). A company or institution that is privately operated is owned by private persons and not by the state or a local authority. 

DZIAŁALNOŚĆ PRYWATNA

Jeżeli zakład lub placówka jest prowadzona prywatnie, jest ona własnością osoby prywatnej - nie jest własnością państwową ani gminną.

EINKASKÓLI

einkaskóli er skóli sem er ekki rekinn af ríkinu eða af sveitarfélagi heldur af einkaaðila, t.d. samtökum eða trúfélagi; fólk borgar skólagjöld fyrir sig eða börnin sín ef þau stunda nám í einkaskóla

Private school

Private school. A school that is not run by the state or a local authority but instead by a private party, e.g. an organisation or a religious community. Pupils in such a school (or their parents) pay fees for their education. 

SZKOŁA PRYWATNA

Szkoła, która nie jest prowadzona przez państwo ani gminę, tylko prywatnie, np. przez przedsiębiorstwo albo związek wyznaniowy. Szkoły prywatne są odpłatne.

EINKENNISSTAFIR

einkennisstafir eru bókstafir sem eru opinber skammstöfun fyrir stað, t.d. land, bæ eða flugvöll, og eru m.a. notaðir til þess að sýna uppruna eða áfangastað; einkennisstafir landa eru tveir bókstafir, t.d. IS fyrir Ísland, og einkennisstafir flugvalla er

Alphabetic codes; abbreviations

Alphabetic codes; abbreviations. Official abbreviations used for places (countries, towns or airports), used to show destinations or points of departure. Countries have two-letter codes (e.g. IS for Iceland); airports have three-letter codes (e.g. KEF for Keflavík). 

OFICJALNY SKRÓT

Litery, które są skrótem nazwy np. państwa, miasta albo lotniska, i są używane m.in. dla określenia miejsca produkcji albo kraju docelowego. Państwa mają dwuliterowe skróty, np. IS dla Islandii, a porty lotnicze trzyliterowe, np. KEF dla Keflavík.

EINKUNN

einkunn er mælikvarði á námsárangur í ákveðinni námsgrein eða námsáfanga; einkunn er oftast sýnd með tölugildi (1-10) en stundum með bókstaf (A, B, C o.s.frv.)

Grade; mark

Grade; mark. An indicator of a pupil's results in a particular subject or part of a course. Grades are generally given on a scale of 1-10, but sometimes with letters (A, B, C, etc.).

OCENA

Ocena jest wykładnikiem postępów w nauce ucznia. Skala ocen w Islandii jest przedstawiana liczbami od 1-10, lub czasem oznaczana literami (A, B, C itd.).

EINSTAKLINGUR

einstaklingur er einn einstakur maður eða kona; þegar talað er um einstaklinga t.d. í stjórnsýslu eða viðskiptum þá er átt við einstakar manneskjur

Individual

Individual.  One person (a man or a woman). 

OSOBA FIZYCZNA

Prawne określenie człowieka, kobiety lub mężczyzny, np. w administracji lub biznesie.

EINSTÆTT FORELDRI

einstætt foreldri er foreldri sem er ekki gift eða í sambúð

Single parent

Single parent; one who is neither married nor cohabiting with a partner. 

SAMOTNY RODZIC

Rodzic, który nie pozostaje w związku małżeńskim ani w konkubinacie.

EITRUNARMIÐSTÖÐ

eitrunarmiðstöð er neyðarþjónusta þar sem er hægt að fá upplýsingar í síma um eiturefni og leiðbeiningar um það sem á að gera ef fólk verður fyrir eitrun

Poison Centre

Poison Centre. An emergency service that gives information about poisons (toxins; hazardous substances) and guidance on what to do when people have ingested (swallowed) or been exposed to poisons. 

INFORMACJA TOKSYKOLOGICZNA

Infolinia, pod którą można uzyskać informacje o truciznach oraz o sposobach postępowania w razie zatrucia.

EKKILL

maður verður ekkill ef eiginkona hans deyr; maður sem hefur misst konuna sína er ekkill þangað til hann giftist aftur

Widower

Widower.  A man whose wife has died. He remains a widower until he remarries.

WDOWIEC

Mężczyzna jest wdowcem po śmierci swojej małżonki do czasu ponownego zawarcia związku małżeńskiego.

EKKJA

kona verður ekkja ef eiginmaður hennar deyr; kona sem hefur misst manninn sinn er ekkja þangað til hún giftist aftur

Widow

Widow. A woman whose husband has died. She remains a widow until she remarries.

WDOWA

Kobieta jest wdową po śmierci swojego małżonka do czasu ponownego zawarcia związku małżeńskiego.

ELLILÍFEYRIR

ellilífeyrir er mánaðarleg greiðsla sem fólk á rétt á úr almannatryggingum eða lífeyrissjóði eftir ákveðinn aldur þegar það hættir að vinna; t.d. fær fólk oftast ellilífeyri við 67 ára aldur á Íslandi

Old-age pension

Old-age pension.  Monthly payments that people have a right to receive, either from the social security system or from a pension fund, after reaching a certain age and after they have stopped work. People in Iceland generally start drawing a pension at the age of 67. 

EMERYTURA

Jest to należność pieniężna, otrzymywana po przepracowaniu określonej ilości lat i osiągnięciu wieku emerytalnego. Na Islandii emerytura jest najczęściej wypłacana po skończeniu 67 lat. 

ELLILÍFEYRISÞEGI

maður er ellilífeyrisþegi þegar maður fær greiddan ellilífeyri

Old-age pensioner; pensioner

Old-age pensioner; pensioner.  Someone who receives an old-age pension. 

EMERYT

Osoba otrzymująca emeryturę.

EMBÆTTI

embætti er opinber staða hjá ríkinu eða sveitarfélögum; maður eða kona sem gegnir ákveðnu embætti, t.d. embætti landlæknis eða ríkislögreglustjóra, hefur yfirumsjón með málum á sínu sviði

Public office; official position

Public office; official position.  A senior position (job) with the state or a local authority. A person who holds an office (position) of this type (e.g. the Medical Director of Health or the National Commissioner of Police) is in charge of the matters in that sphere.

URZĄD, STANOWISKO

Oficjalna posada rządowa lub gminna. Osoba, której powierzono np. stanowisko lekarza krajowego lub komisarza policji, sprawuje najwyższy nadzór w kraju nad swoim obszarem uprawnień.

EMBÆTTISPRÓF

embættispróf er próf sem fólk tekur að loknu háskólanámi í ákveðnum greinum, t.d. taka læknar embættispróf í læknisfræði og lögfræðingar embættispróf í lögfræði

Qualifying examination

Qualifying examination. A special examination which university graduates in certain subjects (e.g. Medicine and Law) must pass in order to be able to practice (work) in their professions.

EGZAMIN PAŃSTWOWY

Egzamin, który odbywa się po ukończeniu nauki na poziomie wyższym w poszczególnych dziedzinach, np. lekarze zdają egzamin z medycyny, a prawnicy z prawa.

EMBÆTTISSTIMPILL

embættisstimpill er stimpill frá tilteknu embætti sem settur er á skjöl til að staðfesta að þau séu gild

Official stamp

Official stamp. A stamp placed by a government authority (office) on documents to show that they are valid. 

PIECZĘĆ URZĘDOWA

Pieczęć z urzędu umieszczona na dokumencie i potwierdzająca jego ważność.

ENDURGREIÐSLA

endurgreiðsla felst í því að maður fær pening greiddan til baka, t.d. inneign hjá skattayfirvöldum

Rebate; reimbursement

Rebate; reimbursement. Money paid back, e.g. by the tax authorities to someone who has paid more than they should, or to someone who has paid for something for someone else.

ZWROT NADPŁATY

Polega na zwrocie nadpłaconej kwoty pieniężnej, np. nadpłaty z rozliczenia podatkowego.

ENDURHÆFING

fólk fer í endurhæfingu á sjúkrahúsi eða annarri heilbrigðisstofnun til að ná bata og fyrri færni eftir veikindi eða slys; endurhæfing er t.d. fólgin í sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun og talþjálfun

Rehabilitation

Rehabilitation. People go for rehabilitation to regain the control and use of their bodies after illnesses or accidents. Rehabilitation takes place in hospitals or other health-care institutions; it may involve physiotherapy (sjúkraþjálfun), occupational therapy (iðjuþjálfun) and speech therapy (talþjálfun).  

REHABILITACJA

Rehabilitacja jest stosowana w celu przywrócenia u człowieka sprawności po chorobie lub wypadku; rehabilitacja to np. fizjoterapia i logopedia.

ENDURKOMUBANN

endurkomubann felst í því að fólk má ekki koma aftur á einhvern stað, t.d. til lands þar sem það hefur verið

Prohibition on return; re-entry ban

Prohibition on return; re-entry ban. When someone is not allowed to return to a place (e.g. a country).

ZAKAZ POWROTU DO KRAJU

Polega na zakazie powrotu do konkretnego miejsca lub kraju.

ENDURMENNTUN

endurmenntun er nám sem fólk stundar eftir að hafa lokið reglulegu skólanámi til þess að bæta við sig þekkingu og færni á sínu starfssviði eða til að afla sér menntunar á öðru sviði

Continuing education; extension

Continuing education; extension. Courses of study that people pursue after completing their ordinary formal education so as to acquire new skills and keep up-to-date in their field, or to learn something new. 

DOKSZTAŁCANIE

Poszerzanie wiedzy po ukończeniu edukacji szkolnej, w celu doskonalenia umiejętności w swoim zawodzie lub zdobywania wiedzy w innym kierunku.

ENDURNÝJUN

endurnýjun miðar að því að fá eitthvað nýtt í stað gamals, t.d. nýtt vegabréf í stað þess sem er útrunnið

Renewal; re-issue

Renewal; re-issue. When something is re-validated or a replacement is issued instead of it, e.g. when a new passport is issued instead of one that has expired.

ODNOWIENIE

Wymiana czegoś, co utraciło ważność, na nowe, np. wymiana nieważnego paszportu.

ENDURSKOÐANDI

endurskoðandi hefur sérhæfða menntun og réttindi til að fara yfir reikninga fyrirtækja eða einstaklinga, sjá til þess að þeir séu réttir og að allt sé greitt rétt til skattayfirvalda

Auditor (accountant)

Auditor (accountant). A person with special training and qualifications who examines the accounts (books) of a company or an individual to make sure that they are correct and that all taxes and other charges have been paid to the correct authorities.

REWIDENT KSIĘGOWY

Osoba z uprawnieniami do sprawdzania rachunków osób fizycznych i przedsiębiorstw oraz do prowadzenia kontroli nad odprowadzaniem podatku.

ENDURSKOÐUN

endurskoðun felst í því að endurskoðandi fer yfir reikninga fyrirtækja eða einstaklinga, sér til þess að þeir séu réttir og að allt sé greitt rétt til skattayfirvalda

Auditing

Auditing.  The examination by an auditor of the accounts (books) of a company or an individual to make sure that they are correct and that all taxes and other charges have been paid to the correct authorities. 

REWIZJA RACHUNKÓW

Sprawdzanie rachunków przedsiębiorstw i osób fizycznych oraz prowadzenie kontroli nad odprowadzaniem podatku.

ERFÐABREYTT MATVÆLI

erfðabreytt matvæli eru framleidd úr erfðabreyttum lífverum eða afurðum þeirra og innihalda prótín eða erfðaefni tilkomið vegna erfðabreytinga.

Genetically modified food; GM food

Genetically modified food; GM food. Food that is produced from genetically modified organisms (plants or animals), or their derivatives, and contains proteins or DNA that have been produced by genetic modification.

ERINDI

ef maður sendir erindi til t.d. stjórnenda fyrirtækja eða embættismanna þá sendir maður formlegt bréf eða beiðni um eitthvað ákveðið

Communication; letter; application

Communication; letter; application. A formal term for a letter, request or complaint sent to a public official or the director of a company, etc.

PISMO

Oficjalny list wysyłany np. do urzędników państwowych albo zarządu firmy.

ERLENDIS

ef maður er erlendis þá er maður í öðru landi en maður býr í

Abroad; (from an island like Iceland: overseas)

Abroad; (from an island like Iceland: overseas). If you are abroad, you are in a country that is not the same as the one in which you normally live. 

ZA GRANICĄ

Jeżeli osoba jest za granicą, oznacza to, iż nie jest w kraju swojego stałego zamieszkania.

ERLENDUR

ef maður er erlendur þá er maður frá öðru landi en því sem rætt er um, maður er útlendingur; það sem er erlent á uppruna sinn í öðru landi, t.d. eru erlendar vörur framleiddar erlendis

Foreign

Foreign.  From another country; born or originating abroad. 

ZAGRANICZNY

Człowiek albo przedmiot, pochodzący z innego kraju.

EYÐUBLAÐ

eyðublað er blað með auðum reitum eða línum þar sem maður á að skrifa þær upplýsingar sem maður er beðinn um, t.d. þegar maður sækir um þjónustu eða gefur skýrslu

Form

Form. A piece of paper with blank lines or spaces where you are supposed to write information that is required, e.g. when you apply for a library card, a bank account or a passport.

FORMULARZ

Druk z pustymi rubrykami lub liniami, które należy wypełnić przy składaniu sprawozdania lub w celu uzyskania usług.

FAÐERNISMÁL

faðernismál er mál fyrir dómstólum sem er rekið til þess að staðfesta hver er faðir barns

Paternity case

Paternity case.  A court case conducted to establish the identity of the father of a child. 

SPRAWA O USTALENIE OJCOSTWA

Postępowanie sądowe, które ma na celu ustalenie, kto jest ojcem dziecka.

FAGFÉLAG

fagfélag er verkalýðsfélag eða stéttarfélag fyrir fólk í ákveðinni starfsgrein

Professional association

Professional association. A trade union for people in a particular occupation. 

ZWIĄZEK FACHOWCÓW

Związek zawodowy skupiający osoby zatrudnione w tej samej branży, np. elektryków, hydraulików itp.

FANGELSI

fangelsi er staður þar sem fólk afplánar dóma fyrir afbrot sín

Prison

Prison. A place where people are held and serve sentences for offences they have committed. 

ZAKŁAD KARNY

Miejsce przeznaczone do odbywania kary pozbawienia wolności.

FANGELSISVIST

fangelsisvist er sá tími sem fangar eru í fangelsi

Imprisonment

Imprisonment. Being held in prison; the time for which one is held in prison. 

KARA POZBAWIENIA WOLNOŚCI

Okres przebywania więźnia w zakładzie karnym.

FANGI

fangi er maður sem afplánar dóm í fangelsi

Prisoner (convict)

Prisoner (convict). A person serving a sentence in prison. 

WIĘZIEŃ

Osoba odbywająca karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym.

FARARTÆKI

farartæki er tæki sem flytur fólk og varning á milli staða, t.d. bíll, skip eða flugvél

Vehicle; means of transport

Vehicle; means of transport. Something used to transport people, goods or other things between places, e.g. a car, ship, aircraft.

POJAZD

Urządzenie do transportu ludzi i towarów, np. samochód, statek, samolot.

FARSEÐILL

farseðill er kvittun sem staðfestir að maður hafi keypt ákveðna ferð, t.d. með flugi til útlanda eða á milli staða innanlands með strætó eða rútu; maður þarf venjulega að sýna farseðilinn þegar maður leggur af stað í ferðina

Ticket (travel ticket)

Ticket (travel ticket). A piece of paper confirming that a particular trip (e.g. a flight to another country or a coach trip between towns within the country) has been paid for. You usually have to show your ticket before the journey begins. 

BILET

Potwierdzenie, że posiadacz wykupił miejsce na konkretny przejazd lub przelot, np. samolotem albo autobusem. Przeważnie należy okazać bilet przy wejściu na pokład.

FARÞEGI

ef maður er farþegi, t.d. í bíl eða flugvél, þá ferðast maður með farartækinu

Passenger

Passenger.  Someone who travels by some means of transport (e.g. a car, ship or aircraft), often paying for being transported.

PASAŻER

Osoba podróżująca pojazdem, np. samochodem lub samolotem.

FASTEIGN

fasteign er húsnæði eða önnur eign sem er ekki hægt að færa úr stað

Property (real-estate property; real estate)

Property (real-estate property; real estate). A housing unit or other property (building) that cannot be moved to a new location. 

NIERUCHOMOŚĆ

Dom lub inna własność, której nie można przenieść w inne miejsce.

FASTEIGNAAUGLÝSING

fasteignaauglýsing er tilkynning, t.d. í dagblaði, þar sem fólk og fyrirtæki auglýsa fasteignir til kaups eða sölu

Housing advertisement; ‘property ad'

Housing advertisement; ‘property ad': An announcement, e.g. in a daily newspaper, that property is for sale, or wanted for purchase.

OGŁOSZENIE NIERUCHOMOŚCI

Informacja (np. w gazecie) o nieruchomościach na sprzedaż.

FASTEIGNALÁN

fasteignalán er lán sem fólk getur fengið hjá lánastofnunum til þess að kaupa fasteign

Mortgage; mortgage loan; property mortgage

Mortgage; mortgage loan; property mortgage. A loan that people can take to enable them to buy property. 

KREDYT MIESZKANIOWY

Pożyczka na zakup nieruchomości, zaciągnięta z instytucji kredytowej.

FASTEIGNASALA

fasteignasala er fyrirtæki sem sérhæfir sig í að selja fasteignir fyrir aðra

House agency; property agency; real-estate agency; estate agency

House agency; property agency; real-estate agency; estate agency. A company that specialises in selling property for other people. 

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI

Firma zajmująca się pośrednictwem w sprzedaży nieruchomości.

FASTEIGNASALI

fasteignasali er maður sem vinnur við að selja fasteignir, oftast á sérstökum fasteignasölum

House agent, real-estate agent, realtor, estate agent

House agent, real-estate agent, realtor, estate agent. A person who sells property, usually at a house agency.

AGENT NIERUCHOMOŚCI

Osoba zajmująca się pośrednictwem w sprzedaży nieruchomości, zazwyczaj zatrudniona w biurze nieruchomości.

FASTEIGNAVEÐBRÉF

fasteignaveðbréf er skuldabréf með veði í fasteign

Housing bond

Housing bond. A bond secured by a mortgage in property. 

HIPOTEKA

Lokata kapita1)łu zabezpieczona na nieruchomości.

FEÐRALAUN

feðralaun eru greiðslur sem maður getur átt rétt á úr almannatryggingum ef hann er einstætt foreldri og með tvö eða fleiri börn undir 18 ára aldri á framfæri sínu

Fathers' allowance

Fathers' allowance.  Payments to which a man may be entitled from the social security system if he is a single parent with two or more dependent children under the age of 18. 

ZASIŁEK OJCOWSKI

Świadczenia pieniężne, które samotny ojciec otrzymuje z ubezpieczeń społecznych, jeśli ma dwoje dzieci lub więcej na swoim utrzymaniu.

FERÐAFÓLK

ferðafólk er fólk sem er á ferðalagi

Travellers

Travellers. People who are travelling (on a journey). 

PODRÓŻNI

Osoby podróżujące

FERÐAHEIMILD

ferðaheimild er sérstakt leyfi, t.d. frá yfirvöldum eða stofnun, til þess að fara í ákveðna ferð; fólk getur t.d. þurft að fá ferðaheimild til þess að sækja fund eða ráðstefnu í útlöndum á vegum stofnunar eða fyrirtækis sem það vinnur hjá

Travel permit

Travel permit.  A special permit, e.g. from a government authority or an institution, allowing someone to make a particular journey. Such a permit may be necessary in order to attend, e.g., a meeting or conference abroad as the representative of the institution or company that a person works for.

ZEZWOLENIE NA PODRÓŻ

Specjalne zezwolenie, wydane przez instytucję albo władze państwowe, na konkretną podróż, np. na wyjazd na delegację za granicą w ramach pracy. 

FERÐAKOSTNAÐUR

ferðakostnaður er sá kostnaður sem kemur af ferðalögum

Travelling expenses

Travelling expenses. Expenses (costs) that someone has to pay in connection with a journey. 

KOSZT PODRÓZY

Koszt wynikający z podróży.

FERÐALAG

ef maður fer í ferðalag þá ferðast maður í lengri tíma, annaðhvort innanlands eða til útlanda

Journey; trip

Journey; trip. Travel from one place to another over a considerable distance and taking a considerable amount of time, either within the country or abroad.

PODRÓŻ

Osoba udająca się w podróż przebywa przez dłuższy okres czasu poza domem.

FERÐASKILRÍKI

ferðaskilríki eru persónuskilríki sem maður verður að hafa meðferðis þegar maður ferðast, yfirleitt vegabréf

Travel documents

Travel documents. Identification papers (generally, a passport) which you are required to have with you when you travel. 

DOWÓD TOŻSAMOŚCI

Dokument niezbędny w podróży, zazwyczaj paszport.

FERÐASKÍRTEINI

ferðaskírteini er það sama og ferðaskilríki

Travel documents

Travel documents. (Same as FERÐASKILRÍKI.) 

DOWÓD TOŻSAMOŚCI

Dokument niezbędny w podróży, zazwyczaj paszport.

FERÐATÉKKI

ferðatékki er ávísun á fasta upphæð í erlendum gjaldmiðli sem maður getur keypt í banka og notað í stað peninga á ferðalögum í útlöndum

Traveller's cheque (US: check)

Traveller's cheque (US: check).  A cheque for a fixed amount in a foreign currency. Such cheques can be bought in a bank and used instead of cash when travelling abroad. 

CZEK PODRÓŻNY

Czek na określoną kwotę w walucie zagranicznej, który można zakupić w banku i wykorzystać w czasie pobytu za granicą. 

FÉLAG

félag er hópur fólks sem starfar saman í ákveðnum tilgangi; t.d. eru til félög fólks sem hefur sömu atvinnu eða menntun og vinna þau að því að standa vörð um réttindi félagsmanna sinna

 Society; union; association :  Company

1) Society; union; association. A group of people who work together for a particular cause, e.g. people who work at the same occupation or have the same educational qualifications form a union to defend the interests of its members; bird-watchers form a society to plan their activities and share information.  2) Company. A group of people who found a business enterprise by putting money into it and deciding how it is to be run.

ZWIĄZEK

Organizacja skupiająca ludzi mających wspólne cele (np. pracujących w tym samym zawodzie).

FÉLAGSLEGAR BÆTUR

félagslegar bætur eru bætur sem fólk getur átt rétt á frá ríkinu við sérstakar aðstæður; félagslegar bætur eru t.d. barnabætur og heimilisuppbót

Social welfare benefits

Social welfare benefits. Benefits (payments) which people may be entitled to receive from the state in certain circumstances.  Examples are child benefit (BARNABÆTUR) and household supplement (HEIMILISUPPBÓT).

ZABEZPIECZENIA SOCJALNE

Zasiłki, które można otrzymać od państwa w przypadku złej sytuacji materialnej. Istnieją na przykład zasiłki na dziecko albo na mieszkanie.

FÉLAGSMAÐUR

ef maður er félagsmaður í samtökum eða félagi þá er maður meðlimur í þeim, greiðir félagsgjald E86 og tekur þátt í starfi þeirra á einhvern hátt

Member

Member.  Someone who belongs to a society or union, paying membership fees (dues) and taking part in its activities in some way.

ZWIĄZKOWIEC

Członek związku, który aktywnie udziela się w jego i pracy i płaci składkę E86.

FÉLAGSMÁLARÁÐHERRA

félagsmálaráðherra er ráðherra sem stýrir félagsmálaráðuneytinu fyrir hönd ríkisstjórnarinnar

Minister of Social Affairs

Minister of Social Affairs.  The government minister who is in charge of the Ministry of Social Affairs. 

MINISTER SPRAW SOCJALNYCH

Przewodniczący ministerstwa spraw socjalnych.

FÉLAGSMÁLARÁÐUNEYTIÐ

félagsmálaráðuneytið er ráðuneyti sem hefur yfirumsjón með samfélagsmálum í landinu, t.d. málum sem varða fjölskyldur, aldraðra og öryrkja, félagsþjónustu, vinnumál og málefni innflytjenda; yfirmaður ráðuneytisins er félagsmálaráðherra

Ministry of Social Affairs 

Ministry of Social Affairs (and Social Security). The government ministry in charge of social affairs in Iceland, e.g. matters concerning the family, elderly people, disabled people, social services, employment and immigrants' affairs.  It is headed by the Minister of Social Affairs.

MINISTERSTWO SPRAW SOCJALNYCH

Ministerstwo sprawujące pieczę nad sprawami socjalnymi w kraju, np. dotyczącymi rodziny, osób starszych, rencistów i imigrantów. Przewodniczącym jest minister spraw socjalnych.

FÉLAGSRÁÐGJAFI

félagsráðgjafi hefur sérstaka menntun og réttindi til þess að vinna með fólki, t.d. sjúklingum, og veita því leiðbeiningar um félagsleg réttindi sín; félagsráðgjafar leiðbeina fólki t.d. um almannatryggingar

Social worker

Social worker.  A person with special educational qualifications and the right to work with people (e.g. patients), advising them about their social rights. Social workers give people guidance regarding, for example, the social insurance system.

DORADCA SPOŁECZNY

Osoba posiadająca wykształcenie i uprawnienia do pracy z ludźmi, np. z pacjentami, w zakresie udzielania im informacji odnośnie ich praw socjalnych (np. możliwości otrzymania zasiłków).

FÉLAGSÞJÓNUSTA

félagsþjónusta er þjónusta sem sveitarfélög veita íbúum sínum, t.d. öldruðum og fötluðum; félagsþjónusta felst t.d. í að útvega fólki húsnæði eða veita því fjárhagsaðstoð ef það þarf

Social services

Social services.  Services which local authorities (municipalities) provide for the people who live there, e.g. elderly people and people with disabilities. These services include providing people with housing and financial assistance where this is needed.

POMOC SPOŁECZNA

Instytucja, prowadzona przez gminę, zajmująca się pomocą ludziom potrzebującym, np. niepełnosprawnym i osobom starszym. Ośrodki pomocy społecznej mogą w razie potrzeby zapewnić m.in. mieszkanie oraz pomoc finansową.

FÉSEKT

fésekt er sekt sem maður þarf að borga með peningum

Fine

Fine. An amount of money you have to pay as a punishment. 

MANDAT GOTÓWKOWY

Kara, którą należy uiścić gotówką. 

FINGRAFAR

fingraför eru merki sem fingur fólks skilja eftir sig; fingraför hvers manns eru ólík fingraförum allra annarra og eru þess vegna stundum notuð til að bera kennsl á hann, t.d. sem sönnunargögn í dómsmálum

Fingerprint

Fingerprint. The marks left by a person's fingertips. Each person's fingerprints are unique (not the same as anyone else's), and are sometimes used for identification and as evidence, e.g. in criminal cases.

ODCISKI PALCÓW

Ślady palców pozostawiane przez człowieka. Odciski palców człowieka są niepowtarzalne i z tego względu są wykorzystywane w kryminalistyce w celu ustalenia sprawcy oraz jako dowody w sprawach sądowych.

FJARKENNSLA

fjarkennsla fer þannig fram að kennarar og nemendur eru ekki á sama stað heldur fer kennslan fram í gegnum netið

Distance learning; correspondence course

Distance learning; correspondence course. Teaching in which the teacher and the learner are not in the same place; this is now generally done over the internet. 

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ

Nauka przez Internet, dzięki której można zapewnić wykształcenie uczniom mieszkającym daleko od szkoły i nauczycieli.

FJARNÁM

fjarnám er nám þar sem kennslan fer fram í gegnum netið og nemendur geta því búið fjarri skólanum og kennurunum

Distance learning (correspondence course)

Distance learning (correspondence course). Education by means of the internet; the pupils or students can be at any distance from the school or teachers. 

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ

Nauka przez Internet, dzięki której można zapewnić wykształcenie uczniom mieszkającym daleko od szkoły i nauczycieli.

FJARSALA

fjarsala er sala á vöru eða þjónustu án þess að neytendi og seljandi hittist, t.d. símasala, sala úr vörulista eða á Internetinu.

Distance selling

Distance selling. The sale of goods or services without the seller and purchaser (buyer) having to meet. It may take place over the telephone, by means of an order catalogue or over the internet.

FJARVIST

það er fjarvist þegar maður er ekki einhvers staðar þar sem maður á að vera, t.d. ef maður mætir ekki til vinnu eða í skóla vegna veikinda

Absence

Absence. When someone is not where they are supposed to be, e.g. if a person does not turn up for work or school due to illness.

NIEOBECNOŚĆ

Kiedy osoba nie znajduje się tam, gdzie powinna, np. jest nieobecna w pracy lub szkole z powodu choroby.

FJÁRFESTING

fjárfesting felst í því að maður leggur peninga í eitthvað sem ekki glatar verðgildi sínu og nýtist manni vel eða færir manni gróða, t.d. húsnæði, fyrirtæki, verðbréf o.fl.

Investment

Investment. Putting money into something that is expected not lose its value, and perhaps to yield a return over time, e.g. property, a company, shares, bonds, etc.

INWESTYCJA

Przeznaczenie środków finansowych na powiększenie swojego majątku, np. na zakup nieruchomości, firmy, akcji itp.

FJÁRHAGSAÐSTOÐ

fjárhagsaðstoð er lán eða styrkur sem fólk fær til ákveðinna hluta, t.d. frá sveitarfélaginu sínu, ef það hefur svo litlar tekjur að það hefur ekki nóg til að borga fyrir nauðsynjar

Financial assistance

Financial assistance. A loan or grant of money which people receive for specific purposes, e.g. people with very little income may receive assistance from their local authority to enable them to pay for essentials.

POMOC FINANSOWA

Pożyczka albo dofinansowanie otrzymywane w specjalnych okolicznościach np. od gminy, przez osoby nie mające na utrzymanie.

FJÁRHÆÐ

fjárhæð er það sama og upphæð

Amount, sum of money

Amount, sum of money.  (Same as UPPHÆÐ.) 

KWOTA, SUMA

Określona ilość pieniędzy.

FJÁRMAGN

fjármagn er fé sem er notað t.d. í rekstur fyrirtækja og stofnana

Funding (capital)

Funding (capital). Money that is used, for example, to run companies or institutions. 

KAPITAŁ

Pieniądze używane przy prowadzeniu przedsiębiorstw i instytucji.

FJÁRMÁL

fjármál eru öll mál sem tengjast peningum

Finance

Finance.  All matters concerning money. 

FINANSE

Wszystkie sprawy związane z pieniędzmi.

FJÁRMÁLAFYRIRTÆKI

starfsemi fjármálafyrirtækja snýst um fjármál og allt sem þeim tengist; fjármálafyrirtæki eru t.d. bankar, sparisjóðir og verðbréfafyrirtæki

Finance company; financial company

Finance company; financial company. A company specialising in finance and related matters. Examples are banks, savings banks and securities brokerages.

INSTYTUCJA FINANSOWA

Instytucje, których działalność tyczy się spraw finansowych, np. banki i instytucje kredytowe.

FJÁRMÁLARÁÐHERRA

fjármálaráðherra er ráðherra sem stýrir fjármálaráðuneytinu fyrir hönd ríkisstjórnarinnar

Minister of Finance

Minister of Finance. The government minister in charge of the Ministry of Finance. 

MINISTER FINANSÓW

Przewodniczący ministerstwa finansów.

FJÁRMÁLARÁÐUNEYTIÐ

fjármálaráðuneytið er ráðuneyti sem hefur yfirumsjón með fjármálum ríkisins; yfirmaður ráðuneytisins er fjármálaráðherra

Ministry of Finance

Ministry of Finance. The government ministry in charge of state finances. It is headed by the Minister of Finance.

MINISTERSTWO FINANSÓW

Ministerstwo, które zajmuje się sprawami finansowymi państwa. Jego przewodniczącym jest minister finansów.

FJÁRRÁÐ

ef maður hefur fjárráð þá hefur maður forræði yfir eignum sínum

Financial competence

Financial competence. Control of one's financial affairs. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWA

Prawo do samodzielnego zarządzania swoim majątkiem.

FJÁRRÆÐI

ef maður hefur fjárræði þá ræður maður sjálfur yfir peningunum sínum; almennt hefur fólk frá 18 ára aldri fjárræði á Íslandi

Financial competence, control of one's financial affairs

Financial competence, control of one's financial affairs. The authority in law to look after one's own financial affairs. People generally acquire financial competence at the age of 18 in Iceland.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWA

Prawo do samodzielnego zarządzania swoimi finansami. Na Islandii otrzymuje się odpowiedzialność finansową w wieku 18 lat.

FJÖLBRAUTASKÓLI

fjölbrautaskóli er framhaldsskóli með mörgum námsbrautum þar sem fólk getur stundað bæði verklegt nám, t.d. iðnnám, og bóklegt nám til stúdentsprófs

Comprehensive school

Comprehensive school. An upper senior school offering many different courses (groups of subjects), where pupils can pursue either practical studies (e.g. industrial trades) or theoretical studies for their matriculation exam.

SZKOŁA WIELOPROFILOWA

Szkoła średnia, w której są zarówno profile techniczne i zawodowe, jak i ogólnokształcące.

FJÖLSKYLDA

fjölskylda manns er oftast maki manns og börn eða foreldrar, systkini og nánustu ættingjar

Family

Family.  A person's family normally consists of his or her spouse, children, parents, brothers and sisters and close relatives.

RODZINA

Do rodziny zaliczają się zazwyczaj małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo i najbliżsi krewni.

FJÖLSKYLDUAÐSTÆÐUR

fjölskylduaðstæður hjá fólki felast t.d. í því hvort fólk er gift eða í sambúð, hvort það á börn og hversu margir eru í fjölskyldunni

Family circumstances

Family circumstances.  Whether someone is single, married or cohabiting, whether they have children and the number of people living together in the family.

SYTUACJA RODZINNA

Opis modelu rodziny, tzn. czy para jest w związku małżeńskim czy w konkubinacie, czy ma dzieci oraz ile członków liczy rodzina.

FJÖLSKYLDUBÆTUR

fjölskyldubætur eru bætur sem fjölskyldur geta átt rétt á við sérstakar aðstæður til að standa undir miklum útgjöldum

Family benefit

Family benefit.  Benefit (payments) that a family may be entitled to in special circumstances to meet very large expenses. 

ZASIŁEK RODZINNY

Zasiłek, który rodzina może uzyskać w specjalnych okolicznościach żeby sprostać dużym wydatkom.

FJÖLSKYLDUMEÐLIMIR

fjölskyldumeðlimir eru allir sem tilheyra fjölskyldunni, t.d. faðir, móðir, börn, afi og amma

Family members

Family members. All those who belong to the same family: the father, mother, children, and grandparents. 

CZŁONKOWIE RODZINY

Wszyscy ludzie należący do jednej rodziny, np. rodzice, dzieci i dziadkowie.

FJÖLSKYLDUTENGSL

fjölskyldutengsl á milli fólks segja til um hvernig það er skylt, t.d. eru fjölskyldutengsl systkina þannig að þau eiga sömu foreldra

Family relationship (blood relationship)

Family relationship (blood relationship). How people are related to each other. For example, siblings have the same parents; cousins are the children of siblings.

POKREWIEŃSTWO

Pokrewieństwo określa, w jaki sposób ludzie są spokrewnieni, np. pokrewieństwo rodzeństwa polega na tym, że mają wspólnych rodziców.

FLÓTTAMANNARÁÐ

flóttamannaráð er hópur fólks sem vinnur á vegum stjórnvalda við að sjá um móttöku flóttamanna til landsins

Refugee Council

Refugee Council. A group of people who work on behalf of the government organizing the reception of refugees who come to Iceland. 

RADA DS. UCHODZCÓW

Grupa ludzi, zatrudnionych przez państwo, zajmująca się przyjmowaniem uchodźców.

FLUGVÖLLUR

flugvöllur er sérstakt svæði þar sem flugvélar fara af stað og lenda; maður fer út á flugvöll þegar maður ætlar að ferðast með flugvél

Airport (airfield)

Airport (airfield). A special area where aircraft take off and land. You go to an airport when you are travelling somewhere by air.

LOTNISKO

Miejsce, gdzie startują i lądują samoloty. Tam udają się osoby zamierzające podróżować samolotem.

FORELDRAR

foreldrar manns eru faðir manns og móðir

Parents

Parents.  The father and mother of a child.

RODZICE

Ojciec i matka.

FORNAFN

fornafn er fyrsta nafn manns, það nafn sem manni er gefið, t.d. við skírn; fornafn Jóns Sigurðssonar er t.d. Jón

Christian name; first name, given name

Christian name; first name, given name. Usually a person's first name, the name he or she is given, e.g. on being baptised. Jón Sigurðsson's first name is Jón.

IMIĘ

Osobiste miano człowieka, stojące przed nazwiskiem i często nadawane na chrzcie. Dla przykładu: Jón Sigurðsson ma na imię Jón.

FORRÁÐAMAÐUR

forráðamaður barns eða unglings er það sama og forsjáraðili; forráðamaður fyrirtækis eða stofnunar er yfirmaður eða stjórnandi þess

 Guardian :  Director or manager 

1) Guardian (of a child or young person;same as FORSJÁRAÐILI). 2) Director or manager (of a company or institution).

OPIEKUN PRAWNY / KIEROWNIK

Dwa znaczenia: Opiekun prawny - Osoba dbająca o ochronę interesów osobistych i majątkowych dziecka, zazwyczaj jego rodzic albo rodzice. Kierownik – Osoba zarządzająca przedsiębiorstwem.

FORRÆÐI

ef maður hefur forræði yfir einhverju, t.d. börnum eða peningum, þá ræður maður yfir þeim og ber ábyrgð á þeim

Authority; custody; power of decision, control

Authority; custody; power of decision, control

OPIEKA PRAWNA

Osoba mająca opiekę prawną, np. nad dzieckiem albo pieniędzmi, jest za nie odpowiedzialna.

FORSJÁ

ef maður fer með forsjá barns þá ber maður ábyrgð á því og hefur skyldur til að sjá fyrir því; ef foreldrar barns skilja getur annað hvort foreldrið haft forsjá með barninu eða báðir foreldrarnir haft sameiginlega forsjá með því

Custody of a child

Custody of a child. Legal responsibility for the child and the duty to look after him or her. If parents divorce, one of them may have custody of the child, or they may have joint custody. 

OPIEKA PRAWNA

Osoba mająca opiekę prawną nad swoim dzieckiem jest za nie odpowiedzialna i ma obowiązek je utrzymywać. W przypadku rozwodu opiekę prawną uzyskuje jeden rodzic albo oboje.

FORSJÁRAÐILI

forsjáraðili barns eða unglings er manneskja sem ber ábyrgð á honum og ræður yfir honum t.d. fjárhagslega, oftast foreldri eða foreldrar

Guardian (of a child or young person)

Guardian (of a child or young person); the person who is responsible for the child and who has authority over him or her, e.g. regarding finances. In most cases a child's natural parents are it guardians.

OPIEKUN PRAWNY

Osoba dbająca o ochronę interesów osobistych i majątkowych dziecka, zazwyczaj jego rodzic albo rodzice.

FORSJÁRMAÐUR

ef maður er forsjármaður barns þá fer maður með forsjá þess

A person who has custody of a child

A person who has custody of a child

OPIEKUN PRAWNY

Osoba dbająca o ochronę interesów osobistych i majątkowych dziecka, zazwyczaj jego rodzic albo rodzice.

FORVARNIR

forvarnir eru aðgerðir til þess að koma í veg fyrir eitthvað slæmt, t.d. að fólk verði alvarlega veikt eða að unglingar byrji að reykja eða drekka áfengi

Preventive measures

Preventive measures.  Things that are done to stop something from happening, e.g. to stop people from getting dangerous diseases, or to stop young people from smoking or drinking.

PROFILAKTYKA

Działanie mające na celu zapobieganie negatywnym zjawiskom, np. ciężkim chorobom albo paleniu papierosów przez młodzież.

FÓSTUREYÐING

kona á rétt á að fara í fóstureyðingu á sjúkrahúsi ef hún er barnshafandi en telur sig ekki geta eignast barnið af sérstökum ástæðum; fóstureyðingu má aðeins framkvæma á fyrstu vikum meðgöngunnar

Abortion

Abortion; ending a pregnancy by removing the foetus from the womb before it can develop into a baby.  A woman has the right to have an abortion if, when pregnant, she considers that for special reasons she will not be able to have the child. Abortions may only be performed during the first weeks of pregnancy. 

ABORCJA

Kobieta ma prawo dokonać aborcji w szpitalu, jeśli jest w ciąży i uważa, że z powodu szczególnych okoliczności nie może urodzić dziecka. Aborcję można wykonać tylko w pierwszych kilku tygodniach ciąży.

FRAMBJÓÐANDI

frambjóðandi er einstaklingur sem býður sig fram í kosningum til að gegna ákveðinni stöðu eða embætti

Candidate

Candidate. Someone who stands for election to a particular position or office. 

KANDYDAT

Osoba ubiegająca się w wyborach o jakieś stanowisko.

FRAMBOÐ

ef einhver er í framboði þá getur fólk kosið hann í kosningum; bæði einstaklingar og flokkar geta verið í framboði

 Candidacy. Standing for election : Supply

1) Candidacy. Standing for election.  2) Supply.  Availability of something, e.g. goods or workers. 

KANDYDATURA

Występowanie w roli kandydata w wyborach. Kandydować mogą zarówno ludzie, jak i partie.

FRAMFÆRI

maður er á framfæri einhvers ef hann sér um framfærslu manns, t.d. eru börn á framfæri foreldra sinna

Dependency

Dependency; being dependent on someone.  You are dependent on someone if they support you. Children are dependent on their parents.

NA UTRZYMANIU

Osoba jest na czyimś utrzymaniu, jeśli ktoś inny dba o pokrywanie kosztów jej życia.

FRAMFÆRSLA

framfærsla felst í því að sjá fyrir daglegum þörfum sínum eða annarra, aðallega mat, húsnæði og fatnaði; foreldrar sjá t.d. um framfærslu barna sinna

Support

Support. Paying for day-to-day necessities (your own or someone else's), including food, housing and clothing.  Parents see to the support of their children.

UTRZYMANIE

Pokrywanie kosztów czyjegoś życia, m.in. za jedzenie, mieszkanie i odzież. Zazwyczaj rodzice dbają o utrzymanie swoich dzieci.

FRAMFÆRSLUSTYRKUR

framfærslustyrkur er peningaaðstoð sem fólk getur fengið til framfærslu frá sveitarfélaginu sínu eða ríkinu við sérstakar aðstæður

Support grant

Support grant. Assistance in the form of monetary payments which people may receive from the state or their local authority under certain circumstances. 

ZASIŁEK

Świadczenie pieniężne, które można otrzymać od gminy albo państwa w specjalnych okolicznościach.

FRAMFÆRSLUVOTTORÐ

framfærsluvottorð er skrifleg yfirlýsing frá sveitarfélagi sem staðfestir að maður hafi ekki fengið framfærslustyrk í ákveðinn tíma

Support declaration

Support declaration. A declaration (statement) from a local authority certifying that a person has not received a support grant for a certain length of time. 

ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEŻNOŚCI FINANSOWEJ

Pisemne oświadczenie od gminy potwierdzające, że dana osoba nie otrzymywała w ostatnim czasie żadnych zasiłków.

FRAMHALDSNÁMSKEIÐ

framhaldsnámskeið er námskeið sem fólk getur farið á eftir að hafa lokið grunnnámskeiði í sömu grein til þess að bæta við sig þekkingu í greininni

Continuing course; higher course

Continuing course; higher course.  A course of study that is open to people who have already completed a basic course in the subject, or who already have a basic knowledge of it. 

KURS DLA ZAAWANSOWANYCH

Kurs, na który można uczęszczać po ukończeniu kursu podstawowego, w celu pogłębienia swojej wiedzy.

FRAMHALDSSKÓLASTIG

fólk sem stundar nám á framhaldsskólastigi er í framhaldsskóla, t.d. í menntaskóla, iðnskóla eða fjölbrautarskóla

Upper secondary school level

Upper secondary school level.  Education at this level takes place in schools such as grammar schools (menntaskólar), technical colleges (iðnskólar) or comprehensive schools (fjölbrautarskólar).

POZIOM SZKOŁY ŚREDNIEJ

Szkoły na poziomie szkoły średniej to np. liceum i szkoła zawodowa.

FRAMHALDSSKÓLI

framhaldsskóli er skóli sem fólk getur farið í eftir að hafa lokið skyldunámi í grunnskóla um 16 ára aldur; framhaldsskólar bjóða upp á bóklegt nám eða verklegt nám og nemendur velja skóla eftir áhugasviði sínu

Upper secondary (senior) school

Upper secondary (senior) school. School for those who have completed the compulsory level of schooling in junior school at the age of 16. Upper secondary schools offer training in theoretical or practical subjects; pupils can choose the school they want to go to according to their interests.

SZKOLA ŚREDNIA

Szkoła dla osób, które ukończyły obowiązkową edukację w szkole podstawowej około 16 roku życia. Szkoły średnie oferują naukę teoretyczną i praktyczną, a uczniowie wybierają szkołę wedle zainteresowań.

FRAMLENGING

framlenging felst í því að maður framlengir eitthvað

Extension

Extension. Making something longer, or valid for longer (extending its validity). 

PROLONGATA

Przedłużenie.

FRAMLENGJA

þegar maður framlengir eitthvað þá lengir maður tímann sem það varir; ef maður framlengir víxil eða lán þá fær maður lengri frest til að borga það til baka en samið var um í upphafi

Extend; make longer

Extend; make longer. If you extend something, you make it last longer. If a loan is extended, you have more time to pay it back than was originally agreed.

PRZEDŁUŻAĆ, PRZEDŁUŻYĆ

Powodowanie, że coś jest dłużej ważne albo przydatne, np. przy przedłużaniu terminu spłaty pożyczki można oddać pieniądze w późniejszym okresie niż to na początku zostało ustalone.

FRAMSAL

framsal á fólki felst í því að afbrotamaður er afhentur yfirvöldum í öðru landi til þess að dæma hann fyrir afbrot sem hann framdi þar eða til þess að láta hann afplána dóm í heimalandi sínu; framsal á skjölum felst í því að afhenda öðrum þau til eignar o

 Extradition :  Assignment 

1) Extradition (handing over): when a criminal is extradited, he is handed over to the authorities in another country for trial for an offence he committed there or to serve his sentence in that country. 2) Assignment (making over): when a document is assigned (made over) to someone, the original owner hands it over to the new owner and confirms the transfer of ownership by signing it.

DEPORTACJA / PRZEKAZANIE PRAWA W1)2)ŁASNOŚCI

Dwa znaczenia: 1.)Deportacja – wydalenie cudzoziemca poza granice danego kraju, żeby mógł zostać osądzony za przestępstwa popełnione w innym kraju albo odbył tam karę pozbawienia wolności. 2) Przekazanie aktu własności – przekazanie drugiej osobie dokumentu i potwierdzenie tego podpisem.

FRAMTAL

framtal er það sama og skattframtal

Tax return

Tax return. (Same as SKATTFRAMTAL.)

ZEZNANIE PODATKOWE

Formularz, który trzeba corocznie oddawać do władz skarbowych z informacjami o wszystkich dochodach, działalności gospodarczej oraz innej opodatkowanej działalności.

FRAMVÍSUN

framvísun, t.d. skilríkis eða skjals, felst í því að maður sýnir það í ákveðnum tilgangi, t.d. til að sanna hver maður er eða til að fá afslátt af þjónustu

Submitting or showing something

Submitting or showing something, e.g. a certificate or document, for a particular purpose, such as proving your identity or showing that you are entitled to a discount.

OKAZANIE

Przedstawienie dowodu tożsamości albo dokumentu w konkretnym celu, np. potwierdzenia swojej tożsamości albo uzyskania zniżki.

FRÁDRÁTTUR

frádráttur frá skatti felst í því að maður þarf ekki að borga skatt af tekjum eða greiðslum sem maður hefur notað í ákveðnum tilgangi, t.d. til að framfleyta börnum sem eru í framhaldsskóla og það sem maður borgar í lífeyrissjóð

Deduction

Deduction. In connection with tax, certain items are deductible (frádráttarbærir) and do not form part of your tax base. For example, the costs of supporting children who are in upper senior school, and your pension premiums, are deductible. 

ODLICZENIE OD PODATKU

Od podatku dochodowego można odliczyć pewną kwotę, użytą np. do utrzymania dzieci uczęszczających do szkoły średniej albo wpłaconych do funduszu emerytalnego.

FRÁFALL

fráfall er það sama og andlát

Death

Death. (Same as ANDLÁT.)

ZGON, SMIERĆ

Ostateczny koniec biologicznego istnienia człowieka.

FRÁVÍSUN

frávísun felst í því að einhverju er hafnað eða vísað frá, t.d. þegar máli er vísað frá dómi

Dismissal; rejection

Dismissal; rejection. When something is turned down or ‘thrown out', e.g. when a case is dismissed from court, the court refuses to judge it.

APELACJA

Odwołanie się, np. od wyroku sądu.

FRESTUN

frestun felst í því að frestur á einhverju er framlengdur

Postponement; extension

Postponement; extension. When the time given for doing something is lengthened, or when a deadline is moved to a later date. 

ODROCZENIE

Przedłużenie terminu.

FRESTUR

frestur er tíminn sem er gefinn til þess að gera eitthvað, t.d. til að skila umsókn eða skýrslu; ef maður fær frest til ákveðins dags til að ljúka verkefni þá verður maður að ljúka því í síðasta lagi á þeim degi

Deadline

Deadline; the date by which something must be done. If the deadline for doing something is Friday next week, then Friday next week is the last day that it must be finished. 

TERMIN

Czas przeznaczony do wykonania danej czynności, np. oddania wniosku albo sprawozdania. Jeśli uzyskuje się termin do konkretnego dnia to trzeba wykonać zadanie najpóźniej w tym dniu.

FRÍ

frí er ákveðinn tími sem fólk fær frá vinnunni til að sinna öðru; maður á rétt á að fá reglubundið frí frá vinnunni samkvæmt ráðningarsamningi, t.d. í ákveðinn tíma á sumrin

Vacation, leave, holiday, time off

Vacation, leave, holiday, time off. Time when workers are not at work but are free to do other things. Employees have the right to regular vacations, e.g. every year during the summer.

URLOP

Czas wolny od pracy, przeznaczony do zajmowania się innymi sprawami. Ludzie mają prawo do regularnego urlopu z pracy wedle podpisanej umowy, np. przez określony czas w lato.

FRÍÐINDI

fríðindi eru ýmiss konar ávinningur sem fólk fær í tengslum við starf sitt eða ákveðin viðskipti; fríðindin geta t.d. falist í því að starfsmaður hefur afnot af bíl sem fyrirtækið á, fær ókeypis síma eða að viðskiptavinur fær viðbótarþjónustu

Perquisites, ‘perks', ‘extras'

Perquisites, ‘perks', ‘extras'. Various things that people receive, either in connection with their work or when buying certain things. For examples, employees may have the use of a car belonging to the company, or a telephone; customers buying a certain product may receive some extra services. 

PRZYWILEJE

Różne korzyści wynikające z wykonywanej pracy albo prowadzonych interesów. Może to być np. możliwość korzystania ze służbowego samochodu, darmowy telefon albo dodatkowe usługi.

FRUMRIT

frumrit t.d. skjals er eintakið sem er fyrst búið til af því

Original

Original. A first document, of which copies are made. 

ORYGINAŁ

Oryginalna wersja dokumentu.

FRÆÐSLA

fræðsla er kennsla eða leiðsögn sem fólk fær t.d. í skólum eða á námskeiðum

Education

Education, guidance, teaching, e.g. in schools or on courses for workers.

NAUCZANIE

Przekazywanie wiedzy, np. w szkole albo na kursie.

FRÆÐSLUMIÐSTÖÐ

fræðslumiðstöð er stofnun á vegum sveitarfélaga eða samtaka sem skipuleggur og stjórnar fræðslu eða skólastarfi á ákveðnu sviði eða á ákveðnu landsvæði

Regional educational centre

Regional educational centre. An institution, run by the local authority or a society, which  organizes education or school activities in a particular sphere or in a particular area of the country. 

CENTRUM SZKOLENIOWE

Instytucja, prowadzona przez gminę albo stowarzyszenie, która organizuje nauczanie w konkretnej dziedzinie albo w konkretnym rejonie kraju.

FULLNAÐAR-

fullnaðar- fremst í orði merkir að það sem felst í orðinu sé endanlegt eða að því sé lokið, t.d. fullnaðarafgreiðsla, fullnaðarleyfi

Full, complete, final

Full, complete, final. (The first element in the word, e.g. fullnaðargreiðsla, ‘final payment' fullnaðarleyfi, ‘full permission'.)

OSTATECZNY, KOŃCOWY

Fullnaðar- na początku wyrazu oznacza, że coś jest ostateczne albo zostało zakończone.

FULLNÆGJANDI

þegar eitthvað er fullnægjandi þá er það nógu gott eða nógu mikið miðað við þær kröfur eða þau skilyrði sem voru ákveðin

Satisfactory

Satisfactory. Something that is satisfactory is good enough, or sufficient; it meets the standards, requirements or conditions that have been set in advance. 

WYSTARCZAJĄCY, SATYSFAKCJONUJĄCY

Odpowiadający określonym wymaganiom.

FULLORÐINN

þegar maður er fullorðinn ber maður sjálfur ábyrgð á hag sínum og fjármálum; á Íslandi verður maður fullorðinn við 18 ára aldur

Adult (grown-up)

Adult (grown-up). An adult is someone who is old enough to be responsible for their personal affairs and their financial (money) affairs.  In Iceland, you reach adulthood (the age when you are considered an adult; also known as the ‘age of majority') when you turn 18.

PEŁNOLETNI

Człowiek, który ponosi sam odpowiedzialność za swoje czyny i finanse. Na Islandii człowiek staje się pełnoletni po ukończeniu 18 lat.

FULLORÐINSFRÆÐSLA

fullorðinsfræðsla er kennsla fyrir fullorðið fólk, t.d. á námskeiðum, bæði starfsmenntun og tómstundanámskeið

Adult education

Adult education. Teaching for adults, e.g. courses of vocational training or leisure courses. 

SZKOLENIE DLA DOROSŁYCH

Nauka dla osób dorosłych, np. na kursach i dokształcaniu zawodowym.

FULLTRÚI

ef maður er fulltrúi einhvers einstaklings eða hóps hefur maður verið valinn eða kosinn til að koma fram fyrir hönd hans, t.d. eru þingmenn fulltrúar kjósenda sinna

Representative; deputy

Representative; deputy.  Someone who is the representative of a person, or of a group, has been chosen or elected to speak or act for that person or group. For example, members of the Alþingi are the representatives of the people who elected them.

DELEGAT, PRZEDSTAWICIEL

Osoba wybrana do reprezentowania kogoś, np. posłowie, którzy są przedstawicielami swoich wyborców.

FYLGDARMAÐUR

fylgdarmaður einhvers fer með honum þangað sem hann þarf að fara, t.d. hafa mjög veikir sjúklingar með sér fylgdarmann ef þeir þurfa að fara á milli landshluta eða til útlanda til lækninga

Companion, escort

Companion, escort. Someone who travels with (accompanies) another person who has to go somewhere, e.g. a patient who is seriously ill and who has to go to another part of the country, or abroad, for treatment. 

OPIEKUN, PRZEWODNIK

Osoba, która towarzyszy drugiej osobie, która nie jest w stanie samodzielnie podróżować, np. z powodu choroby.

FYLGIGÖGN

fylgigögn eru skjöl eða önnur gögn sem fylgja með t.d. umsókn eða skýrslu

Accompanying documents; enclosures

Accompanying documents; enclosures. Documents or other materials that accompany something like an application or a report.

ZAŁĄCZNIKI

Dokumenty, które należy dołączyć np. do wniosku lub protokołu.

FYLLA ÚT

þegar maður fyllir út eyðublað þá skrifar maður það sem beðið er um í viðeigandi reiti eða línur á blaðinu

Fill in (fill out)

Fill in (fill out): when you fill in a form, you write information in the boxes or on the lines printed on the form. 

WYPEŁNIAĆ, WYPEŁNIĆ

Wpisać tekst do odpowiednich rubryk jakiegoś formularza.

FYRIRFRAMGREIÐSLA

maður fær fyrirframgreiðslu ef maður fær t.d. laun eða bætur borgaðar út áður en greiðsludagur þeirra er

Advance payment, payment in advance

Advance payment, payment in advance. Payment, e.g. of wages, before the date when they normally should be paid.

PRZEDPŁATA

Zasiłek albo wynagrodzenie wypłacane przed terminem.

FYRIRMÆLI

fyrirmæli eru lýsing á því sem maður á að gera eða reglur um það

Instructions

Instructions.  Directions or orders telling you how to do something, or what rules there are about something. 

POLECENIE, WYTYCZNE

Opis albo przepisy, jak należy wykonać daną czynność.

FYRIRSPURN

fyrirspurn er spurning sem maður ber fram formlega, t.d. á fundi eða til fyrirtækis

Enquiry

Enquiry. A question that is asked formally, for example at a meeting or in a letter to a company. 

ZAPYTANIE

Pytanie zadawane oficjalnie, np. na zebraniu albo w liście do instytucji.

FYRIRTÆKI

fyrirtæki er stofnun sem stundar ákveðna atvinnustarfsemi og hefur fólk í vinnu, t.d. verslun eða verksmiðja

Firm (company)

Firm (company). A firm is an organisation that operates a particular type of business and employs workers, e.g. a shop or a factory.

PRZEDSIĘBIORSTWO, FIRMA

Instytucja prowadząca działalność gospodarczą i zatrudniającą ludzi, np. sklep albo fabryka.

FYRIRVARI

fyrirvari er tíminn sem líður frá því að maður veit að eitthvað mun gerast og þangað til það gerist eða frá því að tilkynnt er um eitthvað og þangað til því á að vera lokið; ef maður byrjar t.d. að gera eitthvað með góðum fyrirvara fær maður nógan tíma ti

 Notice :  Proviso; condition

1) Notice. The time that passes from when something is announced until it happens (e.g. a meeting may be announced with a week's notice). 2) Proviso; condition. When something is agreed or arranged, but will only happen if something else happens first: you might agree to meet someone at the airport next Monday afternoon with the proviso (or on condition) that your employer will give you time off work to make this possible. 

WYPRZEDZENIE / WARUNEK

Dwa znaczenia: 1) Wyprzedzenie – Fakt wykonania czegoś przed terminem. Jak coś się robi z wyprzedzeniem, to robi się to wcześniej niż jest to konieczne. 2.) Warunek - czynnik, od którego uzależnione jest istnienie lub zajście czegoś. 

FYRIRVINNA

ef maður er fyrirvinna þá vinnur maður fyrir þeim peningum sem þarf til að sjá fyrir fjölskyldunni og borga útgjöld heimilisins

Breadwinner

Breadwinner. The person who works to earn money to support his or her family and pay the costs of running the home. 

ŻYWICIEL RODZINY

Osoba pracująca na utrzymanie rodziny i wydatki domowe.

FÆÐINGARORLOF

fæðingarorlof er leyfi frá launuðum störfum sem foreldrar fá við fæðingu barns til þess að annast það fyrstu vikurnar; foreldrarnir skipta fæðingarorlofinu á milli sín eftir ákveðnum reglum og fá greidd laun eða bætur úr fæðingarorlofssjóði á meðan

Maternity/paternity leave

Maternity/paternity leave.  Leave from paid employment which parents receive so that they can be at home to take care of a new baby during its first weeks.  The mother and father can divide the leave between them according to certain rules, and receive wages from the Maternity and Paternity Leave Fund while they are off work.

URLOP MACIERZYŃSKI

Wolne z pracy, które otrzymują rodzice, żeby mogli zajmować się dzieckiem przez pierwsze tygodnie jego życia. Rodzice dzielą urlop między siebie według określonych przepisów i w tym czasie otrzymują wynagrodzenie z funduszu macierzyńskiego.

FÆÐINGARORLOFSSJÓÐUR

fæðingarorlofssjóður er sérstakur sjóður á vegum ríkisins sem sér um að foreldrar í fæðingarorlofi fái fastar greiðslur

Maternity and Paternity Leave Fund

Maternity and Paternity Leave Fund.  A special state-run fund from which parents receive payments during maternity and paternity leave. 

FUNDUSZ MACIERZYŃSKI

Państwowy fundusz, z którego są wypłacane świadczenia dla osób na urlopie macierzyńskim.

FÆÐINGARSTYRKUR

foreldrar geta fengið fæðingarstyrk í staðinn fyrir fæðingarorlof ef þeir eru t.d. ekki í vinnu og uppfylla því ekki skilyrði fyrir að fá fæðingarorlof

Birth grant

Birth grant. Parents may receive a birth grant instead of maternity and paternity leave if, for example, they are not employed and therefore do not meet the conditions for maternity and paternity leave.

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (BECIKOWE)

Rodzice mogą otrzymać jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka np., jeśli nie pracują i nie spełniają wymogów do otrzymania urlopu macierzyńskiego.

FÆÐINGARVOTTORÐ

fæðingarvottorð er vottorð sem staðfestir hvar og hvenær maður er fæddur

Birth certificate

Birth certificate. A certificate stating where and when someone was born. 

AKT URODZENIA 

Zaświadczenie potwierdzające datę i miejsce urodzenia.

FÖTLUN

það er fötlun þegar fólk getur ekki tekið fullan þátt í daglegu lífi vegna líkamlegs eða andlegs skaða sem það hefur orðið fyrir, t.d. vegna sjúkdóms eða slyss

Disability

Disability.  When people have disabilities (are disabled), they are not able to take full part in ordinary life because of physical or mental injury they have suffered, e.g. as a result of an illness or accident.

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

Stan całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy wywołany chorobą lub kalectwem.

GAGNAGRUNNUR

gagnagrunnur er safn upplýsinga um ákveðið efni sem er geymt skipulega í tölvu til þess að auðveldlega sé hægt að leita að þeim upplýsingum sem fólk þarf hverju sinni

Database

Database.  A collection of information (data) about something, kept in an organized form in a computer so that it is easy to find information when it is needed. 

BAZA DANYCH

Zbiór informacji dotyczących konkretnej dziedziny, ułożony systematycznie i przechowywany w komputerze, co ułatwia znalezienie potrzebnych informacji.

GAGNAÖFLUN

gagnaöflun felst í því að gögnum og upplýsingum er safnað skipulega saman í ákveðnum tilgangi, t.d. til að rannsaka þau

Gathering data; collection of data

Gathering data; collection of data. The systematic collection of data (information) for a particular purpose, e.g. to study something or investigate a particular matter.

GROMADZENIE INFORMACJI

Polega na zbiorze informacji i dokumentacji w konkretnym celu np. do badań.

GAGNKVÆMUR

ef eitthvað er gagnkvæmt þá virkar það í báðar áttir, t.d. ef samningur er gagnkvæmur þá hefur hann sömu áhrif á báða aðila

Mutual

Mutual.  If something is mutual, it is shared or operates in two directions; e.g. a mutual agreement has the same validity for both parties.

WZAJEMNY

Działający w dwie strony, np. jeżeli umowa jest wzajemna dotyczy ona jednocześnie obu stron.

GÁLEYSI

ef eitthvað er gert af gáleysi þá er það gert óviljandi

Negligence

Negligence.  If someone does something by negligence, it means they failed to notice something, but did not intend the result to be what it was. 

NIEUMYŚLNIE

Jeżeli ktoś zrobi coś nieumyślnie, oznacza to, że zrobił to niechcący.

GEÐRÆNN SJÚKDÓMUR

ef maður fær geðrænan sjúkdóm verður maður andlega veikur; geðrænir sjúkdómar birtast m.a. í kvíða og þunglyndi

Mental illness; psychiatric disorder

Mental illness; psychiatric disorder.  A disease affecting the mind. Such diseases result, e.g. in nervous anxiety, irrational fear and depression.

CHOROBA UMYSŁOWA

Inaczej choroba psychiczna. Objawy chorób umysłowych to m.in. niepokój i depresja.

GERÐARDÓMUR

gerðardómur er úrskurðaraðili sem deiluaðilar eru sammála um að leggja ágreiningsefni sín fyrir.

Court of arbitration

Court of arbitration.  A court consisting of persons appointed and agreed by the parties to a dispute; the parties to the dispute agree to put their dispute before the court of arbitration and to accept its judgement.

GETNAÐUR

það er getnaður þegar barn verður til í móðurkviði

Conception

Conception. When a child is conceived (comes into being) in the womb. 

ZAPŁODNIENIE

Powstanie zalążka życia w łonie matki.

GIFTAST

þegar fólk giftist þá gengur það í hjónaband

To marry

To marry. To enter into a marriage with someone; to get married.

POŚLUBIĆ

Wyjść za mąż lub ożenić się.

GIFTING

gifting er athöfnin þegar karl og kona ganga í hjónaband

Marriage

Marriage. The act, or ceremony, of getting married. 

ŚLUB

Ceremonia, podczas której mężczyzna i kobieta zawierają związek małżeński.

GIFTUR

ef maður er giftur þá er maður í hjónabandi með einhverjum

Married

Married

ŻONATY, ZAMĘŻNA

Jeżeli osoba jest zamężna lub żonata oznacza to, że jest w związku małżeńskim.

GILDISTAKA

gildistaka t.d. samnings eða laga felst í því að þau taka gildi og eftir það þarf fólk að fara eftir þeim

Commencement

Commencement (entry into force; taking effect).  After the commencement or entry into force of an agreement or a law or regulation, it is in force and after that you must comply with (obey) it.

WEJŚCIE W ŻYCIE

Kiedy ustawa albo umowa wchodzi w życie, to zaczyna obowiązywać.

GILDISTÍMI

gildistími er sá tími sem eitthvað er í gildi, t.d. samningur eða lög

Term (period of validity)

Term (period of validity). The time for which an agreement (contract) or law is in force.

OKRES WAŻNOŚCI

Okres, w którym coś obowiązuje np. umowa lub przepisy.

GISTIHEIMILI

gistiheimili er staður þar sem fólk getur gist á ferðalagi; gistiheimili er oftast minna og ódýrara en hótel og þar er minni þjónusta

Guesthouse

Guesthouse. A place where travellers can stay. Guesthouses are usually smaller and cheaper than hotels, and they offer fewer services.

DOM NOCLEGOWY

Miejsce, w którym można się przenocować podczas wycieczki. Zazwyczaj jest mniejsze oraz tańsze od hotelu i ma mniejszy zakres usług.

GISTISTAÐUR

gististaður er staður þar sem fólk getur gist, t.d. gistiheimili eða hótel

Accommodation

Accommodation. A place where people can stay (for a night or a few days), e.g. a guesthouse or hotel.

MIEJSCE NOCLEGOWE

Miejsce, w którym można się przenocować np. motel lub hotel.

GJALD

gjald er föst upphæð sem maður þarf að borga t.d. fyrir ákveðna þjónustu; gjald er oftast fyrirfram ákveðið og er ekki það sama og kostnaður við þjónustuna, t.d. innritunargjöld eða leikskólagjöld

Fee (charge)

Fee (charge).  The amount of money you must pay for something, e.g. a service of some sort, or registering for a course. 

OPŁATA

Z góry określona kwota, którą należy opłacić za określoną usługę, np. za rejestrację na studia albo do przedszkola.

GJALDDAGI

gjalddagi á skuld, t.d. reikningi fyrir vörur eða afborgun af láni, er dagurinn þegar maður á að borga hana

Due date

Due date; the date when an invoice should be paid or when an instalment of a loan has to be paid.

TERMIN PŁATNOŚCI

Określony termin, w którym należy uregulować ratę pożyczki lub rachunek za określony towar.

GJALDEYRIR

gjaldeyrir eru peningar í erlendum gjaldmiðli; maður kaupir gjaldeyri í banka eða sparisjóði, t.d. til þess að nota á ferðalögum erlendis eða til þess að borga fyrir vörur sem maður kaupir frá útlöndum

Foreign currency

Foreign currency.  Money (especially cash) in the currency of another country. You might buy foreign currency in a bank for use when you travel abroad, or you might apply for an amount in a foreign currency to pay for something you are buying from overseas.

WALUTA ZAGRANICZNA

Środek płatniczy używany za granicą. Jest do nabycia w banku i służy np. do opłacania towaru zakupionego podczas pobytu na wakacjach zagranicznych.

GJALDMIÐILL

gjaldmiðill er sú tegund af peningum sem er notuð í hverju landi, t.d. er gjaldmiðillinn á Íslandi íslensk króna

Currency

Currency.  The money used in a particular country.  For example, the currency in Iceland is the Icelandic króna.

ŚRODEK PŁATNICZY, WALUTA

Rodzaj pieniędzy obowiązujący w danym kraju, np. środkiem płatniczym na Islandii jest korona islandzka.

GJALDSKRÁ

gjaldskrá er listi yfir hvað þarf að borga fyrir mismunandi þjónustu, t.d. hjá fyrirtæki eða stofnun

Tariff

Tariff.  A list of charges (prices) showing what various services cost at a company or institution.

CENNIK

Wykaz cen za usługi lub towar obowiązujący np. w danym zakładzie lub urzędzie.

GJALDTAKA

gjaldtaka felst í því að fólk þarf að borga fyrir ákveðna þjónustu

Fee, charge; charging of a fee

Fee, charge; charging of a fee.  A fee is the money you have to pay for a service of some sort. 

POBÓR OPŁATY

Polega na obowiązku zapłacenia za konkretną usługę.

GJALDÞROT

gjaldþrot verður þegar maður getur ekki borgað skuldir sínar og þá eru eignir manns seldar til þess að hægt sé að borga skuldirnar eða hluta þeirra; einstaklingur eða fyrirtæki sem hefur lent í gjaldþroti getur t.d. ekki átt eignir eða fengið lán hjá lána

Bankruptcy; insolvency

Bankruptcy; insolvency.  When an individual cannot pay his debts and his assets (property, possessions) are sold to pay them, or some of them.  People who have gone bankrupt (or insolvent, for companies) are not allowed to own property or take new loans for a certain length of time.

UPADŁOŚĆ, BANKRUCTWO

Następuje, gdy dana osoba nie wywiązuje się z płatności długów. Wskutek bankructwa majątek dłużnika zostaje sprzedany w celu zapłacenia wierzycielom. Osoba prywatna albo firma, która ogłosiła upadłość, przez pewien okres czasu nie może zaciągać pożyczek z banków. 

GPS

GPS (Global Positioning System) er staðsetningarkerfi sem byggist á móttöku merkja frá gervitunglum í sérstaka GPS-móttakara.

GPS 

GPS (Global Positioning System): a way of finding and showing positions using signals from satellites and special GPS receivers.

GREIÐANDI

greiðandi er sá sem á að borga reikning eða greiðsluseðil, t.d. vegna láns eða þjónustu sem hann kaupir

Payer

Payer. The person who is to pay an invoice or bank giro, e.g. because he or she has taken a loan or bought a service.

PŁATNIK

Osoba opłacająca rachunek lub fakturę, np. za zaciągniętą pożyczkę lub usługę.

GREIÐSLA

greiðsla eru peningarnir sem maður borgar, t.d. fyrir vörur eða þjónustu

Payment

Payment. Money that is exchanged for something else, e.g. goods or services.

OPŁATA

Opłata pieniężna za towar lub usługę.

GREIÐSLUFJÁRHÆÐ

greiðslufjárhæð er upphæðin sem maður þarf að borga fyrir t.d. vörur eða þjónustu og kemur fram á reikningi eða greiðsluseðli

Amount paid; amount owed

Amount paid; amount owed. A sum of money, stated on an invoice or giro slip, which you are to pay for something.

WYSOKOŚĆ OPŁATY, CENA

Kwota, którą należy zapłacić np. za towar lub usługę widniejącą na rachunku.

GREIÐSLUKORT

greiðslukort er kort sem maður notar til þess að borga fyrir vörur og þjónustu eða taka pening út af bankareikningi sem maður á; greiðslukort getur verið debetkort eða kreditkort

Bank card; credit card; debit card

Bank card; credit card; debit card. A plastic card used to pay for goods and services and to withdraw cash from the owner's bank account.

KARTA PŁATNICZA

Karta, którą można opłacać zakupiony towar lub usługę albo też korzystać z bankomatu. Karta płatnicza może być kredytowa lub debetowa. 

GREIÐSLUMAT

greiðslumat felst í því að skoða fjárhag og aðstæður fólks til þess að meta hvað það getur borgað af háu láni, t.d. til kaupa á húsnæði; við greiðslumat eru t.d. athugaðar tekjur fólks, skuldir og eignir

Assessment of ability to pay

Assessment of ability to pay. An examination of someone's financial standing to find out how much they are likely to be able to pay regularly (e.g. each month, or each year) in the future. This is done to decide how much they can be loaned (lent) when they are buying a house or flat. The assessment takes account of their income, liabilities (debts) and what they own.

OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ

Analiza możliwości finansowych potencjalnego klienta, żeby ocenić, jakiej wysokości kredyt jest w stanie spłacić.

GREIÐSLUSEÐILL

greiðsluseðill er tilkynning um að maður eigi að greiða ákveðna upphæð á tilteknum degi, t.d. afborgun af láni eða greiðslu fyrir rafmagn og hita; ef maður borgar skuldina í banka eða sparisjóði er greiðsluseðillinn stimplaður og gildir sem kvittun fyrir 

Payment slip; giro slip

Payment slip; giro slip.  A slip of paper stating that you have to pay a certain amount of money on a certain day, e.g. the instalment on a loan, or a power utility bill. If you pay it in a bank, the cashier will stamp the slip as proof that you have paid. 

RACHUNEK

Jest to zawiadomienie do zapłaty, które należy uregulować konkretnego dnia, np. spłata pożyczki lub opłata za prąd i ogrzewanie. Jeżeli osoba płaci rachunek w banku, zostaje on opieczętowany oraz jest dowodem zapłaty.

GREIÐSLUTÍMABIL

greiðslutímabil er tíminn sem greitt er fyrir, t.d. er greiðslutímabil launa yfirleitt einn mánuður

Payment period

Payment period. The period for which something is paid (e.g. electricity and hot water), usually one month.

OKRES ROZLICZENIOWY

Okres, za który jest wypłacana pensja – zazwyczaj jeden miesiąc. 

GREIÐSLUÞJÓNUSTA

greiðsluþjónusta er samningur sem maður gerir við bankann sinn og þá sér bankinn um að borga alla fasta reikninga á réttum tíma, t.d. afborganir af lánum, síma, rafmagn og hita, og tekur upphæðina út af ákveðnum bankareikningi

Equal payment plan; bill smoothing; payment service

Equal payment plan; bill smoothing; payment service. A service offered by the banks, in which you make an agreement with the bank and it undertakes to pay all your regular invoices (bills), e.g. for electricity, telephone, mortgage, etc., on time, drawing the money from your account.

KOMPLEKSOWA UMOWA NA ZLECENIA STAŁE 

Umowa podpisywana z bankiem, który przejmuje kontrolę nad płaceniem wszystkich stałych rachunków w odpowiednim czasie, np. rachunków za telefon, prąd i ogrzewanie oraz rat pożyczek, i odciąga kwoty od wskazanego rachunku.

GRUNNLAUN

grunnlaun eru föst laun sem maður fær fyrir vinnu sína fyrir utan allt álag, t.d. vegna vaktavinnu eða yfirvinnu

Basic wage

Basic wage. The regular pay you receive for your work, without any additions (e.g. for shift work or overtime work).

PENSJA PODSTAWOWA

Stała pensja otrzymywana za swoją pracę, bez dodatków za pracę na zmiany oraz w nadgodzinach.

GRUNNLÍFEYRIR

grunnlífeyrir er lágmarksupphæð sem lífeyrisþegar fá þegar þeir fá greiddan lífeyri

Basic pension

Basic pension. The minimum amount paid to a pensioner (pension recipient). 

EMERYTURA PODSTAWOWA

Minimalna kwota, którą otrzymuje osoba w wieku emerytalnym.

GRUNNNÁMSKEIÐ

grunnnámskeið er námskeið þar sem fólk lærir grunnatriði í einhverri grein

Basic course; introductory course

Basic course; introductory course. A course on which people can learn the basics of a subject. 

KURS PODSTAWOWY

Kurs, na którym kursanci uczą się podstaw w danej dziedzinie.

GRUNNSKÓLAALDUR

grunnskólaaldur er aldurinn frá 6 ára til 16 ára þegar börn eru í grunnskóla

Elementary (compulsory) school age

Elementary (compulsory) school age. The age from 6 to 16, when children are in elementary school. (This is how long compulsory schooling lasts in Iceland.) 

WIEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Wiek od 6 do 16 lat, w którym dzieci uczęszczają do szkoły podstawowej.

GRUNNSKÓLI

grunnskóli er skóli sem börn fara í eftir leikskóla; öll börn eiga að vera í grunnskóla frá 6 ára til 16 ára aldurs eða í 1.-10. bekk

Elementary school

Elementary school.  The level of school following kindergarten. All children from the age of 6 to 16 must attend elementary school. There are ten grades: Grade 1 to Grade 10.

SZKOŁA PODSTAWOWA

Szkoła, do której uczęszczają dzieci po przedszkolu. Obowiązek szkolny obejmuje wszystkie dzieci w wieku 6-16 lat, od 1. do 10. klasy.

GÆLUNAFN

gælunafn er nafn sem fólk notar í staðinn fyrir fornafn manneskju, aðallega fjölskylda hennar og nánir vinir, og er oftast stytting á fornafninu; ef maður sem heitir Jón er t.d. F49kallaður Nonni er það gælunafn hans

Familiar form of a name

Familiar form of a name. A name for someone that is used instead of their real first name. Usually the person's family and close friends use this name. It is often a short or changed form of his or her real name, e.g. Jón can be called Nonni, Guðrún can be called Gunna.

ZDROBNIENIE

Nazwanie używane zamiast imienia, głównie przez rodzinę oraz przyjaciół. Zazwyczaj jest skrócenie imienia. np. jeśli człowiek, który ma na imię Jón, jest nazywany Nonni.

GÆSLUTÍMI

gæslutími er sá tími sem barn er í gæslu t.d. hjá dagmóður

The length of time each day that a child is in the care of someone

The length of time each day that a child is in the care of someone, e.g. a day-mother.

CZAS OPIEKI

Czas, w którym dziecko znajduje się pod opieką, np. opiekunki.

GÆSLUVARÐHALD

gæsluvarðhald felst í því að maður sem er grunaður um alvarlegt afbrot eða glæp er settur í fangelsi áður en búið er að dæma í málinu

Custody (pre-trial detention)

Custody (pre-trial detention). Someone who is suspected of having committed a serious offence (crime) can be remanded in custody (kept in prison) until his case is judged. 

ARESZT ŚLEDCZY

Tymczasowe zatrzymanie osoby podejrzanej o przekroczenie prawa.

GÖGN

gögn eru upplýsingar, t.d. skjöl, sem eru notaðar í ákveðnum málum; gögn geta t.d. verið fylgigögn eða sönnunargögn

Data

Data; information; documents; evidence; materials.  Information or documents that are used for a particular purpose, e.g. to support an application or prove something.

DANE

Informacje, np. w dokumentach, używane w konkretnych sprawach, np. jako załączniki albo dowody.

GÖLLUÐ VARA

almennur kvörtunarfrestur er tvö ár. Ef vörunni er ætlaður verulega lengri endingartími en almennt gerist um vörur, s.s. ísskápar, þvottavélar eða leðursófar, er fresturinn fimm ár. Þetta þýðir að þú getur kvartað til seljanda yfir galla, sem þú átt ekki 

DEFECTIVE PRODUCTS 

Generally, the guarantee period is two years. If the product is supposed to last for a much longer period than most products (e.g. in the case of a fridge, washing machine or leather settee), the guarantee period is five years.  This means that you can complain to the seller about defects or malfunctions (things that have broken, worn out or gone wrong) and which are not your fault, before this period is past. If the seller repairs a defect, and the same defect re-appears, then the guarantee period is extended.  You must report the defect to the seller as soon as possible after you discover it. The time-limit for reporting it is not fixed, but if you report a fault or defect within two months of when you first notice it, that will always be considered sufficient

GÖLLUÐ ÞJÓNUSTA 

viljir þú kvarta yfir þjónustu þarftu að tilkynna seljanda innan sanngjarns frests frá því að galli í þjónustunni uppgötvaðist. Hver tímafresturinn fyrir tillkynningu er grundvallast af aðstæðum á hverju sinni. Almennt er lokafresturinn til að kvarta tvö 

DEFECTIVE SERVICE (WORKMANSHIP)

If you wish to complain about a service or workmanship, you must tell the seller within a reasonable time from when you notice the defect.  What is considered a reasonable time will depend on the circumstances in each individual case. Generally, the final date for complaining is two years from the date when the service is delivered.

GÖNGUDEILD

fólk kemur í eftirlit eða meðferð á göngudeild sjúkrahúsa og fær þar þjónustu lækna, hjúkrunarfræðinga og annars heilbrigðisstarfsfólks og þarf þá ekki að leggjast inn á sjúkrahús

Out-patients department of a hospital

Out-patients department of a hospital. The part of a hospital where people go for treatment by doctors, nurses or other medical staff, without staying overnight in the hospital. 

AMBULATORIUM

Do ambulatorium w szpitalu można przyjść z problemami zdrowotnymi i otrzymać pomoc lekarzy, pielęgniarzy i innych pracowników służby zdrowia, bez konieczności dłuższego pobytu w szpitalu.

HANDHAFI

ef maður er handhafi einhvers, t.d. skuldabréfs eða ávísunar, þá hefur maður það í vörslu sinni

Bearer

Bearer.  If you are the bearer of something (e.g. a bond or a cheque), it means you have it in your possession.

OKAZICIEL

Osoba, która przedstawia jakiś dokument, np. bilet albo czek.

HANDTAKA

handtaka felst í því að lögregla handsamar fólk sem er grunað um að hafa framið afbrot

Arrest

Arrest. When the police seize or capture someone who is suspected of committing an offence. 

ARESZTOWANIE

Zatrzymanie przez policję osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa.

HÁMARK

hámark er það mesta eða hæsta sem má vera eða getur orðið af einhverju, t.d. er hámarksgreiðsla hæsta greiðsla sem hægt er að greiða eða fá greidda

Maximum

Maximum. The highest value or largest number or quantity of something.  For example, a maximum payment (hámarksgreiðsla) is the maximum amount that can be paid; hámarkshraðinn is the speed limit.

MAKSIMUM

Największa możliwa ilość, wielkość lub wartość czegoś.

HÁSKÓLASTIG

háskólastig er skólastigið sem tekur við eftir framhaldsskóla; nám á háskólastigi er stundað í háskólum og öðrum skólum sem krefjast undirbúningsmenntunar úr framhaldsskóla

Third-level (education); university level

Third-level (education); university level. The level of education following senior school. Before entering a university or college at this level, you must first finish senior school as a preparation.

POZIOM UNIWERSYTECKI

Poziom nauczania, który następuje po ukończeniu szkoły średniej. Edukacja na poziomie uniwersyteckim odbywa się na uniwersytetach lub w szkołach wyższych, które wymagają ukończenia szkoły średniej.

HÁSKÓLI

háskóli er fræðileg menntastofnun þar sem fólk getur stundað nám þegar það hefur lokið stúdentsprófi úr framhaldsskóla; háskólar hafa mismunandi deildir sem fólk velur sér þegar það sækir um nám

University (college)

University (college). An educational institution for those who have completed the matriculation examination (stúdentspróf) in a senior school. Universities have various faculties (departments) offering different subjects and courses.

UNIWERSYTET, SZKOŁA WYŻSZA

Instytucja naukowa, w której można pobierać naukę po uzyskaniu świadectwa maturalnego ze szkoły średniej. Szkoły wyższe mają różne profile i oferują szeroki zakres zdobywania wiedzy.

HEGNINGARLÖG

hegningarlög eru lög um refsingar fyrir afbrot

The Penal Code (Criminal Code)

The Penal Code (Criminal Code): the laws setting out the punishments for criminal offences. 

PRAWO KARNE

Zespół przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione.

HEILBRIGÐISMÁL

heilbrigðismál eru öll mál sem snerta heilsufar og heilsugæslu

Health issues

Health issues; all matters concerning health and health care. 

SPRAWY ZDROWOTNE

Sprawy związane ze zdrowiem i służbą zdrowia.

HEILBRIGÐISRÁÐHERRA

heilbrigðisráðherra er ráðherra sem stýrir heilbrigðisráðuneytinu fyrir hönd ríkisstjórnarinnar

The Minister of Health

The Minister of Health.  The government minister who is in charge of the Ministry of Health. 

MINISTER ZDROWIA

Minister odpowiedzialny za sprawy zdrowotne w kraju.

HEILBRIGÐISRÁÐUNEYTIÐ

heilbrigðisráðuneytið er ráðuneyti sem hefur yfirumsjón með heilbrigðismálum í landinu; yfirmaður ráðuneytisins er heilbrigðisráðherra

Ministry of Health

Ministry of Health.  The government ministry in charge of the health services in Iceland, headed by the Minister of Health. 

MINISTERSTWO ZDROWIA

Ministerstwo zajmujące się sprawami zdrowotnymi. Przewodniczącym jest minister zdrowia.

HEILBRIGÐISSTARFSFÓLK

heilbrigðisstarfsfólk er fólk sem vinnur við heilbrigðisþjónustu, t.d. læknar, hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar

Health-care employees (health workers)

Health-care employees (health workers). People who work in the health services, e.g. doctors, nurses and practical nurses.

PRACOWNICY SŁUŻBY ZDROWIA

Osoby zatrudnione w służbie zdrowia, np. lekarze, pielęgniarki i fizjoterapeuci.

HEILBRIGÐISSTOFNUN

heilbrigðisstofnun er stofnun þar sem unnið er að því að bæta heilsu fólks, t.d. sjúkrahús, hjúkrunarheimili eða heilsugæslustöð

Health institution

Health institution. A place where health-care treatment is given, e.g. a hospital, nursing home or health clinic.

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Placówka medyczna mająca na celu zapewnienie obywatelom opieki zdrowotnej, np. szpital, przychodnia zdrowia, dom opieki.

HEILBRIGÐISVOTTORÐ

heilbrigðisvottorð er skrifleg yfirlýsing frá lækni sem staðfestir að maður sé við góða heilsu

Health certificate

Health certificate. A written statement by a doctor certifying that a person is in a good state of health. 

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

Pisemne zaświadczenie od lekarza potwierdzające stan zdrowia pacjenta.

HEILBRIGÐISÞJÓNUSTA

heilbrigðisþjónusta er öll almenn þjónusta sem snertir heilsu fólks; undir heilbrigðisþjónustu fellur starfsemi sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva, hjúkrunarheimila o.fl.

Health services

Health services. All services concerned with health and health care, including all the activities that take place in the hospitals, health clinics, nursing homes, etc.

SŁUŻBA ZDROWIA

Wszystkie instytucje związane z ochroną zdrowia, np. szpital, przychodnia, dom opieki.

HEILDARLAUN

heildarlaun eru öll launin sem maður fær greidd fyrir vinnu sína, t.d. bæði laun fyrir dagvinnu og fyrir yfirvinnu

Total wages (total salary; aggregate wages)

Total wages (total salary; aggregate wages). All payments somebody receives for their work, including daytime wages and overtime payments.

PEŁNA PENSJA 

Cała kwota, jaką otrzymujemy za wykonaną pracę, łącznie z nadgodzinami.

HEILDARSAMTÖK

heildarsamtök eru samtök t.d. margra fagfélaga eða stéttarfélaga

Federation; umbrella organization

Federation; umbrella organization. An organization consisting, e.g., of many professional organizations or trade unions. 

FEDERACJA ZWIĄZKÓW

Związek, w którym członkami są mniejsze związki, np. zawodowe.

HEILDARÚTGJÖLD

heildarútgjöld eru öll útgjöld manns á ákveðnu tímabili, t.d. í hverjum mánuði; heildarútgjöld fjölskyldu eru t.d. allir reikningar sem þarf að borga, allir peningar sem eytt er í mat og aðrar nauðsynjar o.s.frv.

Total expenditure

Total expenditure.  All the costs one pays in a particular period, e.g. each month.  A family's total expenditure will include all its bills (invoices) and other costs, including food and all other necessities.

CAŁKOWITE WYDATKI

Suma wydatków w określonym okresie, np. w miesiącu. Całkowite wydatki rodziny to np. wszystkie rachunki do zapłacenia, pieniądze wydane na jedzenie itp.

HEILSA

heilsa er líkamlegt og andlegt ástand fólks

Health

Health; one's physical and mental condition. 

ZDROWIE

Fizyczny i umysłowy stan człowieka.

HEILSUFAR

ef heilsufar fólks er gott verður það sjaldan veikt

Health; a person's general condition

Health; a person's general condition. If your health is good, then you are not often ill. 

STAN ZDROWIA

Osoby o dobrym stanie zdrowia rzadko chorują.

HEILSUGÆSLA

heilsugæsla er almenn heilbrigðisþjónusta sem fólk nýtur á sínu svæði eða hverfi; heilsugæsla fer t.d. fram á heilsugæslustöðvum og í skólum

 Health care :  Clinic, primary health-care centre 

1) Health care. General health-care services in a particular area, e.g. in clinics or schools. 2) Clinic, primary health-care centre (same as HEILSUGÆSLUSTÖÐ).

OPIEKA ZDROWOTNA 

Działalność organizowana w celu leczenia ludzi. Opieka zdrowotna odbywa się np. w przychodniach rejonowych i w szkołach.

HEILSUGÆSLULÆKNIR

heilsugæslulæknir er læknir sem starfar á heilsugæslustöð

A doctor who works at a primary health-care centre (clinic). 

LEKARZ REJONOWY

Lekarz pracujący w przychodni rejonowej.

HEILSUGÆSLUSTÖÐ

heilsugæslustöð er staður þar sem veitt er almenn heilbrigðisþjónusta við íbúa á ákveðnu svæði, t.d. byggðarlagi eða hverfi; á heilsugæslustöð starfa einn eða fleiri læknar og hjúkrunarfræðingar ásamt fleira starfsfólki og þar fer m.a. fram mæðraskoðun og

Health clinic (primary health clinic)

Health clinic (primary health clinic). A place where general health-care services are provided for the people living in a certain area, e.g. a small town or a part of a larger town. The staff includes one or more doctors and nurses, and other workers. Pre-natal and post-natal care (maternity care; care for women before and after they have babies) and infant care are provided at these clinics. 

PRZYCHODNIA REJONOWA

Miejsce, w którym pacjenci z określonego terenu korzystają z opieki medycznej. W przychodni rejonowej zatrudnieni są m.in. lekarze, pielęgniarki i położne. Tam odbywają się też kontrolne badania noworodków oraz opieka nad kobietami w ciąży.

HEILSUTJÓN

maður verður fyrir heilsutjóni ef heilsan versnar mikið vegna veikinda eða slyss

Damage to health

Damage to health, resulting from an illness or accident. 

UTRATA ZDROWIA

Pogorszenie stanu zdrowia ze względu na chorobę lub wypadek.

HEILSUVERND

heilsuvernd felst í því að fylgjast með og bæta heilsu fólks; undir heilsuvernd falla t.d. ungbarnavernd, mæðravernd og bólusetningar

Preventive health care

Preventive health care. Measures to check and protect people's health, including infant health care, maternity services and vaccinations.

OCHRONA ZDROWIA

Obserwacja i profilaktyka zdrowotna, np. szczepienia i opieka nad kobietami w ciąży.

HEIMABANKI

heimabanki er bankaþjónusta á netinu þar sem maður getur t.d. fengið aðgang að bankareikningum sínum úr tölvu, borgað reikninga og millifært peninga

On-line banking (computer banking, home banking).

On-line banking (computer banking, home banking). Banking services using the internet, where users can check their accounts, pay bills and transfer money between accounts. 

BANK INTERNETOWY

Usługa umożliwiająca dostęp do rachunku bankowego przez Internet, dzięki czemu można np. zapłacić rachunek albo zrobić przelew.

HEIMAHJÚKRUN

heimahjúkrun felst í því að hjúkrunarfræðingur eða sjúkraliði kemur heim til sjúklings til þess að hjúkra honum, t.d. gefa honum lyf eða skipta á sáraumbúðum

Home nursing

Home nursing. A nurse or practical nurse visits patients in their homes to give them medical attention, e.g. give them medicines or change bandages.

OPIEKA PIELĘGNIARSKA W DOMU

Kiedy pielęgniarz albo fizjoterapeuta przychodzi do domu pacjenta, np. żeby podać leki albo zmienić opatrunek.

HEIMASÍÐA

heimasíða er svæði á netinu sem hægt er að nálgast úr öllum tölvum með ákveðnu veffangi; á heimasíðu einstaklings, fyrirtækis eða stofnunar eru t.d. birtar ýmsar upplýsingar um eiganda síðunnar

Homepage

Homepage.  A site on the internet that can be accessed (opened) from a computer by using the URL (internet address). Homepages contain all sorts of information, e.g. about companies or institutions, or even private people.

STRONA INTERNETOWA

Miejsce w Internecie, dostępne ze wszystkich komputerów poprzez wpisanie adresu internetowego. Na stronie internetowej przedsiębiorstwa albo instytucji są zamieszczone różne informacje na temat posiadacza strony.

HEIMILD

heimild er leyfi til að gera eitthvað, t.d. frá yfirvöldum

Authorisation or permission

Authorisation or permission, e.g. in law or from a government authority, to do something.

ZEZWOLENIE, ZGODA

Oficjalna zgoda na coś, np. z urzędu państwowego.

HEIMILI

heimili manns er þar sem maður á heima

Home; home address

Home; home address. Where somebody lives.

DOM

Miejsce, w którym mieszkamy.

HEIMILISFANG

heimilisfang er t.d. götunafn og húsnúmer hússins sem maður býr í

Address

Address. The name of the street and number of the house where someone lives.

ADRES

Zapis miejsca zamieszkania. Adres zawiera np. nazwę ulicy i numer domu.

HEIMILISFRÆÐI

heimilisfræði er námsgrein í grunnskólum þar sem nemendum eru kennd heimilisstörf, t.d. að elda og baka

Domestic science

Domestic science.  A school subject in which pupils are taught how to do housekeeping  work, including cooking and baking.

ZAJĘCIA KULINARNE

Przedmiot w szkołach podstawowych, na którym uczniowie uczą się prac domowych, np. gotowania i pieczenia.

HEIMILISHJÁLP

heimilishjálp er aðstoð við heimilisstörf, t.d. þrif, þvotta og eldamennsku; fólk sem getur ekki annast heimilistörfin hjálparlaust vegna veikinda eða erfiðra aðstæðna af öðrum ástæðum getur sótt um að fá heimilishjálp hjá sveitarfélaginu

Home help (domestic help)

Home help (domestic help).  Help with housework, e.g. cleaning, washing clothes and cooking. People who cannot look after their own homes by themselves because of illness or for other reasons can apply for home help from their local authorities.

POMOC DOMOWA

Osoba pomagająca przy pracach domowych, np. sprzątaniu, praniu i gotowaniu. Osoby, które z powodu choroby albo trudnych warunków nie mogą samodzielnie zajmować się pracami domowymi mogą się ubiegać o pomoc domową od gminy.

HEIMILISLÆKNIR

heimilislæknir er persónulegur læknir fólks, t.d. á heilsugæslustöð, sem það getur leitað til ef það sjálft eða einhver í fjölskyldunni veikist; venjulega hefur öll fjölskyldan sama heimilislækni

Family doctor

Family doctor. The doctor who normally sees you, e.g. at the health clinic.  You usually contact this doctor when someone in your family is ill.  All members of the family usually have the same doctor.

LEKARZ RODZINNY

Osobisty lekarz pracujący np. w przychodni rejonowej, do którego można się zwrócić w przypadku choroby swojej albo członka rodziny. Zazwyczaj cała rodzina ma jednego lekarza rodzinnego.

HEIMILISUPPBÓT

heimilisuppbót er tegund félagslegra bóta sem ellilífeyrisþegi eða örorkulífeyrisþegi getur átt rétt á mánaðarlega ef hann býr einn og hefur tekjutryggingu

Household supplement

Household supplement. A type of social benefit payment that old-age pensioners or disability pensioners may be entitled to. It takes the form of a monthly payment to those who live alone and do not receive pension supplement (tekjutrygging). 

ZAPOMOGA PIENIĘŻNA DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW

Rodzaj zasiłku, który może otrzymać emeryt albo rencista mieszkający sam i posiadający zabezpieczenie finansowe.

HJÁLPARTÆKI

hjálpartæki er búnaður sem fólk notar sér til stuðnings í daglegu lífi ef það er fatlað, slasað eða veikburða, t.d. hjólastóll, heyrnartæki eða blindrastafur; hjálpartæki eru líka notuð til að auðvelda umönnun sjúklinga eða mikið fatlaðs fólks

Orthopaedic appliance; aid

Orthopaedic appliance; aid. Equipment use by disabled, injured or elderly people for support in the activities of daily life, e.g. a wheelchair, hearing aid or blind person's stick. These aids are also used in the care of patients or severely disabled people.

SPRZĘT POMOCNICZY

Urządzenie używane do pomocy w życiu codziennym przez osoby niepełnosprawne, ranne albo osłabione, np. wózek inwalidzki, aparat słuchowy albo biała laska. Sprzęty pomocnicze są także używane do ułatwiania opieki nad pacjentami i osobami niepełnosprawnymi.

HJÓN

hjón eru maður og kona sem eru í hjónabandi

Married couple

Married couple.  A man and woman who are married. 

MAŁŻEŃSTWO

Kobieta i mężczyzna żyjący w związku małżeńskim.

HJÓNABAND

hjónaband er samband tveggja einstaklinga með lögbundnu samkomulagi um að eyða öllu lífinu saman og deila allri ábyrgð sín á milli; fólk getur gengið í hjónaband hjá presti eða sýslumanni

Marriage

Marriage.  A relationship between two individuals who have entered into a formal legal agreement to live together for life and to share responsibilities.  Marriage ceremonies are performed by a minister of religion or by district commissioners.

ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI

Związek dwóch osób, które podpisują prawną umowę o spędzeniu razem życia i dzieleniu między sobą obowiązków. Związek małżeński można zawrzeć w urzędzie stanu cywilnego lub w kościele.

HJÚKRUN

hjúkrun felst í umönnun sjúklinga; þeir sem starfa við hjúkrun sjá t.d. um að gefa sjúklingum lyf og skipta á sáraumbúðum

Nursing

Nursing. Looking after patients (people who are ill), including giving them medicines and changing bandages. 

OPIEKA PIELĘGNIARSKA

Opieka nad pacjentem. Do obowiązków pielęgniarzy należy m.in. podawanie leków oraz zmiana opatrunków.

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR

hjúkrunarfræðingur hefur sérstaka háskólamenntun og réttindi til að starfa við hjúkrun, t.d. á sjúkrahúsum og heilsugæslustöðvum

Nurse

Nurse. A person who has special university training in nursing and has the right to work at nursing, e.g. in a hospital or health clinic.

PIELĘGNIARZ, PIELĘGNIARKA

Osoba z wyższym wykształceniem uprawniona do pracy w pielęgniarstwie np. w szpitalu lub ośrodku zdrowia. 

HJÚKRUNARHEIMILI

hjúkrunarheimili er heilbrigðisstofnun fyrir fólk sem þarf reglulega umönnun vegna öldrunar; á hjúkrunarheimilum fær fólk þá umönnun sem það þarf frá hjúkrunarfræðingum, sjúkraliðum og öðru starfsfólki

Nursing home

Nursing home. A health-care institution for people who need regular care because they are old and infirm. In a nursing home they are given the care they need by nurses, practical nurses and other staff.

DOM OPIEKI

Instytucja medyczna dla osób potrzebujących stałej opieki z powodu starości. W domach opieki można otrzymać profesjonalną opiekę ze strony pielęgniarzy, fizjoterapeutów oraz innych pracowników.

HJÚSKAPARSTAÐA

hjúskaparstaða manns segir til um hvort maður sé t.d. giftur, í sambúð eða einhleypur

Marital status

Marital status.  Whether you are married, cohabiting (living with a partner, but not married) or single.

STAN CYWILNY

Społeczno-prawna sytuacja człowieka określająca, czy pozostaje on w związku małżeńskim. 

HJÚSKAPARVOTTORÐ

hjúskaparvottorð er vottorð sem staðfestir að fólk sé gift

Marriage certificate

Marriage certificate.  A certificate (official document) showing that two people are married. 

AKT MAŁŻEŃSTWA

Dokument potwierdzający związek małżeński.

HJÚSKAPUR

hjúskapur er það sama og hjónaband

Marriage

Marriage

MAŁŻEŃSTWO

Związek dwóch osób, które podpisują prawną umowę o spędzeniu razem życia i dzieleniu między sobą obowiązków. Związek małżeński można zawrzeć w urzędzie stanu cywilnego lub w kościele.

HLUNNINDI

hlunnindi eru aukin réttindi eða fríðindi sem maður fær fyrir utan laun í vinnunni

Perquisites, ‘perks'

Perquisites, ‘perks'. Extra things (or entitlements), in addition to your wage, that you receive in addition to your wages at work. 

DODATKI DO PENSJI

Przywileje albo korzyści, które pracownik otrzymuje z miejsca pracy, oprócz pensji.

HLUTABRÉF

hlutabréf er kvittun eða staðfesting á því að maður á ákveðinn hlut í hlutafélagi

Share; share certificate

Share; share certificate. A receipt or confirmation that someone owns a share (part) in a company. 

AKCJA

Dokument poświadczający udziały w spółce akcyjnej.

HLUTAÐEIGANDI

hlutaðeigandi er einhver sem á hlut að máli, t.d. ákveðnu máli sem maður er að fjalla um

Relevant, concerned

Relevant, concerned. ‘The person concerned' or ‘the relevant (authority, etc.)' is the person or authority (etc.) that is being referred to and plays a part in the matter that is being talked about.

OSOBA ZAINTERESOWANA

Osoba, której dotyczy poruszana sprawa.

HLUTAFÉLAG

hlutafélag er fyrirtæki eða félag sem er í eigu nokkurra hluthafa; hver þeirra á sinn hlut í hlutafélaginu og getur ráðstafað honum eftir ákveðnum reglum

Limited company

Limited company. A firm or company that is owned by several shareholders. Each owns a certain share in the company, and can dispose of it (e.g. sell it) according to certain rules.

SPÓŁKA AKCYJNA

Przedsiębiorstwo w posiadaniu kilku udziałowców, z których każdy ma swoje akcje w spółce i może nimi zarządzać.

HLUTASTARF

ef maður vinnur hlutastarf þá vinnur maður aðeins hluta af vinnuvikunni, annaðhvort bara suma daga vikunnar eða bara hluta af vinnudeginum

Part-time work

Part-time work.  If you do part-time work, you work for only part of the working week, either by working only on certain days, or only part of each working day. 

PRACA NA CZĘŚĆ ETATU

Praca tylko w niektóre dni tylko tygodnia albo kilka godzin dziennie. 

HLUTHAFI

maður er hluthafi ef maður á hlut í hlutafélagi; hluthafi getur verið einstaklingur, félag eða fyrirtæki

Shareholder

Shareholder.  The owner of a share in a limited company (see HLUTAFÉLAG); the owner may be an individual or another company.

AKCJONARIUSZ

Osoba, która posiada udziały w spółce akcyjnej. Akcjonariuszem może też być związek lub firma.

HRAÐBANKI

hraðbanki er sjálfvirkt tæki sem er tengt við banka eða sparisjóð og maður getur notað til að taka út pening með greiðslukorti allan sólarhringinn

Cashpoint; ATM (Automatic Teller Machine)

Cashpoint; ATM (Automatic Teller Machine).  A machine connected to a bank or savings bank where you can use a credit or debit card to take cash out at any time. 

BANKOMAT

Automat służący do wybierania pieniędzy z konta za pomocą karty płatniczej.

HUGBÚNAÐUR

hugbúnaður er tölvuforrit, einkum safn forrita, t.d. stýribúnaður og ritvinnsla.

Software

Software. A computer program, or set of programs, e.g. the operating system and a word-processing program.

HÚSALEIGA

húsaleiga er greiðsla fyrir leigu á húsnæði; yfirleitt borgar fólk húsaleigu mánaðarlega

Rent

Rent. Payment for using (renting) property (a house or flat/apartment); usually, you pay rent every month.

CZYNSZ

Opłata za wynajem mieszkania, zazwyczaj płacona raz w tygodniu.

HÚSALEIGUBÆTUR

húsaleigubætur eru styrkur sem fólk getur fengið frá sveitarfélagi eftir ákveðnum reglum til að greiða hluta af húsaleigu fyrir húsnæðið sem það býr í

Rent benefit

Rent benefit. A grant of money that people can get from their municipality (local authority) according to certain rules to pay part of the rent on the place where they live. 

DOTACJA DO WYNAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

Dotacją do czynszu, o którą można się ubiegać z urzędu miasta lub gminy w swoim miejscu zamieszkania, zgodnie z określonymi przepisami.

HÚSALEIGUSAMNINGUR

húsaleigusamningur er samningur sem leigjandi gerir við leigusala um leiguupphæð o.fl.

Lease; rent contract/agreement

Lease; rent contract/agreement. An agreement between the tenant (renter) and landlord (owner) about the rent and other things.

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

Umową zawarta między najemcą i właścicielem mieszkania, odnośnie wysokości kwoty za wynajem itp.

HÚSBRÉF

húsbréf eru skuldabréf sem verða til við fasteignaviðskipti; í stað þess að fá peningagreiðslu fyrir eign fær seljandi húsbréf sem hann getur annaðhvort átt eða selt áfram

Housing bond

Housing bond. A bond used in property sales. Instead of being paid in cash for a flat/apartment or house, the seller receives a bond which he or she can either keep or sell.

OBLIGACJE MIESZKANIOWE

Papiery wartościowe, używane przy transakcjach z nieruchomościami. Sprzedający nieruchomość otrzymuje obligacje mieszkaniowe jako część zapłaty i może je zachować albo sprzedać.

HÚSEIGANDI

ef maður er húseigandi þá á maður hús eða íbúð

House-owner, home-owner

House-owner, home-owner. Someone who owns a house or flat/apartment. 

WŁAŚCICIEL LOKALU

Osoba posiadająca własny dom lub mieszkanie. 

HÚSNÆÐI

húsnæði er hús eða önnur bygging þar sem fólk býr eða vinnur

Housing, Premises

Premises. Buildings, or parts of buildings, where people live or work. 

LOKUM

Dom albo inna nieruchomość, w której ludzie mieszkają lub pracują.

HVERFISSKÓLI

hverfisskóli er grunnskóli sem er í hverfinu þar sem maður býr; flest börn eru í þeim hverfisskóla sem er næst heimili þeirra

Local school; area school

Local school; area school. The junior school in a particular neighbourhood. Most children go to the local school closest to their homes.

SZKOŁA DZIELNICOWA

Szkoła dzielnicowa jest szkołą podstawową, do której uczęszczają dzieci zamieszkałe w danej dzielnicy.

HVÍLDARTÍMI

hvíldartími er ákveðinn lágmarkstími sem fólk á rétt á að fá til að hvíla sig milli vinnudaga eða vakta samkvæmt kjarasamningum

Rest period

Rest period. A certain minimum period which workers are entitled to according to their collective agreement so that they can rest between working days or shifts.

CZAS ODPOCZYNKU

Minimalny czas na odpoczynek między zmianami, określony w umowach zbiorowych.

HÖFUÐBORG

höfuðborg hvers lands er oft stærsta borg landsins og þar hafa stjórnvöld þess aðsetur

Capital, capital city

Capital, capital city. Usually the largest city in the country, and the one where the government is based. 

STOLICA

Stolicą państwa jest miasto, w którym znajduje się siedziba rządu i jest to zazwyczaj największe miasto w kraju.

HÖFUÐBORGARSVÆÐIÐ

höfuðborgarsvæðið er landsvæði sem nær til höfuðborgarinnar og næsta nágrennis hennar; höfuðborgarsvæðið á Íslandi er t.d. öll Reykjavík og auk hennar aðallega Kópavogur, Hafnafjörður, Garðabær og Mosfellsbær

Metropolitan area, capital area

Metropolitan area, capital area. The area including the capital city and its immediate surroundings. In Iceland, it includes Reykjavík and also Kópavogur, Hafnarfjörður, Garðabær and Mosfellsbær.

TEREN STOŁECZNY

Teren, na którym znajduje się stolica państwa oraz najbliższa okolica. Na Islandii do terenu społecznego zalicza się m.in. Reykjavik oraz miejscowości sąsiadujące przy stolicy, np. Kópavogur, Hafnarfjörður, Garðabær i Mosfellsbær.

HÖNNUN

hönnun felst í því að fólk skapar hluti sem á að búa til, t.d. í smíði eða textílmennt; hönnun er námsgrein í grunnskóla

Design

Design.  Creating (making) something as a model for the production of objects of the same type. Also used as the name of a subject in junior school covering woodworking, sewing, knitting, etc. 

PROJEKTOWANIE

Przedmiot w szkole, na którym uczniowie projektują przedmioty, a potem je tworzą, np. z drewna lub z wełny.

IÐGJALD

iðgjald er upphæð sem maður greiðir reglulega í lífeyrissjóð eða til tryggingafélags, oftast ákveðið hlutfall af launum eða tryggingarupphæð; iðgjald er frádráttarbært frá skatti

Premium

Premium. A regular payment to a pension fund or an insurance company. It is usually a fixed percentage of wages, and is deductible from tax.

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

Kwota płacona regularnie do funduszu emerytalnego albo do firmy ubezpieczeniowej. Jest to zazwyczaj pewien procent dochodów albo wysokości ubezpieczenia. Składkę ubezpieczeniową można odliczać od podatku.

IÐGJALDAGREIÐSLA

iðgjaldagreiðsla felst í því að maður borgar iðgjald í lífeyrissjóð eða til tryggingafélags

Premium payment

Premium payment. The payment of premium to a pension fund or insurance company

PŁACENIE SKŁADEK

Płacenie składek do funduszu emerytalnego albo firmy ubezpieczeniowej.

IÐJUÞJÁLFI

iðjuþjálfi hefur sérstaka menntun og réttindi til þess að starfa við iðjuþjálfun

Occupational therapist, physiotherapist

Occupational therapist, physiotherapist. A person with special training and a qualification to work at occupational therapy. 

REHABILITANT

Osoba posiadająca wykształcenie i uprawnienia do zajmowania się rehabilitacją.

IÐJUÞJÁLFUN

í iðjuþjálfun fær fólk leiðbeiningu og þjálfun til að bjarga sér við dagleg störf og auka færni sína, t.d. eftir veikindi eða slys; hægt er að fá iðjuþjálfun á ýmsum heilbrigðisstofnunum eins og sjúkrahúsum og hjúkrunarheimilum

Occupational therapy

Occupational therapy. Guidance and training in dealing with the tasks of daily life and increasing physical capacity, e.g. after an illness or accident. It is offered in certain health-care institutions such as hospitals and nursing homes. 

REHABILITACJA

Rodzaj rehabilitacji, podczas której ludzie otrzymują wsparcie i instrukcje, jak lepiej sobie radzić z codziennymi pracami i być bardziej zręcznym, np. po przebytym wypadku albo chorobie. Pomocy udzielają rehabilitanci w różnych placówkach, jak np. szpitale albo domy opieki.

IÐNSKÓLI

iðnskóli er framhaldsskóli þar sem fólk stundar nám í iðngreinum, t.d. rafvirkjun, hárgreiðslu eða húsasmíði; í iðnskólum er aðallega stundað verklegt nám

Technical college

Technical college. An upper-secondary school where people learn industrial trades, e.g. Electrical Installation and Repairs, Hairdressing and Carpentry. Most of the subjects taught in a technical college are practical subjects (verklegt nám).

SZKOŁA ZAWODOWA

Szkoła średnia, w której ludzie uczą się konkretnego zawodu, np. elektryka, fryzjera albo budowniczego.

INNEIGN

ef maður á inneign í banka þýðir það að maður á peninga sem maður hefur lagt inn á bankareikning til geymslu; maður getur átt inneign hjá opinberri stofnun ef maður hefur greitt meira en maður á að borga, t.d. í skatt

Positive balance

Positive balance. If you have a positive balance at the bank, it means you own money in your account; you can also have a positive balance on your account at an institution if you have paid in more than you have to, e.g. in your tax payments. 

ŚRODKI NA KONCIE

Jeśli osoba posiada środki na koncie bankowym, to znaczy, że ma tam odłożone pieniądze. Można także posiadać środki u instytucji publicznej, jeśli się zapłaciło więcej niż powinno, np. podatku.

INNFLUTNINGUR

innflutningur felst í því að vörur eru fluttar frá útlöndum til landsins

Importing

Importing.  Bringing goods into the country from other countries. 

IMPORT

Sprowadzanie towarów z zagranicy

INNHEIMTA

innheimta á skuld miðar að því að fá mann sem skuldar peninga, t.d. vegna kaupa á vörum eða þjónustu, til að borga skuldina

Collection; debt collection

Collection; debt collection. Making someone who owes money pay that money. 

WINDYKACJA

Zmuszenie dłużnika do zapłacenia długu. 

INNISTÆÐA

innistæða á bankareikningi er sú upphæð sem maður á inni á reikningum

Balance

Balance. The amount of money you have in an account. 

SALDO

Kwota znajdująca się na rachunku bankowym.

INNLÁNSVEXTIR

innlánsvextir eru vextir sem bankinn borgar fyrir peninga sem maður geymir á bankareikningi

Deposit interest

Deposit interest. Interest that the bank pays on money that you keep in your account. 

ODSETKI

Pieniądze płacone przez bank za pieniądze przechowywane na koncie bankowym.

INNLENDUR

maður er innlendur í landi þar sem maður býr og hefur borgararéttindi, yfirleitt af því að maður er fæddur þar og alinn upp; það sem er innlent á uppruna sinn í landinu sem rætt er um, t.d eru innlendar vörur framleiddar innanlands

Domestic, local

Domestic, local. A domestic or local citizen is a person who lives in a country and is a citizen there, usually through being born or brought up there. Domestic products are those that are made in the country referred to; domestic legislation is the internal law of the country.

KRAJOWY, WEWNĘTRZNY, MIEJSCOWY

Człowiek jest miejscowy w kraju, w którym mieszka i którego ma obywatelstwo, zazwyczaj dlatego, że tam się urodził i wychował. To, co jest krajowe, ma swoje pochodzenie w danym kraju, np. krajowe produkty są w danym kraju produkowane.

INNLÖGN

innlögn á sjúkrahús á sér stað þegar læknir hefur ákveðið eftir læknisskoðun að sjúklingur leggist inn á sjúkrahús vegna veikinda eða slyss og dvelji þar þangað til læknismeðferð er lokið

Hospitalization

Hospitalization.  When a doctor decides, after examining a patient, that he or she is to go to hospital for treatment for a disease or injuries and remain there until the treatment is finished. 

SKIEROWANIE DO SZPITALA

Skierowanie do szpitala wystawia lekarz po zbadaniu pacjenta, jeśli stwierdzi, że z powodu wypadku albo choroby pacjent musi przebywać w szpitalu do końca leczenia.

INNRITUN

innritun, t.d. í skóla eða á sjúkrahús, felst í því að maður er skráður sem sjúklingur eða nemandi við stofnunina

Registration, enrolment

Registration, enrolment. Being registered (enrolled), e.g. in a school or a hospital, means having your name entered in the records as a pupil or patient there.

REJESTRACJA

Zarejestrowanie się np. w szkole jako uczeń albo w szpitalu jako pacjent.

INNRITUNARGJALD

nemendur í sumum opinberum framhaldsskólum og í háskólum borga innritunargjald sem á að greiða kostnað við skráningu nemenda í skólann o.fl.

Registration fee (enrolment fee)

Registration fee (enrolment fee). Pupils in some state-run schools and university students pay a registration fee to cover the cost of registration (enrolment) in the school, etc.

WPISOWE

Uczniowie w niektórych szkołach średnich i wyższych płacą wpisowe, które pokrywa koszty zapisania uczniów itp.

INNRITUNARVOTTORÐ

innritunarvottorð frá skóla er skrifleg staðfesting á því að maður sé nemandi í skólanum

Registration certificate 

Registration certificate (enrolment certificate). A written confirmation from a school or university stating that a person is registered (enrolled) there. 

ZAŚWIADCZENIE O NAUCE

Pisemne potwierdzenie potwierdzające status ucznia albo studenta. 

INNSIGLI

innsigli er sérstakt merki sem er tákn t.d. stofnunar, embættis eða félags

Seal

Seal.  A special mark that is the sign of an institution, government office or society.

PIECZĘĆ

Specjalny znak rozpoznawczy np. instytucji, urzędu albo stowarzyszenia.

ISDN

ISDN (Integrated Services Digital Network) er gagnaflutningsþjónusta sem byggist á stafrænum gagnaflutningi um símalínur.

ISDN 

ISDN (Integrated Services Digital Network). A data-transmission service using digital transfer via telephone lines.  

ISDN

ISDN (Integrated Services Digital Network) to technologia przesyłania danych polegająca na cyfrowym transferze danych przez sieci telefoniczne.

ÍBÚÐ

íbúð er húsnæði sem fólk býr í þar sem er a.m.k. eitt herbergi, baðherbergi og eldhús; yfirleitt eru margar íbúðir í einu húsi

Flat, apartment

Flat, apartment.  A unit of housing, consisting of at least one room, a bathroom and a kitchen. There are usually several flats in the same building.

MIESZKANIE

Lokal mieszkalny, w którym znajduje się co najmniej jeden pokój, łazienka oraz kuchnia. Przeważnie w jednym domu znajduje się kilka mieszkań.

ÍBÚÐARHÚSNÆÐI

íbúðarhúsnæði er húsnæði þar sem fólk býr

Residential housing

Residential housing. Buildings which people live in. 

BUDYNEK MIESZKALNY

Dom, przeznaczony do mieszkania.

ÍBÚÐARKAUP

íbúðarkaup felast í því að kaupa íbúð

Flat (apartment) purchase

Flat (apartment) purchase.  Buying a flat.

KUPNO LOKALU MIESZKALNEGO

Zakup mieszkania.

ÍBÚÐARLÁN

íbúðarlán er lán sem fólk fær til þess að kaupa íbúð eða annað íbúðarhúsnæði

Housing mortgage, housing loan

Housing mortgage, housing loan. A loan taken to buy a flat (apartment) or other property to live in. 

KREDYT MIESZKANIOWY

Pożyczka zaciągnięta na kupno mieszkania lub budynku mieszkalnego.

ÍSLENSKUKUNNÁTTA

íslenskukunnátta er sú þekking og færni sem maður hefur í íslensku; ef íslenskukunnátta manns er góð getur maður auðveldlega skilið það sem er sagt og skrifað á íslensku og getur talað og skrifað íslensku þannig að aðrir geti vel skilið það

Knowledge of Icelandic

Knowledge of Icelandic. A person's understanding and ability to use Icelandic. Someone with a good knowledge of the language can easily understand spoken and written Icelandic, and can speak and write Icelandic well enough for others to understand. 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ISLANDZKIEGO

Umiejętność posługiwania się językiem islandzkim. Jeżeli znajomość języka islandzkiego jest dobra oznacza to, że z łatwością można porozumiewać się nim zarówno ustnie jak i pisemnie w sposób zrozumiały dla innych.

ÍÞRÓTTAFÉLAG

íþróttafélag er félagsskapur sem stendur fyrir æfingum og keppni í íþróttum eða ákveðnum greinum þeirra, bæði fyrir börn og fullorðna

Sports club

Sports club. A club that organizes practice sessions and competitions in sports, both for adults and children.

KLUB SPORTOWY

Organizacja, która aranżuje treningi i zawody sportowe w jednej dziedzinie lub wielu, zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych.

ÍÞRÓTTIR

íþróttir er líkamsþjálfun, æfingar og leikir eftir ákveðnum reglum sem miða að því að ná færni t.d. í því að hlaupa, stökkva, skjóta bolta í mark eða synda; algengar greinar íþrótta eru t.d. fótbolti, sund og golf; margir stunda íþróttir sér til gamans en

Sports

Sports. Physical training, with practices and matches according to certain rules, where the aim is to acquire skills in, e.g., running, jumping, kicking or throwing a ball into a goal, and swimming. Common types of sport include football (soccer), swimming and golf. Many people play sport for the fun of it, but for others it is important to win in matches (competitions). Sports are among the subjects taught in school.

SPORT

Sport to ćwiczenia fizyczne, treningi i gry uprawiane wg określonych zasad, mające na celu osiągnięcie możliwie najlepszych wyników np. w biegach, skokach, strzelaniu do bramki czy też pływaniu. Do popularnych dziedzin sportu zalicza się m.in. piłkę nożną, pływanie, golf. Wiele osób uprawia sport w celu rekreacji, lecz w większości dyscyplin sportowych odbywają się też zawody. Wychowanie fizyczne jest obowiązkowym przedmiotem w szkołach. 

JARÐARFARARSTYRKUR

jarðarfararstyrkur er styrkur sem sum stéttarfélög veita ættingjum félagsmanns til að greiða fyrir jarðarför hans

Funeral grant

Funeral grant.  A grant of money that some trade unions make to the relatives of one of their members to pay for his or her funeral. 

ZASIŁEK POGRZEBOWY

Zasiłek wypłacany przez niektóre związki zawodowe w przypadku śmierci najbliższej osoby członka związku.

JARÐARFÖR

jarðarför er athöfn sem er haldin þegar fólk deyr og kistan sem það hvílir í er grafin í kirkjugarði

Funeral

Funeral.  A ceremony held when somebody dies and is buried or cremated. 

POGRZEB

Ceremonia pochowania na cmentarzu zmarłej osoby.

KAFFIPÁSA

kaffipása er það sama og kaffitími

Coffee break 

Coffee break (same as KAFFITÍMI).

PRZERWA NA KAWĘ

Krótka przerwa w czasie pracy, np. na napicie się kawy.

KAFFITÍMI

kaffitími er stutt hlé sem starfsmenn fá frá vinnu, t.d. til þess að drekka kaffi

Coffee break 

Coffee break. A short break from work, in which workers can drink coffee or other refreshments.

PRZERWA NA KAWĘ

Krótka przerwa w czasie pracy, np. na napicie się kawy.

KAUP

það eru kaup ef maður kaupir eitthvað

Purchase, buying

Purchase, buying. When you buy something. 

KUPNO

Nabycie jakiegoś towaru.

KAUPANDI

maður er kaupandi ef maður kaupir t.d. vöru eða þjónustu

Purchaser, buyer

Purchaser, buyer.  A person who buys something.

KUPUJĄCY, NABYWCA

Osoba, która kupuje jakiś towar lub usługę.

KAUPMÁLI

kaupmáli er samningur milli hjóna um að ákveðnar eignir séu séreign annars þeirra; ef hjón skilja skiptast séreignir þeirra samkvæmt kaupmála ekki á milli þeirra

Marriage settlement

Marriage settlement. An agreement between people who are married stating that certain assets (objects, possessions) are the private property of one or the other as an individual. If they divorce, then these assets listed in the marriage settlement will not be divided between them. 

INTERCYZA

Umowa między małżonkami wprowadzająca rozdzielność majątkową. W przypadku rozwodu majątek zostanie podzielony zgodnie z intercyzą.

KAUPSAMNINGUR

kaupsamningur er samkomulag milli kaupanda og seljanda um kaup á einhverju sem er mjög verðmætt, t.d. húsnæði eða bíl, þar sem m.a. kemur fram hvað eigi að greiða fyrir það og hvernig eigi að borga kaupverðið

Purchase contract

Purchase contract. A contract (agreement) between a buyer and a seller concerning the purchase (sale) of something that is worth a lot of money (e.g. a flat or a car), stating the price and how it is to be paid. 

UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY

Umowa zawarta między sprzedającym a kupującym o nabyciu czegoś drogocennego, np. nieruchomości lub pojazdu. Umowa zawiera szczegóły dotyczące kwoty oraz warunków zapłaty.

KAUPTILBOÐ

maður gerir kauptilboð ef maður vill kaupa eitthvað verðmætt, eins og húsnæði eða bíl, þar sem kemur fram hversu mikið maður er tilbúinn að borga og hvernig maður ætlar að borga það

Purchase offer

Purchase offer. When people decide to buy something for a lot of money (e.g. a flat or a car) they make an offer stating how much they are prepared to pay and how and when they will pay it. 

OFERTA KUPNA

Oferta składana w przypadku chęci kupna czegoś drogocennego, np. mieszkania lub samochodu, w której jest przedstawiona maksymalna kwota oferty oraz sposób dokonania zapłaty. 

KENNARI

kennari kennir fólki ýmsar námsgreinar í skólum eða á námskeiðum; kennarar í skólum þurfa að hafa sérstaka menntun og réttindi til mega kenna á ákveðnu skólastigi eða ákveðnar námsgreinar

Teacher

Teacher.  A person who teaches one or more subjects in a school, or on evening courses. School teachers must have qualifications in their subject, and also be trained as teachers to teach certain subjects at certain levels.

NAUCZYCIEL

Osoba wykładająca przedmioty w szkole lub na kursie. Nauczyciele w szkołach muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje do nauczania na każdym poziomie lub w poszczególnej dziedzinie nauczania.

KENNITALA

kennitala er tíu stafa númer sem allir einstaklingar og fyrirtæki á Íslandi fá úthlutað sem auðkenni; kennitala fólks er skráð í öllum opinberum skrám, t.d. F243þjóðskrá, innritunarskrám í skóla og hjá heilsugæslunni

ID No. (identification number)

ID No. (ID Number; identification number). All persons and companies in Iceland are allocated a unique ten-digit number which they use for identification purposes. Individuals' ID Numbers are used in all official records, such as the National Registry, enrolment registers in schools and the health services.

NUMER IDENTYFIKACYJNY

Dziesięciocyfrowy numer, który jest znakiem rozpoznawczym każdej osoby oraz firmy. Numer identyfikacyjny jest zapisany we wszystkich oficjalnych dokumentach, np. w urzędzie statystycznym oraz w ośrodkach zdrowia.

KENNSLA

kennsla felst í því að kennari kennir nemendum sínum ákveðna námsgrein í skóla eða á námskeiði

Teaching (education)

Teaching (education). When a teacher teaches pupils a certain skill or subject, either in school or on a course. 

NAUCZANIE

Przekazywanie uczniom wiedzy z poszczególnego przedmiotu w szkole lub na kursie.

KIRKJUMÁLARÁÐHERRA

kirkjumálaráðherra er ráðherra sem stýrir kirkjumálaráðuneytinu fyrir hönd ríkisstjórnarinnar

Minister of Ecclesiastical Affairs

Minister of Ecclesiastical Affairs. The minister in charge of the Ministry of Ecclesiastical Affairs.

MINISTER RELIGII

Przewodniczący ministerstwa religii.

KIRKJUMÁLARÁÐUNEYTIÐ

kirkjumálaráðuneytið er ráðuneyti sem hefur yfirumsjón með málefnum þjóðkirkjunnar og annarra trúfélaga í landinu; yfirmaður ráðuneytisins er kirkjumálaráðherra

Ministry of Ecclesiastical Affairs

Ministry of Ecclesiastical Affairs.  The government ministry that is in charge of the affairs of the national church and other religious communities in Iceland. It is headed by the Minister of Ecclesiastical Affairs.

MINISTERSTWO RELIGII

Ministerstwo zajmujące się sprawami kościoła państwowego i innych grup wyznaniowych. Przewodniczącym jest minister religii.

KJARASAMNINGUR

kjarasamningur er samningur sem stéttarfélög gera við atvinnurekendur um almenn launakjör félagsmanna sinna

Collective agreement; wages and terms agreement

Collective agreement; wages and terms agreement. An agreement made between trade unions and employers setting out the general wage terms of their members. 

UMOWA ZBIOROWA

Umowa zawarta pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcami odnośnie wysokości pensji członków związku.

KJÓSANDI

kjósandi er sá sem kýs í kosningum

Voter

Voter. Someone who votes in an election. 

WYBORCA

Osoba głosująca w wyborach.

KJÖRDAGUR

kjördagur er dagurinn þegar kosningar fara fram

Election day

Election day. The day when an election is held. 

DZIEN WYBORÓW

Dzień, w którym odbywa się głosowanie.

KJÖRDEILD

kjördeild er staður þar sem kosning fer fram, t.d. salur eða herbergi; á hverjum kjörstað geta verið margar kjördeildir

Ward; a hall or room in a polling station 

Ward; a hall or room in a polling station where people from a particular district cast their votes in an election.  There may be many wards in each polling station.

OBWÓD WYBORCZY

Miejsce, w którym odbywa się głosowanie, np. sala albo pokój. W jednym punkcie wyborczym może się znajdować kilka obwodów wyborczych.

KJÖRFUNDUR

kjörfundur er samkoma þar sem kosningar fara fram; kjörfundur er haldinn á ákveðnum kjörstað eða kjörstöðum á tilteknum tíma

Voting session

Voting session. A gathering at which voting takes place in an election, either at a particular polling station or at several polling stations.

ZEBRANIE WYBORCZE

Zgromadzenie, na którym są przeprowadzane wybory.

KJÖRKASSI

kjörkassi er sérstakur kassi sem maður lætur atkvæðaseðilinn í þegar maður er búinn að kjósa í kosningum

Ballot box

Ballot box.  A special box in which voters put their ballots (voting papers) in an election. 

URNA WYBORCZA

Urna, do której należy włożyć swoją kartę do głosowania po oddaniu głosu.

KJÖRKLEFI

kjörklefi er sérstakur staður í kjördeild þar sem maður fyllir út atkvæðaseðilinn án þess að aðrir sjái til

Polling booth; voting cubicle

Polling booth; voting cubicle.  A special cubicle (small enclosed space) where you go to mark your ballot paper in an election without anyone seeing how you are voting. 

KABINA WYBORCZA

Miejsce w lokalu wyborczym, w którym można w dyskretny sposób oddać głos w wyborach.

KJÖRSEÐILL

kjörseðill er það sama og atkvæðaseðill

Ballot paper (voting paper). 

Ballot paper (voting paper). 

KARTA DO GŁOSOWANIA

Specjalny druk, na którym oddaje się swój głos wyborczy.

KJÖRSKRÁ

kjörskrá er listi yfir alla þá sem eiga rétt á að kjósa í tilteknum kosningum

Voters' roll (electoral register)

Voters' roll (electoral register). A list of all the people who are entitled to vote in a particular election. 

SPIS WYBORCÓW

Lista osób uprawnionych do głosowania.

KJÖRSTAÐUR

kjörstaður er staður þar sem kosningar fara fram

Polling station

Polling station. The place where voting takes place in an election. 

PUNKT WYBORCZY

Miejsce, w którym odbywają się wybory. 

KJÖRSTJÓRN

kjörstjórn er hópur fólks sem skipuleggur hvernig kosning fer fram og hefur eftirlit með henni

Electoral commission

Electoral commission. A group of people who organize how an election is held and monitor the voting. 

KOMISJA WYBORCZA

Grupa osób odpowiedzialna za organizację i pilnowanie przebiegu glosowania

KOMUDAGUR

komudagur er sá dagur sem maður kemur eitthvert, t.d. til lands

Arrival date

Arrival date. The date on which a person or thing arrives somewhere, e.g. when someone arrives in Iceland or when a parcel arrives at a post office.

DATA PRZYBYCIA

Dzień przyjazdu z innego miejsca np. do Islandii.

KOMUTÍMI

komutími er sá tími dagsins þegar maður kemur eitthvert, t.d. með flugvél

Time of arrival

Time of arrival. The time when someone or something arrives somewhere, e.g. when an aeroplane or a passenger arrives at an airport. 

GODZINA PRZYBYCIA

Dokładny czas przyjazdu lub przylotu.

KOSNING

kosning felst í því að kjósendur velja milli einstaklinga eða flokka sem eru í framboði, t.d. til setu á þingi eða í sveitarstjórn; kosning getur líka snúist um ákveðið málefni, t.d. hvort kjósendur samþykkja eða hafna tilteknu máli

 Election :  Referendum

1) Election.  When the voters choose between the candidates (individuals) or parties who are seeking election, e.g. to the Althingi or a town council. 2) Referendum.  Voting about a particular question, in which the voters have the power to agree to a proposal or reject it. 

WYBORY

Wybór kandydatów lub partii z list wyborczych np. do sejmu lub rady gminy. Wybory mogą też być w formie referendum, w którym wyborcy określają swój stosunek do konkretnej sprawy. 

KOSNINGALÖG

kosningalög eru sérstök lög um það hvernig kosningar til alþingis og sveitarstjórna eiga að fara fram

The Election Act

The Election Act. The act of law (statute) stating how elections to the Althingi and local councils are to be held. 

ORDYNACJA WYBORCZA

Zbiór przepisów regulujących zasady związane z organizacją i przeprowadzaniem wyborów do sejmu i rad gmin.

KOSNINGARÉTTUR

ef maður hefur kosningarétt þá hefur maður leyfi til þess að kjósa í tilteknum kosningum; þeir sem eru eldri en 18 ára hafa kosningarétt til alþingis og sveitarstjórna á Íslandi

The right to vote

The right to vote. If you have the right to take part in a particular election.  All Icelandic citizens who are aged 18 and over have the right to vote in elections to the Althingi and the local councils in Iceland. 

PRAWO DO GŁOSOWANIA, CZYNNE PRAWO WYBORCZE

Prawo do oddania swojego głosu w wyborach. Na Islandii osoby, które ukończyły 18 lat mają prawo do głosowania w wyborach parlamentarnych i samorządowych.

KOSTNAÐUR

kostnaður er allt sem maður þarf að borga í sambandi við eitthvað, t.d. matarinnkaup eða lyf

Cost (costs); expenses

Cost (costs); expenses. The total amount you have to pay for something, e.g. for the food you buy, or for medicines.

KOSZT

Pieniądze, które trzeba wydać np. na żywność, lekarstwa itp.

KRABBAMEINSLEIT

krabbameinsleit er læknisskoðun sem miðar að því að finna ákveðnar tegundir krabbameins á byrjunarstigi til að auka líkurnar á lækningu; á Íslandi er konum t.d. boðið upp á reglulega krabbameinsleit að brjóstakrabbameini

Cancer screening

Cancer screening. A medical examination aimed at detecting certain types of cancer in their early stages, so as to have a better chance of curing the patient. Women in Iceland are offered regular screening to detect breast cancer.

BADANIA PROFILAKTYCZNE RAKA

Badania, których celem jest wykrycie raka we wczesnym stadium. Na Islandii kobiety mają np. prawo do regularnego badania profilaktycznego raka piersi.

KREDITKORT

kreditkort er greiðslukort sem maður getur borgað með fyrir vörur og þjónustu og notað til þess að taka út peninga í hraðbönkum; maður fær sendan reikning fyrir því sem maður hefur greitt með kreditkortinu í hverjum mánuði og verður að borga hann á ákveðn

Credit card

Credit card. A small plastic card you can use to pay for goods and services, and to draw money from a cash point (ATM; automatic teller machine). You are then sent an invoice showing how much you have drawn on your credit card during the month, and you have to pay this amount by a certain date. 

KARTA KREDYTOWA

Karta płatnicza, która upoważnia do zapłaty za towar lub usługi oraz do wypłaty pieniędzy z bankomatu. Posiadacze karty otrzymują raz w miesiącu rachunek, który należy uregulować w określonym terminie.

KRÓNA

íslensk króna er gjaldmiðillinn sem er notaður á Íslandi

Icelandic króna (ISK) 

The Icelandic króna (ISK) is the currency used in Iceland. 

KORONA

Środek płatniczy używany na Islandii.

KVENNAATHVARF

kvennaathvarf er hús þar sem konur geta komið og fengið hjálp og húsaskjól ef þær hafa orðið fyrir ofbeldi heima hjá sér

The Women's Refuge

The Women's Refuge. A place where women can come for help and a place to live if they have been mistreated (assaulted, beaten or threatened) in their homes. 

SCHRONISKO DLA KOBIET

Miejsce, do którego mogą się udać kobiety w przypadku stosowania wobec nich przemocy w domu.

KVITTUN

kvittun er skrifleg staðfesting á því að maður hafi keypt eitthvað og borgað fyrir það

Receipt

Receipt.  A written proof that you have bought something and have paid for it. 

PARAGON / POKWITOWANIE

Poświadczenie dokonania zakupu towaru.

KVÆNTUR

ef karlmaður er kvæntur þá er hann í hjónabandi

Married

Married

ŻONATY

Mężczyzna pozostający w związku małżeńskim.

KVÖLDNÁMSKEIÐ

kvöldnámskeið er námskeið sem er kennt á kvöldin

Evening course

Evening course. A course (teaching) that is held in the evenings. 

KURS WIECZOROWY

Kurs wykładany wieczorami.

KVÖRTUN

ef maður leggur fram kvörtun þá lýsir maður yfir óánægju sinni með eitthvað; kvörtun vegna slæmrar þjónustu felst t.d. í því að maður lætur rétta aðila vita af því að þjónustan hafi verið slæm

Complaint

Complaint. If you complain (make a complaint), you say that you are not satisfied or happy about something. You might, for example, complain about poor service or something you have bought which turns out to be damaged or faulty.

SKARGA, ZAŻALENIE

Poprzez skargę lub zażalenie osoba wyraża swoje niezadowolenie; np. marną obsługą. Złożenie skargi polega na powiadomieniu odpowiedniej osoby o swoim niezadowoleniu.

KVÖRTUNARFRESTUR

hámarksfrestur neytanda til að leggja fram kvörtun um galla.

Guarantee (warranty) period

Guarantee (warranty) period. The time you have to complain about defects (flaws) and receive compensation or a replacement

KYNSJÚKDÓMUR

kynsjúkdómur er sjúkdómur sem getur borist á milli fólks þegar það stundar kynlíf

Venereal disease (sexually-transmitted disease)

Venereal disease (sexually-transmitted disease). A disease that can be transmitted between people who have sexual intercourse. 

CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ

Choroba, która przenosi się przez stosunek seksualny

KÆRA

kæra felst í því að óska formlega eftir því að tiltekið mál verði rannsakað af lögreglu og afgreitt af dómstólum

Charge; to press charges

Charge; to press charges.  To ask the police to make a formal investigation of a case and have it judged by a court. 

OSKARŻENIE, AKT OSKARŻENIA

Formalna prośba do policji o zbadanie konkretnej sprawy oraz rozstrzygnięcie jej przed sądem.

KÆRUHEIMILD

kæruheimild er formlegt leyfi til þess að leggja fram kæru

Authorisation (legal basis) of a charge

Authorisation (legal basis) of a charge. Formal authorisation in law that makes it possible to press charges or make an official complaint. 

PRAWO ODWOŁANIA

Prawo do odwołania się, np. od decyzji sądu.

LAGAÁKVÆÐI

lagaákvæði er ákvæði í lögum sem fólki ber að fara eftir

Provision

Provision. Something stated in law, which must be obeyed. 

PRZEPIS PRAWNY

Postanowienie prawne, którego należy przestrzegać.

LAGABREYTING

lagabreyting er breyting á lögum sem alþingi gerir

Legal amendment

Legal amendment. An amendment (change) to the law, made by the Althingi. 

ZMIANY PRAWNE

Zmiany w prawie dokonywane przez parlament islandzki.

LANDAFRÆÐI

landafræði er námsgrein í skóla þar sem nemendur læra um lönd og þjóðir heimsins og um umhverfi mannsins

Geography

Geography.  A subject in school in which the pupils learn about the earth, its countries and people and the environment.

GEOGRAFIA

Przedmiot wykładany w szkole, na którym uczniowie uczą się o państwach i narodach świata oraz o środowisku człowieka.

LANDAMÆRASTÖÐ

landamærastöð er starfsstöð á landamærum tveggja landa þar sem t.d. er fylgst með fólki sem fer milli landanna, t.d. með því að skoða vegabréf þess, og haft eftirlit með því að ekkert ólöglegt sé flutt yfir landamærin

Border post

Border post. A place on the border between two countries where the movement of people between the countries is monitored, e.g. by passport inspection, and the authorities check to make sure that prohibited goods are not taken across the border.

PRZEJŚCIE GRANICZNE

Punkt na granicy dwóch państw, gdzie jest prowadzona kontrola osób przekraczających granicę, np. poprzez sprawdzanie ich paszportów i kontrolowanie czy nie przewożą niczego nielegalnego przez granicę.

LANDAMÆRI

landamæri eru mörk á milli tveggja landa

Border

Border.  The boundary between two countries. 

GRANICA

Linia dzieląca dwa państwa.

LANDBÚNAÐARRÁÐHERRA

landbúnaðarráðherra er ráðherra sem er stýrir landbúnaðarráðuneytinu fyrir hönd ríkisstjórnarinnar

Minister of Agriculture

The minister in charge of the Ministry of Agriculture. 

MINISTER ROLNICTWA

Przewodniczący ministerstwa rolnictwa, zasiadający w radzie ministrów. 

LANDBÚNAÐARRÁÐUNEYTIÐ

landbúnaðarráðuneytið er ráðuneyti sem hefur yfirumsjón með landbúnaði í landinu; yfirmaður ráðuneytisins er landbúnaðarráðherra

Ministry of Agriculture

Ministry of Agriculture. The government ministry that is in charge of agricultural (farming) issues in Iceland. It is headed by the Minister of Agriculture.

MINISTERSTWO ROLNICTWA

Ministerstwo sprawujące nadzór nad rolnictwem w kraju. Jego przewodniczącym jest minister rolnictwa.

LANDLÆKNIR

landlæknir er læknir sem er yfir landlæknisembættinu

The Medical Director of Health

The Medical Director of Health. The physician who heads the Directorate of Health.

NACZELNY LEKARZ KRAJOWY

Przewodniczący Krajowej Izby Lekarskiej.

LANDLÆKNISEMBÆTTIÐ

landlæknisembættið er embætti sem hefur yfirumsjón með öllum heilbrigðismálum í landinu; yfirmaður landlæknisembættisins er landlæknir

The Directorate of Health

The Directorate of Health. A government agency that is in charge of all health issues in Iceland. It is headed by the Medical Director of Health.

KRAJOWA IZBA LEKARSKA

Instytucja sprawująca kontrolę nad wszystkimi sprawami opieki zdrowotnej w kraju. Przewodniczącym jest Naczelny Lekarz Krajowy.

LANDSBYGGÐIN

landsbyggðin er öll byggð sem er fyrir utan höfuðborgarsvæðið, bæði sveit, þorp og bæir

Rural areas (areas outside the metropolitan area)

Rural areas (areas outside the metropolitan area). All areas in Iceland (villages, towns, farms and country areas) except Reykjavík and the towns closest to it.

PROWINCJA

Wszystkie miasta i wsie położone poza terenem stołecznym.

LANDSSAMTÖK

landssamtök eru samtök félaga eða einstaklinga á öllu landinu; í mörgum landssamtökum eru öll félög á landinu sem starfa á sama sviði eða að sama málefni

National federation

National federation.  An organization that includes all smaller organizations and individuals in Iceland who work in the same occupation or are active in the same cause. 

ZWIĄZEK KRAJOWY

Związek zrzeszający członków na terenie całego kraju. Wiele związków krajowych zrzesza wszystkie związki w danym kraju, posiadające wspólny cel.

LANGTÍMA-

langtíma- fremst í orði merkir að það sem felst í orðinu gildir í langan tíma, t.d. felst langtímaumönnun í því að veita fólki umönnun í langan tíma

Long-term. Lasting for a long time

Long-term. Lasting for a long time. (The first element in a word, e.g. langtímaumönnun means ‘care on a long-term basis'.). 

DŁUGOTRWAŁY

Langtíma- na początku słowa oznacza, że coś trwa przez długi okres czasu, np. langtímaumönnun – długotrwała opieka.

LAUN

laun eru greiðsla sem maður fær fyrir vinnu sína

Wages

Wages. Money that a worker receives for his or her work

WYNAGRODZENIE

Pieniądze otrzymane za wykonaną pracę.

LAUNAFLOKKUR

maður fær greidd laun eftir ákveðnum launaflokki í kjarasamningi; launaflokkurinn miðast við starfið sem maður vinnur og+E100 þá menntun og starfsreynslu sem maður hefur o.fl.

Pay-scale

Pay-scale; step on a pay scale. Under collective agreements, workers are paid according to their position on a pay scale. The step will depend on the individual worker's qualifications, age and experience.

GRUPA DOCHODOWA

Pensje są wypłacane według grup dochodowych, określanych w umowach zbiorowych. Przynależność do grupy dochodowej jest zazwyczaj określana według posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

LAUNAFÓLK

launafólk er sá hópur fólks sem vinnur hjá öðrum og fær greidd laun fyrir vinnu sína

Wage-earners

Wage-earners. People who work for other people (employers) and receive wages for their work. 

PRACOBIORCA

Osoba zatrudniona u innej osoby lub firmy, otrzymująca wynagrodzenie za swoją pracę.

LAUNAGREIÐANDI

launagreiðandi er einstaklingur eða fyrirtæki sem greiðir fólki laun fyrir að vinna hjá sér

Employer

Employer. An individual or a company that pays people wages in return for their work. 

PRACODAWCA

Osoba lub firma zatrudniająca pracowników i wypłacająca im pensje.

LAUNAKJÖR

launakjör fólks segja til um það hvað og hvernig það fær borgað fyrir vinnu sína

Wage terms

Wage terms. Details of how much money workers are to be paid for their work, and how the payments are to be made. 

WARUNKI PŁACOWE

Warunki określające stawki i sposób wypłacania wynagrodzenia za wykonaną pracę.

LAUNAREIKNINGUR

launareikningur er bankareikningur sem launin manns eru lögð inn á

Wage account

Wage account. The bank account into which a worker's wages are paid. 

RACHUNEK NA WYPŁATĘ

Rachunek, na który przelewana jest pensja. 

LAUNASEÐILL

launaseðill er yfirlit sem maður fær frá vinnuveitanda og sýnir t.d. hvað maður hefur unnið mikið í mánuðinum, hvað maður fær greitt fyrir vinnuna og hvað maður borgar í skatt

Pay-slip (wage-slip)

Pay-slip (wage-slip). A piece of paper from your employer showing how much work you have done in the past month, what your wages are and how much you have paid in tax.  

DOWÓD WYPŁATY

Zaświadczenie otrzymywane od pracodawcy zawierające informacje o ilości przepracowanych godzin w miesiącu, wysokości stawki oraz o kwocie odprowadzanej na podatek.

LAUNASKRÁ

ef maður er á launaskrá hjá einhverjum þá fær maður borguð laun frá honum

Payroll

Payroll.  A register of the people who are being paid somewhere. If you are on the payroll of a company, it means that company pays you wages. 

LISTA PŁAC

Osoba znajdująca się w na liście płac w danym zakładzie, otrzymuje stamtąd wypłatę.

LAUNATEKJUR

launatekjur eru þær tekjur sem fólk hefur af launum sínum

Wage earnings; income from wages

Wage earnings; income from wages. The income you have from your wages. 

WYNAGRODZENIE

Dochody za wykonaną pracę. 

LAUNATENGDUR

ef greiðsla er launatengd þá fer upphæð hennar eftir því hversu há laun maður hefur; launatengd gjöld eru gjöld sem launagreiðandi þarf að borga auk launanna sjálfra, t.d. tryggingagjald og mótframlag

Wage-related

Wage-related. If a payment is wage-related, it means it depends on how much your wages are. Wage-related expenses (launatengd gjöld) are expenses that your employer must pay in addition to your wages themselves, including for example social insurance tax and the employer's share of your pension premium.

DOCHODOWY / OD DOCHODÓW

Związany z dochodami, np. podatek dochodowy jest różnej wysokości w zależności od posiadanych dochodów, a pracodawca musi też płacić za pracownika różne opłaty związane z jego dochodami, np. składkę na ubezpieczenie.

LAUNÞEGI

launþegi er sá sem fær greidd laun fyrir vinnu sína

Wage-earner

Wage-earner. Someone who receives wages for his or her work. 

PRACOWNIK

Osoba, która otrzymuje wynagrodzenie za swoją pracę.

LÁGMARK

lágmark er það minnsta eða lægsta sem má vera eða getur orðið af einhverju, t.d. er lágmarksgreiðsla lægsta greiðsla sem hægt er að greiða eða fá greidda

Minimum

Minimum. The smallest amount or the lowest number that is allowed, or sufficient. For example, a minimum payment is the lowest payment that can be made or received for something.

MINIMUM

Najmniejsza możliwa lub niezbędna ilość lub wielkość czegoś, np. minimalna stawka.

LÁGMARKSFRAMFÆRSLA

lágmarksframfærsla er upphæðin sem gert er ráð fyrir að fólk þurfi til að greiða fyrir nauðsynjar, t.d. mat og húsnæði; þegar upphæð ýmissa styrkja og bóta er reiknuð út er miðað við lágmarksframfærslu

Minimum support; basic support amount

Minimum support; basic support amount. The minimum amount of money considered sufficient for people to pay for the necessities of life, e.g. food and somewhere to live; various grants and benefit payments are based on this amount.  

MINIMALNE ŚRODKI NA UTRZYMANIE

Określona kwota, brana pod uwagę przy obliczaniu wysokości zasiłków, która powinna wystarczać na pokrycie niezbędnych do życia wydatków, np. na żywność i czynsz.

LÁGMARKSIÐGJALD

lágmarksiðgjald er lægsta upphæð iðgjalds sem maður þarf að borga t.d. í lífeyrissjóð eða til tryggingafélags

Minimum premium

Minimum premium. The lowest amount of money you have to pay to a pension fund or an insurance company.

SKŁADKA MININALNA

Najniższa kwota jaką można wpłacić jako składkę np. do funduszu emerytalnego lub dla firmy ubezpieczeniowej.

LÁGMARKSKJÖR

lágmarkskjör eru lægstu launakjör sem hver launamaður á rétt á samkvæmt lögum eða kjarasamningum

Minimum terms (wages)

Minimum terms (wages). The lowest wages (and other terms of service) that all workers are entitled to receive according to a collective agreement. 

MINIMALNA STAWKA

Najniższe warunki płacowe, które należą się pracownikom według prawa lub ustaleń zawartych w umowach zbiorowych.

LÁGMARKSLAUN

lágmarkslaun eru lægstu laun sem atvinnurekendur mega greiða launafólki samkvæmt ákveðnum reglum frá yfirvöldum

Minimum wage

Minimum wage. The lowest wage that employers may pay workers according to certain rules set by the government. 

MINIMALNA STAWKA

Najniższe warunki płacowe, które należą się pracownikom według prawa lub ustaleń zawartych w umowach zbiorowych.

LÁGMARKSTEKJUR

lágmarkstekjur eru lægstu tekjur sem fólk hefur

Minimum income

Minimum income. The lowest amount of income that people must have. 

MINIMALNE DOCHODY

Najniższe możliwe dochody.

LÁGMARKSTÍMASÓKN

lágmarkstímasókn er sá fjöldi kennslustunda sem nemendur verða að mæta í til þess að mega ljúka námsáfanga eða námskeiði

Minimum attendance requirement

Minimum attendance requirement. The minimum (lowest number) of lessons you must attend in a course in school to pass the course (complete the credit unit). 

OBOWIĄZKOWA OBECNOŚĆ

Minimalna ilość zajęć, na których trzeba być obecnym, żeby móc zaliczyć kurs albo zajęcia.

LÁN

lán er peningaupphæð sem maður fær hjá banka eða fyrirtæki og þarf síðan að borga til baka með reglulegum greiðslum sem eru bæði afborganir af upphæðinni sem maður fékk að láni og vextir

Loan

Loan.  Money that you borrow from a bank or finance company. You have to pay it back later by making regular payments (instalments); in each payment you pay part of the original amount and also interest.

POŻYCZKA

Kwota pieniężna zapożyczona z banku lub zakładu, którą należy spłacić w ratach. Raty zawierają kwotę pożyczki wraz z oprocentowaniem.

LÁNASTOFNUN

lánastofnun er banki, annað fjármálafyrirtæki eða stofnun þar sem fólk getur fengið lán, t.d. þegar það kaupir sér húsnæði

Credit institution

Credit institution.  A bank or another finance company or institution that will lend money, e.g. for buying property.

INSTYTUCJA KREDYTOWA

Bank lub inna instytucja, w której można zaciągnąć kredyt, np. na kupno mieszkania.

LÁNAVEITANDI

lánaveitandi er sá sem lánar fólki peninga, t.d. stofnun eða einstaklingur

Lender

Lender. A person or institution that lends people money.

POŻYCZKODAWCA

Instytucja lub osoba prywatna pożyczająca pieniądze.

LEIÐBEININGAR

leiðbeiningar felast í því að segja fólki hvernig á að gera eitthvað eða haga sér við ákveðnar aðstæður, t.d. hvernig á að fylla út eyðublað eða rata á réttan stað

Instructions

Instructions. Directions or orders telling you what you must do or how to behave in particular circumstances, e.g. how to fill out a form or how to find your way to a particular place.

INSTRUKCJA

Informacje objaśniające w jaki sposób należy wykonać poszczególne zadanie (np. wypełnić formularz) lub jak należy się zachować w konkretnej sytuacji.

LEIÐBEININGARSKYLDA

ef stofnun hefur leiðbeininingarskyldu þýðir það að starfsfólk hennar verður að gefa fólki upplýsingar og aðstoða það við ákveðin mál á starfssviði stofnunarinnar

Duty of instruction; obligations regarding guidance

Duty of instruction; obligations regarding guidance. If an institution is obliged to instruct people about something, this means that its staff must give you information and help with certain things that the institution deals with. 

OBOWIĄZEK UDZIELANIA INFORMACJI

Jeśli instytucja ma obowiązek udzielania informacji, to oznacza, że jej pracownicy muszą udzielać informacji i pomagać rozwiązywać sprawy będące w zakresie pracy danej instytucji.

LEIÐRÉTTING

leiðrétting felst í því að maður lagfærir villur eða eitthvað sem hefur verið gert rangt

Correction

Correction. Making something right; changing information that was wrong, or doing something again without making the mistake that was made the first time. 

KOREKTA

Poprawa błędów lub czegoś, co zostało wykonane niepoprawnie.

LEIGA

leiga felst í því að leigja eitthvað, t.d. húsnæði; ef maður borgar leigu fyrir eitthvað sem annar á þá borgar maður fyrir að fá að nota það

Rental, hire

Rental, hire. If you rent something (e.g. a care or a flat), you pay to use it. The money you pay is also called the rent.

CZYNSZ / WYPOŻYCZENIE

Dwa znaczenia: 1. Wypożyczenie – Udostępnienie na jakiś czas. 2. Czynsz - Opłata za wynajem lokalu mieszkalnego.

LEIGJANDI

ef maður er leigjandi þá hefur maður eitthvað á leigu t.d. húsnæði

Tenant (lessee)

Tenant (lessee). Someone who rents something, e.g. a flat or house.

NAJEMCA

Osoba wynajmująca coś, np. mieszkanie.

LEIGUHÚSNÆÐI

leiguhúsnæði er húsnæði sem fólk borgar leigu fyrir að nota, t.d. fyrir að búa þar

Rented property, rented accommodation 

Rented property, rented accommodation (rental accommodation). Property (houses or flats) which people pay rent to live in.

MIESZKANIE NA WYNAJEM

Mieszkanie, za które należy płacić czynsz.

LEIGUÍBÚÐ

leiguíbúð er íbúð sem fólk borgar leigu fyrir að búa í

Rented flat (rented apartment)

Rented flat (rented apartment). A flat which people pay rent for living in. 

MIESZKANIE NA WYNAJEM

Lokal mieszkalny, które nie jest własnością mieszkańców, lecz płacą oni czynsz za mieszkanie w nim.

LEIGUMIÐLUN

leigumiðlun er fyrirtæki sem tekur að sér að finna leiguíbúðir fyrir fólk og leigjendur fyrir þá sem vilja leigja út húsnæði

Rental agency

Rental agency. A company that undertakes to find property for people to rent, and tenants for people who have property they want to rent out. 

POŚREDNICTWO MIESZKANIOWE

Firma zajmująca się pośrednictwem wynajmu mieszkań.

LEIGUSALI

leigusali er maður sem á húsnæði sem hann notar ekki sjálfur heldur leigir það út til annarra; ef maður leigir t.d. íbúð borgar maður leigusalanum húsaleigu

Landlord (lessor)

Landlord (lessor). A person who owns property, but does not use it himself and rents it out (leases it) to other people. If you rent a flat, the landlord is the person you pay rent to.

WYNAJMUJĄCY

Osoba posiadająca nieruchomość do wynajęcia. Zazwyczaj najemca płaci wynajmującemu czynsz.

LEIGUSAMNINGUR

leigusamningur er það sama og húsaleigusamningur

Lease; rent contract/agreement

Lease; rent contract/agreement. An agreement between landlord and tenant on rent, etc. (Same as HÚSALEIGUSAMNINGUR.) 

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

Umowa zawarta między najemcą i właścicielem mieszkania, odnośnie wysokości kwoty za wynajem itp.

LEIGUTAKI

maður er leigutaki ef maður er með t.d. húsnæði á leigu

Tenant (renter, lessee)

Tenant (renter, lessee). The person who rents something (e.g. a flat or a car). 

NAJEMCA

Osoba wynajmująca coś, np. mieszkanie.

LEIGUUPPHÆÐ

leiguupphæð er sú upphæð sem maður borgar í leigu

Rent

Rent. The amount of money paid for renting something. 

WYSOKOŚĆ CZYNSZU

Kwota za wynajem lokalu mieszkalnego.

LEIKJANÁMSKEIÐ

leikjanámskeið er haldið fyrir börn á grunnskólaaldri á sumrin meðan frí er í skólum; á Ieikjanámskeiðum fara börn m.a. í skipulagða leiki bæði inni og úti, læra íþróttir o.fl.

Activity course

Activity course. Short courses for young schoolchildren during the summer school holidays. They consist of games, craft activities, sports, walks, etc.

PÓŁKOLONIE

Zajęcia wakacyjne dla dzieci w wieku szkoły podstawowej, odbywające się w miejscu ich zamieszkania. Na półkoloniach dzieci uczestniczą w różnych grach i zabawach oraz uprawiają sport.

LEIKSKÓLADEILD

leikskóladeild er deild innan leikskóla þar sem eru börn á sama aldri

Department in a pre-school (kindergarten)

Department in a pre-school (kindergarten). One of the parts of a pre-school in which all the children are of the same age. 

ODDZIAŁ W PRZEDSZKOLU

Na jednym oddziale w przedszkolu znajdują się zazwyczaj dzieci w tym samym wieku.

LEIKSKÓLADVÖL

það er leikskóladvöl þegar barn er í leikskóla

Attendance at pre-school (kindergarten, nursery school)

Attendance at pre-school (kindergarten, nursery school); the time a child spends each day in pre-school 

POBYT W PRZEDSZKOLU

Czas pobytu dziecka w przedszkolu.

LEIKSKÓLI

leikskóli er skóli fyrir börn frá 1-2 ára aldri þangað til þau byrja í grunnskóla; leikskólar eru oftast reknir af sveitarfélögum, þeir eru ekki hluti af skólaskyldu barna og foreldrar þurfa að greiða fyrir leikskóladvölina

Pre-school, (kindergarten, nursery school)

Pre-school, (kindergarten, nursery school). School for children from the age of 1-2 until they begin elementary school.  Pre-schools are usually run by the local authorities. They are not part of the obligatory school system, and parents have to pay a fee to have their children at pre-schools.  

PRZEDSZKOLE

Szkoła dla dzieci w wieku od 1-2 lat do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Przedszkola są zazwyczaj prowadzone przez gminy. Uczęszczanie do przedszkola nie jest obowiązkowe i z tego względu odpłatne.

LEYFI

maður hefur leyfi til að gera eitthvað ef maður má gera það; leyfi getur t.d. verið samþykki frá yfirvöldum fyrir því að framkvæma eitthvað

Authorisation; permission

Authorisation; permission.  Being allowed (authorised, permitted) to do something. Official consent allowing someone to do something.

ZEZWOLENIE

Pozwolenie na wykonywanie czegoś, np. w formie dokumentu wydanego przez władze.

LEYFISBRÉF

leyfisbréf er skriflegt leyfi til að gera eitthvað, t.d. leyfi frá yfirvöldum til að stunda ákveðna starfsemi eða starfa á ákveðnu sviði

Licence

Licence. A written permit allowing someone to do something, e.g. to operate a particular type of business or to work in a certain occupation.

LICENCJA, KONCESJA

Pisemne zezwolenie, wydane np. przez instytucje państwowe i uprawniające do pracy w pewnym zawodzie albo działalności w danej dziedzinie. 

LEYFISBRÉF

leyfisbréf er formlegt leyfi frá yfirvöldum til þess að mega vinna ákveðin störf, t.d. þurfa hjúkrunarfræðingar og læknar leyfisbréf til þess að mega vinna störf sín

Licence

Licence. Formal permission from the authorities to work in a particular profession, e.g. as a nurse or a doctor.

LEYFISHAFI

leyfishafi er einstaklingur eða fyrirtæki sem hefur fengið formlegt leyfi eða leyfisbréf, t.d. til ákveðinna framkvæmda eða starfsemi

Licensee; licence-holder

Licensee; licence-holder. A person or company that has been issued a licence, e.g. allowing it to do something or run a business. 

LICENCJONOWANY

Jeśli osoba lub przedsiębiorstwo jest licencjonowane, to posiada formalne pozwolenie na prowadzenie działalności lub wykonywanie pracy.

LEYFISVEITING

það er leyfisveiting þegar stofnun eða yfirvald veitir formlegt leyfi til einhvers

Licensing; granting a licence

Licensing; granting a licence. When the authorities give permission for something.

PRZYZNANIE ZEZWOLENIA, KONCESJI, LICENCJI

Przyznanie przez władze administracyjne zezwolenia, np. na prowadzenie określonej działalności gospodarczej.

LÍFEYRIR

lífeyrir er mánaðarleg greiðsla sem t.d. öryrkjar og ellilífeyrisþegar eiga rétt á úr almannatryggingum eða úr lífeyrissjóði; lífeyrir kemur í staðinn fyrir tekjur sem fólk hafði áður en það hætti að vinna og skerðist ef fólk fær tekjur fyrir vinnu annars

Pension

Pension. Monthly payments which invalids and old-age pensioners are entitled to receive from the social security system or from a pension fund. Pension payments take the place of the wages that the people used to receive for their work, and they are reduced if they receive wages for other work. 

EMERYTURA, RENTA

Comiesięczna wypłata, którą otrzymują emeryci i renciści z powszechnej kasy ubezpieczeń społecznych lub z funduszu emerytalnego. Emerytura i renta zastępują dochody otrzymywane przed zaprzestaniem pracy, i ulegają zmniejszeniu, jeśli osoba otrzymuje posiada pracę i otrzymuje wynagrodzenie.

LÍFEYRISGREIÐSLA

það er lífeyrisgreiðsla þegar fólk fær greiddan lífeyri

Payment of a pension

Payment of a pension; pension payment. 

WYPŁATA EMERYTURY / RENTY

Jednorazowa wypłata pieniędzy dla osoby na emeryturze lub na rencie.

LÍFEYRISRÉTTINDI

lífeyrisréttindi fólks segja til um hvort það hefur rétt til að fá greiddan lífeyri úr lífeyrissjóði eða úr almannatryggingum og þá hversu mikinn lífeyri það á rétt á að fá

Pension rights; pension entitlement

Pension rights; pension entitlement.  Whether someone has the right to a pension, and how much their pension payments will be. 

PRAWO DO EMERYTURY / RENTY

Świadczy o tym, czy danej osobie należy się emerytura albo renta oraz jakiej wysokości.

LÍFEYRISSJÓÐSTEKJUR

lífeyrissjóðstekjur eru tekjur sem maður hefur úr lífeyrissjóði

Income from a pension fund

Income from a pension fund

DOCHODY EMERYTALNE

Pieniądze, otrzymywane z funduszu emerytalnego.

LÍFEYRISSJÓÐUR

lífeyrissjóður er sjóður sem fólki er skylt að greiða reglulega í ákveðið hlutfall af laununum sínum; fólk fær síðan greiddan lífeyri úr lífeyrissjóði þegar það verður að hætta að vinna, t.d. vegna aldurs eða örorku

Pension fund

Pension fund.  A fund into which people have to pay a certain percentage of their wages, and from which they receive a pension when they stop working, either because of old age or as a result of injury and loss of working capacity.

FUNDUSZ EMERYTALNY

Fundusz, do którego osoby pracujące mają obowiązek wpłacać określoną część swojej pensji jako składki. Wypłaty z funduszu otrzymuje się po zaprzestaniu pracy zawodowej, np. z powodu wieku lub inwalidztwa.

LÍFEYRISSPARNAÐUR

lífeyrissparnaður felst í því að maður borgar reglulega í lífeyrissjóð og safnar þannig lífeyrisréttindum eða peningum

Pension savings

Pension savings. Savings that people build up by paying regularly into a pension fund. 

OSZCZĘDNOŚCI EMERYTALNE

Pieniądze, wpłacane regularnie do funduszu emerytalnego jako składki i gromadzone na przyszłą emeryturę.

LÍFEYRISTRYGGINGAR

lífeyristryggingar eru hluti almannatrygginga og sjá til þess að fólk fái greiddan lífeyri þegar það verður óvinnufært vegna aldurs eða örorku

Pension insurance

Pension insurance. Part of the social security system which ensures that people will be paid a pension when they are no longer capable of working due to old age or invalidity (loss of working capacity). 

UBEZPIECZENIA EMERYTALNE / RENTOWE

Dział ubezpieczeń społecznych, zapewniający wypłatę emerytury lub renty dla osób niezdolnych do pracy z powodu starości lub niepełnosprawności.

LÍFEYRISÞEGI

maður er lífeyrisþegi ef maður fær greiddan lífeyri

Pensioner

Pensioner.  Someone who receives a pension. 

EMERYT / RENCISTA

Osoba otrzymująca emeryturę lub rentę.

LÍFSLEIKNI

lífsleikni er námsgrein í grunnskóla þar sem nemendum er t.d. kennt hvernig best er takast á við lífið og samskipti við aðra

Life skills

Life skills.  A subject in junior school in which pupils are taught about dealing with problems and communicating with others.

WYCHOWANIE SPOŁECZNE

Przedmiot w szkole podstawowej, na którym dzieci są uczone zmagania się z problemami życia codziennego oraz kontaktów interpersonalnych.

LÍKAMSRÆKT

þegar fólk stundar líkamsrækt hreyfir það sig reglulega án þess að stunda sérstaka íþróttagrein; maður stundar líkamsrækt á líkamsræktarstöðvum eða með því að synda, skokka eða hreyfa sig reglulega á annan hátt

Fitness training

Fitness training. Regular physical exercise which does not involve a sport, e.g. swimming, jogging or going to a gym (fitness centre).

ZAJĘCIA RUCHOWE

Uprawianie regularnego ruchu bez trenowania konkretnej dyscypliny sportu, np. na siłowni albo na basenie.

LÍKNARDEILD

líknardeild á sjúkrahúsi er deild fyrir fólk sem er með alvarlega sjúkdóma og á ekki eftir að lifa lengi; á líknardeild fær fólk hjúkrun og umönnun síðustu dagana sem það lifir

Palliative care ward

Palliative care ward. A ward in a hospital for people who are seriously and terminally ill (they are not likely to recover).  They are looked after and nursed during the last days of their lives. 

ODDZIAŁ PALIATYWNY

Oddział w szpitalu dla nieuleczalnie chorych osób, na którym otrzymują opiekę w ciągu ostatnich dni życia.

LJÓSMÓÐIR

ljósmóðir er hjúkrunarfræðingur sem sér um að taka á móti börnum þegar þau fæðast; ljósmóðir sér einnig um mæðraskoðun á meðgöngu og ungbarnaeftirlit fyrstu mánuðina eftir fæðingu

Midwife

Midwife.  A nurse who is in charge of delivering babies when they are born. Midwives also carry out pre-natal examinations and infant care monitoring during the first few months after birth. 

POŁOŻNA

Pielęgniarka odpowiedzialna za odbiór dzieci podczas porodu. Położna zajmuje się również badaniami kontrolnymi podczas ciąży oraz wizytami domowymi w pierwszych tygodniach po porodzie.

LOKAÁFANGI

lokaáfangi er síðasti áfangi sem þarf að taka í tiltekinni námsgrein

Final unit (final credit course)

Final unit (final credit course). The last unit you have to take in a programme of study in a particular subject.

KURS KOŃCOWY

Ostatni kurs, który trzeba ukończyć w danej dziedzinie lub przedmiocie szkolnym.

LOKAPRÓF

lokapróf er síðasta próf sem þarf að taka í tiltekinni námsgrein

Final examination (final exam)

Final examination (final exam). The last examination you have to take in a particular subject. 

EGZAMIN KOŃCOWY

Egzamin kończący dany przedmiot.

LYF

fólk tekur lyf til þess að bæta heilsu sína og líðan; lyf fást í apótekum, sum gegn framvísun lyfseðils frá lækni en önnur án lyfseðils

Drug (pharmaceutical; medicinal drug)

Drug (pharmaceutical; medicinal drug). You take drugs of this type to fight disease and feel better. Drugs are sold by pharmacies (chemist's shops). Some are only available by prescription, others are sold ‘over the counter'.

LEK

Leki są przyjmowane w celu poprawy zdrowia albo samopoczucia. Leki są dostępne w aptekach. Niektóre leki można wykupić jedynie na podstawie recepty wydanej przez lekarza.

LYFJAKORT

lyfjakort er spjald þar sem eru allar upplýsingar um hvaða lyf maður þarf að taka og hversu stóra skammta; lyfjakort getur líka verið það sama og lyfjaskírteini

 Instructions telling you what drugs (pharmaceuticals) to take and in what doses.  Another word for lyfjaskírteini

1) Instructions telling you what drugs (pharmaceuticals) to take and in what doses. 2) Another word for lyfjaskírteini

KARTA NA LEKI

Dwa znaczenia: 1. Karta zawierająca informacje o leku oraz jego dawkowaniu. 2. Legitymacja, o którą ubiega się lekarz dla swojego pacjenta, jeśli musi on przyjmować dużą ilość leków przez dłuższy okres czasu z powodu długotrwałej choroby. Pacjent otrzymuje wtedy znaczną zniżkę na leki w aptekach.

LYFJAKOSTNAÐUR

lyfjakostnaður er kostnaður við að kaupa lyf

Cost of drugs (pharmaceuticals, medicines)

Cost of drugs (pharmaceuticals, medicines). What you spend buying medical drugs. 

KOSZT LEKÓW

Cena, którą płacimy za zakupione leki.

LYFJASKÍRTEINI

lyfjaskírteini er afsláttarkort sem læknar sækja um fyrir sjúklinga sína ef þeir þurfa að taka mikið af lyfjum í langan tíma vegna langvarandi sjúkdóms; þá fá sjúklingarnir töluverðan afslátt af lyfjum í apótekum

Drug (pharmaceutical) discount card

Drug (pharmaceutical) discount card. A discount card which doctors apply for on behalf of their patients.  When patients have to take the drugs for a long time to fight chronic diseases, they receive large discounts on the prices charged for the drugs by pharmacies (chemist's shops).

KARTA RABATOWA NA LEKI

Legitymacja, o którą ubiega się lekarz dla swojego pacjenta, jeśli musi on przyjmować dużą ilość leków przez dłuższy okres czasu z powodu długotrwałej choroby. Pacjent otrzymuje wtedy znaczną zniżkę na leki w aptekach.

LYFJAVERÐ

Iyfjaverð er verð sem lyf eru seld á

Drug (medical drug; pharmaceutical) price

Drug (medical drug; pharmaceutical) price. The price at which a drug is sold. 

CENA LEKU

Cena, która płacimy za lek.

LYFJAVERSLUN

lyfjaverslun er það sama og apótek

Pharmacy, chemist's shop

Pharmacy, chemist's shop

APTEKA

Sklep z lekami.

LYFSEÐILL

lyfseðill er sérstakt eyðublað sem læknir fyllir út til að hægt sé að fá sum lyf í apótekum

Prescription

Prescription. A special form which must be filled out by a doctor; the patient then takes it to a pharmacy (chemist's shop) to buy drugs (pharmaceuticals). 

RECEPTA

Specjalny druk, na którym lekarz zapisuje leki, które można potem nabyć w aptece.

LYFSEÐILSSKYLDUR

lyfseðilsskyld lyf er aðeins hægt að fá með því að framvísa lyfseðli frá lækni í apótekum

By prescription only

By prescription only. Certain drugs (pharmaceuticals, medicines) are only available by prescription from a doctor. 

LEK NA RECEPTĘ

Lek, który można wykupić jedynie za okazaniem w aptece recepty od lekarza.

LÝÐVELDI

lýðveldi er ríki þar sem þjóðhöfðinginn er forseti sem er kosinn af þjóðinni eða fulltrúum hennar

Republic

Republic. A state (country) where the head of state is a president who is elected by the people or by representatives of the people. 

REPUBLIKA

Kraj, w którym głową państwa jest prezydent wybierany przez naród lub jego przedstawicieli. 

LÝTALÆKNINGAR

læknar sem stunda lýtalækningar breyta útliti fólks með skurðaðgerðum; lýtalæknar laga t.d. meðfædda galla eins og skarð í vör eða góm og laga útlit fólks eftir slys eða ef það kýs sjálft að breyta útliti sínu

Cosmetic surgery

Cosmetic surgery. Surgery to change or improve people's appearance. For example,  cosmetic surgeons may operate to correct birth defects such as a harelip or a cleft palate; they also repair tissue damage after injury and make changes at the patient's request. 

CHIRURGIA PLASTYCZNA

Chirurdzy plastyczni wykonują zabiegi chirurgiczne poprawiające wygląd. Przeprowadzają m.in. zabiegi na osobach z wadą wrodzoną (np. zajęczą wargą), poprawiają wygląd osób po wypadkach oraz osób, które chcą z własnej woli dokonać zmiany swojego wyglądu.

LÆKNIR

læknir hefur sérstaka háskólamenntun og réttindi til að veita fólki læknismeðferð við sjúkdómum eða slysum; sumir læknar sinna almennri læknisþjónustu, t.d. heimilislæknar, en aðrir hafa sérhæft sig á ákveðnum sviðum lækninga eins og sérfræðilæknar

Doctor (physician)

Doctor (physician). A person who has undergone special university training and is qualified to give medical treatment for illnesses or injuries. Some doctors are general practitioners; others specialise in particular areas of medicine. 

LEKARZ

Osoba z wyższym wykształceniem w dziedzinie medycyny, uprawniona do leczenia chorób lub osób, które uległy wypadkowi. Niektórzy lekarze, np. rodzinni, oferują ogólną opiekę, natomiast lekarze specjalistyczni posiadają dogłębną wiedzę w jednej dziedzinie. 

LÆKNISHEIMSÓKN

maður fer í læknisheimsókn þegar maður fer til læknis í viðtal eða skoðun; maður getur farið í læknisheimsókn á heilsugæslustöð, læknastofu eða göngudeild sjúkrahúss

Consultation; visit to a doctor

Consultation; visit to a doctor. A consultation between a patient and a doctor may take place in a health clinic, a private doctor's surgery or in the out-patients department of a hospital.

WIZYTA LEKARSKA

Wizyta u lekarza na konsultację albo na badanie. Lekarza można odwiedzić w przychodni rejonowej albo w ambulatorium w szpitalu. 

LÆKNISHJÁLP

læknishjálp er sérfræðileg meðferð sem læknir veitir eftir að hafa verið kallaður til vegna slyss eða veikinda

Medical attention (medical assistance)

Medical attention (medical assistance). Specialist treatment given by a doctor who has been called in cases of illness or injury. 

POMOC LEKARSKA

Specjalistyczna pomoc udzielana przez lekarza po wezwaniu z powodu choroby albo wypadku.

LÆKNISKOSTNAÐUR

lækniskostnaður er sá kostnaður sem greiða þarf fyrir læknisheimsókn

Doctor's fee

Doctor's fee.  The fee you have to pay for going to the doctor. 

KOSZT WIZYTY LEKARSKIEJ

Opłata, którą należy pokryć za wizytę u lekarza.

LÆKNISSKOÐUN

fólk fer í læknisskoðun til að fá mat læknis á heilsu sinni; að lokinni læknisskoðun getur það fengið læknisvottorð þar sem fram kemur hvernig heilsu þess er háttað

Medical examination

Medical examination. You go for a medical examination so that a doctor can assess your state of health. After the examination, you can have a medical certificate which gives information about your state of health.

BADANIE LEKARSKIE

Osoby poddają się badaniu lekarskiemu w celu ustalenia swojego stanu zdrowia. Na podstawie badania można uzyskać zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

LÆKNISVOTTORÐ

læknisvottorð er skriflegt mat læknis á því hvernig heilsu manns er háttað, einkum með tilliti til þess hvort maður getur unnið eða stundað nám

Medical certificate (doctor's certificate)

Medical certificate (doctor's certificate). A written assessment by a doctor of a person's health, particularly as regards the person's ability to work or study. 

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

Pisemne poświadczenie dotyczące stanu zdrowia pacjenta, przeważnie wymagane w celu ustalenia, czy konkretna osoba może pracować lub studiować daną dziedzinę.

LÆKNISÞJÓNUSTA

læknisþjónusta er öll sú þjónusta sem maður fær hjá lækni

Medical services (doctor's services)

Medical services (doctor's services).  All the treatment one receives from a doctor. 

OPIEKA LEKARSKA

Wszystkie usługi oferowane przez lekarza.

LÖG

lög eru formleg fyrirmæli og reglur sem alþingi ákveður og samþykkir og fjalla t.d. um hegðun og samskipti fólks í samfélaginu; dómstólar ákveða hvort lög hafa verið brotin og dæma í málum eftir því sem segir í lögunum

Law (laws; statutes)

Law (laws; statutes). Rules and instructions, decided and passed by the Althingi, covering how society functions and how individuals behave towards each other in many contexts. The courts decide whether the law has been broken, and judge cases according to what is stated in law.

AKT PRAWNY

Formalne zarządzenia i przepisy ustanawiane przez parlament i traktujące m.in. o zachowaniu i współżyciu w społeczeństwie. W przypadku podejrzeń o złamanie przepisów sprawy rozstrzygają sądy.

LÖGALDUR

lögaldur er aldur sem fólk þarf að ná til þess að hafa leyfi til ákveðinna hluta; lögaldur fyrir fjárræði er t.d. 18 ár

Age of majority, legal age

Age of majority, legal age.  The minimum age according to law for being allowed to do certain things. For example, the legal age for being responsible for one's own financial affairs is 18 years. 

PEŁNOLETNOŚĆ

Określony wiek, który uprawnia do konkretnych przywilejów. Pełnoletność uzyskuje się w wieku 18 lat.

LÖGBROT

þegar maður fremur lögbrot gerir hann eitthvað ólöglegt og brýtur þar með lög

Offence, breach of the law

Offence, breach of the law. If you break the law, you do something that is prohibited (banned) in law; you commit an offence. 

NARUSZENIE / ZŁAMANIE PRAWA

Dokonanie czynu niezgodnego z prawem.

LÖGBUNDINN

ef eitthvað er lögbundið þá er það ákveðið með lögum

Legally required

Legally required. Something that is necessary according to law. 

USTAWOWY, STATUTOWY

Określony przez prawo, ustawę lub statut.

LÖGFRÆÐIAÐSTOÐ

lögfræðiaðstoð er þjónusta sem lögfræðingar veita viðskiptavinum sínum

Legal assistance

Legal assistance. The services of a lawyer. 

POMOC PRAWNA

Usługi, udzielane przez prawników swoim klientom.

LÖGFRÆÐINGUR

lögfræðingur er maður með háskólamenntun í lögfræði; lögfræðingar með sérstök réttindi til þess starfa m.a. við að að flytja og verja mál fyrir dómstólum og lögfræðingar starfa líka við að gera samninga o.fl. í stofnunum og fyrirtækjum

Lawyer

Lawyer. A person who holds a university degree in Law. Lawyers with special qualifications plead cases in court as legal counsels for plaintiffs and defendants; others work in companies and institutions, e.g. drawing up contracts. 

PRAWNIK

Osoba posiadająca wyższe wykształcenie w dziedzinie prawa. Prawnicy ze specjalnymi uprawnieniami pracują np. w sądach albo przy tworzeniu umów w instytucjach i przedsiębiorstwach.

LÖGGILDING

löggilding er formleg staðfesting á að eitthvað sé í samræmi við lög eða hafi lagalegt gildi. Sum starfsheiti eru löggilt og það þýðir að enginn má t.d. kalla sig lækni, hjúkrunarfræðing, múrara eða rafvirkja nema hafa menntun og réttindi til þess.

Accreditation; authorisation

Accreditation; authorisation. A formal confirmation that something is in accordance with law, or valid in law. Some professional designations (starfsheiti) are subject to accreditation, which means that no one may call themselves, e.g., a nurse, mason or electrician without having the required training and authorisation.  

LÖGGILTUR

þegar eitthvað er löggilt er formlega staðfest að það sé í samræmi við lög eða hafi lagalegt gildi; sum starfsheiti eru löggilt og það þýðir að enginn má t.d. kalla sig lækni, hjúkrunarfræðing, múrara eða rafvirkja nema hafa menntun og réttindi til þess

Authorised; approved

Authorised; approved. When something is authorised, it has been formally stated that it is in accordance with law. Some professional designations (starfsheiti) are subject to accreditation, which means that no one may call themselves, e.g., a nurse, mason or electrician without having the required training and authorisation.  

UPRAWNIONY

Zgodny z prawem lub posiadający uprawnienia. Niektóre zawody są zastrzeżone i tylko osoby posiadające wykształcenie albo uprawnienia mogą się nazywać np. lekarzem, pielęgniarzem, murarzem albo elektrykiem. 

LÖGHEIMILI

lögheimili er staður þar sem maður á heima samkvæmt þjóðskrá, jafnvel þótt maður dvelji annars staðar í lengri eða styttri tíma

Domicile

Domicile. The place where you are legally registered as living (according to the National Register) even though you may spend time at other addresses. 

ADRES ZAMELDOWANIA

Adres stałego pobytu zapisany w Krajowym Rejestrze Ludności (Þjóðskrá). 

LÖGLEGUR

það sem er löglegt er leyfilegt samkvæmt lögum

Legal

Legal. Something that is legal is allowed by law; it is not against the law. 

LEGALNY

Zgodny z prawem.

LÖGMAÐUR

lögmaður er lögfræðingur sem hefur réttindi til að flytja mál fyrir dómi

Attorney; advocate

Attorney; advocate. A lawyer who is qualified to plead cases in court. 

ADWOKAT

Osoba z wykształceniem prawniczym uprawniona do prowadzenia spraw przed sądem.

LÖGREGLA

lögregla er stofnun sem annast löggæslu; lögreglan á að fylgjast með því að fólk hagi sér í samræmi við lög og reglur og handsama þá sem brjóta lög, t.d. þá sem aka of hratt

Police

Police. The police see to law enforcement. They monitor to see that people obey the law, and arrest them if they find them committing offences, e.g. exceeding the speed limit. 

POLICJA

Organ państwowy powołany do ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

LÖGREGLUSTJÓRI

lögreglustjóri er yfirmaður lögreglunnar í hverju umdæmi

Commissioner of police

Commissioner of police. The head of the police force in each administrative district. 

KOMENDANT POLICJI

Przełożony policji w danym okręgu.

LÖGREGLUYFIRVÖLD

lögregluyfirvöld eru lögregla og lögreglustjórar sem sjá um löggæslu í landinu

Police; the police authorities

Police; the police authorities. The police and police commissioners who are in charge of law enforcement. 

WŁADZE POLICYJNE

Policja i komendanci policji, sprawujący władzę wykonawczą w kraju.

MAKABÆTUR

makabætur eru bætur úr almannatryggingum sem maki elli- eða örorkulífeyrisþega getur átt rétt á við sérstakar aðstæður

Spouse's benefit

Spouse's benefit. Benefit (payments of money) from the social security system which the spouse of an old-age pensioner or disability pensioner may be entitled to receive under certain circumstances. 

DODATEK MAŁŻEŃSKI

Świadczenia pieniężne z ubezpieczeń społecznych, które małżonek emeryta lub rencisty może otrzymać w specjalnych okolicznościach.

MAKALÍFEYRIR

makalífeyrir er greiðsla úr lífeyrissjóði sem maður getur átt rétt á ef maki manns deyr og hefur greitt í lífeyrissjóð í ákveðinn tíma

Spouse's pension

Spouse's pension.  Payments from a pension fund which people may be entitled to when their spouse dies after paying premiums to a pension fund for a certain length of time. 

RENTA PO ZMARŁYM MAŁŻONKU

Świadczenia pieniężne z funduszu emerytalnego, które można otrzymać w przypadku śmierci współmałżonka uprawnionego do świadczeń z funduszu. 

MAKI

maki manns er sá sem maður er giftur eða er í sambúð með

Spouse

Spouse. The person to whom one is married, or with whom one lives as a partner. 

WSPÓŁMAŁŻONEK

Osoba, z którą żyje się w małżeństwie lub konkubinacie.

MANNANAFNALÖG

mannanafnalög eru sérstök lög sem gilda um nöfn fólks og skráningu þeirra

Personal Names Act

Personal Names Act. The act (law) covering personal names and how they are written. 

PRZEPISY DOTYCZĄCE NADAWANIA IMION

Przepisy dotyczące imion oraz ich rejestracji.

MANNRÉTTINDASAMTÖK

mannréttindasamtök eru samtök sem standa vörð um mannréttindi, þ.e. grundvallarréttindi allra manna til þess að lifa og njóta frelsis og virðingar

Human rights organization

Human rights organization. An organization that defends human rights (the basic right to life, freedom and respect). 

FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA

Stowarzyszenie strzegące przestrzegania praw człowieka, tj. praw wszystkich ludzi do życia, wolności i szacunku.

MANNÚÐARÁSTÆÐUR

ef eitthvað er gert af mannúðarástæðum ræðst það af vilja til að sýna fólki sanngirni og góðmennsku

Compassionate grounds, humanitarian reasons

Compassionate grounds, humanitarian reasons. Something that is done or permitted on compassionate grounds is done or allowed so as to show goodwill and consideration.

Z PRZYCZYN HUMANITARNYCH

Robione z chęci okazania ludziom sprawiedliwości i życzliwości.

MANNÚÐARSJÓNARMIÐ

ef mannúðarsjónarmið ráða því sem er gert eða ákveðið þá miðar það að því að sýna fólki sanngirni og góðmennsku

Compassionate grounds, humanitarian considerations

Compassionate grounds, humanitarian considerations. If something is decided or done on compassionate grounds, this is to show goodwill and consideration. 

HUMANITARNY PUNKT WIDZENIA

Jeśli coś jest robione z humanitarnego punktu widzenia, to znaczy że z chęcią okazania sprawiedliwości i życzliwości.

MANSAL

mansal felst í því að selja fólk og neyða það til að vinna gegn eigin vilja, t.d. við vændi, yfirleitt langt frá heimalandi þess

Trafficking in human beings

Trafficking in human beings. Selling people and forcing them to work at something against their will, e.g. as prostitutes (generally far from their home countries).

HANDEL NIEWOLNIKAMI

Sprzedaż ludzi i zmuszanie ich do pracy wbrew własnej woli, zazwyczaj daleko od kraju pochodzenia, np. w prostytucji.

MARKAÐSSETNING

markaðssetning er það hvernig vöru eða þjónustu er komið á framfæri við almenning. Umbúðir og auglýsingar eru t.d. hluti af markaðssetningu.

Marketing

Marketing. How a product or service is presented to the public, including packaging and advertising.

MÁLSHÖFÐUN

málshöfðun felst í því að stefna einhverjum fyrir dómstól vegna ákveðins máls

Bringing a case (instituting proceedings) in court, suing

Bringing a case (instituting proceedings) in court, suing. Having somebody summonsed before a court in connection with a particular case. 

ZŁOŻENIE POZWU

Pozwanie kogoś do sądu w konkretnej sprawie.

MÁLSMEÐFERÐ

málsmeðferð segir til um hvernig mál fyrir dómi eru meðhöndluð

Procedure; court procedure

Procedure; court procedure. The rules of how a case is dealt with in court. 

PROCEDURA SĄDOWA

Normowany przepisami i zwyczajami sposób prowadzenia spraw przed sądem.

MÁLSVARI

ef maður er málsvari einhvers, annaðhvort manneskju eða málefnis, þá er maður fulltrúi þess eða talsmaður

Spokesman (advocate; supporter)

Spokesman (advocate; supporter). If you are the spokesman for someone or something, then you represent that person or that cause (you speak out in favour of doing something).

REPREZENTANT, PEŁNOMOCNIK

Osoba, reprezentująca drugą osobę lub firmę. 

MÁNAÐARLAUN

mánaðarlaun eru þau laun sem fólk hefur fyrir vinnu sína í hverjum mánuði

Monthly wage

Monthly wage. The money you are paid for your work every month. 

MIESIĘCZNA PENSJA

Wynagrodzenie, otrzymywane raz w miesiącu za swoją pracę.

MEÐFERÐ

meðferð (á einstaklingi) hjá lækni, sjúkraþjálfara eða öðru heilbrigðisstarfsfólki miðar að því að bæta heilsu og líðan fólks og getur t.d. falist í lyfjagjöf eða æfingum; meðferð á máli hjá opinberri stofnun felst í því að fjalla um málið og undirbúa afg

 Treatment :  Procedure, handling

1) Treatment. Treatment by a doctor, physiotherapist or other health-care worker is aimed at improving a person's health or well-being, and may involve prescribing drugs or teaching exercises. 2) Procedure, handling. The handling of a case by a public institution (e.g. a court) involves examining it, discussing it and deciding on the conclusion. 

TERAPIA / POSTĘPOWANIE

Dwa znaczenia: 1) Terapia – Terapia u lekarza, fizjoterapeuty lub innych pracowników służby zdrowia ma na celu poprawę zdrowia i samopoczucia pacjentów i może się przejawiać np. w podawaniu leków lub ćwiczeniach. 2) Postępowanie – W urzędowych instytucjach polega na rozpatrzeniu danej sprawy i przygotowaniu jej załatwienia.

MEÐGANGA

meðganga er sá tími sem kona gengur með barn áður en hún fæðir það

Pregnancy (gestation)

Pregnancy (gestation). The time during which a woman carries a developing child in her body before giving birth to it. 

CIĄŻA

Okres od poczęcia dziecka do porodu.

MEÐLAG

meðlag er það sama og barnsmeðlag

Child maintenance; child alimony

Child maintenance; child alimony. Money paid by the parent of a child to the other parent towards the cost of looking after the child after they are divorced.

ALIMENTY

Świadczenia pieniężne na dziecko.

MEÐLAGSGREIÐANDI

maður er meðlagsgreiðandi ef maður borgar barnsmeðlag

Maintenance payer

Maintenance payer; a person who pays child maintenance. 

OSOBA PŁACĄCA ALIMENTY

Osoba, który płaci alimenty np. na dziecko.

MEÐMÆLI

þegar einhver gefur manni meðmæli þá staðfestir hann að maður sé góður starfsmaður

Testimonial; reference; recommendation

Testimonial; reference; recommendation. If someone gives a person a testimonial or reference, they confirm that the person is a good worker or has a good character. 

REKOMENDACJA

Pozytywna opinia wydana na temat pracownika.

MEGINREGLA

meginregla í einhverju máli er sú regla sem hefur mest vægi

Principle; general principle; general rule

Principle; general principle; general rule. The rule or point of view that counts most in a particular matter or situation. 

ZASADNICZA REGUŁA

Zasada mająca największe znaczenie w danym przypadku.

MENNINGARHEIMAR

ólíkir menningarheimar eru staðir eða samfélög þar sem ríkir mjög ólík menning, t.d. mismunandi trúarbrögð, siðir og venjur

Cultural backgrounds

Cultural backgrounds, cultures, cultural traditions; cultural regions.  The ideas and customs that different communities of people follow (in particular countries or regions). 

OBSZAR KULTUROWY

Inne obszary kulturowe to miejsca lub społeczeństwa gdzie panuje znacząco różna kultura, np. inne religie i zwyczaje.

MENNINGARSJOKK

menningarsjokk er það sama og menningaráfall

Culture shock

Culture shock. Confusion at being confronted suddenly by a different culture and not understanding manners or ways of living that are very different from what you have been used to and regarded as normal. 

SZOK KULTUROWY

Szok doznawany przy styczności z odmienną kulturą.

MENNTAKERFI

menntakerfi er heildarskipulagið á allri fræðslu og skólastarfi í landinu frá leikskólum upp í háskóla ásamt námskeiðum fyrir fullorðna utan skólakerfisins, t.d. til endurmenntunar

Educational system

Educational system.  The overall structure of the schools in a country, from kindergarten all the way to university, and also including courses for adults outside the school system.

SYSTEM EDUKACYJNY

System całej edukacji i pracy szkolnej w kraju, od przedszkoli do szkół wyższych, łącznie z kursami spoza systemu szkolnego, np. kursami dokształcającymi dla dorosłych.

MENNTAMÁL

menntamál eru öll mál sem tengjast skólum og menntun

Education

Education.  All matters relating to schools and education. 

SPRAWY EDUKACYJNE

Wszystkie sprawy związane ze szkolnictwem i edukacją.

MENNTAMÁLARÁÐHERRA

menntamálaráðherra er ráðherra sem stýrir menntamálaráðuneytinu fyrir hönd ríkisstjórnarinnar

Minister of Education

Minister of Education, Culture and Science. The head of the Ministry of Education, Culture and Science. 

MINISTER EDUKACJI

Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji, zasiadający w Radzie Ministrów.

MENNTAMÁLARÁÐUNEYTIÐ

menntamálaráðuneytið er ráðuneyti sem hefur yfirumsjón með menntamálum og menningarmálum í landinu; yfirmaður ráðuneytisins er menntamálaráðherra

Ministry of Education

Ministry of Education, Culture and Science. The government ministry dealing with educational, cultural and scientific matters in Iceland, headed by the Minister of Education, Culture and Science.

MINISTERSTWO EDUKACJI

Ministerstwo zajmujące się sprawami edukacji i kultury w kraju. Jego przewodniczącym jest minister edukacji. 

MENNTASKÓLI

menntaskóli er framhaldsskóli sem leggur áherslu á bóklegt nám til stúdentsprófs; nemendur velja deildir eftir áhugasviði, t.d. máladeild eða stærðfræðideild

Grammar school (college)

Grammar school (college). An upper secondary school concentrating on theoretical studies leading to the matriculation examination (stúdentspróf); pupils choose a department according to their interests, e.g. the Language Department or the Mathematics Department.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Szkoła średnia kładąca nacisk na naukę teoretyczną do matury. Uczniowie mają możliwość wyboru profilu, np. językowego, matematycznego.

MENNTASTOFNUN

menntastofnun er stofnun þar sem fólk stundar nám eða rannsóknir; dæmi um menntastofnanir eru háskólar, framhaldsskólar og iðnskólar

Educational institution

Educational institution. An institution where people pursue studies or do research, e.g. a university, secondary school or technical college.

INSTYTUCJA EDUKACYJNA

Placówka, w której można się kształcić lub przeprowadzać badania, np. uniwersytety, szkoły średnie i szkoły zawodowe.

MENNTUN

menntun er öll þekking og lærdómur sem maður aflar sér, m.a. með námi í skólum

Education

Education. All the knowledge and skills a person acquires (all the things a person knows how to do), including what is learned by studying in a school or other educational institution.

WYKSZTAŁCENIE

Wiedza zdobywana np. w szkole lub na kursach.

MILLIFÆRSLA

millifærsla felst í því að peningar eru teknir út af einum bankareikningi og lagðir inn á annan bankareikning; maður getur millifært milli tveggja reikninga sem maður á sjálfur eða af sínum reikningi yfir á reikning annars manns

Transfer

Transfer. Money is transferred when it is moved from one bank account to another; this is a transfer. You can transfer money between two accounts that you own, or from your account to another person's.

PRZELEW

Transfer pieniędzy z jednego rachunku bankowego na drugi. Przelewu można dokonać między swoimi rachunkami lub z własnego konta na cudze.

MILLILENDING

millilending felst í því að flugvél lendir einhvers staðar á leiðinni til áfangastaðarins, t.d. til að taka meira eldsneyti

Touch-down

Touch-down.  An aircraft might touch down (land for a short time) at a place on the way to its main destination, e.g. to refuel.

MIĘDZYLĄDOWANIE

Lądowanie samolotu na trasie przelotu np. w celu uzupełnienia paliwa.

MILLILIÐUR

milliliður milli tveggja aðila er maður eða fyrirtæki sem hefur milligöngu um samskipti eða viðskipti milli þeirra og kemur upplýsingum og boðum á milli þeirra

Middleman; intermediary

Middleman; intermediary.  A middleman is a person who acts as a contact between two people (or companies) and arranges deals between them or relays information between them. 

POŚREDNIK

Osoba lub firma pośrednicząca w kontaktach lub interesach między dwoma stronami i przekazująca im wzajemnie informacje.

MILLINAFN

millinafn er nafn sem kemur á milli fornafns og eftirnafns

Middle name

Middle name. A name between a person's forename (christian name) and surname (family name; last name). 

DRUGIE IMIĘ

Imię występujące między pierwszym imieniem a nazwiskiem.

MILLIRÍKJASAMNINGUR

milliríkjasamningur er samningur sem gildir á milli tveggja eða fleiri ríkja um tiltekin mál

International agreement

International agreement. An agreement made between two or more states. 

POROZUMIENIE MIĘDZYNARODOWE 

Porozumienie zawarte pomiędzy dwoma lub kilkoma krajami.

MÓÐURMÁL

móðurmál er það tungumál sem maður lærir fyrst að tala; börn læra móðurmálið heima hjá sér af foreldrum sínum, systkinum og öðru heimilisfólki og geta bæði talað það og skilið áður en þau byrja í skóla

Mother tongue (native language; home language)

Mother tongue (native language; home language). The first language a person learns to speak. Children learn their mother tongue from their parents and brothers and sisters and other people around them, and can speak and understand it before they start school.

JĘZYK OJCZYSTY

Pierwszy język, którego się uczymy. Dzieci uczą się języka ojczystego w domu od swoich rodziców, rodzeństwa i innych domowników oraz potrafią się nim posługiwać przed rozpoczęciem nauki w szkole.

MÓÐURMÁLSKENNSLA

móðurmálskennsla er formleg kennsla sem fólk fær í móðurmáli sínu í skóla eða á námskeiðum

Mother tongue instruction (teaching)

Mother tongue instruction (teaching). Formal teaching of pupils in their mother tongue, either in school or on courses. 

LEKCJE JĘZYKA OJCZYSTEGO

Formalne zajęcia lekcyjne w szkole lub na kursie z języka ojczystego.

MÓTFRAMLAG

mótframlag í lífeyrissjóð er ákveðin upphæð sem fyrirtækið, sem maður vinnur hjá, borgar í viðbót við það sem maður borgar sjálfur

Counter-contribution 

Counter-contribution (to a pension fund). The amount of money paid to a pension fund by the company where a worker is employed; it comes as an addition to the amount (premium) the worker himself pays.

DODATKOWA SKŁADKA PRACODAWCY

Składka, którą pracodawca wpłaca do funduszu emerytalnego, dodatkowo do kwoty wpłacanej przez samego pracownika.

MÓTTÖKUDEILD

móttökudeild í skóla er sérstök deild fyrir börn innflytjenda sem þurfa að læra íslensku um leið og þau fá kennslu í öðrum námsgreinum

Reception class (department)

Reception class (department). A special class (or department) in a school for immigrant children who must learn Icelandic at the same time as being taught other school subjects. 

ODDZIAŁ ADAPTACYJNY

Specjalny oddział w szkole dla dzieci imigrantów, gdzie uczą się one islandzkiego równolegle z nauką innych przedmiotów.

MP3

MP3 (MPEG 1 Audio layer 3) er gagnaþjöppunarsnið fyrir hljóðskrár, þ.e.a.s. tölvuforrit sem þjappar saman hljóði og auðveldar flutning skráa milli tölva.

MP3 

MP3 (MPEG 1 Audio layer 3) is a digital data-compression format for audio files, i.e. a computer program which compresses audio files to make them easier to transmit between computers.

MUNNLEGUR

ef eitthvað er munnlegt fer það fram með því að fólk talar saman, t.d. er munnlegur samningur gerður í samtali og án þess að skrifað sé undir samkomulagið

Oral

Oral. By talking only, not in writing.

USTNY

Odbywający się za pomocą rozmowy, np. umowa ustna jest zawierana przez rozmowę, bez podpisywania dokumentów.

MYNDLIST

myndlist felst í því að búa til listaverk með því t.d. að mála, teikna eða föndra; myndlist er kennd í grunnskólum sem sérstök námsgrein

Art; fine art

Art; fine art. Making works of art, e.g. by drawing, painting or other handicraft methods. Art is taught as a subject in junior school.

PLASTYKA

Tworzenie dzieł sztuki np. poprzez malowanie lub rysowanie. Plastyka jest nauczana w szkołach podstawowych.

MÆÐRALAUN

mæðralaun eru greiðslur sem kona getur átt rétt á úr almannatryggingum ef hún er einstætt foreldri með tvö eða fleiri börn undir 18 ára aldri á framfæri sínu

Single mother's allowance

Single mother's allowance. Payments from the social security system which a woman may be entitled to if she is a single parent and has two or more dependent children under the age of 18.

ZASIŁEK DLA SAMOTNEJ MATKI

Świadczenia pieniężne, które kobieta może otrzymać z ubezpieczeń społecznych, jeśli posiada dwoje lub więcej dzieci poniżej 18 roku życia na swoim utrzymaniu.

MÆÐRASKOÐUN

mæðraskoðun er reglulegt eftirlit með barnshafandi konu á meðgöngunni, heilsu hennar og þroska fóstursins; fyrsta mæðraskoðun fer yfirleitt fram á 12. viku meðgöngu og er síðan fylgst reglulega með konunni fram að fæðingu barnsins

Maternity (pre-natal) examination

Maternity (pre-natal) examination. Regular monitoring of pregnant women to check on their health and the development of the foetus (the unborn child). The first examination normally takes place in the 12th week of pregnancy and after that at regular intervals until the child is born. 

WYWIAD POŁOŻNICZY

Regularne wizyty kontrolne ciężarnych kobiet  w przychodni zdrowia w celu zbadania stanu zdrowia matki oraz kontroli rozwoju płodu. Pierwsze badanie kontrolne odbywa się zazwyczaj w 12 tygodniu ciąży, a następne w regularnych odstępach czasu aż do porodu. 

MÆÐRAVERND

mæðravernd miðar að því að fylgst sé með heilsu barnshafandi kvenna á meðgöngunni og þroska fóstursins fram að fæðingu barnsins

Maternity care

Maternity care. The monitoring of the health of pregnant women and the development of their children up to birth. 

OPIEKA NAD KOBIETAMI W CIĄŻY

Kontrola zdrowia kobiety oraz płodu podczas ciąży.

NAFNVEXTIR

nafnvextir eru vextir án tillits til verðþróunar (verðbólgu).

Nominal interest

Nominal interest. An interest rate that is not adjusted for price-level changes (inflation). 

NAFNVIRÐI

nafnvirði er upphaflegt skráð verð, t.d. á hlutabréfi. Markaðsverðmæti hlutabréfs fæst með því að margfalda nafnverðið með gengi hlutabréfsins.

Par value; nominal value

Par value; nominal value. The original registered price or value, e.g. of a share.  The market value of the share is obtained by multiplying the par value by the actual price per share.

NAUÐUNGARSALA

nauðungarsala á eign, t.d. íbúð eða bíl, fer fram ef eigandinn getur ekki borgað afborganir af lánum eða gjöld af eigninni og er neyddur til að selja hana til þess að borga upp í skuldir;

Sale in execution

Sale in execution. The enforce sale of somebody's property, e.g. their car or flat, if they are unable to pay the instalments on a loan, or charges connected with the property, and they are forced to sell the property to meet the debt.

PRZYMUSOWA LICYTACJA

Przymusowa sprzedaż własności, np. mieszkania lub samochodu, jeśli właściciel nie może spłacić długu lub rat i jest zmuszony wystawić daną rzecz na licytację.

NAUÐUNGARUPPBOÐ

nauðungaruppboð felst í því að selja eignir manns fyrir hæsta verð sem hægt er að fá fyrir þær og afla þannig peninga til þess að borga upp í skuldir hans

Sale in execution; distraint auction

Sale in execution; distraint auction. The selling of a person's property by auction so as to raise the maximum price to pay off part of his debts.  

PRZYMUSOWA LICYTACJA

Przymusowa sprzedaż majątku, jeśli właściciel nie może spłacić długu lub rat i jest zmuszony wystawić swój majątek na licytację.

NÁM

nám felst í því að læra eitthvað á skipulegan hátt með því að fara í skóla eða á námskeið

Study

Study. Learning (studying) something in an organized way by going to a school, university or a course. 

NAUKA

Uczenie się w zorganizowany sposób w szkole lub na kursach szkoleniowych.

NÁMSÁFANGI

námsáfangi í skóla er sá hluti námsgreinar sem er kenndur á einni önn og lýkur yfirleitt með prófi

Course unit

Course unit.  In a school, the part of a subject that is taught in one semester (term), usually ending with an exam. 

KURS 

Część przedmiotu szkolnego nauczana w ciągu jednego semestru i kończąca się zazwyczaj egzaminem.

NÁMSÁRANGUR

námsárangur segir til um það hvernig nemendum hefur gengið að læra námsefnið; námsárangur er oftast mældur með prófi eða verkefnum og nemendur fá einkunn sem sýnir árangur þeirra í hverri námsgrein

Academic performance; results

Academic performance; results.  A measurement of how well a pupil or student has learned the material on the syllabus. This is often assessed by an examination or by assignments. Pupils are given grades which show their academic performance in each subject. 

POSTĘPY W NAUCE

Określają, jak uczniom idzie nauka danego przedmiotu. Postępy za zazwyczaj mierzone przez sprawdziany albo zadania, a uczniowie otrzymują oceny, które ukazują ich postępy w każdej dziedzinie.

NÁMSBÓK

námsbók er bók í tiltekinni námsgrein sem nemendur lesa og læra

Textbook

Textbook.  A book in a specific subject which pupils or students are required to read and learn from. 

PODRĘCZNIK

Książka z konkretnego przedmiotu, służąca do nauki.

NÁMSBRAUT

námsbraut í skóla er leið sem nemendur velja sér þar sem lögð er áhersla á ákveðnar námsgreinar, t.d. tungumál, stærðfræði eða verklegt nám

Department (in a school)

Department (in a school). A department in school where the emphasis is on a certain type of subject, e.g. Natural Science, Languages, Mathematics or practical skills.

PROFIL NAUCZANIA

Kierunek wybierany przez ucznia w szkole, z naciskiem na konkretne przedmioty, np. języki obce, matematykę albo przedmioty zawodowe. 

NÁMSDVÖL

námsdvöl felst í því að nemandi býr eða dvelur einhvers staðar fjarri heimili sínu til að stunda þar nám, t.d. í útlöndum

Study period; residence (abroad) for study

Study period; residence (abroad) for study. When a student lives or stays for some period far from his home in order to pursue studies, e.g. when studying abroad.

POBYT NAUKOWY

Przebywanie ucznia lub studenta poza miejscem zamieszkania (np. za granicą) w celu pobierania tam nauki.

NÁMSEFNI

námsefni er það sem nemendur þurfa að læra í skólanum eða á námskeiði

Syllabus

Syllabus. The subject matter that pupils/students are expected to learn in school or on a course. 

MATERIAŁ DO NAUKI

Zakres materiału, który należy przerobić w szkole lub na kursie.

NÁMSFLOKKAR

námsflokkar eru menntastofnun utan skólakerfisins þar sem fólk getur lært einstakar námsgreinar á námskeiðum, t.d. íslensku; námsflokkar eru á vegum sveitarfélaga og námskeiðin eru aðallega fyrir fullorðið fólk sem er í vinnu og sækir kennslutíma á kvöldi

An educational institution 

An educational institution that is not part of the school system where people can take courses in individual subjects, e.g. Icelandic. They are run by the local authorities and are designed mainly for adults who work during the day, so they take place in the evenings.

KURSY SZKOLENIOWE

Pozaszkolna instytucja edukacyjna, prowadzona przez gminy, oferująca różnego rodzaju kursy edukacyjne oraz warsztaty szkoleniowe np. z języka islandzkiego. Kursy przeznaczone są głównie dla osób dorosłych i odbywają się w godzinach wieczornych.

NÁMSGREIN

námsgrein er ákveðinn þáttur í því sem kennt er í skóla, t.d. stærðfræði, landafræði eða tungumál; nám í skólum samanstendur af mörgum námsgreinum

Subject

Subject.  A branch of knowledge or learning that is taught in school, e.g. Mathematics, Geography or a language.  School education consists of many subjects.

PRZEDMIOT SZKOLNY

Jedna z nauk objętych programem nauczania w szkole, np. matematyka, geografia lub język obcy. W szkołach jest zazwyczaj wykładanych wiele różnych przedmiotów.

NÁMSGÖGN

námsgögn eru t.d. bækur, ljósrituð blöð, myndir og annað efni sem er notað við kennslu í skóla eða á námskeiði

Teaching materials

Teaching materials. Books, photocopies, pictures and other materials used in teaching.

MATERIAŁY DO NAUKI

Podręczniki, kserokopie, ilustracje i inne pomoce używane do nauki w szkole lub na kursach.

NÁMSKEIÐ

námskeið er kennsla í ákveðinni námsgrein sem stendur í takmarkaðan tíma, t.d. nokkrar vikur eða eina önn

Course

Course. Teaching in a particular subject which lasts a relatively short time, e.g. a few days or weeks, or one semester (term).

KURS

Cykl wykładów z określonego przedmiotu, wykładany np. przez kilka tygodni lub jeden semestr.

NÁMSKEIÐAHALD

námskeiðahald felst í því að halda námskeið fyrir fólk

The holding of courses

The holding of courses

ORGANIZACJA KURSÓW

Organizowanie różnych kursów.

NÁMSKEIÐSGJALD

námskeiðsgjald er upphæðin sem þarf að borga fyrir að sækja námskeið

Course fee

Course fee.  The money you have to pay to attend a course. 

KOSZT KURSU

Kwota, którą należy pokryć za uczęszczanie na kurs.

NÁMSLÁN

námslán er lán úr opinberum sjóði sem nemendur á háskólastigi geta fengið samkvæmt ákveðnum reglum; nemendur þurfa ekki að borga afborganir af námsláninu fyrr en þeir hafa lokið námi

Student loan

Student loan. A loan from a public fund to which students at university level are entitled according to certain rules. Students who take student loans do not have to start paying them back until they have finished their studies.

KREDYT STUDENCKI

Pożyczka studencka, zaciągnięta na specjalnych warunkach z oficjalnej kasy kredytowej. Student zaczyna spłacać kredyt dopiero po ukończeniu studiów.

NÁMSLEYFI

námsleyfi er tímabundið frí frá vinnu sem fólk fær til þess að stunda nám, t.d. endurmenntun

Study leave

Study leave. Temporary leave that people can take from work to pursue studies, e.g. continuing education courses.  

URLOP SZKOLENIOWY

Tymczasowy urlop z pracy przeznaczony na szkolenie lub kursy dokształcające.

NÁMSMAÐUR

námsmaður er sá sem stundar nám, aðallega á háskólastigi

Student

Student.  Someone studying at university or another third-level institution.

UCZEŃ, STUDENT

Osoba pobierająca naukę.

NÁMSSTYRKUR

námsstyrkur er styrkur sem fólk fær samkvæmt ákveðnum reglum til þess að stunda nám; ýmsar stofnanir veita námsstyrki, t.d. bankar og háskólar

Study grant; student grant

Study grant; student grant. A grant of money given by various institutions, e.g. banks and universities, according to certain rules to enable individuals to pursue studies.

STYPENDIUM

Zapomoga, wypłacana według określonego regulaminu osobom studiującym. Stypendiów udzielają różne instytucje, np. banki i uczelnie. 

NÁTTÚRUFRÆÐI

náttúrufræði er námsgrein í skóla þar sem nemendum er kennt um náttúruna, t.d. um stjörnurnar, myndun jarðar, dýr og líffræði mannsins

Natural Science

Natural Science: a subject taught in school, in which the pupils learn about nature, including the stars, the origin of the Earth, animals and human biology.

NAUKI PRZYRODNICZE

Przedmiot nauczany w szkole, na którym omawiane są tematy związane z naturą np. gwiazdy, budowa ziemi, zwierzęta, anatomia człowieka.

NEMANDI

nemandi er sá sem stundar nám í skóla

Pupil

Pupil. Someone who is studying in a school, or with a private teacher.

UCZEŃ

Osoba uczęszczająca do szkoły.

NET

net getur verið kerfi þar sem margar tölvur eru tengdar saman, t.d. innan fyrirtækis eða stofnunar; Netið er það sama og Internetið, það er samtenging milli tölva um allan heim sem gerir fólki t.d. mögulegt að skiptast á tölvupósti og að birta og lesa upp

 A network system :  The internet

1) A network system in which several computers are linked together, e.g. within a company or institution. 2) The internet, a global system of computer networks which makes it possible for people to exchange electronic mail (e-mail) and publish and read information on the World Wide Web. 

SIEĆ, INTERNET

System łączący komputery, np. wewnątrz firmy lub instytucji. Internet jest siecią, która łączy komputery  na całym świecie, dzięki czemu istnieje m.in. możliwość przesyłania e-maili oraz zamieszczania i czytania informacji umieszczonych na stronach internetowych.

NETBANKI

netbanki er það sama og heimabanki

Internet bank; online bank 

Internet bank; online bank (same as HEIMABANKI).

BANK INTERNETOWY

Usługa umożliwiająca dostęp do rachunku bankowego przez Internet, dzięki czemu można np. zapłacić rachunek albo zrobić przelew.

NETFANG

netfang er sérstakt póstfang sem notað er til að senda einstaklingi, stofnun eða fyrirtæki tölvupóst, t.d .xx@zzz.is

E-mail address

E-mail address, e.g. xx@zzz.is

ADRES E-MAIL

Adres poczty elektronicznej, umożliwiający przesyłanie wiadomości przez Internet do osób prywatnych lub przedsiębiorstw. Wzór adresu e-mail: xx@zzz.is

NEYÐARMÓTTAKA

neyðarmóttaka er sérstök þjónusta á sjúkrahúsi þar sem m.a. er tekið á móti fólki sem verður fyrir nauðgun eða öðru kynferðisofbeldi

Emergency Reception 

Emergency Reception Unit for Victims of Rape and Sexual Violence. A special unit in a hospital.

POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY

Oddział w szpitalu przyjmujący m.in. ofiary gwałtów i przestępstw na tle seksualnym.

NEYÐARNÚMER

neyðarnúmer er sérstakt símanúmer sem fólk getur hringt í ef það þarf að fá neyðarþjónustu, t.d. aðstoð lögreglu eða slökkviliðs; neyðarnúmer á Íslandi er 112

Emergency number

Emergency number. A special telephone number to call for emergency services, e.g. the police or the fire brigade. The emergency number in Iceland is 112.

TELEFON ALARMOWY

Numer telefonu,  pod który należy zadzwonić w razie nagłej potrzeby, np. pomocy policji lub straży pożarnej. Numer telefonu alarmowego na Islandii to 112.

NEYÐARÞJÓNUSTA

neyðarþjónusta felst í því að aðstoða fólk sem þarf að fá hjálp strax, t.d. vegna skyndilegra veikinda eða slyss eða af því að fólk hefur týnt greiðslukorti

Emergency service

Emergency service. A service for people who need help immediately, e.g. when they suddenly fall ill or have an accident, or if they have lost something important such as a credit card.

PIERWSZA POMOC

Udzielenie natychmiastowej pomocy w przypadku nie cierpiącym zwłoki, np. osobie ciężko chorej lub ofiarom wypadku. Może także dotyczyć pomocy np. z powodu zgubionej karty płatniczej.

NEYTANDI

maður er neytandi þegar maður kaupir vörur eða þjónustu af fyrirtækjum

Consumer

Consumer.  Someone who buys goods or services. 

KONSUMENT

Osoba kupująca towar lub usługę.

NEYTENDAVERND

neytendavernd lýtur að vernd á hagsmunum neytenda gagnvart seljendum vöru og þjónustu, t.d. varðandi markaðssetningar, skilmála, hollustu og öryggi.

Consumer protection

Consumer protection. Protecting the interests of consumers in their dealings with the sellers of goods and services, e.g. regarding marketing, conditions of purchase, safety, nutritional value, etc.

NIÐURFELLING

niðurfelling felst í því að fella niður eða hætta við eitthvað sem hefur verið ákveðið; ef maður fær t.d. niðurfellingu á gjöldum þýðir það að maður þarf ekki að borga þau

Cancellation; waiving

Cancellation; waiving. Deciding not to go ahead with something that was previously decided. If a charge is cancelled or waived, you do not have to pay it. 

UNIEWAŻNIENIE

Anulowanie czegoś, co było już ustalone. Jeśli otrzyma się np. unieważnienie składki, to znaczy, że nie trzeba jej płacić.

OFSÓKNIR

ef maður eða hópur fólks verður fyrir ofsóknum þá er einhver sem reynir að gera honum mein og eltir hann uppi til þess að gera það

Persecution

Persecution.  If someone is being persecuted, it means that someone is trying to harm him or make life difficult for him, interfering with his privacy and rights in order to do so.

PRZEŚLADOWANIE

Próba skrzywdzenia danej osoby lub grupy oraz ściganie jej w tym celu.

OPINBER

ef eitthvað er opinbert þá tilheyrir það samfélaginu; t.d. er hið opinbera ríki og sveitarfélög og opinber mál eru mál rekin af ríki eða sveitarfélögum

Public

Public; to do with the whole community or the state. Hið opinbera means ‘the state and the local authorities' opinber mál are criminal cases brought by the state. 

PUBLICZNY

Należący do społeczeństwa, np. instytucje państwowe i gminne. Sprawy publiczne są sprawami prowadzonymi przez instytucje rządowe lub samorządowe.

ORLOF

orlof er ákveðinn fjöldi frídaga sem launafólk í föstu starfi á rétt á að fá á hverju ári; orlof getur líka verið ákveðið hlutfall af launum fólks sem það fær greitt út til þess að geta tekið sér í frí frá vinnu

Vacation pay

1) A certain number of days to which full-time workers are entitled as vacation each year. 2) A certain percentage of workers' wages which is held back and paid out to them when they take vacation (leave) from work.

URLOP

Określona w przepisach ilość dni wolnych od pracy, należna po przepracowaniu odpowiedniego okresu czasu w danym zakładzie pracy. Słowem tym określa się też świadczenia urlopowe.

ORLOFSGREIÐSLUR

það eru orlofsgreiðslur þegar maður fær greitt út orlof

Vacation payment

Payments of vacation pay. 

ŚWIADCZENIA URLOPOWE

Należność wypłacana podczas urlopu.

ORLOFSHÚS

orlofshús er húsnæði sem stéttarfélög leigja út til félagsmanna sinna í stuttan tíma, t.d. yfir helgi eða í viku, svo þeir geti verið þar í fríinu sínu

Holiday cottage

Holiday cottage. A cottage (or other building) owned by a trade union and let (rented) out to its members for short periods (a week or a weekend) so that they can go there on holiday.

DOMKI LETNISKOWE

Domki, które związki wynajmują swoim członkom na krótki okres, np. na weekend albo na tydzień, żeby mogli tam spędzić urlop.

ORLOFSRÉTTUR

orlofsréttur fólks segir til um það hversu langt orlof það á rétt á að fá

Vacation rights

Vacation rights; leave (holiday) entitlement. A statement of how much leave (time off work) each year one is entitled to. 

PRAWO DO URLOPU

Określa ilość dni wolnych, która przysługuje pracownikowi. 

ÓFRÁVÍKJANLEGUR

ef eitthvað er ófrávíkjanlegt þá er ekki hægt að komast hjá því, t.d. er ófrávíkjanleg regla þannig að það verður að fara eftir henni án undantekninga

Absolute; hard-and-fast

Absolute; hard-and-fast. If a rule or condition is ófrávíkjanlegt, it means that it is applied in all cases, without exception.

BEZAPELACYJNY, NIEODWOŁALNY

Nie do uniknięcia, np. prawo, którego trzeba przestrzegać bez żadnych wyjątków.

ÓFULLNÆGJANDI

ef eitthvað er ófullnægjandi þá er það ekki nógu mikið eða nógu gott miðað við það sem er krafist eða gert ráð fyrir

Unsatisfactory; insufficient

Unsatisfactory; insufficient. Not up to a required standard, not meeting the conditions set. 

NIEWYSTARCZAJĄCY

Nie spełniający danych warunków.

ÓGILDING

ógilding á einhverju felst í því að það er fellt úr gildi og hætt við það; t.d. felur ógilding samnings í sér að hann gildir ekki lengur

Invalidation; nullification; cancellation

Invalidation; nullification; cancellation. If something is invalidated (nullified; cancelled), it is made invalid, worthless and no longer applies.  A contract that is invalidated is no longer in force.

UNIEWAŻNIENIE

Anulowanie czegoś wcześniej ustalonego, np. umowy, która po unieważnieniu jest już nieważna.

ÓHEIMILL

ef eitthvað er óheimilt þá er það bannað

Prohibited

Prohibited.  Banned, not permitted, not allowed. 

ZABRONIONY

Zakazany.

ÓKEYPIS

ef eitthvað er ókeypis þá kostar það ekki neitt

Free

Free. Without charge; at no cost. 

BEZPŁATNY

Taki, który nic nie kosztuje.

ÓLÖGLEGUR

það sem er ólöglegt er ekki leyfilegt samkvæmt lögum

Illegal

Illegal. Against the law; not permitted. 

NIELEGALNY

Prawnie zakazany.

ÓLÖGMÆTUR

ólögmætur er það sama og ólöglegur

Unlawful

Unlawful. Not in conformity with the law; illegal. 

NIELEGALNY

Prawnie zakazany.

ÓLÖGRÁÐA

fólk sem er ólögráða hefur ekki full réttindi, t.d. til að kjósa eða ráða yfir eigin fjárhag; börn og unglingar undir 18 ára aldri eru t.d. ólögráða

Minor

Minor; not legally competent; under legal age. Being not legally competent means one does not have full rights, e.g. the right to vote or to manage one's own financial affairs. Children under the age of 18 are legally minors.

NIEPEŁNOLETNI

Osoby poniżej 18 roku życia,  nie posiadające pełni praw publicznych, np. prawa do głosowania w wyborach oraz odpowiedzialności finansowej. 

ÓNÝTTUR PERSÓNUAFSLÁTTUR

ónýttur persónuafsláttur er sá hluti persónuafsláttar sem maður hefur ekki notað, t.d. vegna þess að maður hefur verið tekjulaus í einhvern tíma; hjón eða fólk í sambúð getur líka nýtt sér ónýttan persónuafslátt maka síns eftir ákveðnum reglum ef hann nýt

Unused personal tax credit

Unused personal tax credit. Part of someone's personal tax credit that has not been used, e.g. because they had no income during a certain period. Married or cohabiting couples can use their spouse's unused personal tax credit according to certain rules.

NIEWYKORZYSTANY UPUST PODATKOWY

Osobisty upust podatkowy, który pozostał niewykorzystany np. ze względu na brak dochodów przez pewien okres czasu. Małżonkowie lub osoby żyjące w konkubinacie mogą wykorzystać upust współmałżonka według zasad określonych w prawie podatkowym.

PASSAMYND

passamynd er lítil ljósmynd af andliti fólks sem er notuð í skilríki, t.d. í vegabréf

Passport photograph

Passport photograph.  A small photograph of a person's face used in ID documents, e.g. passports.

ZDJĘCIE DO DOKUMENTÓW

Małe zdjęcie twarzy, używane do dokumentów, np do paszportu.

PERSÓNUAFSLÁTTUR

persónuafsláttur er föst upphæð sem maður fær í afslátt af tekjuskatti á hverju ári; persónuafslættinum er deilt niður á árið, t.d. á hvern mánuð sem maður fær borguð laun; til að fá persónuafslátt verður maður að skila skattkorti til launagreiðanda

Personal tax credit

Personal tax credit.  A fixed sum of money which is allowed to each individual as a reduction from income tax. It is spread over the year, i.e. divided into monthly amounts. In order to use it as a deduction from tax, it is necessary to submit your tax card to your employer.

OSOBISTY UPUST PODATKOWY

Stała kwota, odliczana co miesiąc, zwolniona od corocznego podatku dochodowego. Osobisty upust podatkowy jest naliczany na podstawie karty podatkowej, którą należy dostarczyć pracodawcy.

PERSÓNUEFTIRLIT

persónueftirlit felst í því að stjórnvöld fylgjast með einstaklingum, t.d. með fólki sem kemur inn í landið, m.a. með því að skoða skilríki þess

Surveillance

Surveillance. Monitoring of individuals by the authorities, including the inspection of identity documents of persons entering the country. 

KONTROLA TOŻSAMOŚCI

Kontrola osób (np. przybywających do kraju) dokonywana przez pracowników państwowych, np. poprzez weryfikację ich dowodów tożsamości.

PERSÓNUSKILRÍKI

persónuskilríki eru opinber skjöl sem einstaklingar geta framvísað til þess að sanna hverjir þeir eru; í persónuskilríkjum er nafn þess sem á þau og ýmsar persónuupplýsingar, t.d. fæðingardagur og heimilisfang, og yfirleitt mynd; persónuskilríki eru t.d. 

Identification; ID; papers

Identification; ID; papers. Official documents or cards that people show to prove who they are. ID documents contain the name of the owner and other personal data, including the date of birth, address and generally a photograph of the owner.  Examples of ID documents are passports and driving licences. 

DOWÓD TOŻSAMOŚCI

Dokument potwierdzający tożsamość danej osoby. Dowód zawiera informacje o danej osobie np. datę urodzenia, adres zamieszkania oraz często zdjęcie. Dowód tożsamości to np. paszport albo prawo jazdy. 

PERSÓNUUPPLÝSINGAR

persónuupplýsingar eru upplýsingar um einkahagi manns, t.d. fjölskylduaðstæður og heimilisfang

Personal data

Personal data. Data (information) about someone's personal circumstances, e.g. their family and their address.

DANE OSOBOWE

Informacje na temat danej osoby, np. jej sytuacji rodzinnej lub adresu zamieszkania.

PERSÓNUVERND

persónuvernd miðar að því að setja reglur um notkun persónuupplýsinga og að hafa eftirlit með notkun þeirra til þess að koma í veg fyrir að upplýsingarnar séu misnotaðar

Data Protection Authority

Data Protection Authority; protection of personal data. The authority sets rules on the handling of personal data and monitors to prevent the abuse of personal data. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Ustalanie reguł dotyczących korzystania z danych osobowych, w celu uniknięcia nadużyć.

PRÓF

próf eru spurningar og verkefni sem eru lögð fyrir nemendur í skóla eða á námskeiði til þess að meta hvernig þeim hefur gengið að læra námsefnið í ákveðinni námsgrein, oft í lok námsáfanga eða námskeiðs

Examination; exam; test

Examination; exam; test.  Questions to answer, problems to solve and assignments to do. Pupils or students are given examinations, usually at the end of a unit or a course, to see how well they have learned the subject. 

EGZAMIN

Pytania lub zadania zadawane uczniom w szkole lub na kursie, żeby  sprawdzić poziom wiedzy lub nabyte umiejętności. Egzaminy odbywają się zazwyczaj na koniec kursu lub semestru.

PRÓFGJALD

prófgjald er upphæð sem fólk borgar fyrir að fá að taka próf, t.d. í einkaskólum eða á sérstökum námskeiðum

Examination fee (exam fee)

Examination fee (exam fee). A sum of money that you have to pay to be able to take an exam, e.g. in a private school or on a special course.

OPŁATA EGZAMINACYJNA

Kwota, która należy uiścić za podejście do egzaminu np. w szkołach prywatnych lub na kursach szkoleniowych.

PRÓFSKÍRTEINI

prófskírteini er skírteini sem staðfestir að maður hafi lokið prófum í tilteknum námsgreinum úr skóla eða námskeiði

Examination certificate

Examination certificate. A certificate stating that someone has passed an exam (examination) in a particular subject, or a course of study. 

DYPLOM

Dokument potwierdzający ukończenie nauki w szkole lub na kursie, z wyszczególnieniem zaliczonych przedmiotów.

PRÓFUMSÓKN

prófumsókn er umsókn um að fá að taka tiltekið próf

Exam application

Exam application. An application (request) to take a specific examination.

WNIOSEK EGZAMINACYJNY

Podanie składane w celu podejścia do konkretnego egzaminu.

RAFRÆNN

það sem er rafrænt tengist tölvum eða fer í gegnum tölvu

Electronic

Electronic. (Usually) to do with computers. 

ELEKTRONICZNY, CYFROWY

Związany z komputerami lub odbywający się za pomocą komputera.

RANNSÓKN

rannsókn er nákvæm og skipuleg athugun á einhverju; rannsókn lögreglu í sakamáli felst t.d. í því að safna gögnum um málið og skoða þau til þess að komast að því hvað gerðist: rannsókn læknis á sjúklingi felst í því að gera ýmiss konar próf til að komast 

Investigation; examination; test

Investigation; examination; test.  Analysis or accurate observation. The police investigate criminal cases by collecting evidence and examining it to find out what happened; a doctor examines a patient and may take blood samples for testing to find out what is the matter with him.

BADANIE, ANALIZA, ŚLEDZTWO

Dokładne zbadanie czegoś. Śledztwo policyjne polega np. na zbieraniu dokumentacji oraz analizie danych w celu odtworzenia prawdopodobnej wersji wydarzeń. Badanie lekarskie polega na poddaniu pacjenta serii testów w celu ustalenia jego stanu zdrowia.

RAUNÁVÖXTUN

raunávöxtun er ávöxtun umfram verðbólgu.

Real growth (appreciation; interest)

Real growth (appreciation; interest). Growth allowing for inflation.

RAUNVEXTIR

raunvextir eru raungildi vaxta að teknu tilliti til verðlagsþróunar.

Real interest

Real interest. The real value of interest rates when allowance is made for inflation.

RÁÐGJAFI

ráðgjafi er manneskja sem vinnur við að leiðbeina fólki og gefa því ráð um mál sem hún hefur sérþekkingu á, t.d. fjármál

Advisor; counsellor

Advisor; counsellor. Someone whose work consists of giving people advice and guidance in a field in which he or she has expert knowledge, e.g. finance.

DORADCA, KONSULTANT

Osoba pracująca przy udzielaniu porad np. w dziedzinie finansów.

RÁÐGJÖF

ef maður veitir einhverjum ráðgjöf þá leiðbeinir maður honum á ákveðnu sviði eða um ákveðið mál og gefur honum faglegar ráðleggingar

Advice, counsel

Advice, counsel. Special guidance and information about a particular matter. 

PORADA, KONSULTACJA

Udzielanie pożytecznych wskazówek lub profesjonalnej pomocy w pewnej dziedzinie.

RÁÐHERRA

ráðherra er meðlimur í ríkisstjórn þar sem hann er fulltrúi ákveðins stjórnmálaflokks; hver ráðherra stjórnar ákveðnum málaflokki, t.d. er menntamálaráðherra yfir öllum menntamálum í landinu

Minister

Minister. A member of the government (usually representing a political party) who is responsible for directing all matters in a particular field. For example, the Minister of Education is responsible for all matters concerning education in Iceland. 

MINISTER

Członek rządu, w którym jest przedstawicielem swojej partii. Każdy minister ma pod swoim nadzorem pewien zakres obowiązków, np. minister edukacji zajmuje się sprawami oświaty w kraju.

RÁÐHÚS

í ráðhúsi hafa borgarstjórn eða bæjarstjórn sveitarfélags skrifstofur sínar

Town hall

Town hall. Where a town council or city council has its offices. 

RATUSZ

Siedziba burmistrza lub rady miasta.

RÁÐNING

ráðning manns í vinnu felst í því að hann fær ákveðið starf og vinnur það samkvæmt ráðningarsamningi

Engagement

Engagement. Employing someone to do a particular job according to an employment contract. 

ZATRUDNIENIE

Przyjęcie pracownika do pracy, według określonych na umowie warunków zatrudnienia.

RÁÐNINGARKJÖR

ráðningarkjör fólks segja til um hvernig vinnutími þess er, hversu há laun það fær o.fl.

Terms of service; terms of engagement

Terms of service; terms of engagement. Details concerning a worker's wages, working hours, leave, etc.

WARUNKI ZATRUDNIENIA

Warunki określające czas pracy, wysokość wynagrodzenia itp.

RÁÐNINGARSAMNINGUR

ráðningarsamningur er samningur sem starfsmenn gera við atvinnurekanda sinn um ráðningarkjör

Employment contract

Employment contract. An agreement between a worker and an employer regarding terms of service. 

UMOWA O PRACĘ

Umowa zawarta pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, odnośnie warunków zatrudnienia.

RÁÐNINGARSKRIFSTOFA

ráðningarskrifstofa er skrifstofa sem sérhæfir sig í að finna starfsmenn fyrir atvinnurekendur og að finna störf fyrir fólk sem er í atvinnuleit

Employment agency; job agency

Employment agency; job agency. An office specialising in finding workers for employers and finding jobs for people who are looking for work. 

BIURO POŚREDNICTWA PRACY

Biuro specjalizujące się w pośrednictwie między pracownikami i pracodawcami.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

ráðningarþjónusta er það sama og ráðningarskrifstofa

Employment agency; job agency

Employment agency; job agency. (Same as RÁÐNINGARSKRIFSTOFA). 

POŚREDNICTWO PRACY

To samo co biuro pośrednictwa pracy.

RÁÐUNEYTI

ráðuneyti er skrifstofa ráðherra; hvert ráðuneyti hefur sinn málaflokk sem það ræður yfir

Ministry

Ministry. The office of a government minister. Each ministry in the government deals with a separate category of affairs.

MINISTERSTWO

Siedziba ministra. Każde ministerstwo zajmuje się określoną dziedziną.

REFSIÁKVÆÐI

refsiákvæði er ákvæði í lögum um refsingar

Punitive provisions

Punitive provisions. Provisions in law allowing for punishments; punishments prescribed in law. 

ARTYKUŁ KODEKSU KARNEGO 

Część ustawy dotyczącej odpowiedzialności karnej obywateli.

REFSING

refsing felst í því að fólk er látið gjalda fyrir eitthvað sem það hefur gert ólöglega, t.d. með því að borga sekt eða sitja í fangelsi

Punishment

Punishment. A penalty for an offence; making someone suffer for having broken the law, e.g. by imposing a fine or sentencing them to prison.

KARA

Ponoszenie konsekwencji za dokonanie czegoś nielegalnego. Karą może być na przykład mandat albo pozbawienie wolności.

REFSIVERÐUR

ef eitthvað er refsivert getur fólk hlotið refsingu fyrir að gera það

Punishable

Punishable. Involving punishment, resulting in punishment.

KARALNY

Czyn, za który może osobę spotkać kara.

REGLA

regla er fyrirmæli eða ákvæði sem þarf að fylgja í samfélaginu eða í leik; ef maður fer eftir settum reglum gerir maður það sem á að gera

Rule

Rule. An instruction, order, or provision in law that one is supposed to follow.

PRZEPIS, ZASADA

Rozkaz, którego należy przestrzegać w społeczeństwie albo w grach. Osoba przestrzegająca przepisów zachowuje się poprawnie.

REGLUGERÐ

reglugerð er samansafn reglna sem styðjast við lög og fólk á að fara eftir

Regulation

Regulation. A set of rules, based on law, which people are supposed to obey. 

ROZPORZĄDZENIE

Zbiór przepisów prawnych, których należy przestrzegać.

REIKNAÐ ENDURGJALD

reiknað endurgjald er lágmarksupphæð sem maður reiknar sjálfum sér í laun ef maður vinnur sjálfstætt eða hjá fyrirtæki sem maður á sjálfur

Calculated remuneration

Calculated remuneration. A minimum amount of money which self-employed people (freelance workers or those who own their own companies) must declare as their earnings each month. 

NALICZONA PENSJA WŁASNA

Minimalna kwota, którą osoba samozatrudniająca się wylicza sobie jako pensję.

REIKNINGUR

reikningur er yfirlit yfir þá peninga sem maður á inni, t.d. í banka, eða það sem maður skuldar, t.d. fyrir eitthvað sem maður kaupir

 Invoice; bill :  Account

1) Invoice; bill.  A statement of money that you owe, usually for goods or services that you have bought. 2) Account, e.g. at a bank.

RACHUNEK

Wykaz pieniędzy posiadanych (np. w banku), lub pieniędzy, których jest się dłużny, np. za dokonane zakupy.

RÉTTARAÐSTOÐ

réttaraðstoð felst í því að ríkið útvegar fólki lögmann í sérstökum tilvikum

Legal assistance

Legal assistance.  When the state provides somebody with a lawyer in certain circumstances. 

PRAWO POMOCY

Prawo do ustanowienia adwokata przez państwo w pewnych przypadkach.

RÉTTARHALD

réttarhald er fundur í dómsmáli

Court session; trial

Court session; trial. A meeting of a court, either an individual session or one or more sessions to examine and judge the same case.

SPRAWA SĄDOWA, PROCES

Postępowanie toczące się przed sądem.

RÉTTARSTAÐA

réttarstaða fólks er staða þess og réttindi samkvæmt lögum; t.d. hafa starfsmenn ákveðna réttarstöðu gagnvart atvinnurekanda

Legal standing; position in law

Legal standing; position in law.  People's situation and rights according to law. For example, workers have a particular legal standing with regard to their employer.

STATUS PRAWNY

Stan i przywileje według prawa, np. pracownicy mają określony status prawny względem pracodawcy.

RÉTTINDI

réttindi eru réttur sem maður hefur aflað sér, t.d. til þess að starfa á ákveðnu sviði með því að afla sér nauðsynlegrar menntunar eða til þess að fá greiddan lífeyri með því að greiða reglulega í lífeyrissjóð af laununum sínum

Rights

Rights. Entitlement or permission; often something that you have earned or worked for, e.g. after studying and learning something, you have the right to work in a particular occupation; after paying into a pension fund for a certain number of years, you have the right to a pension. 

LICENCJA, UPRAWNIENIA, PRZYWILEJE

Prawo, które można nabyć, np. prawo do pracy na pewnym stanowisku poprzez uzyskanie odpowiedniego wykształcenia, lub prawo do otrzymywania emerytury poprzez regularne wpłaty do funduszu emerytalnego.

RÉTTLAUS

ef maður er réttlaus þá hefur maður engan rétt eða réttindi

Without rights

Without rights.  Lacking entitlement. 

BEZPRAWNY

Osoba bez praw lub przywilejów.

RÉTTUR

ef maður á rétt á einhverju, t.d. bótum eða öðrum greiðslum, getur maður krafist þess að fá það; réttur getur líka verið dómstóll

 Right, entitlement :  A court of law

1) Right, entitlement.  Something that you are entitled to, e.g. benefit (compensation) payments or other payments. 2) A court of law.

PRAWO / SĄD

Dwa znaczenia: 1) Prawo: Jeśli osoba ma do czegoś prawo, to może tego wymagać. 2) Sąd: Państwowy organ wymiaru sprawiedliwości.

RITHANDARSÝNISHORN

rithandarsýnishorn er dæmi um það hvernig fólk skrifar nafnið sitt með eigin hendi; maður gefur t.d. rithandarsýnishorn þegar maður stofnar bankareikning til þess að hægt sé að sanna að undirskrift manns sé rétt

Sample signature (handwriting sample)

Sample signature (handwriting sample). A person's signature, used as proof of identity, e.g. you provide a sample signature when you open a bank account, and it is used by the bank after that to make sure that it is really you who are using the account.

WZÓR PODPISU

Przykład odręcznego pisma danej osoby. Wzór podpisu musi być podawany np. przy otwieraniu rachunku bankowego.

RÍKI

ríki er ákveðið landsvæði sem lýtur sömu stjórn og hefur venjulega sérstakan þjóðhöfðingja, t.d. konung eða forseta; ríki er líka notað um þann hluta stjórnsýslunnar sem er á vegum ríkisstjórnarinnar og er sameiginleg fyrir allt landið

State

State.  A country that is under the same government, normally with one person as the head or leader, e.g. a king or a president. The word ríki is also used to mean central government, i.e. that part of the executive part of government that covers the whole country, and not the local authorities. 

PAŃSTWO

Określony obszar, znajdujący się pod wspólnymi rządami i posiadający zazwyczaj jedną głowę państwa, np. prezydenta lub króla. Słowo to jest także używane do określania administracji rządowej, jednolitej dla całego kraju.

RÍKISBORGARARÉTTUR

ef maður hefur ríkisborgararétt í einhverju landi þá er maður ríkisborgari þess lands

Citizenship

Citizenship. The fact of being a citizen of a certain country.  Icelanders are citizens of Iceland.

OBYWATELSTWO

Osoba posiadająca obywatelstwo danego kraju jest jego obywatelem.

RÍKISBORGARI

ef maður er ríkisborgari einhvers lands þá hefur maður t.d. rétt til þess að taka þátt í kosningum þar, stunda atvinnu, njóta almannatrygginga o.fl. eftir því sem lög og reglur ákveða

Citizen

Citizen. Someone who has rights, e.g. the right to vote, to work and to claim social insurance, in a particular country, either because they were born their or because they have been naturalized. 

OBYWATEL 

Osoba, która jest obywatelem danego kraju ma m.in. prawo uczestniczenia w wyborach, pracowania oraz korzystania z systemu ubezpieczeń społecznych zgodnie z lokalnymi przepisami.

RÍKISFANG

ef maður hefur ríkisfang í einhverju landi þá er maður ríkisborgari þess lands

Nationality; citizenship

Nationality; citizenship. The fact of being a national (citizen) of a particular state. 

OBYWATELSTWO

Osoba posiadająca obywatelstwo danego kraju jest jego obywatelem.

RÍKISFANGSLAUS

ef maður er ríkisfangslaus þá hefur maður ekki ríkisfang í neinu landi

Stateless

Stateless. Someone who is stateless is not a citizen of any country. 

BEZPAŃSTWOWIEC, APATRYDA

Osoba nie posiadająca obywatelstwa żadnego kraju.

RÍKISLÖGREGLUSTJÓRI

ríkislögreglustjóri hefur yfirumsjón með lögreglumálum og löggæslu í landinu

National Commissioner of Police

National Commissioner of Police. The police officer who supervises the police all over the country. 

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI

Osoba sprawująca zwierzchnictwo nad służbami policyjnymi w kraju.

RÍKISSJÓÐUR

ríkissjóður er það fé sem ríkið aflar með sköttum, tekjum af opinberri atvinnustarfsemi o.fl. og þingið og ríkisstjórnin geta ráðstafað, t.d. til þess að byggja og reka skóla, leggja vegi o.fl. eða til þess að borga skuldir ríkisins

Treasury; State Treasury

Treasury; State Treasury. The funds raised by the state through taxes, income from public enterprises, etc., and which the government can spend, e.g. on building and running schools, building roads, etc., or to pay off the national debt. 

SKARB PAŃSTWA

Pieniądze, które państwo zyskuje z podatków i innych dochodów i użytkuje np. do budowy szkół i dróg lub też spłaty długów narodowych.

RÍKISSKATTSTJÓRI

embætti ríkisskattstjóra hefur yfirumsjón með álagningu skatta í landinu og fylgist með því að fólk og fyrirtæki borgi skatta af t.d. tekjum og rekstri

National Director of Taxation

National Director of Taxation.  The office of the National Director of Taxation is in charge of assessing (deciding, imposing) taxes and making sure that people and companies pay taxes on their income and their operations. 

DYREKTOR KRAJOWEJ IZBY SKARBOWEJ

Urząd sprawujący nadzór nad nakładaniem i inkasowaniem podatków od przedsiębiorstw i osób prywatnych.

RÍKISSTJÓRN

ríkisstjórn er hópur ráðherra sem fer með stjórn ríkisins; ráðherrar koma úr stjórnmálaflokkum sem saman hafa náð meirihluta þingmanna í kosningum

Government (cabinet)

Government (cabinet). The group of ministers who exercise the government of the country. They represent the political parties that form a majority in the Althingi following a general election.

RZĄD

Grupa ministrów, zarządzająca państwem. Ministrowie są powoływani z partii, które osiągnęły większość parlamentarną w wyborach.

RÆÐISMAÐUR

ræðismaður gegnir embætti sem fulltrúi ákveðins ríkis í öðru landi, sérstaklega á stöðum þar sem ekki er sendiráð+F135

Consul

Consul.  A person who serves as a representative of a certain state in another country, especially when there is no embassy representing the state.

KONSUL

Przedstawiciel danego państwa w innym kraju. Konsulat przeważnie znajduje się w krajach, w których kraj nie posiada ambasady.

RÆÐISSKRIFSTOFA

ræðisskrifstofa er skrifstofa ræðismanns

Consulate

Consulate.  The office of a consul. 

KONSULAT

Siedziba konsula.

RÖKSTUÐNINGUR

rökstuðningur felst í því að styðja mál sitt eða niðurstöðu sína með staðreyndum eða gögnum

Reasoning (reasons, arguments)

Reasoning (reasons, arguments). The facts or materials on which a point of view or conclusion is based. 

ARGUMENTACJA

Podparcie swojego punktu widzenia lub wniosków przez fakty lub dowody.

RÖNTGENMYND

röntgenmynd er sérstök mynd sem er tekin af beinum og innri líffærum fólks með röntgengeislum; með röntgenmynd er hægt að sjá hvort fólk sé beinbrotið eða með sködduð innri líffæri

X-ray

X-ray.  An image showing bones or internal organs, made using X-rays. This makes it possible to see if people have broken bones, growths or damage to their internal organs.

ZDJĘCIE RENTGENOWSKIE

Specjalny zdjęcie kości lub narządów wewnętrznych robione za pomocą promieni roentgena. Za pomocą zdjęć rentgenowskich można zbadać czy osoba ma złamane kości lub uszkodzone narządy wewnętrzne.

RÖNTGENSKOÐUN

við röntgenskoðun er röntgenmynd tekin af beinum eða innri líffærum til þess að athuga ástand þeirra

X-ray examination

X-ray examination. A medical examination involving X-ray images to investigate the condition of a patient's bones or internal organs. 

BADANIE RENTGENOWSKIE

Zrobienie zdjęcia rentgenowskiego kości lub narządów wewnętrznych.

SAGA

saga er námsgrein í skóla þar sem nemendum er kennt um atburði, mannlíf og fólk á fyrri tímum, bæði á Íslandi (Íslandssaga) og í heiminum (mannkynssaga)

History

History. A subject, taught in schools, dealing with events, people and life in the past. It may cover a single country e.g. Iceland (Íslandssaga – Icelandic history) or developments all over the world (mannkynssaga – human history or world history).

HISTORIA

Przedmiot w szkole, na którym uczniowie uczą się o wydarzeniach, życiu codziennym i ludziach w przeszłości, zarówno na Islandii, jak i na świecie.

SAKASKRÁ

sakaskrá er skrá yfir niðurstöður dóma sem hafa fallið í opinberum málum; sakavottorð eru gefin út samkæmt sakaskrá

Penal Register

Penal Register.  A register (list) of all judgements that have been delivered in criminal cases.  The Penal Registry (which operates the Penal Register) issues statements (criminal records) based on the register.

REJESTR KARNY

Zbiór kart karnych z odnotowanymi prawomocnymi wyrokami za przestępstwa i wykroczenia. Zaświadczenia o niekaralności wydawane są na podstawie rejestru karnego.

SAKAVOTTORÐ

sakavottorð er skjal þar sem koma fram upplýsingar úr sakaskrá, t.d. um það hvort maður hafi hlotið dóm fyrir lögbrot; ef maður er með hreint sakavottorð þá er maður ekki á sakaskrá

Statement from the Penal Registry (criminal record)

Statement from the Penal Registry (criminal record). A document stating, according to the Penal Register, whether a person has been sentenced for violations of the law. If you have a clean criminal record, then your name does not appear in the register.

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

Dokument zawierający informacje z rejestru karnego o tym, czy dana osoba otrzymała wyrok za przestępstwo. Osoba, która w przeszłości nie była karana za wykroczenia, nie figuruje w rejestrze karnym.

SAMBÚÐ

þegar fólk er í sambúð þá býr það saman; ef fólk er í skráðri sambúð býr það saman eins og hjón og nýtur ákveðinna réttinda, t.d. í sambandi við skatta, þótt það sé ekki gift

Cohabitation

Cohabitation; partnership; union.  People who live together cohabitate. They may register their partnership, and then enjoy full rights as if they were married, e.g. regarding tax.

KONKUBINAT

Osoby, które żyją w konkubinacie, mieszkają razem. Osoby w zarejestrowanym konkubinacie mają pewne przywileje (np. podatkowe), mimo tego, że nie pozostają w małżeństwie.

SAMBÚÐARAÐILI

maður er sambúðaraðili þegar maður er í sambúð með einhverjum

Partner (cohabiting partner)

Partner (cohabiting partner). Someone that you live with (without being married). 

KONKUBENT, KONKUBINA

Osoba żyjąca w konkubinacie.

SAMBÚÐARFÓLK

sambúðarfólk er fólk sem er í sambúð

People who live together (cohabit)

People who live together (cohabit).

KONKUBENCI

Osoby żyjące w konkubinacie.

SAMBÝLI

sambýli er heimili þar sem tveir eða fleiri búa saman og njóta þjónustu og aðstoðar inni á heimilinu; sambýli eru t.d. fyrir fatlað fólk sem getur ekki búið eitt og þarf á sérstakri þjónustu að halda

Home; community home

Home; community home. A place where two or more people live and receive help and services. These homes are for people with disabilities who are not able to live by themselves and require special services.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Dom, w którym przynajmniej dwie osoby żyją i otrzymują opiekę i pomoc. Domy pomocy społecznej są przeznaczone np. dla osób niepełnosprawnych, które nie mogą mieszkać same i potrzebują specjalnej opieki.

SAMBÝLISKONA

sambýliskona manns er konan sem hann býr með eða er í skráðri sambúð með

Partner

Partner. A female partner in a registered union or partnership. 

KONKUBINA

Kobieta, z którą mężczyzna mieszka lub jest w zarejestrowanym konkubinacie.

SAMBÝLISMAÐUR

sambýlismaður konu er maðurinn sem hún býr með eða er í skráðri sambúð með

Partner

Partner. A male partner in a registered union or partnership.

KONKUBENT

Mężczyzna, z którym kobieta mieszka lub jest w zarejestrowanym konkubinacie.

SAMFELLDUR

ef eitthvað er samfellt þá varir það í ákveðinn tíma án hlés; t.d. felst samfelld búseta í því að maður búi á einhverjum stað í ákveðinn tíma án þess að flytja í burtu

Continuous; unbroken

Continuous; unbroken.  If something is continuous, it lasts over a particular period without a break.  For example, ‘continuous residence' (samfelld búseta) in a place means living there for a particular period of time without moving away. 

CIĄGŁY

Trwający przez pewien okres czasu bez przerwy, np. ciągły pobyt polega na tym, że osoba mieszka w pewnym miejscu przez dłuższy okres czasu bez przeprowadzania się.

SAMFÉLAG

samfélag er hópur fólks sem lifir saman, t.d. í sama bæ eða í sama landi, á sama tíma

Community (society)

Community (society).  People who live together, e.g. in the same town, the same country, or the same historical period.

SPOŁECZEŃSTWO

Grupa ludzi żyjąca razem, np. w tym samym mieście lub kraju w tym samym czasie.

SAMFÉLAGSFRÆÐI

samfélagsfræði er námsgrein í grunnskóla þar sem nemendum er kennt um umhverfi sitt og samfélagið sem þeir búa í

Social studies

Social studies. A junior school subject in which pupils learn about their community and environment. 

NAUKA O SPOŁECZEŃSTWIE

Przedmiot w szkole podstawowej, na którym uczniowie uczą się o swoim otoczeniu i o społeczeństwie, w którym żyją.

SAMHEITALYF

samheitalyf eru lyf sem innihalda sömu efni, virka á sama hátt en heita öðru nafni og eru ódýrari en upprunalegu lyfin

Generic; generic drug

Generic; generic drug. A drug (medicine) that contains the same ingredients, and has the same effect, as an original drug of another name. Generics are cheaper than the original drugs.

LEK GENERYCZNY

Leki zawierające te same składniki i działające w identyczny sposób jak oryginalne, lecz posiadające inną nazwę i niższą cenę.

SAMKOMULAG

samkomulag er óformlegur samningur sem maður gerir við einhvern

Agreement

Agreement. An informal arrangement or contract between two people or two parties. 

UGODA

Nieformalne porozumienie miedzy dwoma stronami.

SAMKVÆMT LÖGUM

ef eitthvað er gert samkvæmt lögum þá leyfa lögin að það sé gert og það er gert á þann hátt sem lögin segja fyrir um

According to law

According to law.  If something is done according to law, it means the law allows it, and it is done in the way the law requires.  

ZGODNIE Z PRAWEM

Prawnie dozwolone i zrobione w sposób określony przez prawo.

SAMKYNHNEIGÐUR

ef fólk er samkynhneigt þá velur það sér maka af sama kyni

Homosexual

Homosexual; lesbian; ‘gay'. People who are homosexual choose sexual partners of the same sex. (‘Homosexual' refers to both men and women, though is mainly used about men; ‘lesbian' is used about women.)

HOMOSEKSUALNY

Osoba wybierająca sobie partnera tej samej płci.

SAMNINGSAÐILI

ef maður er samningsaðili þá á maður aðild að ákveðnum samningi

Party to an agreement or contract

Party to an agreement or contract.  One of the people who are involved in an agreement or contract. 

SYGNATARIUSZ

Osoba lub państwo podpisujące traktat lub umowę.

SAMNINGSRÍKI

samningsríki er land sem á aðild að ákveðnum samningi

Contracting state; state party

Contracting state; state party. A state (country) that is a party to an agreement. 

PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE

Państwo, które jest członkiem jakiegoś sojuszu lub traktatu.

SAMNINGUR

samningur felst í því að einhverjir semja um eitthvað sín á milli, annaðhvort munnlega eða skriflega; fólk gerir t.d. samning við vinnuveitanda sinn um launakjör

Agreement; contract

Agreement; contract.  When two or more people decide on something, they make an agreement or contract; this may be oral (spoken) or in writing. Workers make contracts with their employers on wages and terms.

UMOWA, TRAKTAT

Uzgodnienie czegoś ustnie lub pisemnie. Ludzie podpisują np. umowy z pracodawcą odnośnie warunków pracy.

SAMRÁÐ

þegar fólk hefur samráð um eitthvað þá ákveður það í sameiningu hvað á að gera

Consultation

Consultation. When people discuss something and make a joint decision about what is to be done. 

KONSULTACJE

Osoby prowadzące konsultacje decydują wspólnie o dalszych działaniach.

SAMRÆMD PRÓF

samræmd próf eru próf í ákveðnum námsgreinum sem öll börn á ákveðnum aldri þurfa að taka; á hverju ári eru haldin samræmd próf fyrir börn í 4., 7. og 10. bekk í íslenskum grunnskólum til þess að meta þekkingu þeirra í nokkrum námsgreinum

Standard examinations

Standard examinations; coordinated examinations.  Examinations (exams) in particular subjects which all children of a certain age have to take.  They are held every year for children in the 4th, 7th and 10th grades in junior schools in Iceland to assess their knowledge and ability in these subjects.

EGZAMIN KOMPETENCJI

Ogólnokrajowy egzamin sprawdzający poziom wiedzy uczniów z kilku przedmiotów, do którego podchodzą wszyscy uczniowie z 4, 7 i 10 klasy islandzkiej szkoły podstawowej.

SAMSKÖTTUN

samsköttun felst í því að hjón eða fólk í sambúð skilar sameiginlegu skattframtali til skattayfirvalda og borgar sameiginlega skatta eftir því

Joint taxation

Joint taxation. When married or cohabiting couples fill out a joint tax return, are taxed together and pay their taxes accordingly. 

WSPÓLNE OPODATKOWANIE

Kiedy małżeństwo lub osoby pozostające w konkubinacie składają jedno zeznanie do władz podatkowych i wspólnie płacą podatki.

SAMTÖK

samtök eru félag fólks eða fyrirtækja á ákveðnu sviði eða í sambandi við tiltekið málefni; samtök standa m.a. vörð um hagsmuni meðlimanna og annast t.d. fundi og fræðslustarfsemi

Union, federation

Union, federation. An organization of people or companies active in a particular sphere, formed to defend the interests of its members and to organize meetings and educational activities.

ZWIĄZEK, ORGANIZACJA

Grupa osób lub przedsiębiorstw zajmujących się jedną dziedziną lub działających w jednym celu. Związek dba o prawa swoich członków i organizuje m.in. zebrania i szkolenia.

SAMVIST

þegar samkynhneigt fólk er í staðfestri samvist þá nýtur það sömu réttinda og gift fólk; fólk getur staðfest samvist hjá sýslumanni

Same-sex union

Same-sex union. Homosexual people who live with each other in registered same-sex unions have the same rights as married people. Unions of this type can be registered with the district commissioners.

ZALEGALIZOWANY ZWIĄZEK HOMOSEKSUALNY

Osoby w zalegalizowanym związku homoseksualnym mają te same prawa, co osoby pozostające w małżeństwie. Związek homoseksualny można zalegalizować u wojewody.

SAMVISTARMAKI

ef maður er samvistarmaki einhvers þá er maður í staðfestri samvist með honum

Partner in a same-sex union

Partner in a same-sex union

CZŁONEK ZALEGALIZOWANEGO ZWIĄZKU

Osoba pozostająca w zalegalizowanym związku homoseksualnym z drugą osobą.

SAMÞYKKI

ef maður fær samþykki fyrir einhverju þá fær maður leyfi til þess

Approval

Approval. If you are given approval for something, it means you are allowed to do it. 

ZGODA

Pozwolenie na wykonanie czegoś.

SANNGIRNISÁSTÆÐUR

sanngirnisástæður fyrir einhverju eru ástæður sem eru sanngjarnar

Considerations of fairness

Considerations of fairness. Reasons (e.g. for a decision) which agree with one's sense of what is right and fair. 

SPRAWIEDLIWY POWÓD

Kiedy coś jest rozpatrywane pod kątem sprawiedliwości.

SÁLFRÆÐINGUR

sálfræðingur hefur sérstaka háskólamenntun og réttindi til þess að starfa við að veita fólki ráðgjöf og meðferð vegna andlegra erfiðleika; sálfræðingar vinna t.d. á sjúkrahúsum við að hjálpa sjúklingum eftir áföll

Psychologist

Psychologist. A person with a special university training and a qualification to work with people, giving them advice and treatment for mental problems or behavioural difficulties. Psychologists are employed in hospitals to help patients deal with shocks and loss.

PSYCHOLOG

Osoba z wyższym wykształceniem i uprawnieniami do pomocy ludziom z problemami psychicznymi. Psycholodzy pracują m.in. w szpitalach i przy udzielaniu pierwszej pomocy ofiarom wypadków.

SEÐLABANKI

seðlabanki er banki í eigu ríkisins og stjórnar peningamálum í landinu; seðlabanki gefur t.d. út gjaldmiðil í sínu landi og heldur uppi stöðugleika í peningamálum

Central Bank

Central Bank. A bank, owned by the state, which directs monetary policy in the country. The central bank of a country issues the currency (coins and banknotes) and maintains monetary stability.

BANK CENTRALNY

Państwowy bank zarządzający finansami państwa. Bank centralny wydaje np. pieniądze w swoim kraju i dba o równowagę w sprawach finansowych.

SEKT

sekt er upphæð sem maður þarf að borga í bætur fyrir að hafa gert eitthvað rangt; maður getur t.d. þurft að borga sekt fyrir að keyra of hratt eða fyrir að skila bókum of seint á bókasafn

Fine

Fine.  A sum of money you have to pay as a punishment for doing something wrong, e.g. for exceeding the speed limit or returning books late to a library. 

MANDAT, KARA

Kwota, którą należy uiścić jako rekompensatę za wykonanie czegoś krzywdzącego. Karę można np. zapłacić za zbyt szybką jazdę samochodem lub za przetrzymanie książek z biblioteki.

SELJANDI

maður er seljandi ef maður selur eitthvað

Seller

Seller.  A person, company, etc., that sells something. 

SPRZEDAJĄCY

Strona sprzedająca coś.

SENDIHERRA

sendiherra er opinber fulltrúi lands síns í öðru ríki og er yfirmaður í sendiráði þess; sendiherra sér t.d. um að gæta hagsmuna fólks frá sínu landi og veita því nauðsynlegar upplýsingar

Ambassador

Ambassador. An official representative of one country in another; the head of an embassy. Ambassadors look after the interests of their own nationals and provide them with information they need.

AMBASADOR

Przedstawiciel swojego kraju za granicą i kierownik ambasady. Ambasador zajmuje się m.in. obroną interesów obywateli swojego kraju i udzielaniem potrzebnych informacji. 

SENDIRÁÐ

sendiráð er skrifstofa sendiherra

Embassy

Embassy. The office of an ambassador. 

AMBASADA

Siedziba ambasadora.

SENDISKRIFSTOFA

sendiskrifstofa er skrifstofa á vegum ríkisins í öðru landi, t.d. sendiráð eða skrifstofa fyrir nefndir sem starfa í öðrum löndum

Representation abroad

Representation abroad. An office run by one state in another country, e.g. an embassy or an office for committees or delegations working abroad on behalf of the state.

PRZEDSTAWICIELSTWO

Biuro państwa w innym kraju, np. ambasada lub biuro komisji pracującej w innym kraju.

SÉREIGNASJÓÐUR

séreignasjóður er tegund lífeyrissjóðs þar sem maður safnar ákveðinni peningaupphæð í stað þess að safna lífeyrisréttindum; því fær maður aðeins þann pening greiddan út sem maður hefur lagt inn þegar maður hættir að vinna

Private pension fund

Private pension fund. A type of pension fund in which members accumulate a specific sum of money instead of pension rights or points. Thus, when they stop working, the pensions they receive consist only of the money they have paid in, with interest. 

OSOBISTY FUNDUSZ EMERYTALNY

Rodzaj funduszu emerytalnego, na który są zbierane pieniądze, a nie przywileje emerytalne, więc po zakończeniu pracy zawodowej otrzymuje się jedynie zaoszczędzone pieniądze.

SÉRFRÆÐILÆKNIR

sérfræðilæknir er læknir sem hefur sérhæft sig á ákveðnu sviði lækninga; dæmi um sérfræðilækna eru kvensjúkdómalæknar, skurðlæknar, og hjartalæknar

Specialist; medical specialist

Specialist; medical specialist. A doctor who has specialised in a particular branch of medicine, e.g. gynaecology, surgery or heart disease.

LEKARZ SPECJALISTA

Lekarz wyspecjalizowany w pewnej dziedzinie medycyny, np. ginekolog, chirurg lub kardiolog.

SÉRFRÆÐINGUR

sérfræðingur er læknir sem hefur sérhæft sig á ákveðnu sviði lækninga, t.d. hjartalæknir eða skurðlæknir; sérfræðingur getur líka verið einhver sem hefur sérhæft sig á öðrum sviðum, t.d. fjármálum

Specialist

Specialist.  1) A physician (doctor) who has specialised in a particular branch of medicine, e.g. heart diseases or surgery. 2) Someone with a detailed knowledge of some other subject, e.g. finance.

SPECJALISTA

Lekarz wyspecjalizowany w pewnej dziedzinie medycyny, np. kardiolog lub chirurg. Specjalistą może też być osoba która wyspecjalizowała się w innej dziedzinie, np. finansach.

SÉRFRÆÐIÞJÓNUSTA

sérfræðiþjónusta er læknisþjónusta sem sérfræðilæknir veitir

Specialist services

Specialist services. Medical services given by a specialist. 

USŁUGI SPECJALISTYCZNE

Usługi medyczne oferowane przez lekarza specjalistę.

SÉRKENNSLA

sérkennsla er sérstakur stuðningur sem börn í grunnskóla fá við námið, t.d. af því að þau eiga erfitt með nám á einhverju sviði eða vegna fötlunar

Special teaching

Special teaching.  Teaching provided for children in junior school who have special requirements, e.g. because of learning difficulties in a particular subject, or because of disabilities.

ZAJĘCIA POMOCNICZE

Wsparcie w nauce, które otrzymują uczniowie szkół podstawowych, np. z powodu problemów z pewną dziedziną nauki lub niepełnosprawności. 

SÉRSKÓLI

sérskóli er skóli fyrir fötluð börn sem geta ekki verið í venjulegum grunnskóla; sérskóli getur líka verið skóli sem kennir greinar á ákveðnu sviði, t.d. dans

Special school

Special school. 1) A school for children who are disabled and cannot attend an ordinary school.  2) A school that teaches one particular subject, e.g. dancing.

SZKOŁA SPECJALNA

Szkoła dla dzieci niepełnosprawnych, które nie mogą uczęszczać do normalnej szkoły podstawowej. Szkoła specjalna może też być szkołą, która uczy tylko określonej dziedziny, np. tańca.

SÍMENNTUN

símenntun felst í því að fólk bætir reglulega við sig þekkingu á sínu sviði með því að stunda nám samhliða vinnu, t.d. á námskeiðum

Continuing education

Continuing education.  When people regularly add to their knowledge and skills by learning more, e.g. by attending courses together with their work.

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Zdobywanie wiedzy w swojej dziedzinie poprzez pobieranie nauki równolegle z pracą, np. na kursach dokształcających.

SJÁLFRÆÐI

ef maður hefur sjálfræði þá ræður maður sínum högum sjálfur, má kjósa í kosningum, giftast og er ekki lengur undir forsjá foreldra sinna; fólk fær sjálfræði á Íslandi við 18 ára aldur

Legal competence; majority

Legal competence; majority. The ability in law to manage you own affairs, including the right to vote, to marry and to decide where you live.  In Iceland, people gain majority at the age of 18, and are then no longer under their parents' guardianship.

PEŁNOLETNOŚĆ

Osoba pełnoletnia sama decyduje o swoich czynach, ma prawo do głosowania wyborach, zawierania związku małżeńskiego i nie pozostaje już pod opieką prawną swoich rodziców. Na Islandii ludzie osiągają pełnoletniość po ukończeniu 18 lat.

SJÁLFSKULDARÁBYRGÐ

sjálfskuldarábyrgð er ótakmörkuð yfirlýsing einstaklings um að standa skil á fjárhagslegum skuldbindingum, lánum o.s.frv., annars einstaklings en hans sjálfs.

Personal guarantee; personal liability. 

Personal guarantee; personal liability. A declaration by an individual saying that he or she guarantees to honour (pay back) financial obligations (loans) that someone else has undertaken to pay if they are unable to do so. 

SJÚKDÓMUR

ef maður fær sjúkdóm verður maður veikur í einhvern tíma; sjúkdómar geta verið líkamlegir eða geðrænir og sumir sjúkdómar geta borist á milli fólks

Disease

Disease. Something which makes you ill for a period of time. Diseases may be mental or physical; some are infectious, i.e. they are carried and spread from one person to another.

CHOROBA

Osoba, która ma jakąś chorobę nie jest zdrowa psychicznie lub fizycznie. Niektóre choroby są zakaźne i mogą się przenosić między ludźmi.

SJÚKLINGUR

ef maður er sjúklingur hefur maður veikst eða slasast og hefur enn ekki fengið fullan bata; þeir sem liggja á sjúkrahúsi eru sjúklingar

Patient

Patient. Someone who is ill, or has been injured, and has not yet recovered; someone who is in hospital for treatment.

CHORY, PACJENT

Osoba, która zachorowała lub uległa wypadkowi i nie powróciła jeszcze do zdrowia. Także osoby przebywające w szpitalu nazywane są pacjentami.

SJÚKRABÍLL

sjúkrabíll er sérstaklega útbúinn bíll sem er notaður til að flytja veikt og slasað fólk á milli staða

Ambulance

Ambulance. A vehicle with special equipment, used to transport ill or injured people. 

KARETKA POGOTOWIA

Specjalnie wyposażony pojazd służący do przewozu osób chorych lub osób, które uległy wypadkowi.

SJÚKRADAGPENINGAR

sjúkradagpeningar eru greiðsla úr tryggingum eða frá stéttarfélagi sem maður getur átt rétt á ef maður veikist og missir þau laun sem maður hafði fyrir veikindin

Per diem sick pay; daily illness allowance

Per diem sick pay; daily illness allowance. Payments that someone may be entitled to receive from an insurance scheme or from a trade union when they are ill and no longer receive the wages they had before they became ill. 

ZASIŁEK CHOROBOWY

Świadczenia pieniężne z ubezpieczeń lub związku zawodowego, do których osoba ma prawo, jeśli zachoruje i straci wynagrodzenie, które otrzymywała przed okresem choroby.

SJÚKRAFLUTNINGUR

sjúkraflutningar eru allir flutningar með veikt og slasað fólk, t.d. með sjúkraflugi eða sjúkrabílum

Transport of patients

Transport of patients. All types of transport of ill or injured people, e.g. by air or by ambulance.

TRANSPORT CHORYCH

Transport osób chorych albo poszkodowanych w wypadkach, np. karetką albo samolotem ratowniczym.

SJÚKRAHJÁLP

sjúkrahjálp er ein tegund bóta sem maður getur átt rétt á úr almannatryggingum ef maður lendir í slysi og þarf læknisþjónustu eftir það; sjúkrahjálp greiðir kostnað við meðferð að fullu eða að hluta til eftir því í hverju hún felst

Medical assistance benefit

Medical assistance benefit. A type of benefit (payment) that you may be entitled to receive from the social insurance system if you need medical attention following an accident. The cost of treatment may be covered entirely or in part.

ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE DLA OFIAR WYPADKU

Rodzaj zasiłku, który można otrzymać z ubezpieczeń społecznych w razie potrzeby pomocy lekarskiej po wypadku. Zasiłek opłaca w pełni lub częściowo (w zależności od potrzeb) koszt leczenia.

SJÚKRAHÚS

sjúkrahús er stofnun sem fólk dvelur á eftir að læknisskoðun leiðir í ljós að það þarf á meðferð og umönnun að halda; á sjúkrahúsum starfa læknar, hjúkrunarfræðingar og annað heilbrigðisstarfsfólk

Hospital

Hospital.  An institution where people stay if they have to undergo medical treatment and receive medical care. It employs doctors, nurses and other health-care workers. 

SZPITAL

Instytucja, w której są hospitalizowane osoby wymagające opieki lekarskiej. W szpitalach są zatrudnieni lekarze, pielęgniarze oraz inni pracownicy służby zdrowia.

SJÚKRAHÚSVIST

það er sjúkrahúsvist þegar fólk dvelur á sjúkrahúsi og fær læknismeðferð og umönnun

Stay in hospital

Stay in hospital. The time someone spends in hospital as a patient receiving medical treatment and care. 

HOSPITALIZACJA

Pobyt w szpitalu pod opieką lekarską oraz pielęgniarską.

SJÚKRALIÐI

sjúkraliði hefur sérstaka menntun og réttindi til að vinna við umönnun sjúklinga á heilbrigðisstofnunum

Practical nurse

Practical nurse. Someone with special training and qualifications to work looking after sick people in a health-care institution. 

POMOC PIELĘGNIARSKA

Osoba, która posiada wykształcenie i uprawnienia do pracy z pacjentami w instytucjach medycznych.  

SJÚKRASAMLAG

sjúkrasamlag er sjóður sem fólk greiðir reglulega í til að tryggja sig gegn sjúkrakostnaði og ef það veikist eða slasast á það rétt á að fá hluta lækniskostnaðar greiddan úr sjúkrasamlaginu; á Íslandi eru ekki sjúkrasamlög heldur taka almannatryggingar þá

Medical aid fund (health insurance fund)

Medical aid fund (health insurance fund). A fund which people pay into on a regular basis to insure themselves for medical expenses if they fall ill or are injured; they then have the right to claim part of the expenses from the fund. There are no such funds in Iceland; instead, the social insurance system pays most of the costs of medical treatment when people fall ill or are injured, according to certain rules.

FUNDUSZ ZDROWOTNY

Fundusz, na który są regularnie wpłacane pieniądze w celu ubezpieczenia się od ewentualnych kosztów opieki lekarskiej. Jeśli osoba zachoruje ma prawo odzyskania części kosztów od funduszu. Na Islandii nie istnieje osobny fundusz zdrowotny, lecz ubezpieczenia społeczne uczestniczą w opłacaniu opieki zdrowotnej według określonych zasad. 

SJÚKRASJÓÐUR

þeir sem veikjast og geta ekki unnið í einhvern tíma geta átt rétt á greiðslu úr sjúkrasjóði ef þeir hafa reglulega greitt gjald til stéttarfélags

Sick-pay fund

Sick-pay fund.  People who fall ill and are not able to work for a time may be entitled to receive pay fro ma sick-pay fund if they have paid regular dues to a trade union. 

ZDROWOTNY FUNDUSZ PRACOWNICZY

Osoby, które nagle zachorują i nie mogą pracować przez dłuższy okres czasu mogą otrzymać rekompensatę ze zdrowotnego funduszu pracowniczego, jeśli regularnie płaciły składkę na związek zawodowy.

SJÚKRATRYGGING

sjúkratrygging er sérstök trygging sem greiðir t.d. fyrir sjúkrahúsvist, lækniskostnað og lyf eftir ákveðnum reglum þegar fólk veikist; á Íslandi er sjúkratrygging hluti af almannatryggingum en fólk getur líka keypt sjúkratryggingu hjá tryggingafélagi, t.

Health insurance (medical aid)

Health insurance (medical aid). Insurance that covers stays in hospital, medical expenses and drugs according to certain rules. In Iceland, it is included in the social insurance system, but health insurance (medical aid cover) can also be purchased from insurance companies, e.g. to cover journeys abroad. 

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Specjalny rodzaj ubezpieczenia, który opłaca np. pobyt w szpitalu, opiekę lekarską i leki w przypadku choroby i według określonych zasad. Na Islandii ubezpieczenie jest częścią ubezpieczeń społecznych, lecz istnieje także możliwość kupna ubezpieczenia medycznego u firmy ubezpieczeniowej, np. z powodu podróży zagranicznej.

SJÚKRAÞJÁLFARI

sjúkraþjálfari hefur sérstaka menntun og réttindi til þess að starfa við sjúkraþjálfun

Physiotherapist

Physiotherapist.  A person with special training and qualifications to give physiotherapy. 

REHABILITANT

Osoba posiadająca wykształcenie i uprawnienia do zajmowania się rehabilitacją pacjentów.

SJÚKRAÞJÁLFUN

sjúkraþjálfun er meðferð sem miðar t.d. að því að auka hreyfigetu fólks og lina verki í liðum ef líkamanum hefur verið beitt á rangan hátt við vinnu eða eftir veikindi eða slys; sjúkraþjálfun er stundum hluti af endurhæfingu sjúklinga

Physiotherapy

Physiotherapy.  Treatment designed to increase people's ability to move and use their muscles and to reduce pain in their joints resulting from incorrect use of their bodies at work or following illnesses or injuries.  It sometimes forms part of a rehabilitation programme.

REHABILITACJA RUCHOWA

Terapia mająca na celu np. poprawę zdolności ruchowej i złagodzenie bóli w kończynach, spowodowanych złą postawą przy pracy lub wypadkiem czy chorobą. 

SKAÐABÆTUR

skaðabætur eru bætur sem fólk getur fengið ef það hefur orðið fyrir ákveðnu tjóni, t.d. frá þeim sem olli tjóninu

Compensation (damages)

Compensation (damages). Payment that people may be entitled to when they have suffered injury, loss or damage to property, e.g. from the person or company that was responsible for causing the injury or damage.

ODSZKODOWANIE

Pieniądze, które można otrzymać za poniesione straty, np. od osoby, która te straty spowodowała.

SKATTAYFIRVÖLD

skattayfirvöld sjá um álagningu skatta og fylgjast með að fólk og fyrirtæki borgi skatta af t.d. tekjum og rekstri; skattayfirvöld eru t.d. ríkisskattstjóri og skattstjórar

Tax authorities

Tax authorities. The officials (including the National Director of Taxation and the regional Directors of Taxation) who are in charge of assessing (deciding) taxes and making sure that people and companies pay their taxes.

WŁADZE PODATKOWE

Władze podatkowe zajmują się nakładaniem podatków i kontrolowaniem czy osoby prywatne i przedsiębiorstwa płacą podatki, np. od dochodów i działalności. Władze podatkowe to np. dyrektorzy izb skarbowych.

SKATTFRAMTAL

skattframtal er sérstakt eyðublað sem maður þarf að skila til skattayfirvalda einu sinni á ári með upplýsingum um allar tekjur manns, rekstur og annað sem er skattskylt

Tax return

Tax return.  A special form that you have to submit to the authorities once a year with details of all your income (pay and other earnings), business operations and other matters that are subject to tax.

ZEZNANIE PODATKOWE

Specjalny formularz z informacjami o wszystkich dochodach i prowadzonej działalności gospodarczej, który należy dorocznie składać w urzędzie podatkowym. 

SKATTKORT

skattkort er sérstakt skjal sem skattayfirvöld gefa út til þess að fólk fái persónuafslátt af tekjuskatti; maður sækir skattkort til skattstjóra og afhendir launagreiðanda

Tax card

Tax card. A special document issued by the tax authorities so you can claim you personal allowance back on your taxes. You apply to the Director of Taxation for the card, and give it to your employer.

KARTA PODATKOWA

Specjalny druk, wydawany przez władze skarbowe, upoważniający do upustu podatkowego od podatku dochodowego. Kartę podatkową można odebrać w urzędzie podatkowym oraz należy ją dostarczyć pracodawcy. 

SKATTSKYLDUR

þegar eitthvað er skattskylt, t.d. tekjur, þá verður maður að borga skatt af því

Subject to tax; taxable

Subject to tax; taxable. If something is taxable, it means you have to pay a tax on it.

OBOWIĄZEK PODATKOWY

Jeśli coś jest objęte obowiązkiem podatkowym, to trzeba płacić od tego podatek.

SKATTSKÝRSLA

skattskýrsla er það sama og skattframtal

Tax return

Tax return. (Same as SKATTFRAMTAL.) 

ROZLICZENIE PODATKOWE

To samo co zeznanie podatkowe.

SKATTSTJÓRI

skattstjóri hefur yfirumsjón með álagningu skatta í hverju umdæmi; yfirmaður skattstjóra er ríkisskattstjóri

Director of Taxation

Director of Taxation.  The official in charge of assessing taxes in each administrative area. The National Director of Taxation is in charge of these matters in the country as a whole.

NACZELNIK URZĘDU PODATKOWEGO

Osoba odpowiedzialna za naliczanie podatku w swoim okręgu. Przełożonym naczelnika jest Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej (ríkisskattstjóri).

SKATTSTOFA

ein skattstofa er í hverju umdæmi sem sér t.d. um að gefa út skattkort og að fara yfir skatta fólks og fyrirtækja í umdæminu; skattstjóri er yfirmaður hverrar skattstofu

Tax office

Tax office. There is a tax office in each administrative area, which issues tax cards and examines individual and company taxes in the area. It is under the Director of Taxation for the area.

URZĄD PODATKOWY

W każdym okręgu mieści się urząd podatkowy, który zajmuje sie wydawaniem kart podatkowych oraz kontrolowaniem podatników indywidualnych oraz zakładów i przedsiębiorstw na danym terenie. Każdy urząd podatkowy ma swojego naczelnika.

SKATTSVIK

skattsvik eru lögbrot sem felast í því að fólk eða fyrirtæki borgar ekki þá skatta sem það á að borga samkvæmt lögum

Tax evasion

Tax evasion. A criminal offence when people or companies do not pay the tax they are supposed to pay according to law. 

PRZESTĘPSTWO PODATKOWE

Wykroczenie, polegające na nieodprowadzaniu podatku do urzędu podatkowego.przez przedsiębiorstwo lub osobę prywatną. 

SKATTUR

skattur er ákveðin prósenta af t.d. tekjum og rekstri sem maður þarf að borga til yfirvalda; dæmi um skatt eru tekjuskattur og virðisaukaskattur

Tax

Tax. A certain proportion (percentage) of earnings (income) or turnover that an individual or business must pay to the government. Examples: income tax, value-added tax (VAT).

PODATEK

Określony przez rząd procent np. od zarobków i działalności gospodarczej, który należy płacić do skarbu państwa. Rodzaje podatku to np. podatek dochodowy lub VAT.

SKERÐING

skerðing á einhverju felst í því að það er minnkað eða takmarkað; ef það verður t.d. skerðing á tekjum manns þá lækka tekjurnar; ef fólk verður fyrir líkamlegri eða andlegri skerðingu þá minnkar hæfni þess og geta til að gera ákveðna hluti

Reduction

Reduction. When something is made smaller or cut, e.g. wages, or physical or mental ability.

OKROJENIE, OBNIŻENIE

Zmniejszenie czegoś, np. pensji. Jeśli sprawność fizyczna lub psychiczna się obniża, to oznacza, że osoba traci zdolność wykonywania pewnych czynności.

SKILRÍKI

skilríki eru skjal, yfirleitt með mynd, sem yfirvöld eða fyrirtæki gefa út handa einstaklingum og sanna hver maður er; skilríki geta t.d. verið vegabréf, ökuskírteini eða greiðslukort með mynd

Identification; ID

Identification; ID. A document or card, usually including a photograph, issued to individuals by the authorities for them to use so as to prove who they are. Examples are: passports, driving licences or bank cards. 

DOWÓD TOŻSAMOŚCI

Dokument, przeważnie ze zdjęciem, wydawany przez przedsiębiorstwo lub władze i potwierdzający tożsamość danej osoby. Dowodem tożsamości może być paszport, prawo jazdy lub karta płatnicza ze zdjęciem.

SKILYRÐI

ef sett eru skilyrði fyrir einhverju, t.d. að maður fái bætur eða styrki, þá verður maður að uppfylla ákveðnar kröfur til þess að fá það

Condition, requirement

Condition, requirement. Something essential, a prerequisite. For example, to be entitled to receive benefit payments or grants, you have to meet certain conditions.

WYTYCZNE, WYMOGI

Warunki, które należy spełnić ubiegając się o zasiłek lub dotację. 

SKÍRTEINI

skírteini er vottorð sem maður fær frá t.d. yfirvöldum eða stofnunum til þess að sýna að maður hafi ákveðin réttindi eða sé sá sem maður er; dæmi um skírteini eru ökuskírteini, prófskírteini og bókasafnsskírteini

 Certificate :  A card proving membership or identity 

1) Certificate. An official statement showing that someone has a certain right or qualification, e.g. an examination certificate (e.g. prófskírteini, examination certificate). 2) A card proving membership or identity (e.g. bókasafnsskírteini, library card). 

LEGITYMACJA

Dokument wydany przez państwo lub instytucję, potwierdzajacy tożsamość lub posiadane prawa, np. prawo jazdy, legitymacja szkolna, karta biblioteczna. 

SKJAL

skjal er skrifleg skýrsla, samningur, bréf eða annars konar pappír

Document

Document.  A text on paper, e.g. a contract, declaration, letter, etc.

DOKUMENT, AKT

Pisemny dokument urzędowy.

SKJALAÞÝÐANDI

löggiltur skjalaþýðandi er maður eða kona sem hefur tekið sérstakt próf í tungumáli og þannig fengið leyfi til að þýða lagatexta og opinber skjöl af því tungumáli

Authorised translator

Authorised translator. Someone who has taken a special translation examination and been officially authorised to translate legal texts and official documents into or from a certain language.

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY

Osoba, która zdała specjalny egzamin z języka i otrzymała uprawnienia na tłumaczenie dokumentów prawnych i oficjalnych akt z danego języka.

SKÓLAÁR

skólaár er sá hluti ársins sem skólar eru starfandi, yfirleitt frá ágúst fram í júní

School year; academic year

School year; academic year. The part of the year when schools function, normally from August until June.

ROK SZKOLNY

Część roku, w czasie której odbywają się zajęcia szkolne, zazwyczaj od sierpnia do czerwca.

SKÓLAGANGA

skólaganga er sá tími lífsins sem fólk er í skóla

Schooling

Schooling. The time in a person's life when he or she attended school and received formal education. 

UCZĘSZCZANIE DO SZKOŁY

Okres życia, w czasie którego człowiek uczęszcza na zajęcia szkolne.

SKÓLAGJÖLD

nemendur í einkaskólum þurfa að borga skólagjöld til þess að fá að stunda nám við þá

School fees

School fees. Pupils in private schools have to pay money (fees) to go there. 

CZESNE

Uczniowie szkół prywatnych muszą płacić czesne, żeby móc tam pobierać naukę.

SKÓLAHJÚKRUNARFRÆÐINGUR

skólahjúkrunarfræðingur er hjúkrunarfræðingur sem starfar í grunnskólum og sumum framhaldsskólum og veitir nemendum fræðslu og annast heilsugæslu, t.d. reglulegt eftirlit með vexti og þroska barnanna

School nurse

School nurse. A nurse who works in a junior school (or in certain senior schools), teaching the pupils about health matters and making checks, e.g. of the children's growth and development. 

PIELĘGNIARZ / PIELĘGNIARKA SZKOLNA

Pielęgniarz lub pielęgniarka zatrudniona w szkołach podstawowych i w niektórych szkołach średnich, zajmująca się profilaktyką i opieką zdrowotną, np. okresowe badania rozwoju dzieci.

SKÓLAKERFI

skólakerfi er heildarskipulag alls náms og allra skóla í landinu

School system

School system. The overall structure of teaching and schools, universities, colleges, etc. in Iceland. 

SYSTEM SZKOLNY

Ogólna organizacja całej edukacji i wszystkich szkół w kraju.

SKÓLASKRIFSTOFA

skólaskrifstofa er miðstöð sem sér um ýmsa þjónustu við grunnskóla og leikskóla á ákveðnu svæði

School administrative centre

School administrative centre.  A central office providing certain services to the junior schools and kindergartens in its area. 

KURATORIUM OŚWIATY

Centrum zajmujące się różnymi usługami dla szkół podstawowych i przedszkoli w danym rejonie.

SKÓLASKYLDA

skólaskylda felst í því að öll börn verða að vera ákveðinn fjölda ára í skóla, t.d. er 10 ára skólaskylda á Íslandi; það er skylda stjórnvalda að sjá öllum börnum fyrir aðgangi að grunnskóla á þessu tímabili og það er skylda foreldra að senda börnin sín í

Obligation to attend school; schooling requirement

Obligation to attend school; schooling requirement. Children are required by law to be in school for 10 years in Iceland.  The authorities have an obligation to ensure access to the compulsory level of schooling (junior school, from the age of 6 to 16), and parents are obliged to send their children to school. 

OBOWIĄZEK SZKOLNY

Wszystkie dzieci muszą uczęszczać przez ustaloną liczbę lat do szkoły, np. na Islandii jest to okres 10 lat. Obowiązkiem państwa jest zapewnić wszystkim dzieciom dostęp do szkoły podstawowej w tym okresie, a obowiązkiem rodziców przestrzegać, żeby ich dzieci uczęszczały do szkoły.

SKÓLASKYLDUALDUR

börn á Íslandi eru á skólaskyldualdri frá 6 ára til 16 ára

School age

School age. From the age of 6 to the age of 16. 

WIEK SZKOLNY

Na Islandii wiek obowiązku szkolnego to 6 do 16 rok życia.

SKÓLASTJÓRI

skólastjóri er yfirmaður skóla og stjórnar starfsemi hans, starfsmönnum og nemendum

School principal 

School principal (headmaster/headmistress). The person who is in charge of a school and directs its operations and has authority over the other staff and the pupils.

DYREKTOR SZKOŁY

Kierownik szkoły, zarządzający jej działalnością, pracownikami i uczniami.

SKÓLATANNLÆKNIR

skólatannlæknir er tannlæknir sem starfar í grunnskólum

School dentist

School dentist.  A dentist who works in the junior schools. 

DENTYSTA SZKOLNY

Dentysta pracujący na terenie szkoły.

SKÓLI

skóli er menntastofnun þar sem börn eða fullorðnir stunda reglulegt nám

School

School. An educational institution where people pursue regular studies. 

SZKOŁA

Placówka edukacyjna, do której regularnie uczęszczają dzieci lub dorośli. 

SKRÁ

skrá er listi yfir eitthvað, yfirleitt í stafrófsröð; símaskrá er t.d. listi með nöfnum fólks sem hefur síma og símanúmer þess

Register; list; records

Register; list; records. An ordered collection of names, etc., usually in alphabetical order. The telephone directory (símaskrá) for example is a list of telephone subscribers and their numbers.

REJESTR, LISTA, SPIS

Wyciąg zawierający spis czegoś, zazwyczaj w kolejności alfabetycznej. Książka telefoniczna jest np. spisem z imionami, nazwiskami i numerami telefonów. 

SKRÁNING

skráning miðar að því að skrifa niður ákveðnar upplýsingar og búa til skrá yfir fólk, hluti eða annað; t.d. felst skráningá námskeið í því að skrifa niður nöfn þátttakenda

Registration; enrolment

Registration; enrolment.  Writing down or recording information and making a register of people, things, etc. Enrolment is the registration of people who intend to take part in a course or study in a school or university.  

REJESTRACJA

Zapisywanie informacji i tworzenie listy osób lub rzeczy, np. rejestracja na kurs polega na zapisaniu danych uczestników.

SKRIFLEGUR

ef eitthvað er skriflegt, t.d. samningur, þá er það skrifað á blað og undirritað til staðfestingar

In writing; written

In writing; written.  Recorded on paper, usually with the date and signature, in confirmation of something.

PISEMNY

Zapisane na papierze i podpisane dla potwierdzenia, np. umowa.

SKULD

skuld er peningaupphæð sem maður hefur fengið lánaða eða þarf að greiða, t.d. í skatt, og á eftir að borga; maður borgar skuldina annaðhvort í einu lagi eða með afborgunum

Debt

Debt.  An amount of money that you have to pay, e.g. in taxes, or as a loan that you must pay back. Debts are paid either all at once or in instalments.

DŁUG

Kwota pieniężna, która została pożyczona lub kwota, którą należy zapłacić (np. jako podatek) i nie została jeszcze zapłacona. Dług można spłacić jednorazowo lub w ratach.

SKULDABRÉF

skuldabréf er skrifleg yfirlýsing um að maður hafi tekið lán fyrir ákveðna upphæð og að maður lofi að greiða það aftur fyrir tiltekinn tíma með ákveðnum vöxtum og með þeim skilmálum sem eru settir fram í skuldabréfinu

Bond

Bond.  A written declaration that someone has borrowed a certain sum of money and undertakes to pay it back by a certain date with interest at a certain rate and with other conditions that are stated on the bond. 

OBLIGACJA

Pisemne oświadczenie, że zaciągnęło się pożyczkę na konkretną sumę, i że zobowiązuje się do jej spłaty w podanym terminie z odpowiednimi odsetkami i zgodnie z zobowiązaniami wyszczególnionymi w obligacji.

SKULDBINDING

skuldbinding felst í því að maður verður að gera eitthvað af því að maður hefur lofað að gera það eða skuldbundið sig til þess

Undertaking; commitment; obligation

Undertaking; commitment; obligation. Being bound to do something because you have undertaken (promised) to do it. 

ZOBOWIĄZANIE

Coś, co trzeba zrobić, bo się to obiecało.

SKYLDA

ef það er skylda að gera eitthvað þá verður maður að gera það, t.d. af því að það er í lögum

Duty; obligation

Duty; obligation.  Something that you must do, e.g. because you are required to do it by law.

OBOWIĄZEK

Jeśli coś jest obowiązkowe to trzeba to zrobić, np. dlatego, że jest określone w ustawie.

SKYLDLEIKI

skyldleiki fólks segir til um hvernig það er skylt, t.d. hvort það er systkini eða systkinabörn

Relationship

Relationship. The details of how people are related to each other, e.g. whether they are brothers, sisters, cousins, etc.

POKREWIEŃSTWO

Pokrewieństwo określa, w jaki sposób ludzie są spokrewnieni, np. czy są rodzeństwem lub kuzynowstwem.

SKYLDUAÐILD

skylduaðild felur í sér að allir sem um ræðir verða að eiga aðild, t.d. að félagi sem starfar á ákveðnu sviði

Obligatory membership

Obligatory membership. A system in which everyone in a particular group must be members of something, e.g. a trade union or society that is active in a particular field. 

OBOWIĄZKOWE CZŁONKOSTWO

Polega na tym, że wszyscy zainteresowani muszą być członkami np. towarzystwa, które działa w pewnym sektorze.

SKYLDUNÁM

skyldunám er það nám sem öll börn á skólaskyldualdri verða að stunda

Compulsory education (schooling)

Compulsory education (schooling). The schooling that all children of school age have to go through. 

OBOWIĄZKOWA NAUKA

Nauka, którą muszą obowiązkowo pobierać wszystkie dzieci w wieku szkolnym.

SKYLDUNÁMSGREIN

skyldunámsgrein er námsgrein sem allir skólar verða að kenna nemendum sínum

Compulsory subject

Compulsory subject. A subject that all pupils have to learn in all schools. 

PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY

Przedmiot szkolny, który musi być nauczany we wszystkich szkołach.

SKÝRSLUTAKA

skýrslutaka felst í því að fá upplýsingar um atburð hjá einhverjum sem átti aðild að honum eða var viðstaddur og skrifa skýrslu um málið

Taking of a statement (testimony)

Taking of a statement (testimony). Obtaining information about an event from someone who was involved, or present as a witness, and writing down their account of it. 

SPORZĄDZENIE RAPORTU

Zasiągnięcie informacji o wydarzeniu od uczestniczących lub świadków i spisanie na tej podstawie raportu.

SLYS

ef maður lendir í slysi þá verður maður fyrir óhappi eða lendir í atviki sem getur valdið miklum meiðslum eða jafnvel dauða

Accident

1) Accident. An event (e.g. a fall, an explosion, a car crash), usually resulting in damage or injury.  2) Injury or death resulting from an accident. 

WYPADEK

Nieszczęście, które spowodowało duże obrażenia lub nawet śmierć.

SLYSABÆTUR

slysabætur eru sérstakar bætur sem fólk getur átt rétt á úr almannatryggingum eða tryggingarfélagi ef það slasast

Injury benefit

Injury benefit. Compensation for injuries; payments that people may be entitled to receive from the social insurance system or an insurance company if they are injured. 

ODSZKODOWANIE DLA OFIAR WYPADKU

Świadczenia, które można uzyskać z ubezpieczeń społecznych lub z firmy ubezpieczeniowej w przypadku ulegnięcia wypadkowi.

SLYSADAGPENINGAR

slysadagpeningar eru greiðsla úr almannatryggingum eða stéttarfélagi sem maður getur átt rétt á ef maður slasast og missir þau laun sem maður hafði fyrir slysið

Per diem injury benefit

Per diem injury benefit. Payments from the social insurance system or from a trade union that people may be entitled to receive if they lose the wages they used to earn before the accident. 

ZASIŁEK DLA OFIAR WYPADKU

Świadczenia pieniężne z ubezpieczeń lub związku zawodowego, do których osoba ma prawo, jeśli ulegnie wypadkowi i straci wynagrodzenie, które otrzymywała przed okresem choroby.

SLYSATRYGGÐUR

maður er slysatryggður ef maður er með slysatryggingu

Insured against accidents

Insured against accidents. Covered by accident insurance. 

UBEZPIECZONY OD WYPADKU

Osoba, która posiada ubezpieczenie od wypadku.

SLYSATRYGGING

slysatrygging er sérstök trygging sem greiðir t.d. fyrir sjúkrahúsvist, lækniskostnað og lyf eftir ákveðnum reglum ef fólk slasast; á Íslandi er slysatrygging hluti af almannatryggingum en fólk getur líka keypt slysatryggingu hjá tryggingafélagi, t.d. veg

Accident insurance

Accident insurance. Special insurance covering, e.g., hospital expenses and the cost of medical attention and drugs, according to certain rules, when people are injured. In Iceland, it is included in the social insurance system, but people can also purchase accident insurance from insurance companies, e.g. to cover journeys abroad or to insure the employees of a company while they are at work.

UBEZPIECZENIE OD WYPADKU

Specjalny rodzaj ubezpieczenia, opłacający np. pobyt w szpitalu, opiekę lekarską i leki w razie wypadku. Na Islandii ubezpieczenie od wypadku jest częścią ubezpieczeń społecznych, lecz można także wykupić ubezpieczenie od wypadku w firmie ubezpieczeniowej, np. z powodu wyjazdu zagranicznego albo dla ubezpieczenia pracowników w czasie pracy.

SLÖKKVILIÐ

slökkvilið er hópur fólks sem er sérþjálfað til þess að slökkva eld og bjarga fólki og eignum úr eldsvoða; slökkvilið starfar í hverju umdæmi og sér um eldvarnir og að slökkva eld, t.d. í byggingum eða gróðri

Fire brigade

Fire brigade. A group of people who have been specially trained to put out fires and save people and property from injury and damage by fire. Each district has its fire brigade which is in charge of supervising fire-prevention measures and putting out fires, both in built-up areas and in woodland or grassland. 

STRAŻ POŻARNA

Grupa osób wyszkolona do gaszenia pożarów i ratowania z nich ludzi oraz dobytku. Straż pożarna ma swój oddział w każdym okręgu i zajmuje się ochroną przeciwpożarową oraz gaszeniem pożarów, np. budynków albo roślinności.

SLÖKKVITÆKI

slökkvitæki er lítið tæki sem er fyllt af vatni eða sérstöku dufti og er notað til þess að slökkva eld sem kemur upp t.d. á heimili eða vinnustað

Fire extinguisher

Fire extinguisher.  A device, filled with water or a chemical power, that is used to put out fires, e.g. in the home or at a place of work.

GAŚNICA

Małe urządzenie wypełnione wodą lub specjalnych pyłem, używane do gaszenia ognia np. w domu lub w miejscu pracy.

SMÁAUGLÝSINGAR

smáauglýsingar eru litlar auglýsingar sem birtast á sérstökum síðum í dagblöðum; með smáauglýsingum er t.d. auglýst eftir fólki í vinnu

Classified advertisements, ‘small ads'

Classified advertisements, ‘small ads'. Short announcements in newspapers stating that goods or services are for sale, or wanted; some job vacancies are to be found there.

DROBNE OGŁOSZENIA

Małe ogłoszenia zamieszczane na specjalnych stronach w gazetach. W drobnych ogłoszeniach zamieszczane są np. oferty pracy.

SMITSJÚKDÓMUR

smitsjúkdómur er sjúkdómur sem getur borist á milli fólks við snertingu eða innöndun

Infectious disease (contagious disease)

Infectious disease (contagious disease). A disease that is passed between people by physical contact or on their breath. 

CHOROBA ZAKAŹNA

Choroba, która może się przenosić między ludźmi przez dotyk lub drogą kropelkową.

SMÍÐI

smíði er námsgrein í grunnskóla þar sem nemendum er kennt hvernig á að búa til hagnýta hluti og listaverk t.d. úr tré eða málmi

Woodwork or metalwork

Woodwork or metalwork. A subject in junior schools in which pupils learn how to make useful or decorative things out of wood or metal.

PRACE STOLARSKIE

Przedmiot w szkole, na którym uczniowie uczą się wykonywać dzieła sztuki i przedmioty użytkowe np. z drewna lub metalu.

SPARIREIKNINGUR

sparireikningur er bankareikningur með nokkuð háa vexti sem maður notar t.d. til að geyma peninga sem maður vill leggja til hliðar eða spara í einhvern tíma

Savings account

Savings account.  A bank account, usually with a high interest rate, in which people deposit money which they want to keep for use later.

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Rachunek bankowy ze względnie wysokim oprocentowaniem, używany np. do przechowywania pieniędzy, które chce się zaoszczędzić przez pewien okres czasu.

SPARISJÓÐUR

sparisjóður er peningastofnun með svipaða starfsemi og banki en sparisjóðir eru oftast minni en bankar og starfa á ákveðnu landsvæði eða sveitarfélagi

Savings bank

Savings bank.  A financial institution, similar in its operations to a bank (commercial bank), but generally smaller and often limited to a particular local government area or part of the country. 

KASA OSZCZĘDNOŚCI

Instytucja finansowa z działalnością zbliżoną do bankowej, lecz kasy oszczędności są zazwyczaj mniejsze i obejmuja swoją działalnością tylko jeden obszar lub gminę.

SPARNAÐARREIKNINGUR

sparnaðarreikningur er það sama og sparireikningur

Savings account

Savings account. (Same as SPARIREIKNINGUR.) 

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Rachunek bankowy ze względnie wysokim oprocentowaniem, używany np. do przechowywania pieniędzy, które chce się zaoszczędzić przez pewien czas.

SPÍTALI

spítali er það sama og sjúkrahús

Hospital

Hospital. (Same as SJÚKRAHÚS.) 

SZPITAL

Instytucja, w której są hospitalizowane osoby wymagające opieki lekarskiej. W szpitalach są zatrudnieni lekarze, pielęgniarze oraz inni pracownicy służby zdrowia.

STAÐFEST SAMVIST

sjá samvist

See SAMVIST

See SAMVIST

STAÐFESTING

staðfesting er opinber viðurkenning eða sönnun á einhverju, t.d. er hjúskaparvottorð staðfesting á að maður sé giftur

Confirmation

Confirmation. Official recognition or proof of something, e.g. a marriage certificate is a confirmation that someone is married.

POTWIERDZENIE

Oficjalny dowód czegoś, np. akt ślubu jest potwierdzeniem małżeństwa.

STAÐGREIÐSLA

staðgreiðsla felst í því að maður borgar fyrir vörur eða þjónustu um leið og maður fær þær, t.d. í stað þess að borga með kreditkorti; staðgreiðsla getur líka verið það sama og staðgreiðsluskattur

 Cash payment :  Used in the same meaning as STAÐGREIÐSLUSKATTUR

1) Cash payment. Immediate payment for goods or services as soon as they are received. 2) Used in the same meaning as STAÐGREIÐSLUSKATTUR.

PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ NA MIEJSCU

Płacenie za towar lub usługę od razu po jej uzyskaniu, np. zamiast płacenia kartą kredytową. Nazwa ta może też oznaczać podatek potrącany.

STAÐGREIÐSLUSKATTUR

staðgreiðsluskattur er skattur sem fólk borgar t.d. af tekjum sínum jafnóðum og þær eru greiddar út

Tax deduction at source

Tax deduction at source; PAYE (Pay As You Earn). Income tax payments that are deducted from you wages as you receive them.

PODATEK POTRĄCANY

Podatek płacony natychmiast, np. od dochodów zaraz po ich wypłacie.

STAÐGREIÐSLUSKYLDUR

ef tekjur eru staðgreiðsluskyldar þá er skylda að borga staðgreiðsluskatt af þeim

Subject to tax deduction at source

Subject to tax deduction at source.  If earnings (tekjur) are staðgreiðsluskyldar, it means that income tax must be deducted from them as they are paid out. 

OBOWIĄZEK PŁACENIA PODATKU POTRĄCANEGO

Jeśli dochody są objęte obowiązkiem płacenia podatku potrąconego, to trzeba go od nich płacić.

STARFSAÐSTAÐA

starfsaðstaða fólks á vinnustað felst í umhverfinu sem það vinnur í

Working facilities, conditions

Working facilities, conditions. The environment (space and equipment) in which people do their job at their place of work. 

WARUNKI PRACY

Warunki pracy określają, w jakim otoczeniu ludzie pracują.

STARFSDAGUR

þegar það er starfsdagur í leikskóla eða grunnskóla eru börnin ekki í skólanum en kennarar og annað starfsfólk vinnur að ýmsum verkefnum sem tengjast skólastarfinu

Staff working day

Staff working day.  In kindergartens (pre-schools) or junior schools, certain days are staff working days when the children do not attend, while the teachers and other staff are busy reviewing their work, making plans and doing other things connected with their work. 

DZIEŃ ORGANIZACYJNY

Kiedy w szkole lub przedszkolu jest dzień organizacyjny, to dzieci nie przychodzą do szkoły, lecz nauczyciele i inni pracownicy pracują nad różnymi projektami związanymi z pracą szkoły.

STARFSEMI

starfsemi í fyrirtæki eða stofnun segir til um hvað er gert þar, t.d. hvers konar verkefni er unnið við

Activities; operations

Activities; operations. What is done in a company or institution; the type of tasks it undertakes or services it offers.  

DZIAŁALNOŚĆ

Działalność przedsiębiorstwa określa czym się ono zajmuje, np. jakie prace są tam wykonywane.

STARFSGREIN

starfsgrein er ákveðin tegund starfa, t.d. kennsla eða hjúkrun

Occupation; profession

Occupation; profession. A particular type of work, e.g. nursing or teaching.

DZIEDZINA PRACY

Pewien rodzaj zawodu, np. nauczanie lub pielęgniarstwo.

STARFSHÓPUR

starfshópur er hópur fólks sem er skipaður, t.d. af yfirvöldum, til að vinna að ákveðnu verkefni

Task force (working group)

Task force (working group).  A group of people, e.g. appointed by a government authority, to work on a particular task, write a report, make proposals, etc.

GRUPA ROBOCZA

Grupa osób desygnowana np. przez władze, do pracy nad konkretnym projektem.

STARFSKJÖR

starfskjör fólks segja til um hvernig það fær borgað fyrir vinnu sína, hvað það vinnur mikið o.s.frv.

Terms of service

Terms of service. The details of how much a worker is to be paid, the hours of work, vacation entitlement, etc.

WARUNKI ZATRUDNIENIA

Określają, ile dane osoby otrzymują pensji, ile pracują itp.

STARFSKRAFTUR

starfskraftur er það sama og starfsmaður

Worker

Worker. (Same as STARFSMAÐUR.)

PRACOWNIK

Osoba jest pracownikiem w danym miejscu pracy, jeśli tam pracuje i otrzymuje wynagrodzenie od pracodawcy.

STARFSLEYFI

starfsleyfi er sérstakt leyfi frá yfirvöldum til fyrirtækja eða einstaklinga til þess að stunda ákveðna starfsemi

Operating licence

Operating licence. A special permit from the authorities allowing a company or an individual to engage in a particular activity. 

LICENCJA

Specjalne pozwolenie od władz dla przedsiębiorstw lub osób prywatnych na prowadzenie pewnego rodzaju działalności.

STARFSMAÐUR

maður er starfsmaður á vinnustað ef maður vinnur þar og fær greidd laun frá atvinnurekandanum

Worker; employee; member of staff

Worker; employee; member of staff. Someone who works at a place of employment and is paid for doing so. 

PRACOWNIK

Osoba jest pracownikiem w danym miejscu pracy, jeśli tam pracuje i otrzymuje wynagrodzenie od pracodawcy.

STARFSMANNADEILD

starfsmannadeild er deild innan fyrirtækis sem sér um starfsmannamál, t.d. launagreiðslur og ráðningu starfsmanna

Personnel department; human resources department

Personnel department; human resources department. The department in a company which is in charge of personnel (staff) matters, i.e. hiring and paying the workers.

DZIAŁ PRACOWNICZY

Dział w przedsiębiorstwie zajmujący się sprawami pracowników, np. wypłacaniem pensji i zatrudnianiem nowych pracowników.

STARFSMENNTUN

starfsmenntun er menntun sem fólk þarf að hafa til að starfa í ákveðnum greinum; t.d. þarf maður að hafa starfsmenntun til að vinna sem rafvirki eða sjúkraliði

Vocational training

Vocational training. The training (education) you must have in order to be permitted to work in a particular occupation, e.g. as an electrician or a practical nurse.

WYKSZTAŁCENIE W ZAWODZIE

Wykształcenie, które trzeba uzyskać, żeby móc pracować w pewnych dziedzinach, np. jako elektryk lub pomoc pielęgniarska.

STARFSNÁMSBRAUT

starfsnámsbraut er námsbraut í framhaldsskóla þar sem er boðið upp á starfsmenntun

Vocational training department

Vocational training department. The department of an upper secondary school offering vocational training.

PROFIL ZAWODOWY

Oddział szkoły średniej, który oferuje wykształcenie zawodowe.

STARFSRÉTTINDI

starfsréttindi eru réttindi sem fólk þarf að hafa til að mega vinna ákveðin störf, t.d. iðnaðarmenn, læknar og sjúkraliðar; maður fær starfsréttindi í tiltekinni starfsgrein þegar maður hefur lokið þeirri menntun og þjálfun sem er krafist fyrir starfið

Qualifications; right to work in a particular field

Qualifications; right to work in a particular field.  Authorisation which you must have so as to be able to do certain jobs, e.g. to work in certain industrial trades (e.g. as a plumber or electrician), or as a doctor or a practical nurse.  You gain this right when you have completed the education and training necessary for the job.

LICENCJA ZAWODOWA

Pozwolenie, które należy posiadać, żeby móc pracować w pewnych zawodach, np. jako rzemieślnik, lekarz lub pomoc pielęgniarska. Osoba otrzymuje licencję zawodową w danej dziedzinie, kiedy ukończy naukę i szkolenie wymagane do wykonywania zawodu.

STARFSSTÉTT

starfsstétt er hópur fólks sem vinnur sams konar störf, t.d. í sömu starfsgrein

Occupational sector; profession

Occupational sector; profession. All the people who work at the same type of job.

GRUPA ZAWODOWA

Grupa osób wykonująca tę samą pracę, np. w tym samym zawodzie.

STARFSSVIÐ

starfssvið t.d. fyrirtækis er sá vettvangur sem það starfar á; t.d. er starfssvið fjármálafyrirtækja tengt fjármálum

Field of work (line of work)

Field of work (line of work). A type of work or activity. For example, financial companies are active in finance.

DZIEDZINA PROFESJI

Zakres usług, które oferuje firma, np. dziedziną profesji przedsiębiorstw finansowych są finanse.

STARFSTÍMABIL

starfstímabil er afmarkaður tími í starfsemi stofnunar eða fyrirtækis eða í starfsævi einstaklings

Period of work or operations

Period of work or operations. A specific length of time in the operations of an institution or company, or a part of the working life of an individual. 

OKRES PRACY, CZAS PRACY

Określony czas pracy firmy lub instytucji, albo zatrudnienia pracownika w jednej firmie.

STARFSTÍMI

starfstími er tiltekinn tími sem einstaklingur eða hópur fólks, t.d. nefnd eða vinnuhópur, er starfandi, t.d. við ákveðið verkefni eða á ákveðnum vinnustað

Working period; period of engagement

Working period; period of engagement. The specific length of time that an individual or a group of people (e.g. a committee or task force) is active on a task, e.g. on a particular project or at a particular place of work.

OKRES ZATRUDNIENIA

Okres czasu, w ciągu którego osoba lub grupa (np. komisja lub grupa robocza) pracuje nad jednym projektem lub w jednym miejscu pracy.

STARFSÞJÁLFUN

starfsþjálfun felst í því að veita fólki þjálfun og reynslu í því starfi sem það ætlar sér að vinna við; starfsþjálfun er hluti af menntun fólks í ákveðnum starfsgreinum

Vocational training; job training

Vocational training; job training. Teaching people to work at something and giving them the chance to gain experience in the occupation (job) they want to work in.  It is part of the training course in certain occupations. 

SZKOLENIE ZAWODOWE

Zdobywanie wprawy i doświadczenia w zawodzie, w którym dana osoba zamierza w przyszłości pracować.

STARFSÆVI

starfsævi manns er sá tími ævinnar sem maður stundar vinnu

Working life

Working life. The part of a person's life during which he or she is involved in work on the labour market. 

ŻYCIE ZAWODOWE

Okres w życiu człowieka, kiedy jest on aktywny zawodowo.

STÉTTARFÉLAG

stéttarfélag er félag fólks í ákveðinni starfsstétt eða á sama vinnustað; stéttarfélög semja við vinnuveitendur um launakjör félagsmanna sinna og gæta hagsmuna þeirra á vinnumarkaðnum

Trade union

Trade union. A union (society) of people who work at the same occupation (type of work) or at the same workplace. Trade unions negotiate with employers on their members' wages and defend their interests on the labour market. 

ZWIĄZEK ZAWODOWY

Związek ludzi w pracujących w jednym zawodzie lub w jednym miejscu pracy. Związki zawodowe ustalają z pracodawcami warunki płacowe swoich członków i dbają o ich interesy na rynku pracy.

STIMPILL

stimpill er sérstakt merki sem er sett á skjöl, vörur eða annað til að staðfesta að rétt stofnun eða yfirvöld hafi afgreitt málið

Stamp

Stamp.  A special mark that is put on documents, products or other items to confirm that the proper institution or government authority has dealt with it.

PIECZĘĆ, PIECZĄTKA

Specjalny znak umieszczany na dokumentach, produktach i innych rzeczach, w celu potwierdzenia, że uzyskały potrzebne pozwolenie od instytucji lub państwa.

STJÓRN

stjórn t.d. í fyrirtæki eða félagi er hópur fólks sem er kosinn til að stjórna því

Board, committee

Board, committee. The board of a company or the committee of a society is a group of people who have been elected to direct it.

ZARZĄD

Grupa osób, np. w przedsiębiorstwie lub firmie, wybrana do administrowania.

STJÓRNANDI

stjórnandi er sá sem stjórnar t.d. fyrirtæki eða félagi

Director

Director. Someone who directs a company or a society.

KIEROWNIK

Osoba, która kieruje np. przedsiębiorstwem lub stowarzyszeniem.

STJÓRNSÝSLA

stjórnsýsla eru stjórnunarstörf þeirra sem fara með stjórn ríkis eða sveitarfélags

Administration

Administration; executive functions. The work involved in directing the functions of government, either at a national or local-government level. 

ADMINISTRACJA

Praca wykonywana przez organy władzy państwowej lub samorządowej.

STJÓRNSÝSLUKÆRA

stjórnsýslukæra er kæra sem hægt er að leggja fram til æðra stjórnvalds, t.d. ráðuneytis eða sveitarstjórnar, ef maður er ekki ánægður með afgreiðslu máls hjá opinberri stofnun eða ákvörðun sem er tekin þar

Administrative complaint

Administrative complaint. A complaint to a higher authority (e.g. a government ministry or a local council) that you can make if you are not satisfied with the way a case concerning you has been handled by a government institution or official.

ZAŻALENIE DO ORGANU WYŻSZEGO STOPNIA

Zażalenie, które można złożyć do organu wyższego stopnia, np. ministerstwa lub władz gminy, jeśli osoba nie jest zadowolona z obsługi lub decyzji wydanej przez oficjalną instytucję.

STJÓRNSÝSLULÖG

stjórnsýslulög eru lög sem fjalla um það hvernig eigi að fara með mál fólks eða fyrirtækja hjá stjórnvöldum

Administrative Procedure Act

Administrative Procedure Act. An act of law (statute) stating how government officials are to deal with matters involving individuals, companies, etc. 

PRAWO ADMINISTRACYJNE FORMALNE

Prawo, które określa, jak powinny być prowadzone sprawy osób lub przedsiębiorstw w administracji publicznej.

STJÓRNVÖLD

stjórnvöld eru þeir sem fara með stjórn lands eða landsvæðis, t.d. ríkisstjórn, sveitarstjórn og embættismenn á þeirra vegum

Government

Government; (government) authorities. The people who are in charge of a country or smaller unit: the national government, municipal council (local council, town council) and their officials.

WŁADZE

Osoby zarządzające państwem lub regionem, np. rząd, rada gminy i ich przedstawiciele.

STOFNUN

stofnun er skrifstofa eða fyrirtæki sem er rekin af ríkinu eða af sveitarfélagi og starfar í þágu almennings, t.d. skóli

Institution

Institution.  An office or organization run by the state or the local authority and serving the public, e.g. a school.

INSTYTUCJA

Biuro lub firma prowadzona przez państwo lub gminę i pracująca dla dobra społeczeństwa, np. szkoła.

STUÐNINGUR

stuðningur felst í hjálp eða aðstoð við eitthvað; ef maður veitir einhverjum stuðning þá hjálpar maður honum og ef maður fær stuðning við að gera eitthvað er einhver sem hjálpar manni við það

Support

Support. Help or assistance with something.

WSPARCIE

Inaczej pomoc. Jeśli osoba otrzymuje wsparcie, to ktoś jej przy czymś pomaga, a jeśli daje komuś wsparcie, to komuś przy czymś pomaga.

STÚDENTSPRÓF

stúdentspróf er lokapróf úr menntaskóla eða af bóknámsbraut í framhaldsskóla og gefur nemendum rétt á því að fara í háskóla

Matriculation; matric; matriculation exam

Matriculation; matric; matriculation exam. The final examination from grammar school or from a theoretical studies department of another type of upper secondary school. It gives the pupil the right to enter university.

EGZAMIN MATURALNY

Egzamin końcowy z liceum ogólnokształcącego lub z profili teoretycznych w szkołach średnich, umożliwiający uczniom kontynuowanie nauki na uniwersytecie.

STYRKUR

styrkur er peningalegur stuðningur sem fólk fær, t.d. frá fyrirtækjum eða stofnunum, til þess að stunda nám eða vinna að ákveðnum verkefnum og þarf ekki að greiða til baka

Grant

Grant.  A gift of money, e.g. from a company or institution, to make it possible for someone to pursue a course of studies or work on a particular project. It does not have to be paid back. 

DOTACJA, ZAPOMOGA, STYPENDIUM

Bezzwrotna pomoc pieniężna, otrzymywana np. z przedsiębiorstw lub instytucji, żeby umożliwić danej osobie naukę lub pracę nad konkretnym projektem.

STÆRÐFRÆÐI

stærðfræði er námsgrein þar sem nemendum er kennt að skilja og fara með stærðir og tölur

Mathematics

Mathematics; maths (American: math). The science of numbers, sizes, proportions, etc. 

MATEMATYKA

Przedmiot szkolny, na którym uczniowie uczą się posługiwania liczbami i wielkościami.

SUMARFRÍ

sumarfrí er orlof sem fólk á rétt á að fá á sumrin

Summer vacation; summer holiday

Summer vacation; summer holiday. Leave (vacation) to which people are entitled during the summer. 

URLOP LETNI

Urlop, do którego pracownicy mają prawo w okresie letnim.

SVEITARFÉLAG

sveitarfélag er borg, bær eða landshluti sem hefur sérstaka sveitarstjórn sem íbúarnir kjósa; sveitarfélög sjá m.a. um félagslega þjónustu við íbúana, reka leikskóla og grunnskóla o.fl.

Municipality

Local authority; local government area; municipality. A unit or area, e.g. a city, town or district, with its own local council or government (sveitarstjórn) which is elected by the people who live there and provides social services, runs kindergartens and junior schools, etc. 

GMINA

Miasto lub region posiadający radę gminy wybieraną w wyborach powszechnych. Gminy zajmują się m.in. pomocą społeczną dla swoich mieszkańców oraz prowadzeniem szkół i przedszkoli.

SVEITARSTJÓRN

sveitarstjórn er hópur af fólki sem íbúar sveitarfélags hafa kosið sem fulltrúa sína til þess að stjórna sveitarfélaginu

Local council; local authority

Local council; local authority. A group of people elected by the people in a local government area (municipality) to govern the affairs of the area as their representatives.

RADA GMINY

Grupa ludzi wybrana przez mieszkańców gminy do zarządzania gminą.

SVEITARSTJÓRNARKOSNINGAR

sveitarstjórnarkosningar eru kosningar þar sem kosið er um hverjir eiga að vera í sveitarstjórn

Local council elections 

Local council elections (municipal elections; local government elections). Elections to choose who is to form the local council. 

WYBORY SAMORZĄDOWE

Wybory do rad gminnych.

SVIPTING

svipting felst í því að eitthvað er tekið frá einhverjum; t.d. felur svipting ökuleyfis í sér að maður missir ökuleyfið

Deprivation

Deprivation. Taking something from someone. For example if someone is deprived of his driving licence, the licence is taken from him.

POZBAWIENIE, ODEBRANIE

Odebranie komuś czegoś, np. prawa jazdy.

SVÆÐISVINNUMIÐLUN

svæðisvinnumiðlun er vinnumiðlun fyrir ákveðið landsvæði

Regional labour exchange

Regional labour exchange.  A labour exchange (employment office) for a certain region. 

OKRĘGOWY URZĄD PRACY

Urząd pracy obsługujący pewien obszar kraju.

SYNJUN

það er synjun þegar einhverju er neitað eða hafnað

Rejection

Rejection.  When a request or application is turned down (rejected); when someone refuses to do something that has been proposed. 

ODMOWA, ODRZUCENIE

Kiedy coś zostaje odrzucone lub niezaakceptowane.

SÝKING

sýking er bakteríu- eða veirusmit sem getur borist í sár eða líffæri og valdið veikindum hjá fólki

Infection

Infection.  A disease caused by bacteria or a virus entering a wound or organ. 

INFEKCJA, ZAKAŻENIE

Zarażenie bakteryjne lub wirusowe, które może się przenieść do ran lub narządów i wywołać chorobę.

SÝSLUMAÐUR

sýslumaður er yfirvald í ákveðnu umdæmi og sér um lögreglustjórn og aðra stjórnsýslu þar

District commissioner

District commissioner.  The senior executive official in a particular district, who is in charge of the police and other administrative functions there. 

WOJEWODA

Organ administracji rządowej w regionie. Wojewodowie zajmują się nadzorem policji oraz działalnościa administracyjną.

SÝSLUSKRIFSTOFA

sýsluskrifstofa er skrifstofa sýslumanns

District commissioner's office

District commissioner's office. 

URZĄD WOJEWÓDZKI

Siedziba wojewody.

SÖNNUN

sönnun er eitthvað sem sýnir fram á að það sem er sagt sé rétt, t.d. að ákveðinn atburður hafi átt sér stað

Proof

Proof. A demonstration that something that has been said or claimed is correct, e.g. that a particular event actually happened.

DOWÓD

Coś, co poświadcza lub potwiedza, że to co zostało powiedziane jest prawdą, np. że wydarzenie istotnie miało miejsce.

SÖNNUNARGÖGN

sönnunargögn eru hlutir eða ummerki sem staðfesta það sem sagt er fyrir dómstól, t.d. myndir, fingraför eða skjöl með upplýsingum

Evidence

Evidence. Objects or signs that confirm the truth of something that is said in court. Examples: photographs, fingerprints, documents and other data.

DOWÓD RZECZOWY

Przedmioty lub pozostałości potwierdzające słowa wygłaszane przed sądem, np. zdjęcia, odciski palców lub dokumenty z danymi.

TALKENNARI

talkennari hefur sérmenntun og réttindi til þess að starfa við talþjálfun, sérstaklega í skólum, t.d. við að aðstoða börn sem ekki hafa náð að mynda erfið hljóð

Speech therapist; elocution teacher

Speech therapist; elocution teacher. A person with special training and qualification to give speech therapy, particularly in schools, e.g. helping children who have not yet mastered difficult speech sounds. 

NAUCZYCIEL - LOGOPEDA

Osoba z wykształceniem i uprawnieniami do pracy nad zaburzeniami mowy, szczególnie w szkołach, np. w pomaganiu dzieciom, które nie umieją tworzyć trudnych dźwięków.

TALMEINAFRÆÐINGUR

talmeinafræðingur hefur sérmenntun og réttindi til þess að starfa við talþjálfun, t.d. á sjúkrahúsum eða í skólum, t.d. við að leiðbeina þeim sem hafa misst tök á málinu vegna sjúkdóms eða slyss

Speech therapist

Speech therapist. A person with special training and qualification to give speech therapy, e.g. in hospitals or schools, helping people who have lost control of their speech following illness or injury.

LOGOPEDA

Osoba z wykształceniem i uprawnieniami do pracy nad zaburzeniami mowy, np. w szpitalach lub szkołach, m.in. przy pracy z osobami, które straciły mowę w wyniku wypadku lub choroby.

TALSMAÐUR

talsmaður er sá sem kemur fram fyrir hönd t.d. fyrirtækis eða samtaka og talar máli þeirra

Spokesman

Spokesman. Someone who appears in public, e.g. on behalf of a company or an organization, and presents its point of view.

RZECZNIK

Osoba występująca w imieniu np. przedsiębiorstwa lub związku i reprezentująca ich racje.

TALÞJÁLFUN

talþjálfun er kennsla og þjálfun hjá talmeinafræðingi eða talkennara sem miðar að því að auka færni fólks til að tala; börn sem stama þurfa t.d. á talþjálfun að halda og fullorðnir geta þurft á talþjálfun að halda eftir slys eða veikindi

Speech training; elocution

Speech training; elocution.  Training or teaching by a speech therapist or elocution teacher, aimed at improving people's ability to speak. Children who have a stammer, for example, need training to get over the problem; adults may need speech therapy following illness or injury.

LOGOPEDIA

Nauka i ćwiczenia u logopedy, mające na celu poprawę wymowy. Dzieci, które się jąkają potrzebują pomocy logopedy, jak i np. dorośli po przebytym wypadku lub chorobie.

TANNLÆKNAKOSTNAÐUR

tannlæknakostnaður er kostnaður við að fá þjónustu tannlæknis

Dental expenses

Dental expenses. The cost of dental care (the services of a dentist). 

KOSZT WIZYTY DENTYSTYCZNEJ

Koszt usług dentystycznych.

TANNLÆKNAVAKT

tannlæknavakt er neyðarþjónusta fyrir þá sem þurfa nauðsynlega að hitta tannlækni þegar lokað er á öðrum tannlæknastofum

Emergency dental service

Emergency dental service. A service for people who need urgent treatment by a dentist at a time when most dentists' surgeries are not open (e.g. at weekends or a night). 

DYŻUR STOMATOLOGICZNY

Usługa dla osób, które niezwłocznie potrzebują pomocy dentysty poza godzinami otwarcia gabinetów stomatologicznych.

TANNLÆKNINGAR

tannlæknar stunda tannlækningar þegar þeir fylgjast með tannheilsu fólks og gera við tennurnar eftir því sem með þarf

Dentistry; dental treatment

Dentistry; dental treatment. Medical treatment by a dentist, consisting of checking the state of people's teeth and where necessary, treatment (fillings, extractions, braces, etc.). 

STOMATOLOGIA

Dentyści zajmują się stomatologią, tj. zajmują się profilaktyką uzębienia i naprawiają zęby w razie potrzeby.

TANNLÆKNIR

tannlæknir er læknir sem fylgist með tannheilsu fólks sem leitar til hans og gerir við tennurnar ef þess þarf

Dentist

Dentist.  A doctor who deals with people's teeth and gives them treatment when necessary. 

DENTYSTA, STOMATOLOG

Lekarz zajmujący się profilaktyką zębów swoich pacjentów i naprawiający je w razie potrzeby. 

TANNRÉTTINGAR

tannréttingar eru meðferð hjá sérmenntuðum tannlækni sem miðar að því að rétta skakkar tennur eða skakkt bit; tannlæknir metur þörf fólks fyrir tannréttingar

Orthodontic treatment

Orthodontic treatment. Treatment by a specially-trained dentist (an orthodontist) to straighten teeth that lie or grow at unusual angles. Dentists assess whether people need orthodontic treatment.

ORTODONCJA

Terapia u wyspecjalizowanego ortodonty mająca na celu wyprostowanie krzywych zębów albo krzywego zgryzu. Stomatolog ocenia czy potrzebna będzie terapia u ortodonty.

TANNVIÐGERÐIR

tannviðgerðir eru viðgerðir á tönnum sem tannlæknar framkvæma

Dental treatment; dental repairs

Dental treatment; dental repairs. Treatment of the teeth (fillings, crowns, extractions, false teeth, etc.) by a dentist. 

LECZENIE ZĘBÓW

Naprawa zębów wykonywana przez dentystę.

TEKJULAUS

ef maður er tekjulaus þá hefur maður engar tekjur

Without income

Without income. Without any earnings. 

NIE POSIADAJĄCY DOCHODÓW

Osoba, która nie ma żadnych dochodów.

TEKJUMARK

tekjumark er ákveðin upphæð sem fólk má hafa í tekjur án þess að t.d. bætur og lífeyrir frá ríkinu skerðist

Permitted income; earnings threshold

Permitted income; earnings threshold. A certain amount of income that you can have before benefit payments or pensions from the state are reduced (because you have income above that threshold). 

LIMIT DOCHODÓW

Określony limit wysokości dochodów, którego nie można przekroczyć, żeby np. zasiłek albo renta państwowa nie zostały okrojone.

TEKJUR

tekjur eru peningar sem maður fær t.d. fyrir atvinnu, úr lífeyrissjóði eða af því að reka fyrirtæki

Income

Income. Money that someone receives, e.g. as wages for work, from a pension fund or from running a business.

DOCHODY

Pieniądze otrzymywane np. z pracy zawodowej, funduszu emerytalnego albo z prowadzonej działalności.

TEKJUSKATTUR

tekjuskattur er skattur sem maður þarf að borga af þeim tekjum sem maður hefur

Income tax

Income tax. Tax that you must pay on your income. 

PODATEK DOCHODOWY

Podatek, który trzeba płacić od otrzymywanych dochodów.

TEKJUSTOFN

fólk fær tekjur úr ákveðnum tekjustofni; tekjustofn getur verið laun fyrir atvinnu, tekjur úr fyrirtækjarekstri eða tekjur úr lífeyrissjóði

Income base

Income base. Where income comes from, e.g. from work (in the form of wages), from running a business or from a pension fund.

ŹRÓDŁO DOCHODÓW

Ludzie otrzymują dochody z określonego źródła. Źródłem dochodów może być np. praca zawodowa, profity z działalności zawodowej lub fundusz emerytalny.

TEKJUTENGDUR

ef greiðsla fyrir eitthvað er tekjutengd þá miðar upphæð hennar við þær tekjur sem maður hefur

Income-related

Income-related.  If payments are income-related, they vary according to whether people receiving them have large or small incomes. 

ZWIĄZANY Z DOCHODAMI

Jeśli jakaś opłata jest związana z dochodami, to jej wysokość bierze pod uwagę otrzymywane dochody.

TEKJUTRYGGING

tekjutrygging er sérstök greiðsla sem elli- og örorkulífeyrisþegar eiga rétt á úr almannatryggingum; upphæð tekjutryggingar fer eftir því hversu háar tekjur fólk og makar þess hafa

Pension supplement

Pension supplement.  A special payment that old-age pensioners and disability pensioners are entitled to receive from the social insurance system, the amount depending on what income they and their spouses have.

ZABEZPIECZENIE FINANSOWE

Specjalne świadczenie, które emeryci i renciści mogą otrzymywać z ubezpieczeń społecznych. Wysokość świadczenia zależy od wysokości dochodów danej osoby i jej współmałżonka.

TEKJUTRYGGINGARAUKI

tekjutryggingarauki er sérstök greiðsla sem elli- og örorkulífeyrisþegar geta átt rétt á úr almannatryggingum ef þeir eru með mjög lágar tekjur

Additional pension supplement

Additional pension supplement.  A special extra payment which recipients of old age pensions and invalidity pensions may be entitled to if they have very low incomes. 

DODATKOWE ZABEZPIECZENIE FINANSOWE

Specjalne świadczenie z ubezpieczeń społecznych, do którego mogą mieć prawo emeryci i renciści jeśli mają bardzo niskie dochody.

TEXTÍLMENNT

textílmennt er námsgrein sem er kennd í grunnskólum og felst í því að kenna börnum ýmiss konar handavinnu, t.d. að prjóna og sauma

Textile skills

Textile skills.  A subject taught in junior schools, in which children are taught sewing and knitting.

ROBÓTKI RĘCZNE

Przedmiot nauczany w szkołach podstawowych, polegający na różnego rodzaju pracach ręcznych, np. szyciu i robieniu na drutach.

TÉKKAREIKNINGUR

tékkareikningur er bankareikningur sem maður getur tekið peninga út af með ávísun eða debetkorti

Cheque account (US: check account); current account

Cheque account (US: check account); current account.  A bank account from which you can withdraw money using a cheque or a debit card. 

RACHUNEK CZEKOWY

Konto bankowe, z którego można wyciągać pieniądze za pomocą czeku lub karty debetowej.

TÉKKI

tékki merkir það sama og ávísun

Cheque (US: check)

Cheque (US: check). Same as ÁVÍSUN. 

CZEK

Specjalny druk z banku, którego można używać zamiast pieniędzy do płacenia za towar lub usługi. Kiedy czek jest realizowany w banku, to pieniądze są ściągane z podanego konta bankowego.

TILBOÐ

vörur sem eru á tilboði í verslun eru á lægra verði en venjulega; ef maður gerir tilboð í eitthvað sem maður ætlar að kaupa þá býður maður ákveðna fjárhæð fyrir það

Offer

1) Offer. A statement that someone is prepared to pay a certain amount for something; the amount they are prepared to pay. 2) Special offer, ‘special'. A special price charged by a shop for something that normally costs more

OFERTA

Towary, które są w sklepie na specjalnej ofercie, są w niższej cenie niż zazwyczaj.  Jeśli osoba składa ofertę na coś, co zamierza kupić, to oferuje za to określoną kwotę.

TILKYNNA

þegar maður tilkynnir eitthvað þá lætur maður vita af því

Announce; report; notify

Announce; report; notify. To tell someone about something, make it public. 

ZAWIADAMIAĆ

Informować o czymś.

TILKYNNING

það er tilkynning þegar einhver tilkynnir eitthvað

Announcement; report; notification

Announcement; report; notification. The act of reporting or announcing something, telling someone about it. 

ZAWIADOMIENIE

Poinformowanie o czymś.

TILKYNNINGARSKYLDA

tilkynningarskylda felst í því að fólk verður að láta t.d. yfirvöld vita um ákveðin mál

Notification obligation

Notification obligation. When people are required to pass on information or report something, e.g. to tell the authorities about a certain matter (e.g. a change of address or marital status).

OBOWIĄZEK INFORMOWANIA

Polega na obowiązkowym informowaniu władz o pewnych okolicznościach lub zaistniałych sytuacjach.

TÍMABIL

tímabil er ákveðinn afmarkaður tími, t.d. ein vika eða einn mánuður

Period

Period. A length of time, e.g. one week or one month.

OKRES

Pewien określony czas, np. jeden tydzień albo miesiąc.

TÍMABUNDINN

ef eitthvað er tímabundið þá varir það aðeins í takmarkaðan tíma, t.d. tímabundið dvalarleyfi; ef maður er tímabundinn þá hefur maður lítinn tíma til þess að sinna einhverju

 Temporary :  Busy

1) Temporary.  Limited to a particular length of time. Example: tímabundið dvalarleyfi,  a temporary residence permit. 2) Busy, occupied; with little time available.

TYMCZASOWY / OGRANICZONY CZASOWO

Jeśli coś jest tymczasowe, to trwa jedynie przez krótki okres czasu, np. pozwolenie na tymczasowy pobyt. Jeśli osoba jest ograniczona czasowo, to nie ma zbyt wiele czasu na daną czynność.

TÍMAKAUP

tímakaup eru þau laun sem maður fær fyrir hverja klukkustund sem maður vinnur

Hourly rate of pay

Hourly rate of pay

GODZINNA STAWKA

Płaca otrzymywana za każdą godzinę pracy.

TÍMASÓKN

tímasókn segir til um hvernig nemendur mæta í kennslustundir í skóla

Attendance at school

Attendance at school. How well a pupil attends school, i.e. the number of lessons he or she attends. 

FREKWENCJA, OBECNOŚĆ

Określa, jak uczniowie uczęszczają na zajęcia szkolne.

TJÓN

ef einhver hlutur verður fyrir tjóni þá skemmist hann; ef maður verður fyrir tjóni þá t.d. missir maður einhverja eign vegna þess að hún skemmist eða maður verður fyrir heilsutjóni ef maður veikist eða slasast

Damage; loss; injury

1) Damage to an object. 2) Loss that you suffer when something of yours is damaged. 3) Injury or damage to your health that you suffer, e.g. as a result of illness or an accident.

SZKODA, STRATA

Jeśli jakaś rzecz ulegnie szkodzie, to znaczy, że jest uszkodzona. Jeśli osoba poniesie szkodę, to np. traci jakąś rzecz z powodu jej zniszczenia, lub też doznaje uszczerbku na zdrowiu z powodu choroby lub wypadku.

TOLLAFGREIÐA

þegar tollayfirvöld tollafgreiða vörur afhenda þau þeim sem flytur þær inn, t.d. fyrirtæki eða einstaklingi, vörurnar eftir að hann hefur greitt toll af þeim

To pass goods through customs

To pass goods through customs; to inspect goods (by the customs authorities). The customs authorities release goods to the person or company that is importing them after they have been examined and the customs charges have been paid.

OCLIĆ, NAŁOŻYĆ CŁO

Władze celne nakładają cło na importowany towar, po czym wręczają go przedsiębiorstwu lub osobie, która go importuje.

TOLLAFGREIÐSLA

það er tollafgreiðsla þegar vörur eru tollafgreiddar

Release of goods from customs

Release of goods from customs; customs inspection. 

ODPRAWA CELNA

Nakładanie cła.

TOLLAYFIRVÖLD

tollayfirvöld fara með yfirstjórn tollamála og sjá til þess að tollur sé greiddur af vörum sem eru fluttar til landsins

Customs authorities; the Customs

Customs authorities; the Customs. The authorities in charge of customs, who ensure that customs charges on goods brought into the country are paid. 

WŁADZE CELNE

Władze celne sprawują funkcję kierowniczą w sprawach celnych i nadzorują pobieranie cła z importowanych towarów.

TOLLFRELSI

tollfrelsi felst í því að það þarf ekki að greiða toll af ákveðnum vörum sem eru tollfrjálsar

Freedom (exemption) from customs charges

Freedom (exemption) from customs charges. When no customs charges are levied on certain goods. 

HANDEL BEZCŁOWY

Handel towarami, które są zwolnione z cła.

TOLLFRÍÐINDI

tollfríðindi felast í því að litlir eða engir tollar eru á ákveðnum vörum eða vörum sem eru fluttar inn frá ákveðnum löndum samkvæmt sérstökum reglum eða samningum milli landa

Exemption from customs charges

Exemption from customs charges. Freedom (complete or partial)from customs charges; this may apply to certain goods, or to goods from certain countries, according to special rules or international agreements. 

ULGI CELNE

Nienakładanie żadnego albo niskiego cła na pewne towary lub towary z pewnych krajów, zgodnie z ustaleniami lub umowami międzynarodowymi.

TOLLFRJÁLS

tollfrjálsar vörur eru vörur sem maður þarf ekki að greiða toll af þegar maður flytur þær til landsins

Exempt from customs

Exempt from customs. If goods are exempt from customs charges, you do not have to pay any customs charges on them when they are imported.

ZWOLNIONY Z CŁA, BEZCŁOWY

Z towarów zwolnionych z cła nie trzeba płacić cła przy imporcie do kraju.

TOLLSKYLDUR

tollskyldar vörur eru vörur sem maður þarf að greiða toll af þegar maður flytur þær til landsins

Subject to customs charges

Subject to customs charges. If goods are subject to customs charges, it means you have to pay customs charges on them when they are imported. 

OBJĘTY CŁEM

Towary objęte cłem to te, za które trzeba płacić cło przy ich wwozie do kraju.

TOLLSKÝRSLA

tollskýrsla er greinargerð um innflutning á vörum sem þarf að gera á sérstakt eyðublað og skila til tollstjóra áður en vörurnar eru tollafgreiddar

Customs declaration

Customs declaration. A formal declaration (on a special form) which must be made and submitted to the customs authorities when goods pass through customs. 

DEKLARACJA CELNA

Deklaracja o imporcie towarów, którą trzeba wypełnić na specjalnym formularzu i oddać do urzędu celnego przed odprawą celną.

TOLLSTJÓRAEMBÆTTI

tollstjóraembætti er opinber stofnun sem hefur yfirumsjón með tollafgreiðslu og innheimtu tolla, skatta og annarra opinberra gjalda á ákveðnu svæði

The Directorate of Internal Revenue

The Directorate of Internal Revenue. A government institution that is in charge of customs inspection, the levying of customs duties, taxes and other official charges in a particular area. 

URZĄD CELNY

Publiczna instytucja sprawująca nadzór nad odprawą celną i pobieraniem cła, podatku oraz innych opłat w swoim rejonie.

TOLLSTJÓRI

tollstjóri er yfirmaður tollstjóraembættis á ákveðnu svæði

Director of Internal Revenue

Director of Internal Revenue. The head of the Directorate of Internal Revenue in a particular area. 

NACZELNIK URZĘDU CELNEGO

Kierownik urzędu celnego w danym rejonie.

TOLLUR

tollur er gjald sem er lagt á vörur sem eru fluttar til landsins

Customs dues; levies

Customs dues; levies. Charges imposed when goods are imported. 

CŁO

Opłata nakładana na towary importowane do kraju.

TÓMSTUNDANÁMSKEIÐ

tómstundanámskeið er námskeið sem fólk sækir í frítíma sínum til þess að læra eitthvað sem það hefur áhuga á og vill sinna í tómstundum sínum, t.d. tungumál eða að sauma eða teikna

Leisure activity courses

Leisure activity courses; hobby courses. Courses that people attend in their free (leisure) time to learn something that they are interested in and want to pursue as a hobby, e.g. languages, sewing or drawing.

ZAJĘCIA REKREACYJNE

Kursy, na które ludzie uczęszczają w czasie wolnym, żeby uczyć się rzeczy, które ich interesują i którymi chcą się zajmować w czasie wolnym, np. języków obcych, szycia albo rysowania.

TÓMSTUNDASKÓLAR

tómstundaskólar eru skólar þar sem kennd eru tómstundanámskeið

Leisure activity schools

Leisure activity schools. Schools where leisure activities (hobbies) and skills are taught. 

CENTRUM REKREACJI

Szkoła, w której są organizowane kursy i zajęcia rekreacyjne.

TÓMSTUNDIR

tómstundir eru frítími sem fólk notar til að sinna áhugamálun sínum; talað er um að fólk eigi sér tómstundagaman þegar það sinnir áhugamálum sínum í tómstundum

Leisure time

Leisure time. Free time which people use for their private interests, hobbies, sports, outdoor life, etc.

CZAS WOLNY

Czas wolny, który ludzie przeznaczają na zajmowanie się swoim hobby. 

TÓNMENNT

tónmennt er námsgrein í grunnskóla þar sem nemendur læra tónlist, t.d. söng og hljóðfæraleik

Music

Music. A subject in junior school in which pupils learn to sing and to play musical instruments.

MUZYKA

Przedmiot w szkołach podstawowych, na którym uczniowie uczą się podstaw muzyki, np. śpiewu i gry na instrumentach.

TRÚFÉLAG

trúfélag er félag fólks sem hefur sömu trú; á Íslandi er fólk skráð í ákveðið trúfélag eða utan trúfélags eftir því sem við á

Religious denomination; religious society; religious community

Religious denomination; religious society; religious community. A society consisting of people of the same religious belief (faith). People in Iceland are registered as being members of a specific religious society, or as standing outside all religious societies, as appropriate.

ZWIĄZEK WYZNANIOWY

Związek osób mających tą samą wiarę. Na Islandii ludzie są przypisani do związku wyznaniowego albo i nie.

TRÚNAÐAREIÐUR

ef maður skrifar undir trúnaðareið, t.d. vegna vinnu sinnar, þá lofar maður að tala alls ekki um það sem gerist í vinnunni og það er lögbrot að rjúfa trúnaðareiðinn

Oath of confidentiality; non-disclosure undertaking. 

Oath of confidentiality; non-disclosure undertaking. A solemn declaration somebody signs, e.g. in connection with their job, stating that they promise not to talk about things that happen in their work (or things they hear about through their work), and that breaking this promise will be breaking the law. 

OBIETNICA DYSKRECJI

Jeśli osoba podpisuje obietnicę dyskrecji, np. z powodu wykonywanej pracy, to obiecuje nikomu nie mówić o tym, co zachodzi w pracy, a złamanie obietnicy jest naruszeniem prawa.

TRÚNAÐARMÁL

ef eitthvað er trúnaðarmál þá má ekki segja neinum frá því; ef t.d. skýrsla er trúnaðarmál má ekki segja frá því hvað stendur í henni og ef laun eru trúnaðarmál má maður ekki segja frá því hvað maður fær í laun

Confidential; a confidential matter

Confidential; a confidential matter.  If something (e.g. a document) is marked ‘confidential', it means you may not tell other people about it; if your wages are said to be ‘a confidential matter', you are not allowed to tell other people what your wages are. 

POUFNE

Jeśli coś jest poufne, to nie można nikomu o tym mówić, np. jeśli raport jest poufny, to nie można nikomu mówić, co w nim pisze, a jeśli płaca jest poufna, to nie można nikomu mówić, jaką wypłatę się otrzymuje.

TRÚNAÐUR

ef maður er bundinn trúnaði við einhvern þá hefur maður lofað því að segja ekki frá ákveðnum málum sem varða hann; læknar eru t.d. bundnir trúnaði við sjúklinga sína

Confidentiality

Confidentiality. An undertaking not to disclose certain matters, e.g. about a certain person.  Doctors are bound by confidentiality towards their patients; they to not talk to other people about them or their problems.

DYSKRECJA

Jeśli czyjeś dane są objęte dyskrecją, to nie można mówić o niektórych sprawach, które go dotyczą. Lekarze są objęci dyskrecją wobec swoich pacjentów.

TRYGGING

ef maður er með tryggingu hjá tryggingafélagi greiðir hún kostnað við tjón sem maður verður fyrir, t.d. á eign sem er tryggð, eða vegna heilsutjóns; tryggingin felur í sér samkomulag um það hvað eigi að bæta og hversu háa upphæð eigi að greiða ef tjón ver

Insurance; insurance cover; insurance policy

Insurance; insurance cover; insurance policy. An agreement between a person and an insurance company under which the insurance company will pay the person compensation (money) if certain items listed in the agreement are damaged, or if the person suffers damage to his or her health, or an injury in an accident.  The insurance agreement (called a policy) states how much compensation will be paid if damage takes place; this is usually a proportion of the value of the items insured.

UBEZPIECZENIE

Jeśli osoba posiada ubezpieczenie w firmie ubezpieczeniowej, to ta firma płaci koszty strat, które zostały przez daną osobę poniesione, np. zniszczonego mieszkania albo nadwyrężonego zdrowia. Ubezpieczenie zawiera w sobie umowę, o tym co jest ubezpieczone i jaką kwotę należy wypłacić w przypadku straty, często jest to procent wartości rzeczy ubezpieczanej.

TRYGGINGAGJALD

tryggingagjald er upphæð sem launagreiðandi þarf að greiða ríkinu og er ákveðið hlutfall af laununum sem hann greiðir starfsmönnum sínum

Social insurance tax

Social insurance tax. A tax (a proportion of the wages paid to workers) which an employer must pay to the state as a contribution towards unemployment insurance. 

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

Kwota, którą pracodawca musi płacić państwu, i jest określonym procentem wypłaty, którą wypłaca swoim pracownikom.

TRYGGINGALÆKNIR

tryggingalæknir er læknir sem sér um að meta hvort fólk á rétt á þeim bótum og lífeyri úr almannatryggingum sem það fer fram á

Consulting physician 

Consulting physician (for an insurance company or the social insurance system). A physician who assesses whether people are entitled to compensation payments or pensions from the social insurance system when they have lost working capacity after illnesses or accidents. 

LEKARZ UBEZPIECZENIOWY

Lekarz, do którego należy ocenianie, czy ludzie mają prawo do zasiłków i rent, o które się ubiegają.

TRYGGINGAMÁL

tryggingamál eru þau öll mál sem tengjast tryggingum

Insurance (insurance issues)

Insurance (insurance issues). All matters relating to insurance. 

SPRAWY UBEZPIECZENIOWE

Wszystkie sprawy związane z ubezpieczeniami.

TRYGGINGAMÁLARÁÐHERRA

tryggingamálaráðherra er ráðherra sem stýrir tryggingamálaráðuneytinu fyrir hönd ríkisstjórnarinnar

Minister of Social Insurance

Minister of Social Insurance. The government minister in charge of the  Ministry of Social Insurance.

MINISTER SPRAW SOCJALNYCH

Minister zarządzający ministerstwem spraw socjalnych z ramienia rządu.

TRYGGINGAMÁLARÁÐUNEYTIÐ

tryggingamálaráðuneytið er ráðuneyti sem hefur yfirumsjón með almannatryggingum í landinu; yfirmaður ráðuneytisins er tryggingamálaráðherra

Ministry of Social Insurance

Ministry of Social Insurance. The government ministry in charge of the social insurance system in Iceland. It is headed by the Minister of Social Insurance.

MINISTERSTWO SPRAW SOCJALNYCH

Ministerstwo sprawujące nadzór nad ubezpieczeniami społecznymi w kraju. Jego przewodniczącym jest minister spraw socjalnych.

TRYGGINGASKÍRTEINI

tryggingaskírteini er sérstakt skjal frá t.d. tryggingafélagi sem sýnir hvaða tryggingar maður hefur

Insurance policy

Insurance policy.  A special document from an insurance company stating what insurance cover a person has with the company.

KARTA UBEZPIECZENIOWA

Specjalne zaświadczenie np. z firmy ubezpieczeniowej, które wykazuje jakie ubezpieczenia dana osoba posiada.

TUNGUMÁL

fólk notar tungumál til að tala saman en ólíkar þjóðir tala mismunandi tungumál; ákveðin tungumál eru námsgreinar í skólum, t.d. enska og danska sem eru skyldunámsgreinar á Íslandi og í framhaldsskólum eru líka kennd t.d. þýska, franska og spænska

Language

Language. The words, pronunciation and way of combining them used by people to communicate (talk to each other). People in different countries often have different languages. Some languages are taught in schools, e.g. English and Danish are compulsory subjects in Icelandic schools; French, German and Spanish are taught in some senior schools. 

JĘZYK

Ludzie używają języka do prowadzenia rozmów, a różne narody używają różnych języków. Niektóre języki są nauczane w szkołach, np. angielski i duński, które są przedmiotami obowiązkowymi na Islandii, a w szkołach średnich są też nauczane np. niemiecki, francuski i hiszpański.

TUNGUMÁLAPRÓF

tungumálapróf er próf sem fólk þarf að taka til að sýna fram á færni í ákveðnu tungumáli, t.d. til að fá starf eða inngöngu í skóla

Language test

Language test.  A test of knowledge and fluency in a language that someone has to take, e.g. to qualify for a job or be admitted to a course of study.

EGZAMIN JĘZYKOWY

Egzamin, który trzeba zdać, żeby wykazać się biegłością w danym języku i np. otrzymać pracę lub wstąpić do szkoły.

TÚLKAÞJÓNUSTA

túlkaþjónusta felst í því að túlkur aðstoðar fólk við ákveðnar aðstæður ef það kann ekki tungumálið eða hefur ekki nægilega gott vald á því

Interpreting service

Interpreting service. Assistance given to people when they do not understand a language or do not have sufficient command of it.

TŁUMACZENIA USTNE

Pomoc tłumacza w określonych sytuacjach, np. kiedy trzeba przetłumaczyć rozmowę dwóch osób, które nie rozumieją swoich języków nawzajem.

TÚLKUN

túlkun felst í því að túlkur fylgist með samræðum fólks sem kann ekki mál hvert annars og þýðir það sem er sagt jafnóðum af öðru tungumálinu yfir á hitt

Interpreting

Interpreting.  Translating what is said in one language into another and saying it in that language so that people who do not speak each other's language can communicate with each other. 

TŁUMACZENIE USTNE

Kiedy tłumacz obserwuje rozmowę ludzi, którzy nie znają swojego języka nawzajem, i tłumaczy bezpośrednio z jednego języka na drugi.

TÚLKUR

túlkur er maður eða kona sem tekur að sér að fylgjast með samræðum fólks sem kann ekki mál hvert annars og þýða það sem sagt er jafnóðum af öðru tungumálinu yfir á hitt

Interpreter

Interpreter.  A person who helps people to communicate if they do not speak the same language. The interpreter listens to what one person says and translates it immediately into the language of the other. 

TŁUMACZ

Kobieta lub mężczyzna, który obserwuje rozmowę między ludźmi, którzy wzajemnie nie rozumieją swoich języków, i bezzwłocznie tłumaczy z jednego języka na drugi.

TVÍTYNGDUR

maður er tvítyngdur ef maður hefur tvö tungumál sem móðurmál eða kann annað tungumál jafn vel og móðurmál sitt

Bilingual

Bilingual. With complete fluency in two languages (usually having used them since childhood).  

DWUJĘZYCZNY

Osoba, która jest dwujęzyczna ma dwa języki ojczyste, albo umie jeden język obcy równie dobrze jak swój ojczysty.

UMBOÐ

ef maður hefur umboð til að gera eitthvað þá hefur maður formlegt leyfi til þess frá þeim sem veitir manni umboðið

Agency, authorisation

Agency, authorisation.  Formal permission from someone to act on their behalf (e.g. to sign papers, collect an important document, etc.).

PEŁNOMOCNICTWO

Jeśli osoba posiada pełnomocnictwo na wykonanie czegoś, to ma formalne pozwolenie od osoby, która pełnomocnictwa udzieliła.

UMBOÐSMAÐUR

umboðsmaður er fulltrúi fólks eða talsmaður; umboðsmaður getur verið opinber starfsmaður sem gætir réttinda ákveðins hóps af fólki, t.d. umboðsmaður barna

 Representative, agent : Ombudsman

1) Representative, agent.  Someone who speaks or acts for another person. 2) Ombudsman. An official representative of a certain group of people, e.g. Umboðsmaður barna, the Children's Ombudsman. 

PEŁNOMOCNIK, RZECZNIK

Przedstawiciel osoby albo grupy osób. Może to też być formalny urząd reprezentujący pewną grupę osób, np. Rzecznik Praw Dziecka. 

UMBOÐSMAÐUR ALÞINGIS

umboðsmaður alþingis er embættismaður sem er kosinn af alþingi og hefur eftirlit með stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga í landinu

Parliamentary Ombudsman

Parliamentary Ombudsman. An official, elected by the Althingi, who monitors the functions of the executive (the administrative branch of government) at the national and local level.

KOMISARZ PARLAMENTARNY / RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

Funkcjonariusz publiczny wybrany przez parlament i sprawujący nadzór nad pracą administracji państwowej i samorządowej.

UMBOÐSMAÐUR BARNA

umboðsmaður barna er opinber talsmaður barna og unglinga undir 18 ára aldri og vinnur við að gæta réttinda þeirra

Children's Ombudsman

Children's Ombudsman. The official representative of children (all persons under the age of 18), who defends their interests and rights. 

RZECZNIK PRAW DZIECKA

Oficjalny przedstawiciel dzieci i młodzieży do 18 lat, strzegący ich praw.

UMDÆMI

umdæmi er sérstakt svæði þar sem ákveðin starfsemi fer fram, t.d. starfar lögregla í hverju umdæmi og hver skattstjóri starfar í sínu umdæmi

Administrative area

Administrative area. A geographical area which is a single unit, e.g. there is one tax authority and one police force, under single command, within each such unit.

REGION, OKRĘG

Rejon, którym objęta jest działalność pewnej instytucji, np. policji albo urzędu podatkowego. 

UMFERÐ

umferð t.d. bíla og annarra farartækja felst í því að þau fara á milli staða á götunum

Traffic

Traffic. Cars, motorcycles, bicycles, buses, etc., moving along the roads.

RUCH DROGOWY

Ruch samochodów i innych środków transportu na drogach.

UMFERÐARLÖG

umferðarlög eru sérstök lög sem fjalla um umferð bíla og annarra ökutækja um götur og vegi

Traffic Act

Traffic Act. An act of law (statute) covering the movement of traffic on streets and roads. 

KODEKS DROGOWY

Specjalna ustawa dotycząca ruchu drogowego. 

UMFERÐARMERKI

umferðarmerki eru skilti sem leiðbeina ökumönnum og öðrum um reglur í umferðinni og aðstæður á götu eða vegi

Traffic sign

Traffic sign.  A sign or notice which gives information to drivers or states limits applying to the movement of traffic. 

ZNAKI DROGOWE

Znaki instruujące kierowców i innych użytkowników drogi co do zasad ruchu drogowego albo warunków na drodze. 

UMFERÐARREGLUR

umferðarreglur eru reglur um umferð sem öllum sem ferðast í umferðinni ber að fara eftir

Traffic rules (rules of the road)

Traffic rules (rules of the road). Rules which all road-users must obey. 

ZASADY RUCHU DROGOWEGO

Przepisy ruchu drogowego, które obowiązują wszystkich poruszających się po drogach.

UMSAMINN

ef eitthvað er umsamið þá er búið að semja um það

Agreed, decided; negotiated

Agreed, decided; negotiated. Something that people have talked about and approved. 

UZGODNIONY, UMÓWIONY

Coś, co zostało juz ustalone. 

UMSJÓN

ef maður hefur umsjón með einhverju þá lítur maður eftir því og sér um að það gangi eðlilega fyrir sig eða sé í lagi

Supervision (inspection; monitoring)

Supervision (inspection; monitoring). Checking to see that something is as it should be. 

NADZÓR, OPIEKA

Jeśli osoba ma coś pod swoim nadzorem albo opieką, to tego dogląda i pilnuje, żeby funkcjonowało poprawnie.

UMSJÓNARKENNARI

umsjónarkennari er kennari sem hefur yfirumsjón með ákveðnum bekk í skóla eða ákveðnum nemendum í bekknum

Class teacher (supervisor)

Class teacher (supervisor).  A teacher who is in charge of a particular class in a school, or of particular pupils in the class. 

NAUCZYCIEL WYCHOWAWCA

Nauczyciel, który sprawuje opiekę nad pewną klasą w szkole lub pewnymi uczniami w klasie.

UMSÓKN

umsókn felst í því að maður óskar formlega eftir að fá eitthvað, t.d. starf eða ákveðna þjónustu hjá fyrirtæki eða stofnun

Application

Application. Asking formally for something, e.g. a job or a passport. 

PODANIE

Oficjalna prośba o coś, np. pracę albo konkretną usługą u przedsiębiorstwa lub instytucji.

UMSÓKNAREYÐUBLAÐ

umsóknareyðublað er sérstakt eyðublað sem er fyllt út til þess að sækja um eitthvað, t.d. starf eða ákveðna þjónustu

Application form

Application form. A special form to fill out when you are applying for something, e.g. a job, or a passport.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Specjalny druk wypełniany przy ubieganiu się o coś, np. o pracę lub pewną usługę.

UMSÆKJANDI

maður er umsækjandi ef maður skilar inn umsókn, t.d. um starf

Applicant

Applicant. Someone who has submitted (sent in) an application for something, e.g. a job.

KANDYDAT, PETENT, WNIOSKODAWCA

Osoba składająca podanie np. o pracę.

UMSÖGN

umsögn er það sem er sagt t.d. um einstakling eða málefni; ef maður fær t.d. góða umsögn hjá einhverjum þá talar hann vel um mann; umsögn er oft gefin sem skriflegt álit á einstaklingi eða máli

Report; comment; testimonial.  

Report; comment; testimonial.  Something that is said about a person or some matter, giving an opinion or facts; an official statement presenting a point of view. 

OPINIA

Ocena wydana np. o człowieku lub sprawie. Dobra opinia oznacza, że ktoś był zadowolony z czyjejś pracy lub zachowania. Opinia jest często wydawana pisemnie.

UMÖNNUN

ef fólk þarf umönnun er einhver sem hugsar um það og aðstoðar við ýmsa hluti, t.d. að baða sig og klæða sig; þeir sem vinna við umönnun vinna t.d. á hjúkrunarheimilum, sjúkrahúsum eða sambýlum fyrir fatlaða

Care

Care.  Help for people who are not able to do certain things themselves (e.g. washing and dressing themselves) because they are ill, old or disabled. Care is given in private homes, and also in nursing homes, hospitals and homes for the disabled. 

OPIEKA

Jeśli jakaś osoba potrzebuje opieki, to znaczy, że ktoś się musi o nią troszczyć i pomagać jej w różnych czynnościach, np. przy kąpaniu i ubieraniu. Osoby zajmujące się opieką pracują np. w domach opieki i szpitalach.

UNDANSKILINN

ef maður er undanskilinn einhverju þá er maður ekki með í því

Not included

Not included

WYKLUCZONY, WYŁĄCZONY

Jeśli ktoś jest z czegoś wyłączony, to w tym nie uczestniczy.

UNDANTEKNING

það er undantekning þegar vikið er frá einhverri reglu af sérstakri ástæðu

Exception

Exception. Something that is unusual, not like most examples or different in some special way. 

WYJĄTEK

Odstąpienie od reguły ze szczególnych powodów.

UNDANÞÁGA

ef maður fær undanþágu frá einhverju sem þarf að gera fær maður sérstakt leyfi til þess að þurfa ekki að gera það

Exemption

Exemption.  Special permission not to have to do something, i.e. to be free of some obligation.

ZWOLNIENIE, DYSPENSA

Jeśli osoba jest z czegoś zwolniona, to otrzymuje specjalne pozwolenie, że tego nie musi robić.

UNDIRRITUN

undirritun er það sama og undirskrift

Signature

Signature. (Same as undirskrift.) 

PODPIS

Autograf umieszczany na dokumentach, np. umowach, w celu poświadczenia ich autentyczności i wyrażenia swojej zgody.

UNDIRSKRIFT

undirskrift er eiginhandaráritun sem maður setur á skjöl, t.d. samninga, til þess að staðfesta það sem þar stendur og sýna að maður samþykki það

Signature

Signature. A person's name, which he or she writes on a document to confirm what is written there and show that the person understands it and agrees to it.

PODPIS

Autograf umieszczany na dokumentach, np. umowach, w celu poświadczenia ich autentyczności i wyrażenia swojej zgody.

UNGBARN

börn eru ungbörn á fyrstu mánuðum ævi sinnar

Infant

Infant. A young child during its first few months (or first year) of life. 

NIEMOWLĘ 

Dziecko w pierwszych miesiącach życia.

UNGBARNAEFTIRLIT

foreldrar fara reglulega með börn sín í ungbarnaeftirlit frá því þau fæðast og þar til þau byrja í skóla þar sem þau hitta ljósmóður, hjúkrunarfræðing eða lækni sem fylgist með því að barnið vaxi og þroskist eðlilega, að það fái þær bólusetningar sem það 

Child health monitoring

Child health monitoring. Parents take their children for regular monitoring from birth until they start school. There, they meet a midwife, nurse or doctor who checks to see if the child is growing and developing normally, gives it the required vaccinations and gives the parents advice on looking after the child.

BILANS ZDROWIA DZIECKA

Rodzice zabierają swoje dzieci regularnie, od czasu urodzin do pójścia do szkoły, na bilans zdrowia. Na bilansie pielęgniarka, położna lub lekarz bada, czy dziecko się prawidłowo rozwija i rośnie oraz wykonuje potrzebne szczepienia, a rodzice otrzymują informacje o opiece nad dzieckiem.

UNGBARNAVERND

ungbarnavernd er eftirlit með heilsu og þroska barna frá því að þau fara heim af fæðingardeild og þangað til þau byrja í grunnskóla; í ungbarnaverndinni felst m.a. reglubundin læknisskoðun, bólusetningar gegn ákveðnum smitsjúkdómum, eftirlit með vexti og 

Child health care

Child health care. Monitoring of the health and development of children from when they go home from the maternity ward until they start junior school. This consists of regular examinations by doctors, vaccinations against certain infectious diseases, monitoring of the child's growth and development and advice to the parents. It takes place in health clinics. 

OPIEKA PEDIATRYCZNA 

Kontrola zdrowia i rozwoju dzieci od czasu opuszczenia szpitala po porodzie do pójścia do szkoły podstawowej. Opieka pediatryczna zawiera w sobie m.in. regularne badania lekarskie, szczepienia przeciw pewnym chorobom zakaźnym, kontrolę wzrostu i rozwoju dziecka oraz udzielanie informacji rodzicom. Opieka pediatryczna odbywa się m.in. w przychodniach.

UNGLINGUR

unglingar eru ungt fólk á aldrinum 13-18 ára

Young person (teenager, adolescent)

Young person (teenager, adolescent). Someone aged 13-18 years. 

MŁODZIEŻ

Młodzi ludzie w wieku 13-18 lat.

UPPBÓT

uppbót er greiðsla sem fólk fær í viðbót við aðrar greiðslur, t.d. bætur eða laun, eftir ákveðnum reglum eða samkvæmt samningum, t.d. uppbót á lífeyri eða orlofsuppbót

Supplement

Supplement. A payment which people receive in addition to other payments, e.g. benefit payments or wages, according to certain agreements. Examples: pension supplement, vacation pay supplement.

DODATEK, PREMIA

Kwota otrzymywana dodatkowo do innych świadczeń, np. zasiłków albo pensji, zgodnie z ustalonymi przepisami albo umowami, np. dodatek do zasiłku albo dodatek urlopowy.

UPPHÆÐ

upphæð er ákveðið magn peninga

Amount, sum

Amount, sum. A sum of money, e.g. ISK 5,000. 

KWOTA

Określona suma pieniędzy.

UPPLÝSINGAR

upplýsingar eru fræðsla eða vitneskja um eitthvað; ef maður gefur einhverjum upplýsingar um eitthvað segir maður honum það sem maður veit eða getur fundið skráð um það

Information

Information. Facts, knowledge or data about something. If you provide information about something, you say or write what you know about it.

INFORMACJE

Dane albo pouczenie na jakiś temat. Jeśli osoba udziela drugiej osobie informacji, to mówi jej co wie albo może znaleźć napisane na dany temat.

UPPLÝST SAMÞYKKI

samþykki sem veitt er skriflega af fúsum og frjálsum vilja.

Informed consent

Informed consent. Consent (agreement or approval) that somebody gives when they are in possession of the facts about something.

UPPSAGNARFRESTUR

uppsagnarfrestur er ákveðinn tími sem líður frá því að einhverju er sagt upp og þangað til uppsögnin tekur gildi; ef t.d. fólki er sagt upp vinnu eða ef það segir sjálft upp starfi sínu þarf það yfirleitt að vinna þangað til uppsagnarfresturinn er liðinn 

Notice period for termination

Notice period for termination.  A period of time that passes from when an agreement is terminated until the termination takes effect.  For example, if someone is dismissed from their job, or decides to stop and gives notice to the employer, they usually have to work until the end of the notice period, and receive wages for doing so. 

OKRES WYPOWIEDZENIA

Okres czasu, który musi minąć od wypowiedzenia do wejścia w życie, np. jeśli osobie zostanie wypowiedziana praca lub dana osoba sama z niej rezygnuje, to musi zazwyczaj pracować do końca okresu wypowiedzenia i przez ten okres też otrzymuje wynagrodzenie.

UPPSÖGN

uppsögn felst í því að atvinnurekandi segir starfsmanni sínum upp vinnunni eða að starfsmaður segir sjálfur upp störfum

Termination; dismissal

Termination; dismissal. When an employer terminates a worker's employment (dismisses, lays off or sacks the worker) or when the worker gives notice (announces that he or she wants to leave).

WYPOWIEDZENIE

Kiedy pracodawca wypowiada pracownikowi pracę albo ten sam z niej rezygnuje.

UTANKJÖRFUNDARATKVÆÐI

utankjörfundaratkvæði eru atkvæði fólks sem ekki getur mætt á kjörstað á kjördaginn, t.d. vegna þess að það er veikt eða af því að það er erlendis; fólk getur t.d. greitt utankjörfundaratkvæði hjá ræðismönnum eða í sendiráðum erlendis

Absentee vote (postal vote)

Absentee vote (postal vote). A vote cast by someone who is not able to go to a polling station on election day, e.g. because they are ill or are not in the country. People can cast absentee votes at Icelandic consuls' offices abroad, or at Icelandic embassies.

GŁOS ODDANY POZA LOKALEM WYBORCZYM

Głosy oddane przez ludzi, którzy nie mogą sami przyjść do lokalu wyborczego w dniu wyborów, np. z powodu choroby albo przebywania za granicą. Głosować poza miejscem zamieszkania można na przykład w konsulatach lub ambasadach za granicą.

UTANKJÖRFUNDARKOSNING

utankjörfundarkosning er kosning sem fer ekki fram á kjörstað eða ekki á kjördag

Absentee voting

Absentee voting.  Voting that does not take place at polling stations on election day. 

GŁOSOWANIE POZA LOKALEM / PRZEDTERMINOWE

Głosowanie, które nie odbywa się w lokalu wyborczym albo nie w dniu wyborów.

UTANRÍKISMÁL

utanríkismál eru öll mál sem snúast um opinber samskipti lands við önnur lönd

Foreign affairs

Foreign affairs. All matters involving official contact between one state and another. 

SPRAWY ZAGRANICZNE

Wszystkie sprawy związane z oficjalnymi relacjami z innymi państwami.

UTANRÍKISRÁÐHERRA

utanríkisráðherra er ráðherra sem stýrir utanríkisráðuneytinu fyrir hönd ríkisstjórnarinnar

Minister for Foreign Affairs

Minister for Foreign Affairs.  The government minister in charge of the Ministry for Foreign Affairs. 

MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH

Minister kierujący ministerstwem spraw zagranicznych z ramienia rządu.

UTANRÍKISRÁÐUNEYTIÐ

utanríkisráðuneytið er ráðuneyti sem hefur yfirumsjón með utanríkismálum landsins, t.d. varnarmálum og samskiptum við önnur ríki; yfirmaður ráðuneytisins er utanríkisráðherra

Ministry for Foreign Affairs

Ministry for Foreign Affairs.  The government ministry dealing with a country's foreign affairs, e.g. defence and contact with other states. It is headed by the Minister for Foreign Affairs.

MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH

Ministerstwo sprawujące nadzór nad sprawami zagranicznymi, np. sprawami obrony i stosunków międzynarodowych. Przewodniczącym ministerstwa jest Minister Spraw Zagranicznych.

UTANRÍKISSTEFNA

utanríkisstefna lands felst í því sem stjórnvöld hafa ákveðið um samskipti þess við önnur lönd

Foreign policy

Foreign policy. The approach and priorities that the government has decided on in its dealings with other states. 

POLITYKA ZAGRANICZNA

Kurs, jaki władze państwa obrały względem innych krajów.

UTANRÍKISÞJÓNUSTA

utanríkisþjónusta er heiti yfir þær stofnanir sem sjá um utanríkismál, t.d. sendiráð; utanríkisráðuneytið hefur yfirumsjón með utanríkisþjónustu hvers lands

Foreign service

Foreign service. All the government bodies that are involved in foreign affairs, e.g. embassies. The Ministry for Foreign Affairs (of any country) is in charge of a country's foreign service.

SŁUŻBA DYPLOMATYCZNA

Nazwa instytucji zajmujących się sprawami zagranicznymi, np. ambasad. Ministerstwo Spraw Zagranicznych sprawuje nadzór nad służbą dyplomatyczną.

ÚRLAUSN

þegar úrlausn fæst í einhverju máli þá er búið að leysa úr málinu

Solution (resolution)

Solution (resolution). Coming to a conclusion in a case; resolving difficulties or solving a problem. 

ROZWIĄZANIE

Kiedy znajduje się rozwiązanie dla jakiejś sprawy, to jest ona już załatwiona.

ÚRRÆÐI

úrræði er leið til lausnar á ákveðnum málum, t.d. er sérkennsla úrræði fyrir börn með sérþarfir í skólakerfinu

Remedy

Remedy. A way of solving a problem, e.g. by providing special teaching in the school system for children with special requirements.

WYJŚCIE Z SYTUACJI

Sposób rozwiązania skomplikowanych sytuacji, np. nauczanie specjalne jest wyjściem dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

ÚRSKURÐUR

úrskurður er ákvörðun, t.d. dómara eða sýslumanns, sem verður að fara eftir

Ruling

Ruling. A decision, e.g. by a court or district commissioner, which must be accepted.

WERDYKT

Postanowienie (np. sędziego albo wojewody), którego trzeba przestrzegać.

ÚTBORGUN

útborgun felst í því að maður fær launin sín greidd frá launagreiðanda

Payment; wage payment

Payment; wage payment. Payment of wages by an employer. 

WYPŁATA

Otrzymanie zapłaty od pracodawcy.

ÚTGÁFA

útgáfa felst í því að birta eitthvað opinberlega, t.d. bók eða tímarit; það er líka talað um útgáfu ýmiss konar skjala og skilríkja, t.d. vegabréfa, þegar þau eru tilbúin og afhent

 Publication : Issue (issuing), 

1) Publication. Making something public, or available to everyone, e.g. in a book or magazine. 2) Issue (issuing), of certain documents and official papers, e.g. of a passport when it is ready.

WYDANIE

Opublikowanie np. książki albo czasopisma. Mówi się także o wydawaniu różnego rodzaju dokumentów i dowodów, np. paszportów.

ÚTGÁFUDAGUR

útgáfudagur er dagurinn þegar eitthvað er gefið út

Date of publication; date of issue

Date of publication; date of issue.  The date when something is published or issued. 

DATA WYDANIA

Dzień, w którym coś zostało wydane.

ÚTGÁFULAND

útgáfuland er landið þar sem eitthvað er gefið út

Country of issue (publication)

Country of issue (publication). The country where something was issued or published. 

KRAJ WYDANIA

Kraj, w którym coś zostało wydane.

ÚTGÁFURÍKI

útgáfuríki er það sama og útgáfuland

Issuing state

Issuing state; the state where something was issued or published. (Same as útgáfuland).

KRAJ WYDANIA

Kraj, w którym coś zostało wydane.

ÚTGÁFUSTAÐUR

útgáfustaður er staðurinn þar sem eitthvað er gefið út, t.d. bær eða borg

Place of issue (publication)

Place of issue (publication). The place (e.g. a town or city) where something was issued (or published).

MIEJSCE WYDANIA

Miejsce (np. miasto), w którym coś zostało wydane.

ÚTGJÖLD

útgjöld eru þeir peningar sem maður eyðir í reglulegan kostnað, t.d. afborganir af lánum, til þess að borga reikninga og kaupa mat

Expenses

Expenses. The money you spend regularly on things you have to pay for, e.g. instalments of loans, paying bills and buying food.

WYDATKI

Pieniądze wydawane regularnie, np. spłaty rat pożyczek, zapłata rachunków oraz pieniądze wydawane na żywność.

ÚTIVISTARTÍMI

útivistartími er sá tími sem fólki er leyft að vera á ferli úti; t.d. eru reglur um útivistartíma barna sem er breytilegur eftir aldri og árstíma

The hours when children are permitted to be out of doors and unaccompanied

The hours when children are permitted to be out of doors and unaccompanied. This varies according to the age of the children and the time of year. 

DOZWOLONY CZAS PRZEBYWANIA NA ZEWNĄTRZ

Czas, w którym można przebywać na zewnątrz. Istnieją przepisy dotyczące dozwolonego czasu przebywania na zewnątrz dzieci i młodzieży, zależnie od ich wieku i pory roku.

ÚTLÁNSVEXTIR

útlánsvextir eru vextir sem maður þarf að borga af láni sem maður tekur í banka eða hjá lánasjóði

Interest on loans; credit interest

Interest on loans; credit interest. Interest that you have to pay on money you borrow from a bank or housing financing fund. 

ODSETKI OD KREDYTÓW

Odsetki płacone od pożyczki zaciągniętej z banku albo z instytucji kredytowej.

ÚTLENDINGALÖG

útlendingalög eru sérstök lög sem alþingi hefur sett um útlendinga á Íslandi

Foreign Nationals Act (Act on Foreigners)

Foreign Nationals Act (Act on Foreigners). A special act of law (statute) covering the rights of foreign nationals in Iceland (Act no. 96/2002). 

USTAWA O CUDZOZIEMCACH

Specjalna ustawa dotycząca cudzoziemców, uchwalona przez parlament islandzki.

ÚTLENDINGASTOFNUN

útlendingastofnun er stofnun á vegum ríkisins sem sér t.d. um útgáfu dvalar- og atvinnuleyfa til útlendinga og útgáfu vegabréfa fyrir íslenska ríkisborgara

Directorate of Immigration

Directorate of Immigration. A government body in charge of issuing residence and work permits to foreign nationals, and also of issuing passports to Icelandic citizens. 

URZĄD IMIGRACYJNY

Publiczna instytucja zajmująca się m.in. wydawaniem pozwoleń na pobyt i pracę dla cudzoziemców oraz wydawaniem paszportów dla obywateli islandzkich.

ÚTLENDINGUR

maður er útlendingur í landi þar sem maður á ekki heima eða þar sem maður er ekki fæddur og alinn upp

Foreign national (alien); foreigner

Foreign national (alien); foreigner. You are a foreigner (or foreign national) in a country where you do not normally live and where you were not born or brought up. 

CUDZOZIEMIEC

Osoba jest cudzoziemcem, jeśli przebywa w kraju, w którym nie mieszka, albo w którym się nie urodziła i nie wychowała.

ÚTLÖND

útlönd eru önnur lönd en það sem maður miðar við eða horfir frá, en það er oftast landið þar sem maður býr; á Íslandi eru t.d útlönd öll önnur lönd en Ísland

Other countries

Other countries, as considered from the point of view of one particular country, normally the one where one is at the time or where one lives, e.g. from Iceland, ‘útlönd' refers to all other countries in the world.

ZAGRANICA

Inne kraje niż ten, z którego perspektywy patrzymy (zazwyczaj kraj zamieszkania), np. dla Islandii wszystkie kraje, inne niż Islandia, to zagranica.

ÚTREIKNINGUR

útreikningur sýnir hvernig eitthvað er reiknað út, t.d. kostnaður við lán

Calculation

Calculation. Details of how something is worked out in figures, e.g. the cost of taking a loan.

OBLICZENIA

Obliczenia pokazują w jaki sposób coś zostało obliczone, np. koszt pożyczki.

ÚTRUNNINN

þegar eitthvað er útrunnið þá er tími þess liðinn; ef matvara er útrunnin þá er síðasti dagur sem má borða matinn liðinn; ef frestur er útrunninn þá er tíminn sem maður hafði til þess að gera eitthvað eða skila einhverju liðinn

Expired

Expired.  No longer valid; older than it should be. A food product expires when its shelf life is past; a document (e.g. a licence or passport) expires on a certain date and has to be renewed.  

PRZETERMINOWANY

Jeśli coś jest przeterminowane, to okres jego ważności minął. Jeśli jedzenie jest przeterminowane, to minął ostatni dzień, w którym można je zjeść. Jeśli minął termin zrobienia lub oddania czegoś, to minął czas, w którym można to było zrobić.

VAKT

vakt er ákveðið vinnutímabil á vinnustöðum þar sem starfsemin nær yfir lengri tíma en venjulegan vinnudag, t.d. allan sólarhringinn, og starfsfólk skiptist á að vinna; ef maður vinnur á vöktum vinnur maður á mismunandi tímum, t.d. stundum á daginn og stun

Shift

Shift. A certain working period at a place of work where operations continue outside the normal working day (e.g. round the clock). Workers take it in turns during the period, so those who work shift work sometimes work during the evening or at night.

DYŻUR, ZMIANA

Czas pracy dłuższy niż normowany, np. przez całą dobę, a pracownicy pracują na zmianę. Osoby pracujące na zmiany pracują o różnych porach dnia, np. czasem w ciągu dnia, a czasem wieczorem lub nocą.

VAKTAVINNA

vaktavinna felst í því að vinna á vöktum

Shift work

Shift work. Work that is divided into shifts (e.g. day shift, evening shift, night shift). 

PRACA NA ZMIANY

Praca na zmiany lub dyżury.

VASAPENINGAR

vasapeningar eru peningar sem t.d. börn og unglingar fá frá foreldrum sínum til daglegrar neyslu; vasapeningar geta líka verið peningar sem elli- og örorkulífeyrisþegar geta átt rétt á ef þeir dvelja t.d. á sjúkrahúsi og fá ekki lífeyri

Pocket money

Pocket money.  Money that parents give their children to pay for small day-to-day costs; the same word is used to refer to the allowance that old-age pensioners or disability pensioners may be entitled to when they are in hospital but to not receive their pensions while they are there.  

KIESZONKOWE

Pieniądze otrzymywane np. przez dzieci i młodzież od swoich rodziców na codzienne wydatki. Mogą to też być pieniądze, które emeryci i renciści otrzymują, jeśli przebywają np. w szpitalu i nie otrzymują emerytury lub renty.

VAXTABÆTUR

vaxtabætur er styrkur frá ríkinu sem fólk getur átt rétt á samkvæmt ákveðnum reglum ef það borgar háa vexti af húsnæðislánum

Interest benefit

Interest benefit.  Benefit (a payment) from the state that people may be entitled to receive according to certain rules if they pay large sum in interest on their mortgages. 

DODATEK DO KUPNA NIERUCHOMOŚCI

Świadczenia pieniężne, o które można się ubiegać w przypadku płacenia wysokich odsetek od kredytu na kupno nieruchomości.

VAXTAKJÖR

vaxtakjör hjá banka eða lánastofnun ráðast af því hvað maður þarf að borga háa vexti af láni sem maður fær í bankanum eða stofnuninni

Interest rate

Interest rate.  The interest you are charged by a bank or other finance company or institution on money that you borrow. 

WARUNKI OPROCENTOWANIA, STOPA PROCENTOWA

Stopa procentowa wskazuje, jak wysokie odsetki trzeba płacić od kredytu, który się otrzymało od banku lub instytucji kredytowej.

VAXTAMUNUR

vaxtamunur er munurinn á milli innláns- og útlánsvaxta lánastofnana.

Interest differential

Interest differential. The difference between the interest rates applying to deposits and loan at banks or other credit institutions.

VEÐ

veð er trygging fyrir því að sá sem lánar fólki peninga fái þá til baka þótt fólk geti ekki borgað af láninu; lán sem fólk fær til að kaupa húsnæði er t.d. oftast tryggt með veði í húsinu eða íbúðinni

Mortgage lien (security)

Mortgage lien (security).  A method of making sure that someone who loans money will not lose it completely even if the borrower does not pay the loan back. For example, when people take a mortgage to buy property, the property itself is usually put up as a security for the repayment of the mortgage. If they do not pay back the loan, then the lender can take possession of the property instead.

ZASTAW, HIPOTEKA

Zabezpieczenie gwarantujące, że strona pożyczająca pieniądze otrzyma je z powrotem, nawet jeśli osobę nie będzie stać na spłatę kredytu. Kredyt na mieszkanie jest zazwyczaj pod zastaw mieszkania lub domu.

VEÐBRÉF

veðbréf eru skuldabréf með veði í eign

Mortgage bond

Mortgage bond. A security backed by a mortgage right on property. 

HIPOTECZNY LIST ZASTAWNY

Papier wartościowy zabezpieczony hipoteką.

VEFFANG

veffang er slóð á netinu, nokkurs konar heimilisfang, sem leiðir á heimasíðu eða vef stofnunar, fyrirtækis eða einstaklings

URL; web address; internet address

URL; web address; internet address.  A sequence of letter used on the internet like an address which opens up the homepage or website of an institution, company or individual.

ADRES INTERNETOWY

Adres w Internecie, który prowadzi na portal internetowy albo stronę np. instytucji, przedsiębiorstwa albo osoby.

VEFSÍÐA

vefsíða er skjal eða svæði á netinu sem hægt er að komast í úr öllum tölvum gegnum ákveðið veffang

Web page

Web page. A site on the World Wide Web that can be opened from any computer by using a certain URL (internet address).

STRONA INTERNETOWA

Plik albo strona w Internecie, którą można obejrzeć ze wszystkich komputerów przez wpisanie adresu.

VEGABRÉF

vegabréf eru sérstök persónuskilríki frá yfirvöldum sem fólk þarf að hafa til að mega ferðast á milli landa

Passport

Passport.  A special identity document, issued by a government authority, which people must have with them when they travel between countries. 

PASZPORT

Specjalny dowód tożsamości, wydawany przez władze państwowe, który trzeba posiadać, żeby móc podróżować między krajami.

VEGABRÉFAEFTIRLIT

vegabréfaeftirlit felst í því að vegabréf fólks eru skoðuð þegar það kemur til landsins til þess að staðfesta t.d. að fólk sé það sem það segist vera

Passport control; passport inspection

Passport control; passport inspection. When people enter the country, they must show their passports as proof of their identity.

KONTROLA PASZPORTOWA

Oglądanie paszportów osób przyjeżdżających do kraju, np. w celu potwierdzenia ich tożsamości.

VEGABRÉFASKOÐUN

vegabréfaskoðun er það sama og vegabréfaeftirlit

Passport control; passport inspection 

Passport control; passport inspection (same as vegabréfaeftirlit).

KONTROLA PASZPORTOWA

Oglądanie paszportów osób przyjeżdżających do kraju, np. w celu potwierdzenia ich tożsamości.

VEGABRÉFASKRÁ

vegabréfaskrá er sérstök skrá í vörslu yfirvalda yfir öll vegabréf sem hafa verið gefin út og upplýsingarnar sem eru í þeim

Passport register

Passport register. A special register maintained by the authorities and containing records of all passports issued and the information in them.

REJESTR PASZPORTÓW

Specjalny państwowy rejestr wszystkich wydanych paszportów i zawartych w nich informacji.

VEGABRÉFASKYLDA

vegabréfaskylda felur í sér að maður verður að hafa vegabréf á ferðalögum á milli landa

Passport requirement

Passport requirement. When it is necessary to have a passport in order to travel between countries

OBOWIĄZEK POSIADANIA PASZPORTU

Obowiązek posiadania paszportu podczas podróży zagranicznych.

VEGABRÉFSÁRITUN

vegabréfsáritun felur í sér leyfi frá yfirvöldum lands, sem maður ætlar að ferðast til, til þess að koma þangað og það er staðfest með sérstakri áritun í vegabréfi manns; maður þarf ekki að hafa vegabréfsáritun til að ferðast til allra landa

Visa

Visa. A permit issued by the authorities of a country you want to visit, allowing you to enter and leave that country. This is shown by a special stamp in your passport.  Visas are not necessary for travel to all countries.

WIZA

Pozwolenie od władz kraju, do którego zamierza się podróżować, na przyjazd, poświadczone specjalnym wpisem do paszportu. Do niektórych krajów nie są potrzebne wizy.

VEGABRÉFSHAFI

ef maður er vegabréfshafi þá er maður með vegabréf sem er í gildi

Passport holder

Passport holder.  Someone who holds a valid passport. 

POSIADACZ PASZPORTU

Osoba posiadająca ważny paszport.

VEIKINDADAGUR

veikindadagur er dagur sem maður er veikur og kemst þess vegna ekki í vinnuna; launafólk vinnur sér inn rétt á veikindadögum eftir ákveðnum reglum í kjarasamningum og missir því ekki launin sín þótt það sé veikt í ákveðinn tíma

Day of illness; day off due to illness

Day of illness; day off due to illness. A day on which a worker does not go to work due to illness.  Workers have the right to take days off due to illness without loss of wages according to certain rules in their collective agreements. 

DZIEŃ ZWOLNIENIA LEKARSKIEGO

Dzień, w którym dana osoba jest chora i nie może z tego powodu przyjść do pracy. Pracownicy zdobywają prawo do zwolnienia zgodnie z ustalonymi przepisami i nie tracą więc wypłaty mimo dłuższej choroby.

VEIKINDI

það eru veikindi þegar fólk er veikt í langan tíma

Sickness; illness

Sickness; illness. When someone is ill (particularly for a long time). 

CHOROBA

Długotrwałe schorzenie albo pogorszenie samopoczucia.

VERÐBÓLGA

það er verðbólga þegar verð á vörum og þjónustu hækkar almennt og verðgildi peninga minnkar þannig að fólk getur t.d. keypt minna fyrir launin sín

Inflation

Inflation.  A rise in the general level of prices (of goods and services), with a resulting drop in the value of money. One result is that people's wages (if they remain unchanged) are no longer sufficient to buy the same amount as before.

INFLACJA

Podwyżka cen towarów i usług oraz spadek wartości pieniądza, tak że ludzie mniej mogą nabyć za swoją wypłatę.

VERÐBRÉF

verðbréf er skjal sem staðfestir að maður eigi verðmæti, t.d. hlutabréf sem segir að maður eigi hlut í hlutafélagi eða skuldabréf sem segir að maður eigi inni pening sem einhver skuldar manni

Security

Security.  A document showing that someone owns an item of value, e.g. a share certificate stating that one owns a share in a limited company or a bond stating that one is the owner of money that is owed by someone. 

PAPIERY WARTOŚCIOWE

Dokument potwierdzający posiadane lokaty, np. akcje, poświadczające udziały w spółce akcyjnej, albo obligacje potwierdzające ulokowanie pieniędzy. 

VERÐBRÉF

verðbréf er samheiti yfir skjöl sem eru ígildi peninga, eins og t.d. hlutabréf, skuldabréf og aðrar kröfur.

Security

Security. Any type of document that is the equivalent of money (e.g. a share, bond or other financial claim).

PAPIERY WARTOŚCIOWE

Dokument potwierdzający posiadane lokaty, np. akcje, poświadczające udziały w spółce akcyjnej, albo obligacje potwierdzające ulokowanie pieniędzy. 

VERÐBÆTUR

verðbætur bætast við upphaflega upphæð, t.d. á láni eða bankainnistæðu, ef verðlag hefur hækkað vegna verðbólgu þannig að verðgildi peninganna haldist nokkurn veginn það sama

Indexation adjustment 

Indexation adjustment (price-level adjustment; inflation adjustment).  An amount added to the original amount of (e.g.) a loan or bank deposit to take account of inflation. The aim is to keep the monetary value more or less the same. 

KWOTA WYRÓWNANIA

Kwota dodawana do wartości np. kredytu albo oszczędności bankowych w przypadku indeksacji, przeprowadzanej gdy ceny w kraju wzrosły z powodu inflacji. Indeksacja jest przeprowadzana w celu zachowania oryginalnych proporcji cenowych sprzed inflacji.

VERÐLAGNING

það er verðlagning þegar verð á vörum eða þjónustu er ákveðið

Pricing

Pricing. Deciding the price of a product or service. 

WYCENA

Określenie ceny towarów albo usług.

VERÐTRYGGÐUR

ef lán er verðtryggt þýðir það að upphæð þess breytist eftir verðlagi í landinu og hækkar eftir því

Index-linked

Index-linked.  If a loan (or any sum of money) is index-linked, the amount will change in step with changes in the price-level in the country, rising if the price-level rises. 

INDEKSOWANY

Jeśli kredyt jest indeksowany, to jego wysokość zmienia się zależnie od cen w kraju.

VERÐTRYGGING

verðtrygging miðar að því að tryggja verðgildi peninga þannig að upphæð t.d. eignar eða skuldar breytist eftir verðlagi í landinu og hækki eftir því

Price indexation; index-linking

Price indexation; index-linking. A way of guaranteeing the value of a sum of money so that an amount of money representing the value of (e.g.) property, or a debt, will change in step with changes in general price-levels in the country.

ZABEZPIECZENIE PRZED INFLACJĄ, INDEKSACJA

Zagwarantowanie wartości pieniądza, tak że cena np. nieruchomości albo długu zmienia się w zależności od cen w kraju.

VERKALÝÐSFÉLAG

verkalýðsfélag er stéttarfélag fyrir verkafólk

Trade union

Trade union; workers' trade union. 

ZWIĄZEK ZAWODOWY

Związek zawodowy dla pracowników fizycznych.

VERKALÝÐSHREYFING

verkalýðshreyfingin eru einstaklingar og verkalýðsfélög sem gæta hagsmuna verkafólks, t.d. með því að sjá til þess að fólk fái sanngjörn laun fyrir vinnu sína

Trade union movement

Trade union movement.  Individuals and trade unions who work in the interests of working people, e.g. by ensuring that they will receive fair wages for their work. 

RUCH ROBOTNICZY

Osoby i związki zawodowe strzegące praw pracowników, m.in. poprzez gwarantowanie im godnego wynagrodzenia.

VERKFALL

verkfall felst í því að launafólk leggur niður vinnu til þess að mótmæla t.d. launum sínum eða starfsaðstöðu og til þess að krefjast hærri launa

Strike

Strike.  When workers stop working to protest about their wages or working conditions and to press for improvements.

STRAJK

Kiedy pracownicy zaprzestają pracy, bo protestują np. przeciwko niskim płacom albo warunkom pracy oraz żądają wyższego wynagrodzenia.

VERKLEGT NÁM

í verklegu námi er nemendum kennt að vinna ákveðin verk og að nota til þess ákveðnar aðferðir og verkfæri; nemendur læra aðallega af leiðbeiningum kennara og því sem hann sýnir þeim en minna af bókum; verklegar námsgreinar eru t.d. textílmennt og smíðar o

Practical studies

Practical studies. Pupils are taught how to do a particular job, using particular methods and tools or materials. They learn mainly from instructions given by their teachers and what their teachers demonstrate, rather than from books. Practical subjects include, e.g. sewing, knitting, carpentry and metalwork. Practical courses are taught in the practical divisions of upper senior schools and in technical colleges. 

EDUKACJA ZAWODOWA

Nauka, w trakcie której uczniowie uczą się wykonywać konkretne prace używając do tego pewnych narzędzi i metod. Proces edukacji polega głównie na instrukcjach nauczyciela, a mniej na nauce z książek. Do przedmiotów technicznych należą np. prace ręczne i stolarstwo, a taki rodzaj wykształcenia można pobierać na profilach zawodowych w szkołach średnich i zawodowych.

VERKSTÖÐ

verkstöð manns er sá staður innan vinnustaðarins þar sem maður vinnur, t.d. skrifborðið manns

Work station

Work station. The location within a place of work where one works, e.g. one's desk.

STANOWISKO PRACY

Miejsce, przy którym się pracuje w zakładzie pracy, np. biurko.

VERKSVIÐ

verksvið manns er það sem maður starfar við í vinnunni, t.d. sú tegund af verkefnum sem maður vinnur eða tekur þátt í

Scope of work

Scope of work; what someone deals with in the course of their work.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Zadania wykonywane w pracy.

VERKTAKI

ef maður er verktaki þá vinnur maður á eigin vegum og tekur að sér að vinna ákveðin verk fyrir aðra; verktaki sér sjálfur um að innheimta launin sín og að greiða af þeim skatta og gjöld

Contractor

Contractor.  Someone who is self-employed and undertakes to do particular jobs of work for other people. Contractors see to collecting their payments (wages and costs) and paying taxes and other charges relating to them.

ZLECENIOBIORCA, WYKONAWCA

Osoba albo firma pracująca samodzielnie i wykonywająca pracę dla innych. Zleceniobiorca sam pobiera swoją pensję i płaci od niej podatki i opłaty.

VERSLUN

verslun er fyrirtæki sem selur ákveðnar vörur, t.d. fást matur, hreinlætisvörur o.fl. í matvöruverslunum

Shop

Shop.  A company that sells products of one or more types, e.g. food, hygiene products, etc., are sold in food shops.

SKLEP

Przedsiębiorstwo sprzedające pewne towary, np. supermarket sprzedaje jedzenie, środki czystości itp.

VEXTIR

vextir eru ákveðin prósenta sem er greidd af peningaupphæð á ákveðnu tímabili, t.d. á einu ári; maður fær vexti af peningum sem maður geymir á bankareikningi og maður þarf að borga vexti af peningum sem maður tekur að láni

Interest

Interest. A certain proportion (percentage) that is charged or paid in addition to a sum of money over a certain period, e.g. each year. You receive interest on money that you keep in a bank, and you have to pay interest on money that you borrow.

ODSETKI

Pewien procent płacony od sumy w pewnym okresie, np. w ciągu jednego roku. Otrzymuje się odsetki od pieniędzy trzymanych na rachunku bankowym oraz trzeba płacić odsetki od zaciągniętych kredytów.

VIÐBÓTARLÍFEYRISSPARNAÐUR

viðbótarlífeyrissparnaður er ákveðið hlutfall af launum fólks sem það sparar í lífeyrissjóði eða á lífeyrisreikningi í banka til viðbótar við það sem er skylda að leggja í lífeyrissjóð

Additional pension savings 

Additional pension savings (private pension savings). A certain proportion of people's wages that they save up in a pension fund or a pension account in a bank, separate from what they are legally obliged to pay into a pension fund.

DOTATKOWE OSZCZĘDNOŚCI EMERYTALNE

Pewien procent z pensji, składany w funduszu emerytalnym lub w banku na rachunku emerytalnym, dodatkowo do obowiązkowej składki emerytalnej.

VIÐSKIPTAVINUR

ef maður er viðskiptavinur fyrirtækis þá kaupir maður þjónustu eða vörur af fyrirtækinu

Customer

Customer.  Someone who buys goods or services from a certain company or shop is its customer. 

KLIENT

Osoba kupująca towar albo usługi od danej firmy.

VIÐSKIPTI

viðskipti felast í því að fólk eða fyrirtæki skiptast á vörum, peningum o.s.frv.

Trade, commerce, business

Trade, commerce, business. The exchange of goods, services, money, etc., between producers and purchasers, companies and customers, etc.

HANDEL

Wymiana towaru i pieniędzy między ludźmi albo przedsiębiorstwami.

VIÐSTADDUR

ef maður er viðstaddur eitthvað þá er maður á staðnum þegar það gerist

Present

Present. If you are present at something, it means you are there when it happens. 

OBECNY

Osoba, która jest obecna, jest na miejscu, w czasie gdy coś się dzieje.

VIÐTAKANDI

ef maður er viðtakandi einhvers þá er maður sá sem á að taka við því eða fá það; viðtakandi bréfs er t.d. sá sem bréfið er stílað á

Recipient; addressee

Recipient; addressee.  The person who receives something; the person to whom a letter is addressed.

ADRESAT, ODBIORCA

Osoba będąca adresatem jest tą osobą, dla której coś jest przeznaczone, np. adresatem listu jest osoba, na którą jest on zaadresowany.

VIÐTAL

viðtal er formlegt samtal milli fólks, oftast tekið af embættismanni eða blaðamanni í ákveðnum tilgangi

Interview

Interview. A formal conversation between two people, often between an official and a journalist, often for publication.

WYWIAD

Formalna rozmowa między ludźmi, zazwyczaj przeprowadzana przez urzędnika albo dziennikarza w konkretnym celu.

VIÐURKENNDUR

ef eitthvað er viðurkennt t.d. af stjórnvöldum þá er það opinberlega leyft eða samþykkt

Recognized; accepted; acknowledged

Recognized; accepted; acknowledged. If something is recognized, e.g. by a government authority, it is officially permitted or allowed.

UZNANY

Jeśli coś jest uznane przez władze, to jest publicznie dozwolone albo zatwierdzone.

VIÐURKENNING

viðurkenning felst í því að hrósa fólki eða veita því verðlaun t.d. fyrir vel unnið starf eða nám

Recognition; acknowledgement; award

Recognition; acknowledgement; award.  Praise or reward, e.g. for work well done or good results in studies.

UZNANIE, WYRÓŻNIENIE

Pochwalenie osoby albo przydzielenie jej nagrody, np. za dobrze wykonaną pracę albo naukę.

VIÐURLÖG

viðurlög eru ákvæði um refsingu fyrir brot á lögum eða reglum

Penalty

Penalty. A punishment prescribed in law for breaking laws or regulations. 

KONSEKWENCJE KARNE

Przepisy dotyczące kar za złamanie prawa lub regulaminu.

VINNA

vinna felst í því að starfa við eitthvað eða að einhverju; vinna manns er það starf sem maður hefur og fær laun fyrir

 To work :  Work

1) To work. To be active, involved in doing something in return for wages. 2) Work, job, employment.

PRACA

Działalność, którą wykonuje się odpłatnie i otrzymuje za nią zapłatę.

VINNSLA

vinnsla felst í því að vinna úr einhverju til þess að framleiða vörur; fiskvinnsla felst t.d. í því að vinna úr fiskinum og framleiða úr honum vörur sem hægt er að selja

Processing

Processing. Working with materials so as to make them into a product that can be used or sold, e.g. fish processing involves cutting and filleting fish so that it is ready for selling.

PRZETWÓRSTWO, PRZETWARZANIE, OBRÓBKA

Przetwarzanie jakiegoś produktu, żeby otrzymać z niego towar, np. przetwórstwo ryb polega na ich obróbce w celu stworzenia towaru do sprzedaży.

VINNSLUSALUR

vinnslusalur er svæði í t.d. verksmiðju eða frystihúsi þar sem vinnsla á vöru fer fram

Production room (unit)

Production room (unit).  An area, e.g. in a factory or processing plant, where processing takes place.

HALA PRODUKCYJNA

Miejsce, np. w fabryce albo przetwórni ryb, gdzie odbywa się obróbka towaru.

VINNUAFL

vinnuafl er sá hópur fólks sem stundar vinnu á ákveðnum stað og ákveðnum tíma; ef það vantar vinnuafl þá er ekki nægilega margt fólk til að vinna störfin sem þarf að vinna

Labour

Labour. The people who are available to work at a particular place and at a particular time. If there is a shortage of labour, it means that there are not enough people to do the work that needs to be done. 

SIŁA ROBOCZA

Grupa osób pracująca w danym miejscu i czasie. Jeśli brakuje siły roboczej, to nie ma wystarczającej liczby osób do pracy.

VINNUDAGUR

vinnudagur er sá hluti dagsins sem maður stundar vinnu, t.d. frá kl. 9-17

Working day

Working day. The part of the day when someone works, e.g. from 9 a.m. to 5 p.m.

DZIEŃ ROBOCZY

Część dnia, w czasie której dana osoba pracuje, np. 9-17.

VINNUFÉLAGI

vinnufélagi manns er maður eða kona sem vinnur á sama vinnustað eða vinnur að sama verkefni og maður sjálfur

Colleague, workmate, fellow worker

Colleague, workmate, fellow worker. Someone who works at the same place or in the same job as you do. 

WSPÓŁPRACOWNIK

Mężczyzna lub kobieta pracująca w tym samym miejscu pracy lub nad tym samym projektem.

VINNUFÆR

ef maður er vinnufær þá er maður nógu hraustur til að geta stundað vinnu

Fit for work

Fit for work.  Capable of working; in a sufficiently good state of health to be able to work. 

ZDOLNY DO PRACY

Osoba, u której nie ma przeciwwskazań do wykonywania pracy. 

VINNUMARKAÐUR

vinnumarkaður er sá vettvangur sem fólk vinnur á; ef fólk er á vinnumarkaðnum þá hefur það einhverja atvinnu

Labour market 

Labour market (employment market; job market). If you are on the labour market, it means you are employed.

RYNEK PRACY

Pojęcie określające przestrzeń ekonomiczną, w której z jednej strony znajdują się pracodawcy, a z drugiej pracownicy. Osoby aktywne na rynku pracy mają zatrudnienie.

VINNUMÁLASTOFNUN

vinnumálastofnun er sérstök stofnun sem hefur yfirumsjón með vinnumiðlunum í landinu og atvinnuleysistryggingum

Directorate of Labour

Directorate of Labour. A special government institution in charge of labour exchanges and unemployment insurance in Iceland. 

URZĄD PRACY

Instytucja publiczna sprawująca nadzór nad biurami pośrednictwa pracy oraz wypłacaniem zasiłków dla osób bezrobotnych.

VINNUMIÐLUN

vinnumiðlun er skrifstofa sem aðstoðar fólk við að finna vinnu og fyrirtæki við að finna starfsfólk

Labour exchange 

Labour exchange (employment exchange, job exchange). An office that helps people to find work and companies to find workers. 

BIURO POŚREDNICTWA PRACY

Biuro pomagające ludziom znaleźć zatrudnienie, a pracodawcom pracowników.

VINNUSLYS

vinnuslys er slys sem fólk verður fyrir í vinnunni

Occupational accident

Occupational accident.  An accident that occurs at a person's place of work. 

WYPADEK PRZY PRACY

Wypadek następujący w czasie pracy.

VINNUSLYSATRYGGING

vinnuslysatrygging er trygging sem bætir tjón vegna vinnuslyss

Occupational accident insurance

Occupational accident insurance. Insurance cover that pays for injury or loss occurring as a result of an occupational accident. 

UBEZPIECZENIE OD WYPADKÓW W MIEJSCU PRACY

Ubezpieczenie opłacające skutki wypadków przy pracy.

VINNUSTAÐUR

vinnustaður er sá staður þar sem maður vinnur, t.d. fyrirtæki eða stofnun

Workplace; place of work

Workplace; place of work. Where one works, e.g. in a company or institution.

MIEJSCE PRACY

Miejsce, w którym dana osoba pracuje, np. przedsiębiorstwo albo instytucja.

VINNUTEKJUR

vinnutekjur eru tekjur sem fólk hefur fyrir vinnu sína

Employment income (earnings)

Employment income (earnings). The income someone has from their work. 

WYNAGRODZENIE

Dochody za wykonywaną pracę.

VINNUTILHÖGUN

vinnutilhögun manns segir til um hvernig maður vinnur, t.d. hversu lengi á hverjum degi og á hvaða tíma dagsins

Work structure (working time)

Work structure (working time). The details of how someone works: for how long each day and at what time of day.

ROZKŁAD PRACY

Określa, kiedy się pracuje, np. ile godzin każdego dnia i o której porze.

VINNUTÍMABIL

vinnutímabil er sá tími sem maður stundar einhverja vinnu, t.d. þrír mánuðir ef maður er aðeins í sumarvinnu

Employment period

Employment period. The time during which one works at a particular job, e.g. three months if one only works in a summer job.

OKRES PRACY

Okres, w czasie którego wykonuje się daną pracę, np. trzy miesiące, jeśli jest to praca wakacyjna.

VINNUTÍMI

vinnutími er sá tími sem maður vinnur á hverjum degi, t.d. á milli kl. 9 og 17

Working time

Working time. The time someone works each day, e.g. from 9 a.m. to 5 p.m.

CZAS PRACY

Czas, w którym się pracuje każdego dnia, np. od 9 do 17.

VINNUTJÓN

ef maður verður fyrir vinnutjóni þá getur maður ekki unnið, t.d. vegna veikinda eða slyss

Loss of working time

Loss of working time, e.g. as a result of an illness or accident. 

UTRATA ZDOLNOŚCI DO PRACY

Długotrwała lub czasowa niezdolność do wykonywania pracy, np. z powodu choroby albo wypadku.

VINNUVEITANDI

vinnuveitandi er einstaklingur eða fyrirtæki sem hefur fólk í vinnu; vinnuveitandi manns er maðurinn eða fyrirtækið sem maður vinnur hjá

Employer

Employer.  An individual or a company that has workers working for it; your employer is the person or company for which you work.

PRACODAWCA

Przedsiębiorstwo albo instytucja zatrudniająca ludzi. Pracodawcą jest osoba albo firma, w której się pracuje.

VINNUVIKA

vinnuvika er sá hluti vikunnar sem maður stundar vinnu, oftast frá mánudegi til föstudags

Working week

Working week. The part of the week during which you work. In most cases this is from Monday to Friday.

TYDZIEŃ ROBOCZY

Część tygodnia, w ciągu której się pracuje, zazwyczaj od poniedziałku do piątku.

VIRÐISAUKASKATTSNÚMER

fyrirtæki verður að hafa virðisaukaskattsnúmer ef það ætlar að hefja rekstur sem þarf að greiða virðisaukaskatt af

VAT number

VAT number. A company must have a VAT number if it intends to start operations that are subject to VAT (value-added tax). 

NUMER VAT

Firma musi posiadać numer VAT, jeśli zamierza prowadzić działalność, od której trzeba płacić podatek VAT.

VIRÐISAUKASKATTUR

virðisaukaskattur er skattur sem þeir sem selja vörur og þjónustu þurfa að borga til ríkisins; virðisaukaskattur er mishár eftir því hvers konar vörur eða þjónustu er verið að selja

Value-added tax (VAT)

Value-added tax (VAT). A tax which all those who sell goods or services have to pay to the state. Different rates of VAT apply to the various types of goods and services.

VAT – PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

Podatek, który osoby sprzedające towary lub usługi muszą płacić do skarbu państwa. Wysokość podatku różni się w zależności od rodzaju towaru lub usług.

VIRÐISAUKI

virðisauki er það sama og virðisaukaskattur

 Added value.  Used to mean ‘value-added tax' 

1) Added value. 2) Used to mean ‘value-added tax' (same as virðisaukaskattur).

VAT

Podatek od towarów i usług.

VISTVÆNN

vistvænt er það sem ekki spillir eða mengar náttúru eða lífríki.

Environmentally friendly

Environmentally friendly. Something that does not damage or pollute the natural environment or the biosphere.

VÍSITALA

vísitala er mælikvarði sem sýnir breytingar á verðgildi peninga á ákveðnu tímabili

Index

Index. A number used as an indicator of a change in value over a particular period, used to index-link sums of money. 

WSKAŹNIK INDEKSACJI

Wskaźnik ukazujący zmianę wartości pieniędzy w pewnym okresie.

VÍXILL

víxill er sérstök tegund af skuldabréfi sem staðfestir að sá sem tekur lán hjá einhverjum ætli að greiða það til baka á ákveðnum degi

Bill of exchange

Bill of exchange. A type of bond in which the person borrowing money from another person intends to repay it on a particular day.

WEKSEL

Specjalny rodzaj papierów wartościowych, potwierdzający, że pożyczkobiorca zamierza spłacić swój dług w określonym dniu.

VOTTFESTUR

skjal eða pappír sem hefur verið vottfestur hefur verið undirritaður af vottum

Witnessed

Witnessed.  Confirmed by the signature of witnesses. 

POŚWIADCZONY

Podpisany przez świadków.

VOTTORÐ

vottorð er skrifleg yfirlýsing sem er notuð til þess að staðfesta eitthvað, t.d. heilbrigðisvottorð eða hjúskaparvottorð

Certificate

Certificate: a written declaration that is used to confirm or prove something. Examples: a health certificate, marriage certificate.  

ŚWIADECTWO, ZAŚWIADCZENIE

Pisemne oświadczenie, używane do potwierdzenia czegoś, np. zaświadczenie lekarskie albo akt ślubu.

VOTTUR

vottur er vitni að einhverju, t.d. því að rétt manneskja hafi skrifað undir pappíra og að allt hafi farið rétt fram, og staðfestir það með undirskrift sinni

Witness

Witness. Someone who is present when something is done (e.g. when someone signs a document) and who confirms that it was done by the right person and in the way it should be done. Witnesses often sign their names on same documents as proof that everything is correct. 

ŚWIADEK

Naoczny świadek czegoś, np. prawidłowego podpisania dokumentów, potwierdzający to swoim podpisem.

YFIRLÝSING

yfirlýsing er formleg tilkynning um eitthvað, t.d. frá yfirvöldum

Declaration

Declaration.  A formal statement about something, e.g. from a government authority.

OŚWIADCZENIE

Formalne powiadomienie, np. od władz państwowych.

YFIRVINNA

yfirvinna er vinna sem maður vinnur til viðbótar við venjulegan vinnutíma samkvæmt ráðningarsamningi, t.d. á kvöldin eða um helgar

Overtime; overtime work

Overtime; overtime work. Work done in addition to one's normal weekly working time according to one's employment contract, e.g. in the evenings or at weekends.

PRACA W NADGODZINACH

Praca wykonywana ponad czas określony w umowie, np. wieczorami albo w weekendy.

YFIRVÖLD

yfirvöld hvers ríkis eru þeir sem fara með stjórn landsins, t.d. ráðherrar og alþingi

Authorities; government authorities

Authorities; government authorities.  Those who govern the country, e.g. the ministers and the Althingi.

WŁADZE

Władze każdego państwa to osoby zarządzające państwem, np. ministrowie i parlamentarzyści. 

ÞAGNARSKYLDA

ef maður er bundinn þagnarskyldu þá er maður skuldbundinn til þess að þegja yfir því sem maður heyrir um fólk eða málefni, t.d. í vinnunni

Non-disclosure obligation; obligation of confidentiality

Non-disclosure obligation; obligation of confidentiality. The obligation not to divulge (tell other people about) information that one hears about people or other matters, e.g. in the course of one's work.

OBOWIĄZEK DYSKRECJI, TAJEMNICA ZAWODOWA

Osoby objęte obowiązkiem dyskrecji są zobowiązane nie opowiadać o sprawach albo o ludziach, o których usłyszały np. w pracy.

ÞÁTTTAKA

þátttaka felst í því að maður er með í einhverju; þátttaka í ákveðnu verkefni felst t.d. í því að maður tekur þátt í því, oftast með því að vinna við það

Participation; involvement

Participation; involvement.  Taking part in something, playing a role in something, usually involving work of some type.

UDZIAŁ

Uczestniczenie w czymś. Udział w jakimś przedsięwzięciu polega na współpracy przy nim.

ÞÁTTTAKANDI

maður er þátttakandi ef maður tekur þátt í einhverju

Participant

Participant. Someone who takes part in something. 

UCZESTNIK

Osoba uczestnicząca w czymś.

ÞINGLÝSING

þinglýsing skjala miðar að því að skrá þau opinberlega til þess að tryggja og vernda réttindi þeirra sem skjölin varða, t.d. eignarrétt á landi eða fasteign

Registration of documents

Registration of documents. Official recording of documents to keep them safe and guarantee the rights of those to whom they refer, e.g. the right of ownership of property.

URZĘDOWY WPIS DO AKT

Oficjalne potwierdzenie dokumentów w celu ich zatwierdzenia oraz chronienia praw osób, których dotyczą, np. prawa własności ziemi albo nieruchomości.

ÞJÓÐERNI

þjóðerni manns segir til um það hvaða þjóð hann tilheyrir; Íslendingar eru t.d. af íslensku þjóðerni

Nationality

Nationality. The indication of the nation one belongs to, e.g. Icelanders are Icelandic.

NARODOWOŚĆ

Narodowość określa, do jakiego narodu się należy, np. Islandczycy są narodowości islandzkiej.

ÞJÓÐKIRKJA

þjóðkirkja er sú kirkja sem ríkið ákveður að sé aðalkirkja hverjar þjóðar; á Íslandi er t.d. lúterska kirkjan þjóðkirkja

National church

National church. The church which is regarded by the state as the main church of a nation. In Iceland the national church is the Evangelical Lutheran Church.

KOŚCIÓŁ NARODOWY

Wyznanie, o którym władze zadecydowały, że jest najważniejsze w danym kraju, np. na Islandii kościołem narodowym jest kościół luterański.

ÞJÓÐSKRÁ

þjóðskrá er skrá yfir alla íbúa landsins; í þjóðskrá eru skráðar opinberar upplýsingar um íbúana, t.d. fullt nafn, kennitala og heimilisfang

National Register

National Register.  A list of all people living in Iceland, containing information including the name, ID Number and address of each individual.

KRAJOWY REJESTR LUDNOŚCI

Spis wszystkich mieszkańców kraju. W krajowym rejestrze ludności są zapisane oficjalne dane o mieszkańcach, np. pełne imię i nazwisko, numer ewidencyjny i adres.

ÞJÓÐÞING

þjóðþing er samkoma fólks sem hefur verið kosið af þjóðinni til þess að setja lög og fara með stjórn landsins samkvæmt ákveðnum reglum; Alþingi er þjóðþing Íslendinga

Parliament; national assembly

Parliament; national assembly. An assembly of people who have been elected by the nation to enact laws and exercise the government of the country according to certain rules. Iceland's parliament is called the Althingi (Alþingi).

PARLAMENT

Zgrupowanie ludzi wybranych przez naród dla stanowienia praw i rządzenia krajem według określonych zasad. Parlament islandzki nosi nazwę Alþingi. 

ÞJÓNUSTUGJÖLD

þjónustugjöld hjá fyrirtækjum eða stofnunum eru gjöld sem eru innheimt fyrir ákveðna þjónustu

Service charges; fees

Service charges; fees. Payments that companies or institutions charge for particular services they offer. 

OPŁATA ZA USŁUGĘ

Opłata pobierana w firmach albo instytucjach za wykonanie pewnej usługi.

ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ

þjónustumiðstöð er staður á vegum fyrirtækis eða stofnunar þar sem hægt er að sækja þá þjónustu sem þau veita

Service desk (service centre)

Service desk (service centre). The place in a company or institution where you can apply for the services it offers. 

CENTRUM USŁUGOWE

Miejsce w ramach firmy albo instytucji, gdzie można uzyskać prowadzone przez nich usługi.

ÞUNGAÐUR

þegar kona er þunguð er hún barnshafandi

Pregnant

Pregnant. When a woman is pregnant, she is carrying a child inside her. 

CIĘŻARNA

Kobieta spodziewająca się dziecka. 

ÞUNGUN

það er þungun þegar kona er barnshafandi

Pregnancy

Pregnancy. The state of being pregnant. 

CIĄŻA

Kiedy kobieta spodziewa się dziecka.

ÞUNGUNARPRÓF

kona getur tekið þungunarpróf til þess að athuga sjálf hvort hún sé barnshafandi; þungunarpróf er hægt að kaupa í apótekum og sumum öðrum verslunum

Pregnancy test

Pregnancy test. Women can test themselves at home to see whether they are pregnant; test kits can be bought in pharmacies (chemists') and some other shops.

TEST CIĄŻOWY

Kobieta może wykonać test ciążowy, żeby sprawdzić, czy jest w ciąży. Testy ciążowe można nabyć w aptekach i niektórych sklepach. 

ÞVERMENNINGARLEGUR

ef eitthvað er þvermenningarlegt þá er tekið tillit til mismunandi menningar fólks og unnið með tilliti til þess

Cross-cultural

Cross-cultural. Taking account of people's different cultural backgrounds. 

MIĘDZYKULTUROWY

Jeśli coś jest międzykulturowe, to przy jego opracowywaniu są brane pod uwagę różne kultury.

ÞVINGUN

ef einhver er beittur þvingunum þá er hann neyddur til þess að gera eitthvað hvort sem hann vill það eða ekki

Coercion, force

Coercion, force. Being made to do something against one's will. 

PRZYMUS, PRESJA

Jeśli ktoś coś robi pod przymusem, to wykonuje to, niezależnie od tego, czy chce, czy nie.

ÞVINGUNARÚRRÆÐI

þvingunarúrræði eru aðgerðir sem neyða t.d. stofnanir eða fyrirtæki til að hlýða fyrirmælum frá yfirvöldum

Coercive measures

Coercive measures.  Things that are done to force someone or an institution or company to comply with orders from the authorities.

ŚRODKI EGZEKUCJI

Działania zmuszające np. instytucje albo przedsiębiorstwa do przestrzegania poleceń władz.

ÞÝÐANDI

þýðandi þýðir texta af einu tungumáli yfir á annað

Translator

Translator. Someone who translates (changes) a text from one language to another. 

TŁUMACZ

Osoba tłumacząca teksty z jednego języka na drugi.

ÞÝÐING

þýðing felst í því að flytja texta af einu tungumáli yfir á annað

Translation

Translation.  A version of a text in a language different from the original. 

TŁUMACZENIE

Przekładanie tekstów z jednego języka na drugi.

ÞÝÐINGAÞJÓNUSTA

þýðingaþjónusta er þjónusta sem felst í því að þýða texta af einu tungumáli yfir á annað

Translation service (translation agency)

Translation service (translation agency). A service or business activity that undertakes to translate texts from one language into another. 

USŁUGI TŁUMACZENIOWE

Przekładanie tekstów z jednego języka na drugi.

ÆFINGAAKSTUR

æfingaakstur felst í því að t.d. unglingur sem er að læra að aka bíl fær sérstakt leyfi til að æfa sig að aka undir eftirliti t.d. foreldra í ákveðinn tíma áður en hann fær bílpróf

Driving practice; learner driving

Driving practice; learner driving.  People who are learning to drive (often young people) receive a special licence to practice driving under the guidance of their parents or other qualified drivers before taking their driving tests.

JAZDA SZKOLENIOWA

Kiedy osoba ucząca się prowadzić samochód dostaje specjalne pozwolenie na ćwiczenie jazdy samochodem np. z rodzicami, przez pewien okres przed przystąpieniem do egzaminu.

ÆTTINGI

ættingi manns er einhver sem er skyldur manni, t.d. frændi eða frænka

Relative

Relative. Someone (e.g. a cousin or an uncle) who is related to a person.

KREWNY

Osoba, z którą jest się spokrewnionym, np. kuzyn albo kuzynka.

ÖKUKENNARI

ökukennari hefur sérstök réttindi til að kenna fólki að keyra bíla eða mótorhjól

Driving instructor (teacher)

Driving instructor (teacher). Someone who is specially qualified to teach others to drive a car or ride a motorcycle. 

INSTRUKTOR NAUKI JAZDY

Osoba posiadająca uprawnienia do nauki jazdy samochodem lub motocyklem.

ÖKULEYFI

fólk þarf að hafa sérstakt ökuleyfi frá yfirvöldum til þess að mega keyra t.d. bíl eða mótorhjól; áður en maður fær ökuleyfi verður maður að taka ökupróf hjá ökukennara

Driving licence

Driving licence.  A special licence (permit) issued by the authorities stating that someone is allowed to drive a car or ride a motorcycle. You must pass a test with a driving instructor before being given a driving licence. 

PRAWO JAZDY

Pozwolenie od władz na prowadzenie np. samochodu albo motocykla. Przez otrzymaniem prawa jazdy trzeba zdać egzamin.

ÖKUMAÐUR

ef maður er ökumaður t.d. í bíl þá situr maður undir stýri og stjórnar bílnum

Driver

Driver.  The person who drives a car (not a passenger).

KIEROWCA

Osoba prowadząca np. samochód.

ÖKUPRÓF

maður verður að taka ökupróf hjá ökukennara til þess að fá leyfi til þess að keyra t.d. bíl

Driving test

Driving test. A test, supervised by a driving instructor, that you must take and pass before being given a driving licence.

EGZAMIN NA PRAWO JAZDY

Trzeba zdać egzamin na prawo jazdy, żeby móc prowadzić np. samochód.

ÖKUSKÍRTEINI

ökuskírteini er skírteini sem staðfestir að maður hafi ökuleyfi

Driving licence

Driving licence.  A licence stating that the holder is allowed to drive. 

PRAWO JAZDY

Dokument potwierdzający posiadanie prawa do prowadzenia pojazdów mechanicznych.

ÖKUTÆKI

ökutæki er tæki sem er hægt að keyra, t.d. bíll eða mótorhjól

Vehicle

Vehicle. Something that can be driven, e.g. a car or motorcycle.

POJAZD

Maszyna,  którą można prowadzić, np. samochód albo motocykl.

ÖLDRUN

það er öldrun þegar fólk verður gamalt

Ageing, growing old

Ageing, growing old

STARZENIE SIĘ

Proces zachodzący w organizmie człowieka wraz z wiekiem. 

ÖLDUNGADEILD

öldungadeild er framhaldsskólanám fyrir fullorðið fólk sem hefur hætt í skóla en vill ljúka námi t.d. með því að taka kvöldnámskeið samhliða vinnu

Adult education department

Adult education department. A programme of school education for adults who left school without completing certain courses and want to go back and take their examinations. This is normally done in evening courses so that they can continue with their regular jobs.

SZKOŁA WIECZOROWA

Szkoła średnia dla osób dorosłych, które wcześniej zrezygnowały ze szkoły, lecz chcą ukończyć naukę, np. poprzez naukę wieczorami, równolegle z pracą.

ÖNN

ein önn er tímabil sem námsáfangi eða námskeið er kennt, t.d. tíminn frá lokum ágústmánaðar fram í desember (haustönn) eða frá janúar og fram í júní (vorönn)

Semester (term)

Semester (term). A period during which a course unit or a course is taught, e.g. from the end of August to early December (the autumn semester) or from January until June (the spring semester).

SEMESTR

Okres, w ciągu którego jest nauczany jeden kurs, np. okres od końca sierpnia do grudnia (semestr jesienny) albo od stycznia do czerwca (semestr wiosenny).

ÖRORKA

örorka er skert færni og geta til að vinna eftir slys eða veikindi; tryggingalæknir metur örorku og matið ræður því hversu mikill örorkulífeyrir er greiddur

Incapacity for work

Incapacity for work. Reduced ability to work following an injury or accident. This is assessed by an insurance physician, invalidity pension payments being based on the assessment. 

NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY, INWALIDZTWO

Ograniczona zdolność do pracy po wypadku lub chorobie. Lekarz ubezpieczeniowy ocenia stopień niepełnosprawności i ustala wysokość wypłacanej renty.

ÖRORKUBÆTUR

örorkubætur eru bætur sem fólk getur átt rétt á úr almannatryggingum, tryggingafélögum eða lífeyrissjóðum ef það er metið sem öryrkjar eftir veikindi eða slys

Invalidity benefit

Invalidity benefit. Payments that people may be entitled to receive from the social insurance system, insurance companies or pension funds if they are given an invalidity rating following an illness or accident.

ŚWIADCZENIA INWALIDZKIE

Świadczenia wypłacane z ubezpieczeń społecznych, towarzystw ubezpieczeniowych albo funduszy emerytalnych dla osób, które stały się inwalidami w wyniku choroby albo wypadku.

ÖRORKULÍFEYRIR

örorkulífeyrir er mánaðarleg greiðsla sem örorkulífeyrisþegar eiga rétt á úr almannatryggingum eða lífeyrissjóði

Invalidity pension

Invalidity pension. Monthly payments that invalidity pensioners are entitled to receive from the social insurance system or a pension fund. 

RENTA INWALIDZKA

Miesięczna wypłata z ubezpieczeń społecznych albo funduszu emerytalnego, do której mają prawo renciści.

ÖRORKULÍFEYRISÞEGI

maður er örorkulífeyrisþegi ef maður er öryrki og á rétt á örorkulífeyri

Invalidity pensioner

Invalidity pensioner.  Someone who has been given an invalidity assessment (rating) and receives an invalidity pension. 

RENCISTA

Osoba mająca prawo do renty.

ÖRORKUMAT

tryggingalæknir sér um örorkumat þar sem kemur fram hvaða örorkustig um er að ræða, þ.e. hversu mikil örorka fólks er

Disability assessment; invalidity assessment

Disability assessment; invalidity assessment.  A consulting physician assesses a person's invalidity (incapacity for work); this is the assessment. It is expressed as a percentage (ÖRORKUSTIG).

OCENA STOPNIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY 

Lekarz ubezpieczeniowy ocenia stopień niezdolności do pracy i ustala grupę inwalidzką.

ÖRORKUSTIG

örorkustig segir til um hversu mikil örorka fólks er

Disability rating (invalidity assessment)

Disability rating (invalidity assessment). A figure (percentage) stating by how much someone's working capacity has been reduced. 

STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, GRUPA INWALIDZKA

Określa, jak poważna jest niepełnosprawność.

ÖRORKUSTYRKUR

örorkustyrkur er mánaðarleg greiðsla úr almannatryggingum sem maður getur átt rétt á ef maður er öryrki

Invalidity grant

Invalidity grant. A monthly payment from the social insurance system that invalids may be entitled to. 

ZASIŁEK INWALIDZKI

Miesięczna wypłata z ubezpieczeń społecznych, do której mają prawo renciści.

ÖRORKUVOTTORÐ

örorkuvottorð er vottorð frá lækni sem segir til um hvað veldur örorku hjá fólki

Invalidity certificate

Invalidity certificate. A certificate from a physician (doctor) stating in what way someone is an invalid (has reduced working capacity). 

ZAŚWIADCZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zaświadczenie lekarskie określające powód trwałej niezdolności do pracy.

ÖRYGGI

öryggi á vinnustað felst í því að gæta þess að starfsmenn slasist ekki eða skaði sig við vinnu sína, t.d. með því að láta fólk nota nauðsynlegan öryggisbúnað

Safety; security

Safety; security. Measures to achieve safety at work include making sure that workers use safety equipment (e.g. protective clothing) to avoid exposure to danger.

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo w pracy polega na pilnowaniu, żeby pracownicy nie doznali uszczerbku na zdrowiu albo życiu przy pracy, np. przez korzystanie z niezbędnej odzieży ochronnej.

ÖRYGGISBÚNAÐUR

öryggisbúnaður er sérstakur fatnaður, t.d. hjálmur, eða tæki sem varna því að fólk slasist eða skaði sig við vinnu

Safety equipment

Safety equipment. Special clothing (e.g. a helmet) or other equipment to protect workers against injury or exposure to danger in the course of their work.

ODZIEŻ OCHRONNA, SPRZĘT OCHRONNY

Specjalny strój (np. kask) albo sprzęt zapobiegający wypadkom w czasie pracy.

ÖRYRKI

öryrkjar eru þeir sem hafa skerta færni og getu til að vinna eftir slys eða veikindi; margir öryrkjar eiga rétt á opinberum greiðslum en þeir búa við mismikla örorku og réttindi þeirra taka mið af örorkumati

Invalid

Invalid. Someone whose capacity for work has been reduced by an accident or illness. Many invalids are entitled to payments from the state; as each individual case is different, their entitlement to these payments is determined by a disability (invalidity) assessment. 

RENCISTA

Osoba posiadająca ograniczoną zdolność do pracy po chorobie albo wypadku. Wiele rencistów ma prawo do świadczeń socjalnych, zgodnych z ich stopniem niepełnosprawności.