วันหยุดที่ระบุตามกฎหมาย

วันหยุดที่ระบุตามกฎหมาย

ตามสวนใหญ่ของสัญญาอัตราค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ลูกจ้างทุกคนที่ได้รับเงินเดือนมีสิทธิ์ได้รับการจ่ายเงินจากวันหยุดที่ระบุตามกฎหมาย ถึงแม้ว่าจะตรงกับวันทำงานนายจ้างต้องจ่ายเหมือนกับว่าลูกจ้างมาทำงานตามปกติแม้ไม่ได้มาทำงาน นายจ้างต้องไม่ให้งานพิเศษในวันเหล่านั้นถ้าลูกจ้างทำงานในวันหยุดนายจ้างต้องจ่ายในแบบพิเศษ