Praca w Islandii- wykaz

 

Pracownicy w Islandii korzystają z tych samych praw dotyczących wynagrodzenia i innych świadczeń zatwierdzonych przez zainteresowane strony na rynku pracy.

W Islandii obowiązują przepisy dotyczące płac minimalnych. Oferowanie stawek płac niższych niż w umowach zbiorowych jest niezgodne z prawem.

Zrzeszenie Islandzkich Związków Zawodowych ( ASÍ) wydało broszurę o przepisach i warunkach pracy - Praca w Islandii (http://www.asi.is/).

Umowa o pracę

Obywatele krajów EOG zatrudnieni u tego samego pracodawcy na okres powyżej 2 miesiący mają prawo do zawarcia z nim pisemnej umowy o pracę. Umowa powinna zawierać dane pracodawcy, zakres obowiązków, stawki płacowe, okres kontraktu, warunki i okres wypowiedzenia,  nazwę związków zawodowych i funduszu emerytalnego. Bliższe informacje dostępne są na witrynie Zrzeszenia Islandzkich Związków Zawodowych ( ASÍ) -Alþýðusambands Íslands (ASÍ) (http://www.asi.is/), Urzędu pracy  (http://www.vinnumalastofnun.is/) i na stronach internetowych niektórych związków zawodowych.

Zwróć uwagę czy:

·         wynagrodzenie wypłacane jest według stawek zawartych w umowach zbiorowych.

·         czas pracy jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

·         urlop jest zgodny z przepisami zawartymi w umowach zbiorowych.

·         wypłacane jest wynagrodzenie za czas choroby lub wypadku.

·         odcinek wypłaty towarzyszy każdej pensji.

·         pracodawca odprowadza podatek od pensji.

·         pracodawca odprowadza składki emerytalne i związkowe.

 

Odcinki wypłaty

Odcinek wypłaty jest pisemnym   potwierdzeniem wysokości  wynagrodzenia oraz  dodatkowych potrąceń tj. podatku dochodowego i składek emerytalnych.

Konto bankowe

Większość pracodawców  przelewa pobory bezpośrednio na konto pracownika.  Banki stosują różne  wymogi odnośnie możliwości założenia konta. Jednak we wszystkich przypadkach niezbędny do tej formalności jest islandzki  numer ewidencyjny (kennitala) oraz dokument tożsamości ze zdjęciem.

Dni wolne od pracy

Zgodnie z większością umów zbiorowych pracownicy zatrudnieni na stałe, zachowują prawo do wynagrodzenia za dni ustawowo wolne od pracy przypadające w dni robocze. Nadgodziny za te dni nie przysługują. Praca w dni ustawowo wolne opłacana jest według specjalnych taryf.

 

Fundusz emerytalny

Wszyscy pracownicy opłacają składki na fundusz emerytalny. Z funduszu wypłacane są renty i emerytury. Pracodawca odprowadza do funduszu składki emerytalne odciągane od pensji pracownika wraz odpowiednim dodatkiem zakładowym. 

Problemy w miejscu pracy

W przypadku zajścia nieporozumień w miejscu pracy można się zwrócić o pomoc do męża zaufania w  swoim zakładzie, związków zawodowych lub Centrum Kultury i Informacji.

Do największych związków zawodowych należy Efling (http://www.efling.is/), VR (Związek Handlowców - http://www.vr.is/), BHM (Związek Pracowników Szkolnictwa Wyższego  - http://www.bhm.is/) og BSRB (Związek Pracowników Państwowych i Gminnych – http://www.bsrb.is/).

Ochrona Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy jest  centralnym ośrodkiem ochrony pracy w kraju. Jej zadaniem jest czuwanie nad bezpieczeństwem pracowników, kontrolowanie wyposażenia stanowisk pracy oraz nadzorowanie i weryfikacja metod zapobiegania wypadkom. Informacje oraz materiały dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dostępne są na witrynie Państwowej Inspekcji Pracy http://www.vinnueftirlit.is/.

Uznawanie wykształcenia

Uznanie zagranicznego wykształcenia może wpłynąć na poprawę pozycji pracowników na rynku pracy, zwiększyć możliwości zatrudnienia oraz podwyższyć wynagrodzenie.. Różne ministerstwa  zajmują się oceną nabytych za granicą uprawnień pracowniczych. Bliższe informacje oraz odpowiednie formularze znajdują się na witrynie: http://www.menntagatt.is/.

 

Powrót, Wyślij artykuł, Drukuj artykuł