ด้านการศึกษา

ระบบโรงเรียน

Skólakerfið

ตามกฎหมายทุกคนมีสิทธิเรียนเหมือนกันโดยไม่คำนึงถึงเพศ, สถานภาพทางเศรษฐกิจ, ศาสนา, สุขภาพหรือแหล่งกำเนิดทางวัฒนธรรมหรือทางสังคม
  •  ในประเทศไอซ์แลนด์แบ่งการศึกษาออกเป็น 4 ส่วน : โรงเรียนอนุบาล, ประถม, โรงเรียนมัธยมและมหาวิทยาลัย
  • โรงเรียนอนุบาลสำหรับเด็กอายุต่ำกว่าหกปีและไม่ได้บังคับ เมื่อเด็กอายุครบหกปีแล้วก็เริ่มศึกษาระดับประถมศึกษา
  • โรงเรียนประถมศึกษาเป็นการศึกษาภาคบังคับ เด็กและเยาวชนอายุ 6-16 ปีกำลังศึกษาอยู่ในกลุ่มตามอายุของพวกเขา จากเกรดแรกถึงเกรดสิบ
  • ระดับมัธยมต่อเนื่องจากระดับประถมและไม่บังคับ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประถมสามารถเรียนระดับมัธยมซึ่งสามารถศึกษาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ระดับมัธยมศึกษาเชิงทฤษฎีเป็นเวลาประมาณสี่ปี