Að læra íslensku

เรียนภาษาไอซแลนด์

Að læra íslensku

การอบรมภาษาไอซแลนด์

  • เป็นสิ่งสำคัญที่ ผู้ที่ไม่สามารถพูดภาษาไอซ์แลนด์เรียนหลักสูตรเพื่อเรียนรู้ภาษาไอซ์แลนด์
  • การเรียนรู้ภาษาไอซ์แลนด์ทำให้ง่ายในการปรับตัวเข้าสังคมชาวไอซ์แลนด์และเพิ่มโอกาสในการหางานที่ดีกับเงินเดือนที่ดีกว่า
  • ผู้ที่รู้ภาษาไอแลนด์เข้าถึงบริการต่างๆได้ง่ายขึ้นและสามารถให่ความสนใจสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวในประเทศไอซ์แลนด์
  • มีหลักสูตรภาษาไอซ์แลนด์สำหรับความแตกต่างของความสามารถทางภาษา
  • มีความหลากหลายของชนิดของชั้นเรียนภาษาไอซ์แลนด์ รายการต่อไปนี้เพื่อช่วยผู้ที่มองหาหลักสูตรตามความสามารถของเขา รายชื่อนี้ยังไม่ละเอียด