ชีวิตและความเป็นอยู่

การรวมญาติพี่น้อง

Fjölskyldusameining - utan EES

 • ญาติสนิทของบุคคลที่มีสัญชาติไอซ์แลนด์, สัญชาติจากประเทศกลุ่มนอร์ดิก

ที่มีถิ่นพำนักอาศัยอยู่ภายในประเทศ,

ชาวต่างชาติที่มีสัญชาติอื่นๆที่ได้รับใบอนุญาตอยู่อาศัยโดยข้อจำกัด

หรือได้รับใบอนุญาตให้ตั้งถิ่นฐาน สามารถยื่นคำร้องขอใบอนุญาตอยู่อาศัยได้

โดยจะพิจารณาจากเหตุผลอันสมควร

 • จะต้องยื่นใบคำร้องรวมทั้งเอกสารต่างๆไปยังกองควบคุมคนเข้าเมือง

เพื่อรับการพิจารณาต่อไป

ญาติสนิทได้แก่:

 • คู่สมรส, บุคคลที่จดทะเบียนอาศัยอยู่ร่วมกัน

และบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยาสัญชาติ ที่มีอายุ 24 ปีบริบูรณ์

 • บุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปี และอยู่ในความรับผิดชอบด้านเงินเลี้ยงชีพของผู้ยื่นคำร้อง
 • ญาติพี่น้องหรือคู่สมรสของญาติพี่น้องที่เกี่ยวดองทางสายเลือด (บิดามารดา,

ปู่ย่าตายาย) ที่มีอายุตั้งแต่ 66 ปีขึ้นไป และมีเงินที่สามารถเลี้ยงชีพได้

จุดประสงค์ในการยื่นคำร้องของบุคคลที่มีสัญชาติต่างชาติ

ที่พำนักอาศัยอยู่ภายในประเทศ จะต้องสมเหตุสมผลในการอยู่อาศัย

 1. ใบอนุญาตอญู่อาศัยสำหรับเด็ก
 2. ใบอนุญาตอยู่อาศัยสำหรับคู่สมรส/บุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยาสัญชาติไอซ์แลนด์
 3. ใบอนุญาตอยู่อาศัยสำหรับบุคคลที่จดทะเบียนอาศัยอยู่ร่วมกัน กับบุคคลที่มีสัญชาติไอซ์แลนด์
 4. ใบอนุญาตอยู่อาศัยสำหรับคู่สมรส/บุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยาสัญชาติต่างชาติ
 5. ใบอนุญาตอยู่อาศัยสำหรับบุคคลที่จดทะเบียนอาศัยอยู่ร่วมกัน กับบุคคลที่มีสัญชาติต่างชาติ
 6. ใบอนุญาตอยู่อาศัยสำหรับญาติพี่น้องที่เกี่ยวดองทางสายเลือด (บิดามารดา,

ปู่ย่าตายาย) ที่มีอายุตั้งแต่ 66ปีขึ้นไป


 • ผู้ยื่นคำร้อง จะต้องมาถ่ายรูปด้วยตนเอง เมื่อทำการยื่นขอใบอนุญาตอยู่อาศัย

นอกจากจะมีการบอกกล่าวอื่นๆ

 • ใบคำร้องจะยังไม่ได้รับการพิจารณาดำเนินการ

หากยังไม่ได้จ่ายค่าธรรมเนียม

 • ในการตอบรับใบคำร้องขอ ใบอนุญาตอยู่อาศัยนั้นใช้เวลานาน 90 วัน

หากเอกสารที่แนบมาด้วยนั้นถูกต้องครบถ้วน